اطلاعیه

بررسی پیامدها و موانع خصوصی‌سازی در شرکت های تعمیرات نیروی برق ایران

کد محصول:mo210

تعداد صفحات: ۲۳۵ صفحه  فایل وورد

قیمت: ۲۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مقدمه:

در کشور ایران سیاست خصوصی‌سازی در راستای برنامه تعدیل و اصلاحات اقتصادی مطرح شده و هدف از آن این است که کارآیی افزایش یابد، تخصیص منابع بهتر شده، ابداع و کارآفرینی پویا افزایش یافته، قیمتها به شکل رقابتی و به دور از تصمیمات انحصاری تعیین شود و نهایتاً اینکه تعهدات مالی شرکتهای دولتی که عمدتاً به صورت کسری بودجه ظاهر می‌شود کاهش یابد.

در راستای رسیدن به این اهداف یکی از مراکز مهمّی که بحث خصوصی‌سازی در آن مطرح شده وزارت نیرو و بدنبال آن بخشهای تعمیراتی نیروگاهها می‌باشد که موضوع بحث این تحقیق است.

در فصل اول این تحقیق که تحت عنوان کلیات تحقیق ارائه شده،‌ ابتداً عنوان تحقیق و بدنبال آن تعریفی از موضوع تحقیق و اهمیت و ضرورت تحقیق و دلائل مربوط به اینکه چرا این موضوع به عنوان یک تحقیق انتخاب گردیده آورده شده و در ادامه اهدافی که در طول انجام این تحقیق بدنبال آن هستیم ارائه گردیده. سپس بعد از اعلام کاربرد نتایج این تحقیق،  ۲  فرضیه اصلی و  ۱۲  فرضیه  فرعی مربوطه ارائه گردیده. در ادامه‌ فصل اوّل قلمرو موضوعی،‌ زمانی و مکانی تحقیق مشخص گردیده و بدنبال آن مواردیکه نتایج این تحقیق قابل تعمیم به آنها نیست تحت عنوان محدودیتهای تحقیق مشخص شده. پایان بخش این فصل نیز تعریف واژه‌ها و نهایتاً مباحثی که طی فصول آینده در طول این تحقیق به آنها پرداخته خواهد شد مشخص گردیده.

چکیده:

سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی، در دو دهه اخیر در جهان رواج بی‌سابقه‌ای یافته است، و امروزه کم و بیش در تمامی کشورهای جهان به مرحله اجرا در آمده. در این راستا تحقیقی تحت عنوان «بررسی پیامدها و موانع خصوصی‌سازی در شرکتهای تعمیرات نیروی برق ایران» در پیش رو دارید. هدف از انجام این تحقیق تحت عنوان دو موضوع پیامدها و موانع عبارت است از:

۱- در بخش پیامدها تعیین تأثیر خصوصی‌سازی بر کارائی، تقویت روحیه مشارکت، رضایت‌خاطر کارکنان، انجام به‌موقع و بهینه تعمیرات نیروگاهی، جذب و نگهداری نیروهای متخصص و تعیین میزان تعهد کارکنان.

۲- در بخش موانع تعیین میزان تأثیرموانع موجود (غالب بودن روحیه دولتی، عدم قاطعیت و عدم وجود سیاستی واحد، عدم وجود رقبا، طولانی شدن دوره حمایت، جایگاه سازمانی فعالیتهای تعمیراتی و عدم شفافیت روابط) بر روند حرکت خصوصی‌سازی.

در جهت رسیدن به اهداف فوق ۲ فرضیه اصلی و به دنبال آن ۱۲ فرضیه فرعی تدوین گردیده. در میان فرضیه‌های ۱۲ گانه تمامی فرضیه‌ها مورد تایید قرارگرفته مگر فرضیه شماره ۶ (کارکنان شرکتهای تعمیرات نسبت به خصوصی‌سازی واحدهای تعمیرات تعهد راسخ دارند) و فرضیه شماره ۱۲ (عدم شفافیت روابط بین شرکتهای تولید و تعمیرات بر روند حرکت  خصوصی‌سازی در شرکتهای تعمیرات تأثیرگذار است). که مورد تأیید قرار نگرفته‌اند از میان ۱۰ فرضیه‌ای نیزکه مورد تأیید قرارگرفته‌اند فرضیه شماره ۳  (خصوصی‌سازی در افزایش رضایت خاطر کارکنان  شرکتهای تعمیرات تأثیرگذار است.) و فرضیه شماره ۴  (خصوصی‌سازی بر انجام به موقع  و بهینه تعمیرات نیروگاهی تأثیرگذار است.) با شدت بسیار کمی مورد تأیید قرار گرفته‌اند.

