بررسی و تجزیه وتحلیل ویژگی‌های فرهنگ سازمانی شرکت برق و تأثیر آن بر اثر بخشی نظام کیفیت از دید کاربران داخلی

کد محصول:mo204

تعداد صفحات: ۱۴۰ صفحه فایل وورد

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

فصل اول، کلیات ۱
مقدمه ۱
۱-۱- بیان مسأله پژوهش ۲
۱-۲- قلمرو پژوهش (زمانی و مکانی) ۳
۱-۳- اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن ۴
۱-۴- هدف‌‌های پژوهش ۵
۱-۵- سوال‌های پژوهش ۶
۱-۶- معرفی متغیرها ۸
۱-۷-  تعریف واژه‌ها ۹
۱-۸-  تعریف عملیاتی متغیرها ۱۲
۱-۹- روش پژوهش ۱۳
۱-۱۰- ساختار گزارش ۱۴

فصل دوم، مبانی نظری ۱۵
مقدمه ۱۵
۲-۱- فرهنگ سازمانی ۱۵
۲-۱-۱- مفهوم فرهنگ ۱۵
۲-۱-۲- تعریف فرهنگ سازمانی ۱۶
۲-۱-۳- ضرورت پرداختن به مقوله فرهنگ سازمانی ۱۸
۲-۱-۴- کارکردهای فرهنگ سازمانی ۲۰
۲-۱-۵- الگوها، نوع‌ها یا سطوح مختلف فرهنگ سازمانی ۲۱
۲-۱-۵-۱- نوع‌‌شناسی کوئین و روهرباف ( ۱۹۸۳) و کوئین (۱۹۸۸) ۲۱
۲-۱-۵-۲-  مدل شناختی (سطوح) فرهنگ سازمانی ـ ادگار شاین (۱۹۸۵) ۲۲
۲-۱-۵-۳- نوع‌شناسی کوک و زومال ( ۱۹۹۳) ۲۴
۲-۱-۵-۴- نوع‌شناسی تائونو ککاله ( ۱۹۹۸) ۲۶
۲-۱-۵-۵-  مدل ویژگی‌های فرهنگ سازمانی دانیل دنیسون و  انیل میشرا  (۱۹۹۵) ۲۸
۲-۱-۵-۶-  ابعاد فرهنگ سازمانی از دیدگاه گیرت هافستد ۲۹
۲-۱-۵-۷-  مدل ویژگی‌های فرهنگ سازمانی استیفن رابینز ۲۹
۲-۱-۵-۸- مدل تقسیم‌بندی فرهنگ سازمانی کوئین و مک گراث ۳۰
۲-۲- نظام کیفیت و اثربخشی آن ۳۱
۲-۲-۱- مروری بر استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ ۳۲
۲-۲-۲- مروری بر پژوهش‌های به عمل آمده در خصوص اثربخشی استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ ۳۴
۲-۲-۲-۱- مخالفان اثربخشی استانداردهای نظام کیفیت سری ایزو ۹۰۰۰ ۳۴
۲-۲-۳- نقش فرهنگ سازمانی در اثربخشی نظامهای مدیریت ۳۷
۲-۲-۳-۱- مروری بر پژوهش‌های به عمل آمده در ارتباط با فرهنگ سازمانی ۳۹
۲-۲-۳-۱-۱- پژوهش‌های گیرت هافستد در زمینه اندازه‌گیری فرهنگ سازمانی ۳۹
۲-۲-۳-۱-۲- پژوهش‌های  GLOBEدر زمینه مقایسه فرهنگ اجتماعی ۴۰
۲-۲-۳-۱-۳-پژوهش‌های برودفوت و اشکنسی در زمینه اندازه‌گیری ابعاد فرهنگ سازمانی ۴۱
۲-۲-۴- نتیجه‌گیری در مورد نقش فرهنگ سازمانی در اثربخشی نظام‌های مدیریت کیفیت ۴۴
۲-۳- معرفی شرکت سهامی برق منطقه‌ای مازندران ۴۵
۲-۳-۱-تاریخچه برق مازندران ۴۵
۲-۳-۲-خلاصه وضعیت برق مازندران در فروردین ماه سال ۱۳۸۲ ۴۶

