کارسنجی و زمان سنجی در شرکت داروسازی شهردارو

کد محصول:mo283

تعداد صفحات: ۱۲۲ صفحه فایل وورد

قیمت:  ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

عنوان   صفحه

فصل اول : مقدمه

مقدمه   ۱

تعریف موضوع   ۳

اهداف انجام پروژه        ۴

محدوده زمانی و مکانی انجام پروژه         ۵

نکاتی کلی قابل توجه در مطالعه کار       ۶

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه   ۷

تاریخچه کارسنجی و زمان سنجی          ۸

چند تعریف از بهره وری ۱۰

روشهای کلی برای اندازه گیری بهره وری ۱۱

بهره وری عوامل تولید و کارسنجی و روش سنجی           ۱۲

روش تعیین کل زمان کار          ۱۳

ارزیابی کار       ۱۶

هدف کارسنجی ۱۹

موارد استفاده کارسنجی ۱۹

فنون کارسنجی ۲۳

مطالعه کار       ۲۳

فواید مطالعه کار          ۲۶

کارسنجی        ۲۷

مراحل اصلی مطالعه کار ۲۸

مطالعه روش     ۲۹

اهداف مطالعه روش       ۲۹

ابزارهای مرحله ثبت مطالعه روش          ۳۱

علائم مورد استفاده در نمودارهای مربوط به فرآیند          ۳۸

تربلینگ ها       ۴۶

زمان سنجی     ۵۰

مقدمات زمان سنجی     ۵۱

اهداف زمان سنجی       ۵۵

تکنیک های مختلف زمان سنجی           ۵۶

مراحل اساسی زمان سنجی       ۵۷

انتخاب کار مورد مطالعه و انجام زمان سنجی       ۵۸

طرز برخورد با کارگر و انجام زمان سنجی ۵۹

کسب و ثبت اطلاعات وانجام زمان سنجی          ۶۰

بررسی روش در انجام زمان سنجی         ۶۱

مراحل زمان سنجی به روش Stop watch       ۶۱

تقسیم سیکل عملیات به اجزا و مناسب کاری      ۶۲

انواع عناصر کاری         ۶۳

انواع کرونومتر   ۶۶

روشهای ثبت نتایج زمان سنجی با کرونومتر        ۶۷

مشکلات ثبت زمان       ۷۴

محاسبه تعداد سیکل های مورد مشاهده   ۷۴

ضریب عملکرد   ۷۵

روش و ستینگ هاوس    ۷۹

روش توازن اجرای کار    ۸۰

الونس   ۸۰

محاسبه زمان استاندارد   ۸۲

سیستم های زمان سنجی پیشرفته خانواده MTM          ۸۴

کاربرد، مزایا و معایب روش MTM         ۸۴

واحد زمان در سیستم MTM    ۸۵

انواع MTM     ۸۶

حرکت بسیط در سیستم MTM 87

روش زمان سنجی MOST        ۸۷

کاربرد انواع سیستم های زمان سنجی MOST    ۸۹

فصل سوم : بررسی وضعیت موجود

مقدمه   ۹۰

معرفی شرکت   ۹۱

شهردارو در یک نگاه      ۹۲

محدوده مکانی شرکت شهردارو   ۹۳

تاریخچه شرکت داروسازی شهردارو        ۹۴

نمودار سازمانی شرکت شهردارو   ۹۵

چارت سازمانی شرکت «مدیریت» ۹۶

خطوط تولیدی شرکت لابراتورهای شهردارو        ۹۷

لیست تجهیزات جامدات           ۹۸

معرفی واحدی که پروژه در آن انجام شده          ۱۰۰

بررسی مراحل اصلی کار در قسمت مایعات با استفاده از فلوچارت   ۱۰۱

نمودار OPC تولید قطره ۱۰۲

نمودار FPC ساخت قطره          ۱۰۳

بررسی وضعیت سازمان از لحاظ موضوع تحت بررسی       ۱۰۵

نقشه جریان      ۱۰۶

نمودار جریان فرآیند      ۱۰۷

جدول زمان بندی         ۱۰۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات

مقدمه   ۱۱۰

نقاط قوت        ۱۱۱

نقاط ضعف       ۱۱۴

پیشنهادات       ۱۱۵

توصیه هایی جهت کارآمدتر شدن نیروی انسانی   ۱۱۶

پیشنهاداتی در خصوص بهبود شرایط      ۱۱۸

شش عامل بهینه کننده‌ی زمان‌بندی      ۱۲۱

چند نکته مهم   ۱۲۲

منابع مورد استفاده       ۱۲۳

فصل اول

مقدمه

۱- مقدمه

۲- تعریف موضوع

۳- اهداف انجام پروژه

۴- محدوده زمانی و مکانی انجام پروژه

مقدمه

وقت و زمان از اصلی ترین عناصر در تولید و بهره وری می باشد از این رو توجه به گذر آن وجلوگیری از اتلاف زمان از دیرباز مدنظر بزرگان واندیشمندان بوده است زمان می گذرد و نمی توان از عبور آن ممانعت نمود پس برای باطل شدن آن باید از هر لحظه و دم بهره جست.

موضوع مورد بحث در این پروژه کارسنجی وزمان سنجی است.

در فصل اول، موضوع پروژه، اهداف انجام آن و محدوده زمانی و مکانی پروژه آشنا می شوید.

