بررسی تاثیر سبک رهبری مدیران بر تصمیم گیری فردی در اداره کل تعاون

کد محصول:mo259

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل وورد

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

پیشگفتار

چکیده

ساختار گزارش تحقیق .

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه .

۲-۱) بیان مسئله .

۳-۱) اهمیت و ضرورت تحقیق

۴-۱) اهداف تحقیق .

۱-۴-۱) اهداف اصلی تحقیق .

۲-۴-۱) اهداف فرعی تحقیق .

۵-۱ ) مدل تحقیق

۶-۱) فرضیه های تحقیق

۷-۱) متغیر های تحقیق

۱-۷-۱) متغیر مستقل .

۲-۷-۱) متغیر وابسته

۸-۱) خلاصه فصل

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۱-۲) مقدمه

۲-۲) بخش اول نظریه های رهبری

۳-۲) نظریات و تئوری های اقتضایی .

۴-۲) نظریه رهبری وضعیتی

۵-۲) شیوه های رهبری .

۶-۲) بیان سبک ها .

۷-۲) بخش دوم تصمیم گیری

۱-۷-۲) فرایند تصمیم گیری .

۲-۷-۲) تقسیم بندی تصمیم گیری .

۳-۷-۲) موقعیت های تصمیم گیری

۴-۷-۳) انواع تصمیمات .

۸-۲) تصمیم گیری فردی .

۱-۸-۲) اثرات رفتاری تصمیم گیری فردی .

۲-۸-۲) مدل های تصمیم گیری فردی

۳-۸-۲) تقسیم بندی تصمیم گیری فردی

۹-۲) تصمیم گیری عقلایی

۱-۹-۲) فرایند تصمیم گیری در مدل عقلایی

۲-۹-۲) نقش مدل ها در فرآیند تصمیم گیری عقلایی

۳-۹-۲) انواع مدل های تصمیم گیری در فرآیند تصمیم گیری عقلایی

۴-۹-۲) مهارت های لازم برای اجرای مراحل الگوی تصمیم گیری عقلایی .

۵-۹-۲) محدودیتهای تصمیم گیری عقلایی .

۱۰-۲) تصمیم گیری رضایت بخش

۱۱-۲) تصمیم گیری گروهی .

۱-۱۱-۲) دلایل روند گرایش به تصمیم گیری گروهی .

۲-۱۱-۲) عوامل اصلی مربوط به تصمیم گیری گروهی

۳-۱۱-۲) فرآیند تصمیم گیری گروهی

۴-۱۱-۲) روشهای تصمیم گیری گروهی .

۵-۱۱-۲) محاسن و معایب تصمیم گیری گروهی .

فصل سوم: روش تحقیق

۱-۳) مقدمه

۲-۳) نوع و روش تحقیق

۳-۳) قلمرو تحقیق .

۱-۳-۳) قلمرو زمانی

۲-۳-۳) قلمرو مکانی .

۳-۳-۳) قلمرو موضوعی

۴-۳) جامعه آماری

۵-۳)روش و ابزار جمع آوری داده ها

۱-۵-۳)روش آرشیو(مطالعات کتابخانه ای) .

۲-۵-۳) پرسشنامه

۶-۳) آزمون‌های هم‌بستگی

۷-۳) آشنایی اجمالی با اداره کل تعاون

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

۱-۴) مقدمه .

۲-۴) آمار توصیفی

۳-۴) آمار استنباطی .

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۱-۵) نتیجه گیری

۲-۵) ارایه پیشنهادهایی برای بهبود وضع موجود .

۳-۵) پیوست .

پیشگفتار

موضوع بسیار مهمی که در حال حاضر در سازمان های امروزی بیشتر نمود پیدا می کند نقش مدیریت در تصمیم گیری هاست. در تحقیق حاضر سعی بر آن شده تا رابطه بین سبکهایی که مدیریت در سازمان در قبال افراد اجرا می کند را بر تصمیم گیری عقلایی مورد تحقیق و بررسی قراردهیم و به نتایج آن دست یابیم.

از کلیه کسانی که در این پژوهش اینجانب را یاری فرموده اند خصوصا راهنمایی ها و تلاشهای صادقانه استاد محترم آقای سید محمدرضا سبحانی پور که بدون وجود ایشان این امر تحقق نمی یافت نهایت تشکر و سپاسگذاری  را می نمایم.

در پایان برای تمامی پژوهشگران علم و دانش، موفقیت و سربلندی را در همه مراحل زندگی و علمی از درگاه خداوند متعال خواستارم.

چکیده:

هدف اصلی در این پژوهش بررسی تاثیر سبک رهبری بر تصمیم گیری در اداره کل تعاون استان قم می باشد . جامعه آمار در این تحقیق را ۲۱ نفر تشکیل می دهند.برای  تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و آماراستنباطی همچون آزمون پیرسون استفاده شد. با توجه به بررسی های که در این تحقیق انجام گرفت به این نتیجه رسیدیم بین سبکهای رهبری آمرانه و متقاعد کننده با تصمیم گیری عقلایی رابطه معناداری وجود ندارد.همچنین مشخص شد میان سبکهای رهبری مشارکتی و سبکهای تفویضی با تصمیم گیری عقلایی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم همواره رابطه معناداری وجود دارد.