بررسی مدیریت انبار داری جهت ارائه راهکارها و مدلهای مناسب کنترل موجودی در انبار شرکت توزیع برق

کد محصول:mo254

تعداد صفحات: ۱۴۰ صفحه فایل وورد

قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
عنوان تحقیق ۵
بیان موضوع تحقیق ۵
اهمیت تحقیق ۵
اهداف تحقیق ۶
سئوالات پژوهش ۶
قلمرو مکانی تحقیق ۷
روش انجام تحقیق ۷
تعریف عملیاتی واژه ها ۷

فصل دوم:  ادبیات تحقیق
بخش  اول : کنترل موجودی
تئوری کنترل موجودی ۱۱
حالت سیستم موجودی ۱۲
هدف ازنگهداری موجودی ها ۱۴
هزینه نگهداری موجودی ۱۴
طبقه بندی ABC برای اقلام موجودی ۱۷
اصول طبقه بندی ABC ۱۸
کاربردهای طبقه بندیABC ۱۸
کنترل سفارشات ۱۹
سیستمهای محتلف سفارشات ۱۹
ـــ سیستم مقدار سفارش ثابت ۲۰
ـــ سیستم دوره سفارش ثابت ۲۱
ـــ سیستم ظرف ذخیره ۲۲
ـــ سیستم بازدیدهای عینی ۲۳
ـــ سیستم موجودی پایه ۲۳
مقایسه سیستمهای مختلف سفارش ۲۳
موجودی اطمینان ۲۴
سطح خدمت ۲۴
محاسبه موجودی اطمینان ۲۵
روشهای پیش بینی تقاضا ۲۸
ـــ روشهای نظری ۲۹
ـــ روشهای آماری و محاسباتی ۲۹
مقدار سفارشات اقتصادی (EOQ) ۳۲
هزینه متوسط سالیانه ۳۴
نقطه سفارش ۳۶
مقایسه و تعیین مدل مناسب برای اقلام طبقات مختلف ۳۷
بخش دوم : سیستم مدیریت انبار در شرکت توزیع برق قزوین
تاریخچه شرکت توزیع نیروی  برق استان قزوین ۳۹
بررسی سیستم انبار شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین ۴۰
مواد اولیه شرکت ۴۲
سیستم موجودی در کنترل موجودی انبار
بخش سوم : تحقیقات انجام شده
طراحی و پیاده سازی کنترل موجودی در واحد یک شرکت شتابکار
طراحی جامع سیستمهای اطلاعاتی انبارهای شرکت توزیع برق مشهد و مدیریت کالا
برنامه ریزی و کنترل موجودی مواد اولیه کارخانجات آلومتک و آلومراد ۴۲

فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه ۴۸
روش تحقیق ۴۸
قلمرو مکانی تحقیق  ۴۸
روش جمع آوری داده های  اولیه و ثانویه ۴۹
روش سنجش پایائی ابزار جمع آوری داده ها ۴۹
روش سنجش روائی ابزار جمع آوری داده ها ۴۹
روش تجزیه وتحلیل داده ها
مدل کنترل موجودی و علت انتخاب آن  ۵۰

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه  ۵۳
برآورد تقاضا ۵۴
آنالیز ABC ۷۰
مقدار سفارش اقتصادی
تعیین مقدار شفارش اقتصادی هر یک از اقلام مواد اولیه  ۷۷
تعیین ذخیره اطمینان ۱۰۱
نقطه سفارش ۱۱۱
هزینه سیستم سفارشی دهی پیشنهادی برای سال ۸۱  ۱۱۴
ارزیابی سیستم پیشنهادی برای سال ۸۰    ۱۱۴
هزینه ذخیره اطمینان ۱۲۰
هزینه کل سیستم کنترل موجودی پیشنهادی برای سال ۸۰    ۱۲۰

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ۱۲۱
نتیجه گیری ۱۲۱
پیشنهادات ۱۲۳
پیشنهادات به محقق آینده ۱۲۴
ضمائم
فهرست منابع

  فهرست جداول

جدول شماره ۱ – ۲ – گزارش فعالیتهای انجام شده شرکت توزیع برق قزوین تا پایان سال ۸۰
جدول شماره ۲ – ۲ تعدا مشترکین شرکت توزیع برق قزوین به تفکیک تعرفه تا پایان سال ۸۰
جدول شماره ۱ – ۴ پیش بینی تقاضا از روش هموار سازی نمائی به ازاء ضرایب مختلف ضریب وزنی
جدول شماره ۲ – ۴ برآورد خطای پیش بینی هموار سازی به ازاء ضریب وزنی مختلف
جدول شماره ۳ – ۴ پیش بینی تقاضای سال ۸۱
جدول شماره ۴ – ۴ محاسبه CjDj برای هر یک ار اقلام و رتبه بندی آنها
جدول شماره  ۵ – ۴  طبقه بندی اقلام
جد.ول شماره ۶ – ۴ محاسبه هزینه هر بار سفارش اقلام
جدول شماره ۷ – ۴ محاسبه میانگین و انحراف معیار پنج سال تقاضای اقلام
جدول شماره ۸ – ۴ مقادیر متوسط و انحراف معیار تقاضا در مدت زمان تحویل
جدول شماره ۹ = ۴ تعیین ذخیره اطمینان به ازاء مقادیر مختلف
جدول شماره ۱۰ – ۴ تعیین مقادیر نقطه سفارش
جدول شماره ۱۱ – ۴ هزینه نگهداری اقلام مواد اولیه در سال ۸۰
جدول شماره ۱۲ – ۴ هزینه سفارش دهی اقلام در سال ۸۰
جدول شماره ۱۳ – ۴ تعیین مقدار سفارش اقتصادی هر یک از اقلام

فهرست نمودارها و اشکال  :

شکل ۲ – ۱ نمودار نمونه ای از طبقه بندی ABC
شکل ۲ – ۲ نمایش سیستم مقدار سفارش ثابت
شکل ۳ – ۲ نمایش مستقیم دوره سفارش ثابت
شکل ۴ – ۲ نمایش منحنی تغییرات تقاضا در مدت زمان تحویل
شکل ۵ – ۲ نمودار تابع توزیع احتمال تقاضا در مدت دزمان تحویل
شکل ۶ – ۲ منحنی خط مصرف نسبت به زمان
شکل ۷ – ۲ منحنی نمایش موجودی بر حسب زمان
شکل ۸ – ۲ منحنی تغییرات هزینه متوسط سالیانه بر حسب مقدار سفارش
شکل ۱ – ۴ تغییرات منحنی TC نسبت به Q در حوالی EOQ

این مجموعه دارای پنج فصل است :
فصل اول ، کلیات تحقیق بوده که شامل بیان موضوع ، اهمیت تحقیق ، اهداف تحقیق ، سوالات پژوهش ، قلمرو مکانی تحقیق ، روش انجام تحقیق و تعریف عملیاتی واژه ها می باشد .
فصل دوم ، ادبیات تحقیق بوده که از دو بخش ۱- تئوری کنترل موجودی و ۲- سیستم مدیریت انبار در شرکت توزیع نیروی برق قزوین می باشد .
فصل سوم ، شامل روش تحقیق می باشد .
فصل چهارم ، به تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات می پردازد .
فصل پنجم ، شامل نتیجه گیری از تحقیق ، پیشنهادات به مدیریت شرکت و پیشنهادات به محقق آینده می باشد .