بررسی و تدوین برنامه برونسپاری فعالیتهای شرکت توزیع برق

کد محصول:mo201

تعداد صفحات: ۱۸۲ صفحه فایل word

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

پیشگفتار
چکیده
فصل اول: کلیات و طرح تحقیق     ..      ۱
۱-۱- مقدمه       ۲
۲-۱- عنوان تحقیق       ۲
۳-۱- موضوع تحقیق ..      ۳
۴-۱- اهمیت موضوع تحقیق …       ۳
۵-۱- اهداف تحقیق         ۴
۶-۱- سؤالات تحقیق        ۴
۷-۱- تعریف واژه ها و اصطلاحات …        ۵

فصل دوم: پیشینه تحقیق  …        ۹
۱-۲- مقدمه  …       ۱۰
۲-۲- خصوصی سازی از جهت نظری …        ۱۳
۱-۲-۲- آدام اسمیت و بخش خصوصی …        ۱۳
۲-۲-۲- فردریک لیست و بخش خصوصی          ۲۲
۳-۲-۲- آلفردمارشال و بخش خصوصی ..        ۲۷
۴-۲-۲- جان مینارد کینزوبخش خصوصی …         ۳۰
۵-۲-۲- نتیجه گیری           ۳۵
۳-۲- معنی خصوصی سازی ..           ۳۶
۴-۲- مفهوم خصوصی سازی .           ۳۷
۵-۲- روشهای خصوصی سازی             ۳۹
۶-۲- مالکیت خصوصی …           ۴۱
۷-۲- پیش نیازهای خصوصی سازی              ۴۴
۸-۲- مراحل خصوصی سازی .             ۴۶
۹-۲- اهداف خصوصی سازی               ۴۸
۱-۹-۲- اهداف اولیه – اهداف ثانویه ..              ۴۸
۲-۹-۲- مزیت نسبی ..              ۴۸
۱۰-۲- خصوصی سازی درکشورهای خارجی …              ۵۲
۱-۱۰-۲- خصوصی سازی درهندوستان ..               ۵۲
۱-۱-۱۰-۲- بازنگری خصوصی سازی برق درهندوستان                 ۵۲
۲-۱-۱۰-۲- خصوصی سازی توزیع نیرو درهندوستان ..         ۵۳
۲-۱۰-۲- تجربه خصوصی سازی درمالزی          ۵۴
۳-۱۰-۲- خصوصی سازی درچین ..         ۵۵
۴-۱۰-۲- پیامدهای خصوصی سازی برسطح قیمتهای برق درانگلیس .          ۵۷
۱-۴-۱۰-۲- نتیجه تجربه خصوصی سازی درانگلستان           ۵۷
۵-۱۰-۲- فعالیت خصوصی سازی درروسیه …          ۵۸
۱۱-۲- فعالیتهای واگذارشده درجریان خصوصی سازی درجهان ..          ۶۰
۱۲-۲- تاریخچه توزیع نیروی برق درایران ..          ۶۱
۱-۱۲-۲- توزیع در بدو ورود برق به ایران …          ۶۱
۲-۱۲-۲- توزیع درشرکتهای برق منطقه ای ..          ۶۲
۳-۱۲-۲- تشکیل شرکتهای توزیع نیروی برق …          ۶۳
۴-۱۲-۲- عوامل مؤثر بر برونسپاری و خصوصی سازی شرکتهای توزیع      ۶۵
۱۳-۲- استراتژی تصمیمگیری برای برون سپاری …            ۷۰
۱-۱۳-۲- عاملهای کلیدی در موفقیت …           ۷۱
۲-۱۳-۲- دلیلهای برون سپاری …         ۷۳
۳-۱۳-۲- مزایای برون سپاری  …         ۷۳
۱۴-۲- فعالیتهای محوری و غیرمحوری  …         ۷۳
۱۵-۲- مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه پژوهش حاضر .          ۷۴
۱-۱۵-۲-  موضوع تحقیق : بررسی اندازه دولت و حد مطلوب آن در ایران ( ایران / اندازه / دولت / جنبه اجتماعی ) .          ۷۴
۲-۱۵-۲- موضوع تحقیق : جنبه های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی در فرآیند خصوصی سازی و تاثیر آن در مدیریت کشور …           ۷۵
۳-۱۵-۲- موضوع تحقیق : بررسی اثرات خصوصی سازی صنعت برق در بخش توزیع ..  ۷۶
۴-۱۵-۲- موضوع تحقیق : بررسی نقش خصوصی سازی در بهبود مدیریت صنعت حمل و  نقل جاده ای استان اصفهان …            ۷۷
۱۶-۲-  خلاصه  ..            ۷۸

