ارزیابی نتایج واگذاری مدیریت تولید آب شرب به بخش خصوصی

کد محصول:MO176

تعداد صفحات : ۱۶۰ صفحه فایل وورد +  فایل اکسل

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق ۷-۱
مقدمه ۲
مسئله اصلی تحقیق ۲
بیان مسئله ۳
هدف و انگیزهء تحقیق ۳
سئوالات تحقیق ۳
ضرورت انجام تحقیق (اهمیت موضوع) ۴
هدف اساسی از انجام تحقیق ۵
فرضیه های تحقیق ۵
قلمرو تحقیق ۵
محدودیتهای تحقیق ۶
نتایج تحقیق ۶
کاربرد تحقیق ۶
استفاده کنندگان از نتایج تحقیق ۶
روش انجام تحقیق ۶
روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۷
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷
تعریف واژه ها و اطلاعات خاص ۷
فصل دوم،ادبیات تحقیق ۷۷-۸
تئوری های اقتصادی درزمینه خصوصی سازی ۹
دیدگاه جان مینارد کینز در بخش خصوصی  ۱۰
نتیجه گیری  ۱۱
مبنای خصوصی سازی و تاریخچه آن ۱۲
بررسی تجارب کشورهای دیگردرزمینه خصوصی سازی ۱۵
خصوصی سازی صنعت آب و فاضلاب در انگلستان و ویلز  ۱۶
جمع بندی  ۲۷
تجربه خصوصی سازی صنعت آبرسانی در مالزی ۲۹
اهداف خصوصی سازی در مالزی ۲۹
روشهای مختلف خصوصی سازی درمالزی ۳۰
موفقیت و منافع خصوصی سازی در مالزی ۳۲
مشکلات خصوصی سازی در مالزی ۳۳
نتیجه گیری  ۳۴
تجربه خصوصی سازی آب و فاضلاب در اندونزی  ۳۵
اهداف دولت از خصوصی سازی ۳۵
فرصت های ایجاد شد برای بخش خصوصی در اندونزی  ۳۶
روشهای مختلف خصوصی سازی در اندونزی ۳۷
محدویت های خصوصی سازی در اندونزی ۳۷
جمع بندی  ۳۸
شرایط عمومی اقتصاد ایران ۳۹
کارنامه خصوصی سازی در ایران ۴۰
تعریف خصوصی سازی ۴۱
سیاستهای خصوصی سازی در وزارت نیرو ۴۳
دلایل و ضرورت های خصوصی سازی ۴۵
پیامدهای احتمالی خصوصی سازی فعالیت های آب و فاضلاب ۴۶
بررسی قوانین موجود در رابطه با خصوصی سازی  ۴۷
اهمیت تغییرات قانون نظام آب و فاضلاب ۴۹
ارزیابی قوانین در آب و فاضلاب ۵۰
ویژگیهای اساسی و کلان نظام آب و فاضلاب  ۵۱
امکانات و محدودیت های اجرای آب و فاضلاب ایران  ۵۲
نابسامانی های عمومی واحدهای دولتی  ۵۴
اقدامات پیش نیاز برای واگذاری فعالیت شرکتها به بخش خصوصی ۵۵
عوامل مؤثر در جریان واگذاری فعالیت ها ۵۷
سوبسید و انواع آن ۶۰
آثار پرداخت یا حذف سوبسید در مصرف کنندگان ۶۲
نتیجه گیری  ۶۳
روشهای مختلف خصوصی سازی ۶۳
تاریخچه و مراحل فرایند خصوصی سازی تولید آب شرب تبریز ۷۱
سیاست خصوصی سازی تولید آب شرب تبریز به روش پیمانکاری ۷۲
فصل سوم ۱۲۴-۷۸
مقدمه ۷۸
شاخص کیفیت آب ۷۸
کیفیت آب از نظر گندزدایی و میزان کلر باقیمانده در آن ۷۹
بررسی وضعیت نمونه ها از نظر باکتریولوژیکی ۹۳
بررسی هزینه اجزاء مختلف تولید ۱۰۴
فصل چهارم ۱۲۹- ۲۷
مقدمه  ۱۲۷
بررسی علل واگذاری مدیریت تولید آب شرب تبریز به بخش خصوصی ۱۲۷
فصل پنجم،تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۴۹-۱۳۱
شرح هزینه حقوق و دستمزد تولید ۱۳۱
شرح نمودار سهم برق مصرفی تولید ۱۳۳
شرح نمودار مواد مصرفی تولید ۱۳۹
شرح نمودار سهم تعمیرو نگهداری تولید ۱۴۱