فصل سوم، روش پژوهش ۴۷
۳-۱-تعریف روش پژوهش ۴۷
۳-۲- جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه ۴۷
۳-۲-۱- خصوصیات جامعه آماری ۴۷
۳-۲-۲- برآورد حجم گروه نمونه ۴۷
۳-۳- ابزار پژوهش ۴۸
۳-۳-۱- ابزار اندازه‌گیری فرهنگ سازمانی برودفوت و اشکنسی ۴۹
۳-۳-۲- ابزار سنجش گرایش به اثربخشی نظام کیفیت ۵۰
۳-۳-۳- اعتبار و روائی اندازه‌ها ۵۱
۳-۳-۳-۱-اعتباریابی مقیاس‌‌های فرهنگ سازمانی و اثربخشی نظام کیفیت ۵۱
۳-۳-۳-۲- رواسازی مقیاس‌‌های فرهنگ سازمانی و اثربخشی نظام کیفیت ۵۲
۳-۴- طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۳
۳-۴-۱-تحلیل واریانس ۵۳
۳-۴-۲- آزمون HSD توکی ۵۴
۳-۴-۳- ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون ۵۴

فصل چهارم، تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش ۵۵
۴-۱- تحلیل توصیفی داده‌ها ۵۵
۴-۱-۱- توصیف متغیرهای زمینه‌ای ۵۵
۴-۱-۱-۱- توزیع سنی پاسخگویان ۵۵
۴-۱-۱-۲ – توزیع سابقه خدمت ۵۶
۴-۱-۱-۳ – تحصیلات ۵۶
۴-۱-۱-۴ – بخش مشاغل ۵۷
۴-۱-۱-۵ – واحدهای سازمانی ۵۷
۴-۱-۱-۶ – پست سازمانی ۵۸
۴-۱-۲- توصیف داده‌های مربوط به ویژگی‌ها (ابعاد) فرهنگ سازمانی ۵۸
۴-۱-۲-۱- ویژگی کلی فرهنگ سازمانی ۵۹
۴-۱-۲-۲ – ویژگی‌های فرهنگ سازمانی ۵۹
۴-۱-۲-۳ – ویژگی‌های فرهنگ سازمانی شرکت  به تفکیک واحدهای سازمانی ۶۰
۴-۱-۲-۴ – ویژگی‌های فرهنگ سازمانی شرکت  به تفکیک پست سازمانی ۶۲
۴-۱-۲-۵ – ویژگی‌های فرهنگ سازمانی شرکت  به تفکیک تحصیلات ۶۳
۴-۱-۲-۶ – ویژگی‌های فرهنگ سازمانی شرکت  به تفکیک بخش مشاغل ۶۴
۴-۱-۳- توصیف داده‌های مربوط به نگرش کاربران داخلی نظام تضمین کیفیت نسبت به اثربخشی آن ۶۶
۴-۱-۳-۱- نگرش کلی کاربران نظام تضمین کیفیت ۶۶
۴-۱-۳-۲ – نگرش کاربران داخلی نظام کیفیت در مورد اثربخشی آن به تفکیک واحد‌های سازمانی ۶۷
۴-۱-۳-۴ – نگرش کاربران داخلی نظام کیفیت در مورد اثربخشی آن به تفکیک پست سازمانی ۶۸
۴-۱-۳-۵ – نگرش کاربران داخلی نظام کیفیت در مورد اثربخشی آن به تفکیک تحصیلات ۶۹
۴-۱-۳-۶ – نگرش کاربران داخلی نظام کیفیت در مورد اثربخشی آن به تفکیک بخش مشاغل ۷۰
۴-۱-۴- توصیف همبستگی میان متغیرها ۷۱
۴-۲- تحلیل و آزمون فرضیه‌های پژوهش ۷۲
۴-۲-۱- فرضیه‌های مربوط به ویژگی‌های فرهنگ سازمانی ۷۲
۴-۳- مقایسه ویژگی‌های فرهنگ سازمانی شرکت برق منطقه‌ای مازندران با نتایج سازمان‌های استرالیایی و فنلاندی ۹۲

فصل پنجم، خلاصه ،نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۹۴
۵-۱- خلاصه ۹۴
۵-۲- نتیجه‌گیری ۹۵
۵-۲-۱- ویژگی‌‌های فرهنگ سازمانی در شرکت برق منطقه‌ای مازندران ۹۵
۵-۲-۲- نگرش کاربران داخلی در مورد اثربخشی نظام کیفیت ۹۶
۵-۲-۳- رابطه بین ویژگی‌های فرهنگ سازمانی و نگرش کاربران داخلی در مورد اثربخشی نظام کیفیت ۹۷
۵-۳- پیشنهادات ۹۸
۵-۳-۱- پیشنهادات کلی ۹۸
۵-۳-۲- پیشنهادات خاص ۱۰۰
فهرست منابع و مآخذ ۱۰۱