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی می‌باشد. جامعه آماری در نظر گرفته شده تمامی مدیران  ارشد شرکتهای مدیریت تولید، تعمیرات و واحدهای ستادی ذیربط می‌باشند. به منظور اندازه‌گیری متغیّرها از طیف لیکرت استفاده شده. تمامی تجزیه و تحلیلهای انجام  شده در این تحقیق  با  استفاده  از برنامه نرم‌افزار spss  در دوسطح آمار توصیفی واستنباطی انجام گرفته، وبا توجه به اینکه  ابتداً با انجام  مصاحبه  جهت اشراف  بر موضوع تحقیق و نهایتاً بوسیله پاسخ  به پرسشنامه کل جامعه مورد بررسی قرار ‌گرفته، برای اثبات فرضیه‌ها از مقایسه  جامعه با  ملاک استفاده شده. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این مطلب است که، اکثریت ‌قریب به اتفاق پاسخگویان بحث خصوصی نمودن واحدهای تعمیرات را یک ضرورت تلقی نموده‌اند ولی معتقدند، به واسطه عدم مطالعات کارشناسی مورد نیاز اولیه، روشهای موجود خصوصی نمودن  واحدهای تعمیرات  از عدم ثبات  لازم برخوردار بوده ومنتج  به  نتایج مورد انتظار نخواهد شد. نتایج این تحقیق حاکی است که بحث  خصوصی‌سازی شرکتهای تعمیرات در ارتباط با پیامدهای خصوصی‌سازی موفق بوده لیکن  درارتباط  با مقابله باموانع موجود برسر راه خصوصی‌ـ سازی نیاز به تجدید نظرهای اساسی دارد.

 

فهرست:

فهرست اجمالی

فصل اول – کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه.۲

۲-۱- عنوان تحقیق ..۲

۳-۱- تعریف موضوع .۲

۴-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۴

۵-۱- اهداف تحقیق ..۵

۶-۱- کاربرد نتایج تحقیق .۷

۷-۱- فرضیه‌های تحقیق ۷

۸-۱- قلمرو تحقیق .۹

۹-۱- محدودیتهای تحقیق ..۹

۱۰-۱- تعریف واژه‌ها ..۱۰

۱۱-۱- مباحث فصول آینده .۱۲

فصل دوم  ـ  ادبیات تحقیق

مقدمه ..۱۴

۱-۲- بخش اول ـ مبانی نظری ..۱۶

۱-۱-۲- مطالعات آدام اسمیت ۱۶

۲-۱-۲- مطالعات کینز .۱۹

۳-۱-۲- مفاهیم خصوصی‌سازی ۲۳

۴-۱-۲- اهداف خصوصی‌سازی ..۲۴

۵-۱-۲- دلائل خصوصی‌سازی ۳۷

۶-۱-۲- روشهای خصوصی‌سازی ..۴۲

۷-۱-۲- موانع خصوصی‌سازی در ایران (با نگاهی به بخش انرژی)  .۵۴

۲-۲- بخش دوم  ـ تجربیات خصوصی‌سازی ۶۶

۱-۲-۲- بسترهای مورد نیاز ..۶۶

۲-۲-۲- مروری بر تحقیقات انجام شده ۷۵

۳-۲- بخش سوم  ـ خصوصی‌سازی در صنعت برق .۸۲

۱-۳-۲- خصوصی‌سازی صنعت برق در جهان .۸۲

۲-۳-۲- تاریخچه صنعت برق در ایران ۱۰۸

۳-۳-۲- ویژگیها و اهمیت صنعت برق ایران ..۱۱۲

۴-۳-۲- جایگاه صنعت برق ایران در صحنه‌ جهانی .۱۱۵

۵-۳-۲- فرآیند دور جدید خصوصی‌سازی در صنعت برق ایران .. ۱۱۹

۴-۲- خلاصه فصل ..۱۲۶

فصل سوم ـ  روش تحقیق

۱-۳- مقدمه .۱۲۸

۲-۳- مدل تحلیلی ..۱۲۸

۳-۳- نوع تحقیق ..۱۳۲

۴-۳- جامعه آماری ..۱۳۲

۵-۳- روش جمع‌آوری اطلاعات .۱۳۳

۶-۳- مقیاس اندازه‌گیری متغیرها ۱۴۲

۷-۳- طیف اندازه‌گیری متغیرها ۱۴۳

۸-۳- روش آماری .۱۴۴

۹-۳- خلاصه فصل ..۱۴۷

فصل چهارم   تجزیه و تحلیل یافته‌ها

۱-۴- مقدمه .۱۴۹

۲-۴- توزیع فراوانی پاسخگویان ۱۵۰

۳-۴- توزیع فراوانی سئوالات فرضیه‌ها ۱۵۳

۴-۴- آزمون فرضیه‌ها ۱۶۵

۵-۴-  آزمون تی هتیلینگ  ۲t ..۱۷۷

۶-۴- مقایسه نظرات پاسخگویان (آزمون تحلیل واریانس) .۱۸۲

۷-۴- آزمون توکی (HSD) ..۱۸۸

۸-۴- آزمون ضریب همبستگی کندال .۱۹۳

۹-۴- آزمون ضریب همبستگی پیرسون .۱۹۵

۱۰-۴- خلاصه فصل .۲۰۰

فصل پنجم ـ نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵- مقدمه ۲۰۳

۲-۵- نتیجه‌گیری ۲۰۳

۳-۵- پیشنهادات .۲۱۱

منابع و مآخذ ۲۱۹

ضمائم .۲۲۳

فهرست تفضیلی مطالب

فصل اول – کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ..۲