در فصل دوم، شناخت کامل از موضوع پروژه و تعریف و اهداف موضوع، پردازش خواهد شد.

در فصل سوم،شرکت مورد نظر و فعالیت ها و اقدامات انجام شده در آن مکان در رابطه با موضوع پروژه شرح داده خواهد شد.

در فصل چهارم ، از نتایج حاصل از انجام پروژه ، پیشنهادات و راهکارها آگاه می شوید.

فصل پنجم ، فصل ضمایم و پیوست ها می باشد.

موضوع زمان یعنی موضوعی که امید است در تمام مراحل ولحظات زندگی ما، مورد توجه و التفات واقع شود تا به امید حق، از عمر که بزرگترین نعمت الهی است در مفیدترین کار و بهترین وجه استفاده نماییم.

در سازمان ها وادارات ، موضوع زمان در سرفصل ارزیابی کار وزمان قرار می گیرد و منظور از انجام مطالعات دراین زمینه ، دست یافتن و بهره وری وکاهش هزینه ها و حذف خستگی و کسالت نسبت به کار می باشد.

تعریف موضوع

یکی از مهمترین مسائلی که امروزه در کارخانجات وادارات و انواع صنایع و خدمات دردست بررسی است، بهبود بهره وری و افزایش بازدهی می باشد و به همین منظور روشی برای کمک به امر بهره وری ابداع شد، که مطالعه کار نام دارد. در مطالعه کار با تعیین روش منطقی و سریع و ساده انجام کار به کاهش هزینه ها و افزایش سود حاصل می پردازیم و از این طریق با استفاده از حداقل منابع به حداکثر سود دست می یابیم.

بطور کلی بهبود بهره وری و به ویژه بهره وری نیروی انسانی به عنوان یکی از اجزاء ضروری بهره وری به حساب می آید. با استفاده از مطالعه روشی به دنبال بهبود بهره‌وری نیروی انسانی هستیم. به بیان دیگر مباحث کارسنجی و روش سنجی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بهبود بهره وری عوامل تولید قابل استفاده و کاربرد می باشد.

مطالعه کار عبارت است از بکارگیری تکنیک های مطالعه روش واندازه گیری کار برای بهبود کارآیی و افزایش اثربخشی در سازمان، بنابراین مطالعه کار مستقیماً با بازدهی در ارتباط است هر گاه بخواهیم با استفاده از منابع موجود بازدهی را افزایش دهیم مطالعه کار یکی از روشهای مطلوب است.

اهداف انجام پروژه :

۱- ایجاد یک Baseمناسب زمانی برای هر یک از جزئیات فعالیت های انجام شده منظور تعیین زمان کلی برای هر یک از فعالیت ها بدین معنی که قرار است برای هر یک از اجزا زمان تعیین شود تا اگر ترتیب و ترکیب اجزا و فعالیت ها تغییر نمود و جابجا شد بتوان زمان فرآیند را نیز سریعاً و بدون صرف زمان و انرژی به سادگی به دست آورد.

۲- هدف دیگر ازمطالعه این است که با توجه به حجم کار وزمان متعلق به آن بتوان نیروی انسانی و منابع مورد نیاز را تخمین زد.

۳- تعیین میزان تولید در بازه های زمانی مختلف و همچنین نقل و انتقالات صورت گرفته و سایر کارهای انجام شده در بازه زمانی درخواستی.

۴- توانایی ارائه گزارش کار ودفاع از نتیجه کارها به استناد میزان کاری که براساس زمان تعیین شده انجام شده است.

۵- ایجاد نظام پاداش و تنبیه براساس میزان کار افراد در مقایسه با نتایج حاصل از این پروژه

محدوده زمانی و مکانی انجام پروژه :

این تحقیق در تابستان سال ۱۳۸۶ در شرکت شهردارو واقع در جاده قدیم کرج شهریار بعد از خادم آباد خیابان بهار و منطقه صنعتی فرماندشت انجام شده است.

نکات کلی قابل توجه در مطالعه کار:

شناخت وضعیت کلی و یا موجود کار به صورت محققانه و به دور از ایده ها و دیدگاههای شخصی و پیش فرض های اولیه.

توجه به انعطاف پذیری  در روشهای مطالعه کار اعم از تکنیک های مطالعه روش یا تکنیک های زمان سنجی

توجه به وسعت کاربرد مطالعه کار و قابلیت تامین و تطبیق آن در انواع فعالیت ها

مطالعه کار باید به عنوان ابزار مدیریتی تلقی شده و مدیریت باید از آن حمایت کند.

دقت درفاکتورهای مربوط به عوامل انسانی که موارد زیر را شامل می شود.

متصدیان مطالعه کار باید در گفتار و کردار خود صادق بوده و خود را همیشه در موقعیت افراد مورد مطالعه قرار دهند.

باید مناسب ترین وقت را برای مطالعه انتخاب کنند و در تمام مراحل کارگر را دعوت به همکاری نمایند.

توضیحات باید به زبان ساده و قابل درک برای افراد مربوط باشد.

متصدیان باید بعد از بکارگیری روش جدید نیز با افراد در ارتباط باشند زیرا یک ایده زمانی واقعاً منتقل شده است که افراد را از خود بدانند.

با افتخار و سربلندی نظرات و پیشنهادات سازنده رابه شخص صادر کننده آن نظر نسبت دهند.