فهرست  نگار‌ه‌ها:
نگاره۲-۱ چهار کارکرد فرهنگ سازمانی ۲۰
نگاره۲-۲ مدل فرهنگ سازمانی کوئین (۱۹۸۸) ۲۲
نگاره۲-۳ سطوح فرهنگ (شاین، ۱۹۹۲،۱۷) ۲۲
نگاره۲-۴ سطوح فرهنگ و تعامل آنها ۲۳
نگاره۲-۵ نمودار ترسیمی تئوری همانندی/ ناهمانندی فرهنگ کار تائونو ککاله (۱۹۹۸) ۲۷
نگاره۲-۶ مدل اندازه‌گیری فرهنگ سازمانی دنیسون (۲۰۰۰) ۲۸
نگاره۲-۷ مدل زیربنائی استاندارد ایزو۹۰۰۰ ۳۵
نگاره۲-۸ –  عواملی که در اثربخشی سازمان نقش دارند ۳۷
نگاره۴-۱ ( توزیع فراوانی سن پاسخگویان) ۵۵
نگاره۴-۲ ( توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخگویان) ۵۶
نگاره۴-۳ ( فراوانی تحصیلات پاسخگویان) ۵۶
نگاره ۴-۴ ( توزیع فراوانی بخش مشاغل پاسخگویان) ۵۷
نگاره ۴-۵ ( توزیع فراوانی واحد سازمانی پاسخگویان) ۵۷
نگاره ۴-۶ ( توزیع فراوانی پست سازمانی پاسخگویان) ۵۸
نگاره۴-۷ نمودار جعبه‌ای ویژگی‌های فرهنگ سازمانی شرکت برق منطقه ای مازندران ۶۰
نگاره ۴-۸- نمودار جعبه‌ای ویژگی‌ فرهنگ سازمانی شرکت به تفکیک واحدها ۶۱
نگاره ۴-۹- نمودار جعبه‌ای نگرش به اثربخشی نظام کیفیت به تفکیک واحد سازمانی ۶۷
نگاره ۴-۱۰- نمودار جعبه‌ای نگرش به اثربخشی نظام تضمین کیفیت به تفکیک پست سازمانی ۶۸
نگاره ۴-۱۱- نمودار جعبه‌ای نگرش کاربران داخلی در مورد اثربخشی نظام تضمین کیفیت به تفکیک تحصیلات ۶۹
نگاره ۴-۱۲- نمودار جعبه‌ای نگرش کاربران داخلی در مورد اثربخشی نظام تضمین کیفیت به تفکیک بخش مشاغل ۷۰