۲-۱- عنوان تحقیق .۲

۳-۱- تعریف موضوع ۲

۴-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ..۴

۵-۱- اهداف تحقیق .۵

۶-۱- کاربرد نتایج تحقیق ۷

۷-۱- فرضیه‌های تحقیق ..۷

۸-۱- قلمرو تحقیق ۹

۱-۸-۱- قلمرو موضوعی ۹

۲-۸-۱- قلمرو زمانی  .۹

۳-۸-۱- قلمرو مکانی .۹

۹-۱- محدودیتهای تحقیق ۹

۱۰-۱- تعریف واژه‌ها ۱۰

۱۱-۱- مباحث فصول آینده ..۱۲

فصل دوم  ـ  ادبیات تحقیق

مقدمه ۱۴

۱-۲- بخش اول ـ مبانی نظری ۱۶

۱-۱-۲- مطالعات آدام اسمیت .۱۶

۱-۱-۱-۲- قوانین طبیعی ۱۶

۲-۱-۱-۲- تقسیم کار .۱۷

۳-۱-۱-۲- پروسه تمرکز سرمایه ۱۷

۲-۱-۲- مطالعات کینز ۱۹

۱-۲-۱-۲- تئوری کینز و کشورهای در حال توسعه ..۲۰

۲-۲-۱-۲- نتیجه مطالعات کینز .۲۲

۳-۱-۲- مفاهیم خصوصی‌سازی ..۲۳

۴-۱-۲- اهداف خصوصی‌سازی .۲۴

۱-۴-۱-۲- کاهش اندازه(حوزه فعالیت)بخش دولتی ..۲۵

۲-۴-۱-۲- انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی ۲۶

۳-۴-۱-۲- افزایش کارائی .۲۷

۴-۴-۱-۲- کاهش کسر بودجه و بدهی‌های ملی ۲۸

۵-۴-۱-۲- تعدیل یارانه‌ها و اختلال قیمتها ۲۹

۶-۴-۱-۲- تعدیل مقررات(مقررات‌زدایی) ۲۹

۷-۴-۱-۲- افزایش رقابت .۳۰

۸-۴-۱-۲- ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکتها ..۳۲

۹-۴-۱-۲- گسترش بازار سرمایه ۳۳

۱۰-۴-۱-۲- تأمین منافع مصرف‌ کنندگان ۳۴

۱۱-۴-۱-۲- توزیع مناسب درآمدها .۳۵

۵-۱-۲- دلائل خصوصی‌سازی ..۳۷

۱-۵-۱-۲- خصوصی‌سازی خواست شرکتهای چند ملیتی ..۳۷

۲-۵-۱-۲- فشارهای مالی ..۴۰

۳-۵-۱-۲- عملکرد ضعیف مؤسسات عمومی .۴۰

۴-۵-۱-۲- توسعه بخش خصوصی ..۴۱

۵-۵-۱-۲- اثرگذاری دیگر نمونه‌های موفق .۴۱

۶-۱-۲- روشهای خصوصی‌سازی ..۴۲

۱-۶-۱-۲- فروش دارائیهای دولتی .۴۲

۲-۶-۱-۲- مقررات‌زدایی ..۴۴

۳-۶-۱-۲- قرارداد پیمانکاری ..۴۷

۴-۶-۱-۲- سیستم ووچر .۴۸

۵-۶-۱-۲- سیستم BOT ۵۰

۷-۱-۲- موانع خصوصی‌سازی در ایران (با نگاهی به بخش انرژی) ۵۴

۱-۷-۱-۲- موانع کلی .۵۷

۲-۷-۱-۲- موانع اجتماعی .۵۸

۲-۲- بخش دوم ـ تجربیات خصوصی‌سازی ..۶۶

۱-۲-۲- بستر‌های مورد نیاز ..۶۶

۱-۱-۲-۲- تعیین هدفهای واقع‌گرایانه .۶۷

۲-۱-۲-۲- طرح یک راهبرد عملی ..۶۸

۳-۱-۲-۲- تجدید ساخت پیش از خصوصی‌سازی ..۶۹

۴-۱-۲-۲- جستجوی تخصص مناسب ۷۰

.

