اطلاعیه

بررسی و تعیین قیمت تمام شده یک متر مکعب آب تحویلی به مشترکین در مقاطع مختلف تحت پوشش

کد محصول:mo200

تعداد صفحات: ۱۸۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول :
مقدمه  ۲
عنوان تحقیق  ۴
تعریف موضوع تحقیق ۴
اهمیت وضرورت انجام تحقیق  ۵
اهداف انجام تحقیق  ۷
فرضیه های تحقیق ۷
قلمرو تحقیق ۸
محدودیتهای تحقیق ۸
روش تحقیق ۸
تعریف متغیر های تحقیق  ۸
تعریف مفهومی وعملیاتی واژه های تحقیق  ۹

فصل دوم : ادبیات  و معرفی سازمان
بخش اول : پیشینه تحقیق
۱-مروری بر چکیده روشها و نظریات نرخگذاری آب کشاورزی ۱۵
۱-۱-نرخگذاری آب کشاورزی در جهان ۱۵
۱-۲-روشهای نرخگذاری آب در جهان  ۱۶
۱-۲-۱-روشهای حجم سنجی ۱۶
۱-۲-۲-روشهای غیرحجم سنجی ۱۷
۱-۲-۳-روشهای مبتنی بر بازار ۲۱
۱-۳- انواع نظریه های قیمت گذاری آب در جهان  ۲۳
نظریه بهینه اول  ۲۳
نظریه بهینه دوم  ۲۶
۲- نرخگذاری بر مبنای منفعت ( روش متداول در کشورهای جهان سوم )
۳- قیمت گذاری بر مبنای هزینه متوسط (روش قیمت گذاری در صنعت آب و برق –روش انجام شده در این تحقیق) ۲۸
۴-مروری بر چکیده تحقیقات انجام شده در مورد نرخگذاری آب کشاورزی در ایران  ۲۹
۵-مروری بر چکیدهمقاله های انجام شده در زمینه های  قیمت تمام شده آب در ایران  ۳۳
بخش دوم : مطالعات کتابخانه ای
۱-حسابداری قیمت تمام شده  ۳۹
۱-۱- کابرد حسابداری قیمت تمام شده  ۳۹
۱-۲- مقایسه حسابداری مالی با حسابداری قیمت تمام شده ۳۹
۲-موارد استفاده از اطلاعات و اقلام بهای تمام شده توسط مدیران  ۴۰
۲-۱- استفاده از اقلام بهای تمام شده برای تصمیم گیری ۴۰
۲-۲-استفاده از اقلام بهای تمام شده برای برنامه ریزی و کنترل ۴۰
۲-۳-استفاده از اقلام بهای تمام شده برای بودجه بندی ۴۱
۳-روشهای طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده  ۴۱
۳-۱- طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده براساس عوامل و عناصر تشکیل دهنده محصول ۴۱
۳-۲- طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده براساس ارتباط با فرآیندتولید ۴۱
۳-۳-طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده براساس رابطه با حجم تولید  ۴۲
۳-۴- طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده براساس فعالیتهای مختلف ۴۷
۳-۵-طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده براساس زمان تبدیل آنها به هزینه
۳-۶-طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده براساس ملاحظات اقتصادی و مفهوم بهای تمام شده فرصت از دست رفته  ۴۸
۳-۷- طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده از طریق ارتباط آنها با دوایر تولیدی
۳-۸-فعالیتهای شرکتهای بازرگانی ، تولیدی و خدماتی ۴۹
۴-هزینه های ( بهای تمام شده ) کالا در موسسات تولیدی  ۵۰
۴-۱- هزینه یابی چیست ؟ ۵۰
۴-۲-روشهای مختلف هزینه یابی ( تعیین بهای تمام شده ) ۵۱
۴-۳- شیوه های مخصوص هزینه یابی  ۵۷
۵-گردآوری اطلاعات هزینه های مواد ، دستمزد و سربار  ۵۷
۵-۱- هزینه مواد ۵۷
۵-۲- هزینه دستمزد  ۵۸
۵-۳- هزینه های عمومی ( سربار ) ۵۸
۶-گزارش بهای تمام شده (هزینه ) تولید  ۵۸
۷-مشکلات هزینه یابی مرحله ای  ۵۹
۸-هزینه های سربار  ۵۹
۸-۱- عوامل قابل توحه در انتخاب نرخهای جذب سربار  ۶۰
۸-۲- اهداف انتخاب برای جذب هزینه های سربار  ۶۱
۸-۳- ضوابط انتخاب مبنا در محاسبه نرخ سربار  ۶۱
۸-۴- تغییر نرخهای جذب سربار  ۶۱
۸-۵- مفهوم تخصیص هزینه های سربار به دوایر  ۶۲
۸-۶- ضرورت تسهیم سربار  ۶۲
۸-۷- مراحل تسهیم هزینه  ۶۲
۸-۸- روشهای تسهیم اولیه هزینه های سربار  ۶۲
۸-۹- تسهیم هزینه واحدهای خدماتی (تسهیم ثانویه ) ۶۳
۸-۱۰- روش تعیین ومحاسبه نرخ سربار  ۶۳
۹- حسابداری سنجش مسئولیت  ۶۴
۱۰- انواع سیستمهای هزینه یابی از نقطه نظر حسابداری مدیریت  ۶۵
۱۰-۱- سیستم هزینه یابی سنتی بر اساس حجم  ۶۵
۱۰-۲- سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت  ۶۹
۱۰-۳- سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف  ۷۸
۱۰-۴- سیستم هزینه یابی کایزن وتحلیل مقادیر  ۸۵
۱۱- ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری و زهکشی  ۹۰
۱۱-۱- اهداف  مورد نظر در ارزیابی سیستم های آبیاری وزهکشی  ۹۰
۱۱-۲- مولفه های ارزیابی  ۹۱
۱۱-۳- مبنای ارزیابی  ۹۱
۱۲- عوامل موثر در کاهش هزینه های بهای تمام شده آب  ۹۲
۱۲-۱- عمر مفید  ۹۳
۱۲-۲- هزینه های نگهداری وبهره برداری  ۹۴
۱۲-۳- روشهای استهلاک  ۹۴
۱۲-۴- حجم آب  ۹۵
۱۲-۵- مدیریت بهره برداری  ۹۵
۱۲-۶- نیروی انسانی و تجهیزات  ۹۶
بخش سوم : معرفی سازمان
تاریخچه  شرکت  ۹۹
موضوع فعالیت ، اهداف و وظایف شرکت  ۹۹
انواع شبکه های آبیاری  ۱۰۱

فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه  ۱۱۴
انواع تحقیقات علمی ۱۱۴
تحقیقات علمی بر اساس هدف ۱۱۴
تحقیقات بنیادی ۱۱۴
تحقیقات کاربردی ۱۱۵
تحقیقات عملی ۱۱۵
تحقیقات علمی بر اساس ماهیت و روش ۱۱۵
تحقیقات تاریخی ۱۱۵
تحقیقات توصیفی ۱۱۵
تحقیقات همبستگی یا همخوانی ۱۱۶
تحقیقات تجربی ( آزمایشی ) ۱۱۶
تحقیقات علی ( پس رویدادی ) ۱۱۶
تعریف روش تحقیق ۱۱۶
تعریف جامعه آماری  ۱۱۷
روش نمونه گیری  ۱۱۷
روش محاسبه تعداد نمونه ۱۱۷
تعریف روش های جمع آوری داده های تحقیق ۱۱۸
داده های ثانویه  ۱۱۸
داده های اولیه  ۱۱۸
روش میدانی  ۱۱۸
روش بررسی اسناد و مدارک و آمار  ۱۱۹
روش مشاهده ۱۱۹
روش مصاحبه ۱۱۹
تعریف ابزار جمع آوری داده های تحقیق ۱۱۹
۱-ابزارهای استاندارد یا میزان شده ۱۱۹
۲-ابزارهای محقق ساخته ۱۱۹
مقیاس های اندازه گیری ۱۱۹
تعریف روش سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق ۱۲۰
روایی ابزار سنجش ۱۲۰
پایایی ( اعتبار ) ابزار سنجش  ۱۲۰
اعتبار آزمون – از نو آزمون ۱۲۱
اعتبار ثبات درونی ۱۲۱
اعتبار صوری ( ظاهری ) ۱۲۱
اعتبار پیش بینی ۱۲۱
روشهای آماری  ۱۲۲
روش تحلیل توصیفی داده ها  ۱۲۲
روش تحلیل استنباطی داده ها   ۱۲۳
روش آزمون فرضیه ها     ۱۲۳