فهرست جداول:
جدول۲-۱ دسته‌بندی تعاریف فرهنگ سازمانی ۱۶
جدول۲-۲ نوع‌شناسی فرهنگ سازمانی از نظر کوک و زومال (۱۹۹۳) ۲۵
جدول۲-۳ ویژگی‌های چهارگانه فرهنگ سازمانی دنیسون ۲۸
جدول۲-۴ تقسیم‌بندی کوئین و مک‌گراث از فرهنگ‌های سازمانی ۳۰
جدول۲-۵ – عناصر بیست‌گانه ایزو که در سری‌های ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۲ و ۹۰۰۳ یافت می‌شوند ۳۳
جدول۲-۶ مقایسه «وضعیت موجود» فرهنگ اجتماعی در: ایران، کویت، ترکیه، قطر و رتبه‌بندی درون کشورها** ۴۱
جدول۲-۷ فهرست ابزارهای هیجده‌گانه مورد استفاده در ساخت ابزار فرهنگ سازمانی برودفوت و اشکنسی موسوم به OCP ۴۲
جدول۳-۱ کلید نمره‌گذاری  ابزار فرهنگ سازمانی برودفوت و اشکنسی ۵۰
جدول۳-۲ اعتبار پرسشنامه‌های مورد استفاده در پژوهش حاضر ۵۲
جدول۴-۱- جایگاه شرکت برق منطقه‌ای مازندران از لحاظ ویژگی فرهنگ سازمانی ۵۹
جدول۴-۲ میانگین ویژگی‌های فرهنگ سازمانی شرکت برق منطقه‌ای مازندران به ترتیب قوت و ضعف آن ۶۰
جدول۴-۳ مقایسه نمرات کل فرهنگ سازمانی شرکت به تفکیک واحدها ۶۱
جدول۴-۴ مقایسه نمرات ویژگی‌های فرهنگ سازمانی شرکت به تفکیک واحدهای سازمانی ۶۲
جدول۴-۵ مقایسه نمرات ویژگی‌های فرهنگ سازمانی به تفکیک پست سازمانی ۶۳
جدول۴-۶ مقایسه نمرات ویژگی‌های فرهنگ سازمانی به تفکیک تحصیلات ۶۴
جدول۴-۷ مقایسه نمرات ویژگی‌های فرهنگ سازمانی به تفکیک بخش مشاغل ۶۵
جدول ۴-۸- مقیاس تعیین نگرش کاربران داخلی نسبت به اثربخشی نظام کیفیت ۶۶
جدول۴-۹ مقایسه نمرات نگرش به اثربخشی نظام کیفیت به تفکیک واحدها ۶۷
جدول۴-۱۰ مقایسه نمرات نگرش به اثربخشی نظام کیفیت به تفکیک پست سازمانی ۶۸
جدول۴-۱۱ مقایسه نمرات نگرش کاربران داخلی نسبت به اثربخشی نظام کیفیت به تفکیک تحصیلات ۶۹
جدول۴-۱۲ مقایسه نمرات نگرش کاربران داخلی در مورد اثربخشی نظام کیفیت به تفکیک بخش مشاغل ۷۰
جدول۴-۱۳ ضرایب همبستگی نمره کل فرهنگ سازمانی با ویژگی‌های دهگانه ۷۱
جدول۴-۱۴- مقایسه همبستگی بین ویژگی‌ها (ابعاد) دهگانه فرهنگ سازمانی ۷۱
جدول۴-۱۵ آزمون تحلیل واریانس نمره کل فرهنگ سازمانی به تفکیک واحدهای سازمانی ۷۲
جدول۴-۱۶ آزمون تحلیل واریانس ویژگی‌‌های فرهنگ سازمانی(به تفکیک) ۷۳
جدول ۴-۱۷ آزمون HSD توکی ۷۴
جدول ۴-۱۸  آزمون تحلیل واریانس نمره کل فرهنگ سازمانی (به تفکیک پست سازمانی) ۷۵
جدول ۴-۱۹ آزمون HSD توکی ۷۵
جدول ۴-۲۰ آزمون تحلیل واریانس ویژگی‌‌های فرهنگ سازمانی(تحصیلات) ۷۶
جدول ۴-۲۱ آزمون HSD توکی ۷۶
ادامه جدول ۴-۲۱ آزمون HSD توکی ۷۷
جدول ۴-۲۲ آزمون تحلیل واریانس ویژگی‌‌های فرهنگ سازمانی(بخش مشاغل) ۷۷
جدول ۴-۲۳ آزمون HSD توکی ۷۸
جدول ۴-۲۴ آزمون تحلیل واریانس نگرش کاربران داخلی در مورد اثربخشی نظام کیفیت (واحدها) ۷۹
جدول ۴-۲۵ آزمون توکی ۷۹
ادامه جدول ۴-۲۵ ۸۰
جدول ۴-۲۶ آزمون تحلیل واریانس نگرش کاربران داخلی در مورد اثربخشی(پست سازمانی) ۸۱
جدول ۴-۲۷ آزمون تحلیل واریانس نگرش کاربران داخلی در مورد اثربخشی نظام کیفیت (تحصیلات) ۸۲
جدول ۴-۲۸ آزمون تحلیل واریانس نگرش کاربران داخلی در مورد اثربخشی نظام کیفیت (بخش مشاغل) ۸۲
جدول ۴-۲۹ ضریب و آزمون همبستگی متغیرهای اصلی پژوهش ۸۴
جدول ۴-۳۰ ضریب و آزمون همبستگی نگرش به اثربخشی نظام کیفیت و ویژگی رهبری ۸۵
جدول ۴-۳۱ ضریب و آزمون همبستگی نگرش به اثربخشی نظام کیفیت و ویژگی ساختار ۸۶
جدول ۴-۳۲ ضریب و آزمون همبستگی نگرش به اثربخشی نظام کیفیت و ویژگی نوآوری ۸۶
جدول ۴-۳۳ ضریب و آزمون همبستگی نگرش به اثربخشی نظام کیفیت و ویژگی عملکرد شغلی ۸۷
جدول ۴-۳۴ ضریب و آزمون همبستگی نگرش به اثربخشی نظام کیفیت و ویژگی برنامه‌ریزی ۸۸
جدول ۴-۳۵ ضریب و آزمون همبستگی نگرش به اثربخشی نظام کیفیت و ویژگی ارتباطات ۸۹
جدول ۴-۳۶ ضریب و آزمون همبستگی نگرش به اثربخشی نظام کیفیت و ویژگی محیط ۸۹
جدول ۴-۳۷  ضریب و آزمون همبستگی نگرش به اثربخشی نظام کیفیت و ویژگی انسان‌گرایی ۹۰
جدول ۴-۳۸ ضریب و آزمون همبستگی نگرش به اثربخشی نظام کیفیت و ویژگی توسعه فردی ۹۱
جدول ۴-۳۹ ضریب و آزمون همبستگی نگرش به اثربخشی و ویژگی جامعه‌پذیری ۹۱
جدول ۴-۴۰- مقایسه ابعاد فرهنگ سازمانی در نمونه‌های ایران و استرالیا ۹۳
جدول۴-۴۱ مقایسه ابعاد فرهنگ سازمانی در نمونه‌های ایران و فنلاند ۹۳
جدول ۵-۱- رابطه ویژگی‌ها (ابعاد) فرهنگ سازمانی و نگرش کاربران داخلی نسبت به اثربخشی نظام کیفیت ۹۷