۵-۱-۲-۲- چیرگی بر ضعف بازارهای سرمایه ۷۰

۶-۱-۲-۲- آغاز کار با مؤسسات عمومی قابل فروش .۷۱

۷-۱-۲-۲- کاهش مقاومت کارگران ۷۲

۸-۱-۲-۲- شناخت فایده‌های مملوس .۷۲

۹-۱-۲-۲- توجه به ویژگیهای مشخص هر کشور ۷۳

۲-۲-۲- مروری بر تحقیقات انجام شده ..۷۵

۳-۲- بخش سوم ـ خصوصی‌سازی در صنعت برق ..۸۲

۱-۳-۲- خصوصی‌سازی صنعت برق در جهان ۸۲

۱-۱-۳-۲- اثربخشی انرژی ناشی از تغییر ساختار صنعت برق انگلستان .۸۳

۲-۱-۳-۲- تغییر ساختار شرکتهای تولید برق (آمریکا) .۹۰

۳-۱-۳-۲- خصوصی‌سازی صنعت برق در شیلی .۹۶

۴-۱-۳-۲- خصوصی‌سازی صنعت برق در برزیل ..۱۰۳

۲-۳-۲- تاریخچه صنعت برق در ایران ..۱۰۸

۳-۳-۲- ویژگیها و اهمیت صنعت برق ایران .۱۱۲

۴-۳-۲- جایگاه صنعت برق ایران در صحنه جهانی .۱۱۵

۵-۳-۲- فرآیند دور جدید خصوصی‌سازی در صنعت برق ایران ۱۱۹

۱-۵-۳-۲- تبصره  ۳۵  قانون بودجه سال  ۱۳۷۸ ..۱۲۰

۲-۵-۳-۲- دستورالعمل سامان‌دهی و واگذاری ..۱۲۱

۳-۵-۳-۲- اقدامات انجام شده در وزارت نیرو ..۱۲۲

۴-۵-۳-۲- اقدامات لازم بعدی در وزارت نیرو .۱۲۳

۴-۲- خلاصه فصل ..۱۲۶

فصل سوم ـ روش تحقیق

۱-۳- مقدمه .۱۲۸

۲-۳- مدل تحلیلی ..۱۲۸

۳-۳- نوع تحقیق .۱۳۲

۴-۳- جامعه آماری .۱۳۲

۵-۳- روش جمع‌آوری اطلاعات ..۱۳۳

۱-۵-۳- مصاحبه .۱۳۳

۲-۵-۳- استفاده از شبکه اینترنت .۱۳۴

۳-۵-۳- استفاده از کتابخانه و تحقیقات انجام شده ۱۳۴

۴-۵-۳- استفاده از سمینارها .۱۳۵

۵-۵-۳- پرسشنامه .۱۳۵

۱-۵-۵-۳- مراحل تهیه پرسشنامه ۱۳۶

۲-۵-۵-۳- پیش آزمون پرسشنامه ۱۳۸

۳-۵-۵-۳- اعتبار پرسشنامه (پایائی پرسشنامه) ۱۳۹

۴-۵-۵-۳- مراحل محاسبه ضریب اعتبار پرسشنامه ..۱۳۹

۵-۵-۵-۳- تفسیر اندازه ضرایب آلفای کرونباخ ..۱۴۲

۶-۳- مقیاس اندازه‌گیری متغیرها ..۱۴۲

۷-۳- طیف اندازه‌گیری متغیرها ..۱۴۳

۸-۳- روش آماری ۱۴۴

۱-۸-۳- آزمون تحلیل واریانس ۱۴۴

۲-۸-۳- آزمون توکی ۱۴۵

۳-۸-۳- آزمون تی هتلینگ   ۲t  ..۱۴۶

۴-۸-۳- آزمون ضریب همبستگی کندال ۱۴۶

۵-۸-۳- آزمون ضریب همبستگی پیرسون ۱۴۶

۹-۳- خلاصه فصل .۱۴۷

فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل یافته‌ها

۱-۴- مقدمه ۱۴۹

۲-۴- توزیع فراوانی پاسخگویان .۱۵۰

۳-۴- توزیع فراوانی سؤالات فرضیه‌ها .۱۵۳

۴-۴- آزمون فرضیه‌ها ..۱۶۵

۵-۴- آزمون تی هتلینگ ۲t ۱۷۷

۶-۴- مقایسه نظرات پاسخگویان(آزمون تحلیل واریانس) ..۱۸۲

۷-۴- آزمون توکی(HSD) 188

۸-۴- آزمون ضریب همبستگی کندال ۱۹۳

۹-۴- آزمون ضریب همبستگی پیرسون ۱۹۵

۱۰-۴- خلاصه فصل .۲۰۰

فصل پنجم ـ نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵- مقدمه .۲۰۳

۲-۵- نتیجه‌گیری ۲۰۳

۳-۵- پیشنهادات .۲۱۱

منابع و مآخذ ۲۱۹

ضمائم ۲۲۳

فهرست جداول

جدول شماره (۱-۲) خلاصه تحولات اصلاحی درصنعت برق کشور شیلی .

جدول شماره (۲-۲) نرخ رشد مصرف برق در برزیل .

جدول شماره (۳-۲) نگاهی به آمار برق جهان درسال ۱۳۷۸ (۱۹۹۹ میلادی )

جدول شماره ( ۴-۲ ) خلاصه وضعیت برق در کشورهای روبه توسعه وشاخصهای متوسط رشد سالانه (۱۳۷۱  و   ۱۳۷۸ ) .

جدول شماره (۵-۲) شرکتهای مادر تخصصی وزارت نیرو.

جدول شماره (۱-۳) محاسبه توان افتراقی  هر یک  ازسؤالها  در یک نمونه ۸  نفری

جدول شماره ( ۱-۴) توزیع فراوانی  ودرصد پاسخگویان برحسب واحد محل خدمت ..

جدول شماره ( ۲-۴) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب پست سازمانی

جدول شماره (۳-۴) توزیع فراوانی ودرصد پاسخگویان برحسب سابقه کار..