فصل چهارم : ارائه عوامل موثربر قیمت تمام شده
آشنایی کلی با وظایف و تاسیسات شرکت   ۱۲۵
تشریح سیستم  فعلی حسابداری و قیمت تمام شده شرکت    ۱۲۸
سیستم پیشنهادی قیمت تمام شده   ۱۳۱
طبقه بندی هزینه های شرکت   ۱۳۱
طبقه بندی هزینه ها در بعد عوامل هزینه  ۱۳۱
طبقه بندی هزینه ها در بعد مراکز هزینه  ۱۳۴
کد حساب هزینه : (کد ۸ رقمی مراکز غیر تولیدی و کد۱۰ رقمی مراکز تولیدی  )  ۱۳۴
عوامل قیمت تمام شده یک مترمکعب آب تحویلی به مشترکین :  ۱۳۵
۱-هزینه های مستقیم تولید :  ۱۳۵
الف –  هزینه مواد مستقیم  ۱۳۵
ب – هزینه دستمزد مستقیم  ۱۳۵
۲-هزینه های سربار مستقیم  ( سربار تولید ) ۱۳۶
۳-هزینه های سربار غیر مستقیم ( سهمی از هزینه های مراکز خدماتی  و عمومی  ، ا داری )  ۱۳۶
تسهیم هزینه های سربار  ۱۳۶
۱-تسهیم هزینه های مراکز عمومی  ، اداری به مراکز ۴ ، ۱ ، ۲ و خودش    ۱۳۶
۲-تسهیم هزینه های پشتیبانی به سایر مراکز تولیدی ، ستادی تولید و خودش ۱۳۷
۳-تسهیم هزینه های ستادی تولید به مراکز تولیدی  ۱۳۸
تسهیم هزینه های تولیدی (مستقیم و جذب شده سایر مراکز ) به ادارات بهره داری مقاطع مختلف  ۱۳۹
تخصیص هزینه های مستقیم تولیدی به نواحی و مقاطع مختلف بر اساس کدینگ جدول مراکز تولیدی   ۱۳۹
تسهیم هزینه های سربار سایر مراکز به مراکز تولیدی به تفکیک نواحی و مقاطع مختلف ۱۳۹
ارزیابی فرضیه ها  ۱۴۰
ارزیابی فرضیه اول  ۱۴۱
ارزیابی فرضیه دوم  ۱۴۲
ارزیابی فرضیه سوم  ۱۴۳