شرح نمودار سهم استهلاک در تولید ۱۴۴
شرح نمودار هزینه های سربار تولید ۱۴۶
شرح نمودار سهم سایر هزینه های تولید  ۱۴۸
فصل ششم ۱۶۸-۱۵۱
پاسخ به سوالات تحقیق و نتیجه گیری ۱۵۲
نتیجه گیری  ۱۶۳
ایراداتی که برای این نوع واگذاری وارد است ۱۶۵
دستاوردهای واگذاری مدیریت تولید آب شرب به بخش خصوصی ۱۶۶
فصل هفتم ۱۷۸-۱۶۹
پیشنهادات
نتیجه گیری نهایی ۱۷۰
تشریح آثار علمی تحقیق ۱۷۲
پیشنهادات ۱۷۲
پیشنهادات لازم برای گسترش بخش خصوصی در شرکت آب و فاضلاب ۱۷۷
سایر بخش هایی که در شرکت آب و فاضلاب به بخش خصوصی واگذار شده است .. ۱۷۸
منابع و مآخذ ۱۷۹

مقدمه:
نظر بر اینکه بخش تولید ، به علت تولید ماده حیاتی مانند آب از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است و جریان آب در شبکه توزیع به معنی جریان حیات در شهر محسوب می گردد و قطع آن در شهر موجب ایجاد تنش های سیاسی و اجتماعی می شود بنابراین واگذلری این قسمت حساس به بخش خصوصی باید با دقت و ظرافت خاصی صورت گیرد تا تبعات سوء را به دنبال نداشته باشد و از طرفی به دلیل نارسائیهایی مانند : بالا بودن هزینه های تولید به دلیل بکارگیری نیروی انسانی بیش از حد ، عدم وجود نیروی انسانی کیفی ، وجود بوروکراسی اداری ، درگیر شدن بیشتر وقت مدیریت ارشد به بخش تولید باعث شده بود تا این بخش نتواند به اهداف شرکت نائل شود ، لذا برای برطرف نمودن این نارسائیها و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده ، شرکت اقدام به واگذاری مدیریت تولید آب شرب به بخش خصوصی نمود تا از این طریق زمینه خصوصی سازی شرکت مهیا شود.
مسئله اصلی تحقیق
به دلیل عدم کارایی ناشی از بوروکراسی حاکم بر سازمانها و شرکت های دولتی و همچنین فقدان انگیزه لازم در میان مدیران و کارکنان این سازمان که منجر به اتلاف منابع در کشور می گردد لذا خصوصی سازی شرکت ها و سازمانهای دولتی از بخشهای مختلف اقتصادی آغاز شد و دامنه خصوصی سازی به حوزه خدمات عمومی مانند : خصوصی سازی صنعت آب و فاضلاب نیز کشیده شده است . افزایش جمعیت و توسعه شهر نشینی ، افزایش کمی و کیفی تقاضا برای خدمات عمومی ، عدم توانایی دولتها در زمینه تأمین منابع مالی باعث گردید که شرکت ها را خصوصی سازی نماید و واگذاری بخشهای مختلف به بخش خصوصی را در پیش گیرند .
شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی نیز برای حرکت در این راستا ، اقدام به واگذاری مدیریت آب شرب تبریز نمود ، با توجه به اینکه بخش تولید آب در شرکت از جایگاه ویژه ای برخوردار است لذا شرکت برای افزایش کارائی این بخش و به خاطر افزایش بی رویه نیروی انسانی غیر کیفی اقدام به واگذاری مدیریت قسمت تولید آب به بخش خصوصی نموده است هدف از این تحقیق بررسی نتایج واگذاری مدیریت تولید آب شرب به بخش خصوصی است و آیا واگذاری این قسمت به بخش خصوصی باعث افزایش کارائی این بخش می شود یا نه ؟ و به عبارت دیگر هدف این تحقیق ارزیابی آثار مثبت و منفی واگذاری مدیریت تولید آب شرب به بخش خصوصی می باشد .