جدول شماره (۴-۴) توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤالات مربوط به فرضیه  اول ..

جدول شماره (۵-۴) توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤالات مربوط به فرضیه دوم..

جدول شماره (۶-۴) توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤالات مربوط به فرضیه سوم.

جدول شماره (۷-۴) توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤالات مربوط به فرضیه چهارم ..

جدول شماره (۸-۴) توزیع  فراوانی و درصد پاسخ به سؤالات مربوط به فرضیه پنجم ..

جدول شماره (۹-۴) توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤالات مربوط به فرضیه ششم

جدول شماره (۱۰-۴) توزیع  فراوانی و درصد پاسخ به سؤالات مربوط به فرضیه هفتم ..

جدول شماره (۱۱-۴) توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤالات مربوط به فرضیه هشتم ..

جدول شماره (۱۲-۴) توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤالات مربوط به فرضیه نهم..

جدول شماره (۱۳-۴) توزیع فراوانی ودرصد پاسخ به سؤالات مربوط به فرضیه دهم .

جدول  شماره (۱۴-۴) توزیع فراوانی ودرصد پاسخ به سؤالات مربوط به فرضیه یازدهم..

جدول شماره (۱۵-۴) توزیع فراوانی ودرصد پاسخ به سؤالات مربوط به فرضیه دوازدهم ..

جدول شماره (۱۶-۴) مقایسه میانگین نمره میزان تأثیر خصوصی سازی بر کارائی کارکنان

جدول شماره (۱۷-۴)  مقایسه میانگین نمره میزان تأثیر خصوصی‌سازی بر تقویت روحیه مشارکت کارکنان..

جدول شماره  (۱۸-۴)  مقایسه میانگین نمره میزان تأثیر خصوصی‌سازی بر افزایش رضایت خاطر کارکنان

جدول شماره (۱۹-۴) مقایسه میانگین  نمره میزان تأثیر خصوصی‌سازی برانجام به موقع وبهینه تعمیرات نیروگاهی..

جدول شماره (۲۰-۴) مقایسه میانگین  نمره میزان تأثیر خصوصی سازی بر جذب ونگهداری نیروهای متخصص در شرکتهای تعمیرات

جدول شماره (۲۱-۴) مقایسه میانگین  نمره میزان ایجاد تعهد نسبت به خصوصی سازی در کارکنان شرکتهای تعمیرات..

جدول شماره (۲۲-۴) مقایسه میانگین نمره میزان  تأثیر غالب بودن روحیه دولتی از طرف کارکنان بر روند حرکت خصوصی‌سازی

جدول شماره (۲۳-۴) مقایسه میانگین نمره میزان تأثیر عدم قاطعیت و عدم وجود سیاستی واحد در ارتباط با خصوصی‌سازی در سطح وزارت نیرو بر روند حرکت خصوصی‌سازی

جدول شماره (۲۴-۴)  مقایسه میانگین نمره میزان تأثیر عدم وجود رقبای جدی بر کند شدن‌ حرکت خصوصی‌‌سازی..

جدول شماره  (۲۵-۴)  مقایسه میانگین نمره  میزان تأثیر طولانی شدن دوره حمایت و کنترل بر کند شدن حرکت خصوصی‌سازی.

جدول‌شماره (۲۶-۴) مقایسه ‌میانگین نمرهمیزان ‌تأثیرجایگاه سازمانی فعالیتها برروندحرکت خصوصی ‌سازی..

جدول شماره (۲۷-۴)  مقایسه میانگین نمره میزان تأثیر عدم شفافیت روابط بین شرکتهای مدیریت تولید و تعمیرات بر کندشدن حرکت خصوصی‌سازی..

جدول شماره (۲۸-۴) مقایسه میانگین نمرات پیامدهای ناشی از خصوصی‌سازی (فرضیه‌های پذیرفته شده‌  ۱  الی  ۵)

جدول شماره (۲۹-۴) مقایسه میانگین نمرات موانعی که باعث کند شدن حرکت خصوصی ‌سازی‌می‌گردد (فرضیه‌های پذیرفته شده‌  ۷  الی  ۱۱)

جدول شماره  (۳۰-۴)  رتبه‌بندی فرضیه‌های  ۱۲  گانه از نظر پاسخگویان.