فصل پنجم : تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه  ۱۴۶
محاسبه یک متر مکعب آب تحویلی به مشترکین شرکت  ۱۴۶
۱- محاسبه هزینه مواد در شبکه های مختلف شرکت  ۱۴۶
۲- محاسبه هزینه دستمزد مستقیم مراکز تولیدی شرکت  ۱۴۶
۳- محاسبه هزینه های سربار مراکز تولیدی شرکت  ۱۵۰
۳-۱ )هزینه های سربار مسقیم مراکز تولیدی  ۱۵۰
۳-۲ )هزینه های سربار جذب شده از سایر مراکز  ۱۵۶
۱) تسهیم هزینه های مراکز عمومی و اداری به سایر مراکز  ۱۵۶
۲ ) تسهیم هزینه های مراکز پشتیبانی به سایر مراکز  ۱۵۷
۳ ) تسهیم هزینه های مراکز ستادی شرکت به مراکز تولیدی  ۱۵۹
تسهیم هزینه های مقاطع برداشت ناحیه کرخه به شبکه های انتقال آن ناحیه  ۱۶۳
تسهیم هزینه های مقاطع برداشت مراکز تولیدی به شبکه های انتقال آن   ۱۶۴
جداول مقدار  آب های برداشتی  ۱۶۴
جدول قیمت تمام شده یک متر مکعب آب در شبکه های شرکت  ۱۶۶
ارزیابی فرضیه اول  ۱۶۷
ارزیابی فرضیه دوم ۱۶۷
ارزیابی فرضیه سوم ۱۷۲
حاشیه سود ۱۷۳
جدول جمع بندی فرضیه ها  ۱۷۳
پیشنهادات  ۱۷۴
منابع و ماخذ

تعریف موضوع تحقیق:
ذخیره سازی آب در پشت سدها  و تاسیسات انتقال وتوزیع آب وشبکه های آبیاری وزهکشی شرکت کرخه وشاوور بعد  از انقلاب اسلامی شروع و با تخصیص اعتبارات در سالهای مختلف ادامه داشته است و  طرحهای عمرانی یکی پس از دیگری تامین اعتبار و اجراء گردیده است ولی  هزینه های  واقعی انجام شده در شبکه های آبیاری و زهکشی همچون قیمت تمام شده آب در مقاطع مختلف در پشت سدهای اصلی ، سدهای تنظیمی و انحرافی ، در شبکه های مختلف مدرن ، تلفیقی وسنتی وغیره برای مصارف بخش کشاورزی تعیین  نگردیده است و از نظر اهمیت قیمت تمام شده آب همانند سایر کالاها کم رنگتر جلوه کرده است و همچنین نحوه آبیاری کماکان بصورت سنتی و غرقابی انجام می پذیرد که با توجه به روشهای مدرن آبیاری هنوز از روشهای سنتی بهره می گیرند و درنتیجه علاوه بر مصرف بیشتر آب موجب از بین رفتن اراضی می گردد. از طرفی اجرای طرحهای آبیاری وزهکشی در مناطق مختلف شرکت کرخه وشاوور که عمده مشترکین آنها بومی بوده و کشاورزان کم بضاعتی هستند تنها جنبه اقتصادی نداشته بلکه ثمرات اجتماعی آن مانند ایجاد اشتغال ، جلوگیری از مهاجرت به سایر اصناف ومشاغل وحرف
، افزایش درآمد سرانه وبالاخره بالا بردن سطح زندگی اهالی بومی را در پی خواهد داشت که دراین راستا قیمت تمام شده آب یکی از ابزارهای نحوه مصرف بهینه آب ، سمت وسوق بسوی کشتهای درآمد زا ، کاهش هزینه های بهره برداری ، تغییر در فصول آبیاری و از طرفی تعیین میزان سود ویا زیان دولت حاصل از فروش آب به مشترکین و دست یابی  دولت به حق وحقوق خود حاصل می گردد در واقع مدیریت مزارع و آبیاری عواملی هستند که قیمت تمام شده آب وکاهش هزینه ها را مستقیماً تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین با توجه باینکه برای محاسبه ارزش یک متر مکعب آب در علم حسابداری از تکنیکهای مختلفی
می توان استفاده نمود  لذا محقق در این تحقیق ، با توجه به شرایط جغرافیایی حاکم بر منطقه خوزستان و برداشت یک متر مکعب آب قابل تحویل به کشاورزان جهت زراعت نمودن ،  از میان روشهای محاسبه قیمت تمام شده .  مطالعه و سیستم مناسبی که بتواند قیمت تمام شده واقعی یک مترمکعب آب را محاسبه نماید را ارائه خواهد داد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.