فصل سوم: روش تحقیق  …           ۷۹
۱-۳- مقدمه ..           ۸۰
۲-۳- روش تحقیق ..           ۸۰
۳-۳- جامعه تحقیق  …           ۸۰
۴-۳- تاریخچه برق یزد …           ۸۰
۵-۳- تشکیل شرکت توزیع برق یزد            ۸۲
۱-۵-۳- حوزه فعالیت شرکت توزیع برق استان یزد            ۸۲
۲-۵-۳- بیانیه خط مشی کیفیت شرکت توزیع استان یزد            ۸۳
۶-۳- روش جمع آوری اطلاعات  …          ۸۳
۷-۳- جامعه آماری ..           ۸۴
۸-۳- روایی و پایایی ابزار تحقیق             ۸۴
۹-۳- مدل تحقیق             ۸۴
۱۰-۳- فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی ( AHP  )            ۸۵
۱-۱۰-۳- مقدمه  .           ۸۵
۲-۱۰-۳- جلسه گروهی در AHP …           ۸۵
۳-۱۰-۳- نحوه هدایت جلسات گروهی  ..            ۸۶
۴-۱۰-۳- مقدمات کلی برای تشکیل جلسات تصمیم گیری گروهی      ۸۶
۵-۱۰-۳- برقراری اولویت ها و ترکیب آنها               ۸۷
۶-۱۰-۳- مساول خاص جلسات  AHP  .             ۸۷
۷-۱۰-۳- استفاده از پرسشنامه               ۸۷
۱۱-۳- خلاصه  …            ۹۰

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات            ۹۱
۱-۴- مقدمه  .           ۹۲
۲-۴- فعالیتهای شرکت توزیع برق استان یزد  .           ۹۲
۱-۲-۴-فعالیتهای مهندسی  .           ۹۲
۲-۲-۴- فعالیتهای بهره برداری            ۹۳
۳-۲-۴- فعالیتهای برنامه ریزی            ۹۴
۴-۲-۴- فعالیتهای خدمات مشترکین ..          ۹۴
۵-۲-۴- فعالیتهای مالی و پشتیبانی            ۹۵
۶-۲-۴- فعالیتهای انسانی و کارکنان           ۹۶
۷-۲-۴- فعالیتهای خدمات مدیریت  …           ۹۶
۳-۴- تشریح عوامل برونسپاری  .          ۹۷
۱-۳-۴- کاهش هزینه  …           ۹۷
۲-۳-۴- ارتقاء کیفیت  …           ۹۷
۳-۳-۴- کاهش تجمع نیروی انسانی  ..           ۹۷
۴-۳-۴- وجود ضعف در فعالیتهای توزیع  ..           ۹۸
۵-۳-۴- کاهش فعالیتهای زاید  …           ۹۸
۶-۳-۴- آزاد سازی وقت مدیران  .           ۹۸
۷-۳-۴- امکان ارتقاء سطح دانش شرکت توزیع برق استان یزد .    ۹۸
۸-۳-۴- تبادل اطلاعات و تجربه  ..          ۹۸
۹-۳-۴- کاهش ملاحظات سازمانی  ..          ۹۹
۴-۴- اختصاص وزن به عوامل برونسپاری  .           ۹۹
۵-۴-استفاده از مقیاسی لیکرت در اهمیت گذاری فرآیندها و زیرفرآیندها …         ۱۰۴
۶-۴- تجزیه و تحلیل نتایج فعالیتها  …         ۱۰۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات  .         ۱۳۱
۱-۵- مقدمه           ۱۳۲
۲-۵- روایی واعتبار یافته های تحقیق  …         ۱۳۲
۳-۵- نتیجه گیری   ..          ۱۳۲
۴-۵- پیشنهادهای تحقیق .         ۱۳۳
۵-۵- محدودیتهای تحقیق  .          ۱۳۴
۶-۵- پیشنهادها برای تحقیق های آینده            ۱۳۴
فهرست منابع ….       ۱۳۵
ضمایم..         ۱۳۷

چکیده:
بررسی وتجزیه وتحلیل عملکردفعالیتهای بخش خدمات عمومی جامعه،  بعنوان شاخص ترین رکن پایدارنظام های اجتماعی ازدیربازموردتوجه بوده است. درهردوره ای اززمان به اقتضای طرزتلقی ونگرش حاکم برافکاروتئوریهای صاحبنظران واندیشمندان ، تحلیلی ازعملکردبخشهای اجرایی صورت می پذیرد. کیفیت پایین وفزونی هزینه هادرانجام فعالیتهای سازمانی طی سالیان اخیرهمواره یکی ازدغدغه های اساسی بوده ا ست که نیازمندچالشی اصولی واتخاذتدابیری راهگشامی باشد.
دراثربروزمشکلات ونارسائی هایی  که درنتیجه فعالیت نامطلوب بخش عمومی پدیدارگشت ، چاره اندیشی درجهت بهبودعملکردشرکتهای دولتی ونیمه خصوصی بعنوان چالش ذهنی فراروی مدیران قرارگرفت. ازجمله این چاره اندیشی هابرون سپاری فعالیتهابوده که به معنای القای روح بخش خصوصی به کالبدبخش دولتی است . بیش از۸۳ کشورجهان سیاستهای انتقال موسسات  دولتی به  بخش خصوصی راپذیرفته اند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیربعداز پایان جنگ تحمیلی وشروع دوران بازسازی درچارچوب برنامه پنج ساله توسعه، واگذاری شرکتهای دولتی رایکی ازمحورهای اساسی اصلاح ساختاراقتصادی کشورمعرفی نموده است . دراین تحقیق درراستای سیاست وزارت نیرو، بامحورقراردادن موضوع برون سپاری فعالیتهادرشرکت توزیع نیروی برق استان یزدوبااستفاده ازتکنیک AHP  ونرم افزار TEAM EXPERT CHOICE  به وزن دهی عوامل موثر دربرون سپاری پرداخته ودرادامه به تشخیص انواع فعالیتهای قابل برون سپاری وغیرقابل برون سپاری درشرکت توزیع نیروی برق استان یزد می پردازیم .