چکیده :
به منظور آگاهی از ویژگی‌ها (ابعاد) فرهنگ سازمانی، اثربخشی نظام تضمین کیفیت از دید کاربران داخلی نظام کیفیت و رابطه میان این دو در شرکت برق منطقه‌ای مازندران، نمونه‌ای تصادفی از معاونین، مدیران، کارشناسان و تکنیسین‌های شرکت (۱۰۴n= ) با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرارگرفت. چارچوب نظری این پژوهش را تئوری شناختی فرهنگ سازمانی ادگار شاین (۱۹۹۰)، نوع‌شناسی فرهنگی تائونو ککاله (۱۹۹۸) و ابزار«اندازه‌گیری فرهنگ سازمانی برودفوت و اشکنسی» (۱۹۹۴) تشکیل می‌دهد. جهت جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز، از دو پرسشنامه مجزا استفاده شده است. ابزار اندازه‌گیری ویژگی‌های فرهنگ سازمانی پس از ترجمه متن انگلیسی و انجام آزمون‌های مقدماتی، برای اولین بار (در کشور) در این پژوهش مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرسشنامه دوم به منظور تعیین نگرش کاربران داخلی نظام کیفیت (معاونین، مدیران، کارشناسان و تکنیسین‌های) در مورد اثربخشی نظام تضمین کیفیت توسط پژوهشگر طراحی و پس از انجام بررسی‌های مقدماتی مورد استفاده قرار گرفته است. هر دو ابزار، از اعتبار بالا و روایی مطلوبی برخوردارند. در ارتباط با ویژگی‌های فرهنگ سازمانی، نگرش کاربران داخلی نسبت به اثربخشی نظام کیفیت و رابطه میان آنها، سه پرسش اصلی و۱۸ پرسش فرعی مطرح و مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. قوی‌ترین ویژگی فرهنگ سازمانی (در قلمرو مکانی و زمانی پژوهش) وجود باورها و ارزش‌های موصوف به «برنامه‌ریزی» و «رهبری» و ضعیفترین آن بی‌توجهی به عناصر فرهنگی «انسان‌گرایی محیط‌کار» و«نوآوری» بوده است. به گونه کلی، از دید کاربران داخلی، نظام تضمین کیفیت موجود نسبتاً اثربخش (در حد میانه) ارزیابی شد اما واحدها و سطوح‌ مختلف سازمانی، نگرش متفاوت معنی‌داری به این موضوع داشته‌اند. به‌ طوری که معاونت انتقال بیشترین و معاونت طرح و توسعه کمترین میزان موافقت را نسبت به اثربخش بودن نظام تضمین کیفیت موجود نشان داده‌اند. تأثیر چهار متغیر مداخله کننده: واحد سازمانی، پست‌ سازمانی، تحصیلات و بخش مشاغل در ویژگی‌های فرهنگ سازمانی و نگرش کاربران داخلی نظام کیفیت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت آزمون آماری فرضیه‌های پژوهش از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و آزمون‌ معنی‌داری آن، تحلیل واریانس یک عامله (ANOVA) و آزمون HSD توکی استفاده شده است. نتایج آزمون مبین وجود همبستگی مثبت معنی‌دار بین ویژگی‌های فرهنگ سازمانی و نگرش کاربران داخلی نسبت به اثربخشی نظام تضمین کیفیت (۵۵۹/۰) و وجود تفاوت معنی‌دار در برخی از ویژگی‌های فرهنگ سازمانی و نگرش کاربران داخلی نسبت به اثربخشی نظام کیفیت بوده است