جدول شماره  (۳۱-۴)  نظریات پاسخگویان در خصوص پیامدهای خصوصی‌سازی (با توجه به محل خدمت) ..

جدول شماره  (۳۲-۴)  نظرات پاسخگویان در خصوص موانع خصوصی‌سازی (با توجه به محل خدمت) ..

جدول شماره  (۳۳-۴)  نظرات پاسخگویان در خصوص پیامدهای خصوصی‌سازی (با توجه به پست سازمانی) .

جدول شماره  (۳۴-۴) نظرات پاسخگویان در خصوص موانع خصوصی‌سازی (با توجه به پست سازمانی) .

جدول شماره  (۳۵-۴)  نظرات پاسخگویان در خصوص پیامدهای خصوصی‌سازی (با توجه به سابقه کار)

جدول شماره  (۳۶-۴) نظرات پاسخگویان در خصوص موانع خصوصی‌سازی (با توجه به سابقه کار) ..

جدول شماره (۳۷-۴)  مقایسه زوجی میانگین نمرات پاسخگویان با توجه به محل خدمت آنها در خصوص میزان تأثیر خصوصی‌سازی برکارایی (فرضیه‌  ۱) ..

جدول شماره (۳۸-۴)  مقایسه زوجی میانگین نمرات پاسخگویان با توجه به محل خدمت آنها در خصوص میزان تأثیر خصوصی‌سازی برتقویت روحیه‌ مشارکت کارکنان (فرضیه‌  ۲)

جدول شماره (۳۹-۴)  مقایسه زوجی میانگین نمرات پاسخگویان با توجه به محل خدمت آنها در خصوص میزان تأثیر خصوصی‌سازی بر انجام به موقع و بهینه‌ تعمیرات نیروگاهی (فرضیه‌  ۴)

جدول شماره (۴۰-۴)  مقایسه زوجی میانگین نمرات پاسخگویان با توجه به محل خدمت آنها در خصوص  تأثیر غالب بودن روحیه‌ دولتی بر روند حرکت خصوصی‌سازی (فرضیه‌  ۷)..

جدول شماره (۴۱-۴)  مقایسه زوجی میانگین نمرات پاسخگویان با توجه به محل خدمت آنها در خصوص  تأثیر عدم وجود رقبای جدی بر کند شدن حرکت خصوصی‌سازی  (فرضیه‌   ۹)

جدول شماره (۴۲-۴)  مقایسه زوجی میانگین نمرات پاسخگویان با توجه به پست سازمانی آنها در خصوص  تأثیر خصوصی‌سازی بر تقویت روحیه‌ مشارکت کارکنان (فرضیه‌  ۲)..

جدول شماره (۴۳-۴)  ارتباط بین سئوالهای مربوط به فرضیه‌های تحقیق

جدول شماره (۴۴-۴) ضریب همبستگی بین مجموعه نمرات فرضیه اول با سئوالات مربوطه

جدول شماره (۴۵-۴) ضریب همبستگی بین مجموعه نمرات فرضیه دوم با سئوالات مربوطه

جدول شماره (۴۶-۴) ضریب همبستگی بین مجموعه نمرات فرضیه سوم با سئوالات مربوطه..

جدول شماره (۴۷-۴) ضریب همبستگی بین مجموعه نمرات فرضیه چهارم با سئوالات مربوطه.

جدول شماره (۴۸-۴) ضریب همبستگی بین مجموعه نمرات فرضیه پنجم با سئوالات مربوطه

جدول شماره (۴۹-۴) ضریب همبستگی بین مجموعه نمرات فرضیه ششم با سئوالات مربوطه

جدول شماره (۵۰-۴) ضریب همبستگی بین مجموعه نمرات فرضیه هفتم با سئوالات مربوطه

جدول شماره (۵۱-۴) ضریب همبستگی بین مجموعه نمرات فرضیه هشتم با سئوالات مربوطه..