چکیده :
خصوصی سازی به منظور بهبود و افزایش کارائی در نظام آب و فاضلاب کشور در سالهای اخیر مطرح گردیده و تاکنون اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته است . صورت گرفته است. خصوصی سازی یا واگذاری مدیریت تولید آب شرب نیز در راستای همین اهداف صورت گرفته است. در این گزارش به بررسی آثار و نتایج واگذاری مدیریت تولید شرب به بخش خصوصی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در فصل اول این گزارش هدف و انگیزه تحقیق و اهمیت آن و همچنین فرضیه ها و سوالات تحقیق بیان شده است ، در فصل دوم تحقیق چارچوب و سیاستهای خصوصی سازی در سطح وازرت نیزو و دلایل و ضرورت های خصوصی سازی از دیدگاه مسئولین ذیربط و اهداف کلان دولت و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و سیاستهای واگذتری مدیریت تولید آب شرب تبریز و پیامدهای اجتماعی خصوصی سازی و روشهای مختلف آن و بیان تجربیات سایر کشورها مطرح شده است. در فصول سوم ، چهارم ، پنجم ، ششم ، هفتم به ترتیب روشهای جمع آوری اطلاعات ، دلایل و علل واگذاری مدیریت تولید آب شرب تبریز به بخش خصوصی ، تجزیه و تحلیل اطلاعات و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادات لازم بیان شده است. در جمع بندی نهایی می توان گفت خصوصی سازی یا واگذاری مدیریت برخی از فعالیت ها در شرکت های آب و فاضلاب امری ممکن و مقدور بوده و در صورتیکه این موضوع بطور سنجیده شده و با برنامه ریزی خاص و عقلانی انجام گیرد می تواند پیامد های مثبت و قابل توجهی را به دنبال داشته باشد. اما این امر منوط به وقوع و حصول شرایطی در سه رکن این پدیده یعنی محیط (مردم ، دولت) و شرکتهای آب و فاضلاب و بخش خصوصی است در رابطه با واگذاری مدیریت تولید آب شرب تبریز به بخش خصوصی هر چند شرکت به اهداف مدیریتی خود در این خصوص رسیده است ولی برای بهتر شدن شرایط اینوع واگذاری و کاستن از ایرادات آن باید تلاش و کوشش لازم را انجام دهند تا شرکت بتواند با اجرای خصوصی سازس مورد به مورد بتواند به اهداف خود نایل شود در نهایت پیشنهادات زیر جهت این امر به شرح زیر بیان می شود.
۱- واگذاری باید حدالامکان از طریق مناقصه صورت بگیرد تا زمینه ایجاد رقابت سالم فراهم گردد .
۲- نظارت بر فعالیتهای پیمانکار از اساسی ترین بخشها است که باید مدیریت ارشد توجه جدی به این موضوع داشته باشد .
۳- مشکل پرداخت مضاعف حق بیمه کارکنان تولید باید حل شود .
۴- قبل از واگذاری به بخش خصوصی باید مطالعات لازم از نظر هزینه و سایر موارد صورت بگیرد یعنی تنها بعد مدیریتی در نظر گرفته نشود بلکه بعد هزینه نیز باید مد نظر قرار گیرد .
۵- شفاف سازی نحوه واگذاری به بخش خصوصی
۶- اخذ تضمین یا ضمانت لازم برای مواردی که خسارت توسط پیمانکار به تأسیسات و غیره وارد گردد بطور مثال خسارت ناشی از عدم کلرزنی که باعث به مخاطره افتادن سلامت شهروندان می گردد .
۷- در عین حمایت از بخش خصوصی مدیریت ارشد باید از خطاهای پیمانکار
چشم پوشی نکند و در موارد لازم با پیمانکار بطور قاطعانه برخورد نماید تا حق و حقوق شرکت احجاف نگردد .
۸- برای گسترش بخش خصوصی در شرکت، باید خصوصی سازی مورد به مورد به اجرا گذاشته شود .