سنجش تأثیر اجرای سیستم پنج اس (۵S) بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش ایران خودرو

کد محصول : mo351

تعداد صفحات:۱۸۰ صفحه فایل وورد

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۲-۱- بیان ضرورت تحقیق ۳
۳-۱- موضوع تحقیق ۵
۴-۱- بهره‌وری در ایران ۶
۵-۱- لزوم توجه به بهره‌وری در ایران ۷
۶-۱- سازمان بهره‌وری ملی ایران ۸
۷-۱- بهره‌وری در صنایع کشور و صنعت خودرو ۹
۸-۱- شواهد پایین بودن بهره‌وری در ایران و نازل بودن اکثر عوامل مرتبط با پنج‌اس ۱۰
۹-۱- تاریخچه پنج‌اس ۱۱
۱۰-۱- اهمیت موضوع تحقیق ۱۲
۱۱-۱- نوع تحقیق ۱۳
۱۲-۱- قلمرو تحقیق ۱۴
۱۳-۱- فرضیات تحقیق ۱۵
۱۴-۱- تعریف متغیر مستقل و وابسته ۱۵
۱۵-۱- واژه های کلیدی مورد استفاده ۱۶

فصل دوم ۱۷
۱-۲- بهره‌وری به عنوان یک نظریه جامع ۱۸
۲-۲- مفهوم عام بهره‌وری ۱۸
۳-۲- مولفه های بهره‌وری ۲۰
۴-۲- اهمیت موضوع ۲۴
۵-۲- تاریخچه بهره‌وری ۲۶
۶-۲- روشهای ارتقاء بهره‌وری ۳۳
۱-۶-۲- الگوی ماهواره‌ای ۳۳
۲-۶-۲- سیستم (PRICE) ۳۴
۳-۶-۲- مدل وروم (Vroom) ۳۹
۷-۲- شیوه های تحلیل بهره‌وری ۴۰
۸-۲- فنون بهبود بهره‌وری ۴۰
۱-۸-۲- بهبود بهره‌وری ارزش افزوده از طریق مدیریت مالی ۴۳
۲-۸-۲- رویکرد سینک کیفیت در بهره‌وری Sink ۴۴
۳-۸-۲- چرخه بهره‌وری ۴۶
۴-۸-۲- روش نظام مند در بهبود بهره‌وری (Systematic) ۴۷
۵-۸-۲- دوایر بهبود بهره‌وری (PIC) ۵۲
۹-۲- راهبردهای بهره‌وری ۵۸
۱-۹-۲- راهبرد تحول و نوآوری ۵۸
۲-۹-۲- راهبرد بهبود ۵۹
۱۰-۲- عوامل موثر بر بهره‌وری ۶۱
۱-۱۰-۲- عوامل مطرح شده توسط سومانس (Sumanth-1989) ۶۱
۲-۱۰-۲- عوامل مطرح شده توسط پروکپنکو (Prokopenko-1987) ۶۲
۱۱-۲- عوامل موثر بر بهره‌وری یک سازمان ۶۳
۱۲-۲- اندازه گیری بهره‌وری ۶۷
۱-۱۲-۲- اندازه گیری بهره‌وری کل ۷۰
۲-۱۲-۲- اندازه گیری بهره‌وری عامل سرمایه ۷۲
۳-۱۲-۲- اندازه گیری بهره‌وری عامل کار ۷۴
۱۳-۲- اثر نوآوری بر بهره‌وری ۷۵
۱۴-۲- فرهنگ بهره‌وری ملی و سازمانی ۷۸
۱۵-۲- مشخصات حرکت بهره‌وری ۸۰
۱۶-۲- مشکلات بهره‌وری ۸۱
۱۷-۲- سیستم پنج‌اس ۸۲
۱-۱۷-۲- تحول پنج‌اس ۸۴
۲-۱۷-۲- مفهوم پنج‌اس ۸۶
۳-۱۷-۲- پنج‌اس کاربردی ۹۶
۴-۱۷-۲- درک درست برای درک درست پنج‌اس باید به موارد ذیل توجه شود ۹۶
۵-۱۷-۲- تکنیکهای کاربردی در پنج‌اس ۹۸
۶-۱۷-۲- فعالیتهای جامع و بهم پیوسته ۱۰۰
۷-۱۷-۲- فواید اجرای پنج‌اس ۱۰۰
۸-۱۷-۲- روش عملی اجرای پنج‌اس ۱۰۱
۹-۱۷-۲- نکات مهم و اساسی اجرای پنج‌اس ۱۰۳
۱۸-۲- هفت سین صنعتی ۱۰۴
۱۹-۲- پنج‌اس یا «پنج ت»؟ ۱۱۱
۲۰-۲- تاریخچه بهره‌وری در ایران خودرو ۱۱۲
۱-۲۰-۲- نحوه اجرای سیستم پنج‌اس در ایران خودرو (دستورالعمل) ۱۱۵
۲-۲۰-۲- سلسله مراتب ۱۱۸
۳-۲۰-۲- ملاحظات در خط کشی محل ورود و خروج کالا و پرسنل ۱۱۹
۴-۲۰-۲- استفاده از دستورالعمل برچسب قرمز (Red Tag) ۱۲۱
۵-۲۰-۲- سیستم هدفگذاری هوشین ۱۲۸
۶-۲۰-۲- سیستم پیشنهادات (SS) ۱۳۱
۷-۲۰-۲- سیستم T.T.ROOM ۱۳۲
۸-۲۰-۲- اهداف و رسالتها ۱۳۳
۲۱-۲- توسعه بهره‌وری در ساپکو ۱۳۴
۲۲-۲- کمی راجع به شرکت ایساکو ۱۴۰

فصل سوم ۱۴۱
۱-۳- مقدمه ۱۴۲
۲-۳- روش تحقیق پژوهش حاضر ۱۴۲
۳-۳- تعریف جامعه ۱۴۳
۴-۳- آشنایی با جامعه آماری ۱۴۴
۱-۴-۳- تاریخچه ایران خودرو ۱۴۴
۲-۴-۳- نحوه نمونه گیری و انتخاب شرکتهای مورد نظر ۱۴۶
۵-۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری ۱۴۹
۶-۳- ابزار جمع آوری داده‌ها ۱۵۰
۷-۳- پرسشنامه ۱۵۰
۸-۳- روشهای آماری مورد استفاد جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۵۲
۹-۳- مراحل آزمون تحلیل واریانس ۱۵۳
۱۰-۳- همبستگی ۱۵۴
۱۱-۳- بررسی اعتبار ابزار سنجش ۱۵۵
۱۲-۳- روایی ابزار سنجش ۱۵۵

فصل چهارم ۱۵۷
۱-۴- نتایج آزمون تحلیل رگرسیون ۱۵۸
۱-۱-۴- آزمون فرضیه اصلی ۱۵۸
۲-۱-۴- آزمون فرضیه های فرعی ۱ تا ۵ ۱۶۰
۳-۴- نتایج ضمنی تحقیق ۱۶۱
۴-۴- آزمون تحلیل واریانس فریدمن ۱۶۳
۵-۴- بررسی همبستگی بین اجزاء سیستم ۵S و بهره‌وری ۱۶۴

فصل پنجم ۱۶۵
۱-۵- نتایج بدست آمده ۱۶۶
۲-۵- پیشنهادها ۱۶۸
پرسشنامه میزان اجرای روش ۵S درسازمان