جدول شماره (۵۲-۴) ضریب همبستگی بین مجموعه نمرات فرضیه نهم با سئوالات مربوطه

جدول شماره (۵۳-۴) ضریب همبستگی بین مجموعه نمرات فرضیه دهم با سئوالات مربوطه..

جدول شماره (۵۴-۴) ضریب همبستگی بین مجموعه نمرات فرضیه یازدهم با سئوالات مربوطه.

جدول شماره (۵۵-۴) ضریب همبستگی بین مجموعه نمرات فرضیه دوازدهم با سئوالات مربوطه..

فهرست اشکال و نمودارها

شکل شماره (۱-۲) فرآیند تهیه‌ پیشینه‌ تحقیق ۱۵

شکل شماره (۲-۲)  گسترش خصوصی‌سازی در جهان ..۳۹

شکل شماره (۳-۲) سیستم ارتباطی بین تولید،  توزیع و انتقال در شیلی .۱۰۰

شکل شماره (۱-۳) رابطه بین اولین فرضیه اصلی و فرضیه‌های فرعی مربوطه ..۱۳۰

شکل شماره (۲-۳) رابطه بین دومین فرضیه اصلی و فرضیه‌های فرعی مربوطه ..۱۳۱

نمودار (۱-۴) توزیع درصد پاسخگویان بر حسب واحد محل خدمت.۱۵۰

نمودار (۲-۴) توزیع درصد پاسخگویان برحسب پست سازمانی ..۱۵۱

نمودار (۳-۴) توزیع درصد پاسخگویان بر حسب سابقه کار ۱۵۲

نمودار شماره (۴-۴) توزیع میانگین پاسخ به سئوالات مربوط به فرضیه اول..۱۵۳

نمودار شماره (۵-۴) توزیع میانگین پاسخ به سئوالات مربوط به فرضیه دوم ۱۵۴

نمودار شماره (۶-۴) توزیع میانگین پاسخ به سؤالات مربوط به فرضیه سوم .۱۵۵

نمودار شماره (۷-۴) توزیع میانگین پاسخ به سؤالات مربوط به فرضیه چهارم .۱۵۶

نمودار شماره (۸-۴) توزیع میانگین پاسخ به سؤالات مربوط به فرضیه پنجم  .۱۵۷

نمودار شماره (۹-۴) توزیع میانگین پاسخ به سؤالات مربوط به فرضیه ششم  .۱۵۸

نمودار شماره (۱۰-۴) توزیع میانگین پاسخ به سؤالات مربوط به فرضیه هفتم .۱۵۹

نمودار شماره (۱۱-۴) توزیع میانگین پاسخ به سؤالات مربوط به فرضیه هشتم ..۱۶۰

نمودار شماره (۱۲-۴) توزیع میانگین پاسخ به سؤالات مربوط به فرضیه نهم  .۱۶۱

نمودار شماره (۱۳-۴) توزیع میانگین پاسخ به سؤالات مربوط به فرضیه دهم  ۱۶۲

نمودار شماره (۱۴-۴) توزیع میانگین پاسخ به سؤالات مربوط به فرضیه یازدهم ۱۶۳

نمودار شماره (۱۵-۴) توزیع میانگین پاسخ به سؤالات مربوط به فرضیه دوازدهم ۱۶۴

نمودار شماره (۱۶-۴) اولویت فرضیه‌های پذیرفته شده مربوط به پیامدها ۱۷۸

نمودار شماره (۱۷-۴) اولویت  فرضیه‌های پذیرفته شده مربوط به موانع ..۱۸۰

نمودار شماره (۱۸-۴) اولویت فرضیه‌های  ۱۰  گانه تحقیق که پذیرفته شده‌اند..۱۸۱

نمودار شماره (۱۹-۴) نظرات پاسخگویان در خصوص پیامدهای خصوصی‌سازی ۱۸۲

نمودار شماره (۲۰-۴) نظرات پاسخگویان در خصوص موانع خصوصی‌سازی ..۱۸۳

نمودار شماره (۲۱-۴) نظرات پاسخگویان در خصوص پیامدهای خصوصی‌سازی ۱۸۶

نمودار شماره (۲۲-۴) نظرات پاسخگویان در خصوص موانع خصوصی‌سازی ..۱۸۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.