بررسی تحلیلی نقش مراکز هزینه در برنامه ریزی و کنترل در بخش تولید صنعت برق ایران

کد محصول:mo194

تعداد صفحات: ۱۴۵ صفحه فایل word

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه : ۲
۲-۱- تعریف موضوع : ۳
۳-۱- هدف تحقیق : ۴
۴-۱- اهمیت موضوع : ۵
۵-۱- قلمرو تحقیق : ۶
۱-۵-۱- قلمرو مکانی تحقیق ۶
۲-۵-۱- قلمرو زمانی تحقیق ۶
۳-۵-۱- قلمرو موضوعی تحقیق ۶
۶-۱- فرضیات تحقیق : ۶
۱-۶-۱- فرضیه اول : ۶
۲-۶-۱- فرضیه دوم : ۶
۳-۶-۱- فرضیه سوم : ۷
۷-۱- پیشینه تحقیق ۷
۸-۱- جامعه آماری ۷
۹-۱- روش تحقیق ۷
۱-۹-۱- روش جمع آوری اطلاعات ۸
۱۰-۱- محدودیتهای تحقیق ۸
۱-۱۰-۱- گستردگی زمینه فعالیت : ۸
۲-۱۰-۱- فقدان دسترسی به اطلاعات : ۸
۳-۱۰-۱- نیاز به سیستم های مطالعاتی : ۹
۱۱-۱- تعریف واژه های کلیدی : ۹
۱-۱۱-۱- مراکز هزینه : ۹
۲-۱۱-۱- برنامه ریزی : ۹
۳-۱۱-۱- کنترل : ۱۰
۴-۱۱-۱- تصمیم گیری ۱۰
۵-۱۱-۱- سنجش مسئولیت ۱۰

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
بخش اول« نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران در سازمانهای اقتصادی » ۱۲
۲-۲- حسابداری ۱۲
۳-۲- اطلاعات و انگیزش ۱۳
۴-۲- استفاده کنندگان از اطلاعات مالی ۱۴
۵-۲- حسابداری مدیریت و حسابداری مالی ۱۵
۶-۲ – نقش حسابداری مدیریت در محیط درحال تغییر ۱۸
۷-۲- اهداف سازمانی ۱۸
۱-۷-۲- اهداف اصلی حسابداری مدیریت ۱۹
۸-۲- سازماندهی و نمودار سازمانی ۲۰
۹-۲- برنامه ریزی و کنترل ۲۴
۱-۹-۲- برنامه ریزی ۲۴
۱۰-۲- سلسله مراتب برنامه های سازمان  ۲۷
۱-۱۰-۲- محاسن برنامه ریزی  ۲۹
۲-۱۰-۲- معایب عدم برنامه ریزی  ۲۹
۱۱-۲- ماهیت کنترل : ۳۰
۱-۱۱-۲- نظارت و کنترل  : ۳۰
۲-۱۱-۲- ضرورت کنترل   ۳۱
۳-۱۱-۲- مراحل اساسی کنترل   ۳۲
۴-۱۱-۲- اجزاء نظام کنترل   ۳۲
بخش دوم« نقش هزینه ها و مراکز هزینه در فرایند برنامه ریزی و کنترل » ۳۵
۱۲-۲- تعریف و اهمیت هزینه ها ۳۵
۱۳-۲- کاربرد اطلاعات مبتنی به هزینه ها  ۳۶
۱۴-۲- حسابداری سنجش مسئولیت  ۳۶
۱-۱۴-۲- کنترل هزینه ها از طریق حسابداری سنجش و مسئولیت  ۳۷
۱۵-۲- طبقه بندی هزینه ها : ۳۸
۱-۱۵-۲- طبقه بندی هزینه ها از طریق ماهیت اقلام هزینه ( طبقه بندی طبیعی ) ۳۸
۲-۱۵-۲- هزینه ها براساس دوره تحقق ۳۹
۳-۱۵-۲- هزینه ها بر اساس سطح  فعالیت ۳۹
۴-۱۵-۲- هزینه های مرتبط با محصول ۳۹
۵-۱۵-۲- هزینه های مرتبط با دوایر تولید ۴۰
۶-۱۵-۲- هزینه های مرتبط با مقاصد برنامه ریزی و کنترل ۴۰
۷-۱۵-۲- هزینه ها براساس نحوه تجزیه وتحلیل ۴۰
۱۶-۲- اهمیت طبقه بندی هزینه ها ۴۶
۱۷-۲- مدیریت هزینه  ۴۷
۱۸-۲- اصول مدیریت هزینه موثر ۴۲
۱۹-۲- مراکز هزینه و جایگاه آنها در ساختار کنترل مدیریت ۴۵
۱-۱۹-۲- مراکز مسئولیت   ۴۵
۲-۱۹-۲- ماهیت مراکز مسئولیت : ۴۶
۲۰-۲- برنامه ریزی براساس مراکز هزینه : ۴۹
۲۱-۲- بودجه و نقش آن در نظام کنترل مدیریت ۵۰
۱-۲۱-۲- ویژگیهای بودجه : ۵۱
۲-۲۱-۲- تقسیم بندی بودجه ۵۲
۳-۲۱-۲- اعمال کنترل از طریق بودجه ۵۳
۲۲-۲- گزارشگری براساس مسئولیت ۵۵
بخش سوم : تاریخچه صنعت برق ۵۸
۲۳-۲- ‌شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی ۵۹
۲۴-۲- مشخصات نیروگاه شهید رجایی ۶۰
۲۵-۲- مختصری پیرامون کد مراکز هزینه شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی ۶۱

فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۱-۳- مقدمه : ۶۴
۲-۳- نوع تحقیق یا روش تحقیق ۶۴
۱-۲-۳- روش تحقیق ۶۵
۳-۳- فرضیات ۶۵
۱-۳-۳- فرضیه شماره یک ۶۶
۲-۳-۳- فرضیه شماره دو ۶۶
۳-۳-۳- فرضیه شماره سه ۶۷
۴-۳- جامعه آماری ۶۷
۵-۳- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق : ۶۷
۱-۵-۳- قلمرو زمانی : ۶۷
۲-۵-۳- قلمرو مکانی : ۶۷
۳-۵-۳- قلمرو موضوعی : ۶۸
۶-۳- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۶۸
۱-۶-۳- بررسی مدارک واسناد اولیه : ۶۸
۲-۶-۳- پرسشنامه ۶۹
۳-۶-۳- مدارک و اسناد غیر رسمی : ۶۹
۴-۶-۳- مطالعه گزارشات هیات مدیره ،‌صورتهای مالی و گزارشات حسابرسی و بازرسی قانونی ۶۹
۵-۶-۳- روشهای آماری ۶۹

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل آماری
۱-۴-آزمون فرضیات ۷۳
۱-۱-۴- فرضیه  اول : ۷۳
۲-۱-۴- فرضیه دوم : ۸۰
۳-۱-۴- فرضیه سوم : ۸۸

فصل پنجم : تجزیه و تحلیل نتایج حاصله و پیشنهادات
۱-۵- تجزیه وتحلیل حاصل از پژوهش ۹۷
۱-۱-۵-فرضیه اول : ۹۷
۲-۱-۵- فرضیه دوم ۱۰۱
۳-۱-۵- فرضیه سوم : ۱۰۵
۲-۵- پیشنهادات : ۱۰۹
ضمائم
پرسشنامه
فهرست منابع و مأخذ

 چکیده :
عنوان پژوهش : بررسی تحلیلی نقش مراکز هزینه در برنامه ریزی و کنترل در بخش تولید صنعت برق ایران ( مطالعه موردی : نیروگاه شهید رجائی )
بیان مسئله : از جمله تلاشهای مدیریت برای دستیابی به اهداف سازمانی انجام بهینه برنامه ریزی و کنترل می باشد . یکی از حلقه های ارتباطی مهم بین وظایف برنامه ریزی و کنترل ، سیستم حسابداری می باشد.
شنــاسائی صحیح مراکز هزینه و طبقه بندی مناسب اطلاعات بنحوی که تهیه اطلاعات در قالب آن مــراکز می تواند منتج به تصمیم گیری و کنترل بهینه گردد از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

هدف تحقیق : بررسی وضع موجود شرکتهای تولید برق و نقشی که مراکز هزینه در برنامه ریزی و کنترل ایفاء می نمایند بررسی نقش مراکز هزینه ، استفاده کنندگان از اطلاعات را در جهت برنامه ریزی دقیق تر و کنترل هزینه ها به نحو موثر یاری می نماید.
اهمیت و ضرورت تحقیق : صنعت برق از جمله بخشهای حساس و مهم اقتصادی کشور محسوب می شود لذا لازمه توسعه در قالب برنامه ریزی صحیح ، اجرا و کنترل مناسب می باشد . از آنجائیکه اولیــن و مهمترین هــــزینه ها در این شرکتها محقق می یابد و قیمت تمام شده خود مبنائی جهــت تعرفه های برق محسوب می گردد لذا شناسائی مراکز هزینه و سیستم حسابداری این شرکتها بسیار مهم و اساسی می باشد.
روش تحقیق : محقق با توجه به تحقیق و جامعه آماری روش خود را براساس تحقیق میدانی بنا نهاده واز روش توصیفی نیز استفاده نموده است.
نوع تحقیق : تحقیق حاضر جنبه پایه ای و اساسی دارد و از طرفی در صورتیکه در تصمیم گیریهای سازمانی مؤثر واقع شود شکل کاربردی به خود پیدا می کند.
جامعه آماری : جامعه آماری شامل معاونین ، مدیران و کارشناسان مالی شرکتهای تولید برق می باشد.
ابـــزار گردآوری اطلاعات : ابزار گردآوری اطلاعات از طریق مشاهده ، مطالعه اسناد و مدارک و پرسشنامــه می باشد.
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی :‌محقق کلیاتی درارتباط با جایگاه اطلاعات حسابداری و مباحثی پیرامون برنامه ریزی و کنترل طرح گردیده و سپس بررسی نقش مراکز هزینه در امر برنامه ریزی و کنترل شرکتهای مدیریت تولید برق مورد بررسی قرار گرفته است.
قلمرو مکانی : شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی
قلمرو زمانی : مربوط به عملکرد مالی منتهی به سالهای ۷۷ تا ۱۳۷۹
آزمــون فرضیات : با استفاده از روشهای آماری محقق نسبت به آزمون متغیرهای فرضیات اقدام نموده و با ۹۹% اطمینان همه متغیرها و فرضیات به اثبات رسید.
یافته های تحقیق : مدیران آگاهی لازم در چگونگی استفاده از اطلاعات منتج از مراکز هزینه جهت شناسائی اولویتها ، برقراری کنترل ، ارزیابی عملکرد و سنجش مسئولیت را ندارند و طبقه بندی اطلاعات جهت کنترل مرکز هزینه به نحو مناسب در سیستم حسابداری انجام نگردیده وهمچنین اطلاعات منتج از مراکز هزینه در حال حاضر تکافوی نیاز اطلاعاتی مدیریت جهت امرکنترل و برنامه ریزی هر یک از مراکز مسئولیت را نمی کند.