بررسی برنامه های کمیته امداد امام خمینی (ره)

کد محصول:mo321

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل وورد

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

 مقدمه  ۱
جایگاه امر به معروف در قرآن ۵
اولین وظیفه انبیاء  ۵
گروه ویژه  ۸
جایگاه آمرین به معروف و ناهیان منکر  ۱۰
تاریخچه، اهداف و وظایف کمیته امداد امام خمینی (ره) ۱۴
خط و مشی های اساسی این نهاد ۱۵
گروه های ویژه  ۱۸
سالم سازی محیط ۲۰
ایجاد فرهنگ کار و تلاش  ۲۲
اندیشه های خطرناک با رنگ دینی  ۲۳
برنامه اشتغال و خودکفایی مددجویان ۲۷
دگرگونی ارزشها ۲۹
نقش منکرات در سلب نعمتهای  ۳۰
زمینه های دگرگونی ارزشهای اسلامی  ۳۴
گرایش به فرهنگ بیگانگان ۳۵
عیب نهادن بر تعهد و پایبندی به ارزشهای مکتبی  ۳۷
غیر حضوری و مکاتبه ای  ۳۸
خدمات فرهنگی و آموزشی ۴۰
احیای سرمایه های درونی برای پذیرش امر به معروف و نهی از منکر ۴۳
ارائه خدمات مددکار و مشاوره ۵۳
اهمیت شیوه ها  ۵۵
برکات اقتصادی امر به معروف و نهی از منکر  ۶۰
مشارکتهای مردمی، درآمدهای محلی، وجوهات امانی  ۶۲
جشن عاطفه و جشن نیکوکاری  ۶۵
دایره امر به معروف و نهی از منکر  ۶۸
پیگیری مسائل حقوقی و قضایی مددجویان  ۷۰
توجه کردن به کرامت و ارزش انسان ۷۲
حل نشدن مشکلات اقتصادی  ۷۵
خدمات حمایتی کمیته امداد طرح مددجوئی   ۷۹
طرح شهید رجائی  ۸۱
طرح حمایت از ایتام (طرح اکرام) ۸۲
اطعام و افطاریه محرومین ۸۳
امور بیمه و خدمات بهداشتی و درمانی اقشار نیازمند ۸۴
خدمات عمرانی تأمین مسکن برای مددجویان  ۸۶
طرح بازگشت مهاجرین ۸۸
حمایت از محرومان خارج از کشور  ۹۰
مسائل اقتصادی  ۹۱
برنامه ازدواج فرزندان و خانواده های تحت پوشش ۹۴
پرداخت و قرض الحسنه  ۹۵
نتیجه  ۹۷
منابع و مأخذ ۱۰۰