اطلاعیه

بررسی وضعیت کارآفرینی در بین مدیران آموزش و پرورش ارائه راهکارهای مناسب

کد محصول:mo126

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایل word

قیمت: ۲۴۰۰۰ تومان 

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
چکیده
سپاسگزاری
فصل اول کلیات
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسئله
۱-۳- ضروریت و اهمیت تحقیق
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۵- سوالات تحقیق
۱-۶- متغیرهای تحقیق
۱-۷- تعاریف نظری و عملیاتی
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مبانی نظری
۲-۱-۱- تعاریف کارآفرینی
۲-۱-۲- کارآفرینی در آموزش و پرورش
۲-۱-۳- انواع دوره های آموزش کارآفرینی
۲-۱-۴- اهداف آموزش کارآفرینی
۲-۱-۵-چالش های آموزش کارآفرینی
۲-۱-۶- استراتزی های آموزشی در ایجاد کارآفرینی
۲-۱-۷- ویژگی های سازمان کارآفرین
۲-۱-۸- ویژگی .های کارآفرینان
۲-۱-۹- نظریه های کارآفرینی
۲-۱-۱۰- فرآیند کارآفرینی
۲-۱-۱۱- نفش های مدیران از دیدگاه صاحب نظران و محققین
۲-۱-۱۲- انواع مدل های کارآفرینی
۲-۱-۱۳- مدل رویدادی آلبرات شایپرو
۲-۱-۱۴- مدل رویدادی فرای
۲-۱-۱۵-مدل رویدادی ویلیام بای گریو
۲-۱-۱۶-مدل فرآیندی جفری تیمونز و دیگران
۲-۱-۱۷- مدل چند بعدی ویلیام گارتنر
۲-۱-۱۸- مدل فرآیندی چل و هاورس
۲-۱-۱۹- مدل فرآیندی استینسون و دیگران
۲-۱-۲۰- مدل یکپارچه کارآفرینی نیا والی و فوگل
۲-۱-۲۱-مدل فرآیند کارآفرینی
۲-۱-۲۲-مدل پویایی شناسی موقعیت فیلیپ ویکهام
۲-۱-۲۳- مدلهای ایجاد کارافرینی در سازمان
۲-۱-۲۴- مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی
۲-۱-۲۵- مدل استراتژیکی کارآفرینی سازمانی
۲-۱-۲۶- مدل اقتضایی کارآفرینی سازمانی
۲-۱-۲۷- مدل OSIM
۲-۱-۲۸-مدل سه شاخگی کارآفرینی سازمانی (کورن وال و پرلمن)
۲-۲- تحقیقات پیشین
۲-۲-۱- تحقیقات انجام شده در ایران
۲-۲-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
۲-۲-۳- چارچوب نظری پژوهش
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه
۳-۲- روش تحقیق
۳-۳- جامعه آماری
۳-۴- روش نمونه گیری
۳-۵- تعیین حجم نمونه
۳-۶- ابزار گردآوری داده ها
۳-۷- روایی و پایانی ابزار پژوهش
۳-۸- نحوه اجرای پرسشنامه
۳-۹- روشهای آماری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
۴-۱- آمار توصیفی
۴-۲- آمار استنباطی
فصل پنجم : یافته های پژوهش 
۵-۱- نتایج بدست آمده از یافته های پژوهش
۵-۲-محدودیتها
۵-۳- پیشنهاد کاربردی
۵-۴- پیشنهاد به سایر محققان
ضمائم
منابع فارسی
منابع انگلیسی
فهرست شکل ها
شکل شماره (۱۷-۲) فرآیند کارآفرینی موریس و کوراتکو
شکل شماره (۱۸-۲) چارچوبی برای ارزیابی بک فرصت
شکل (۱۹-۲) مقایسه طبقه بندی نقش های مدیریت در دیدگاهای مختلف
شکل (۲۰-۲) نقش های مدیران در چهارچوب ارزش های چند گانه
شکل ( ۱-۲) فرآیند شل گیری رویداد کارآفرینی
شکل (۲-۲) معادله کارآفرینی
شکل (۳-۲) فرآیند کار آفرینی
شکل ( ۴-۲) فرآیند شکل گیری رویداد کارآفرینانه
شکل (۵-۲) نمودار فرآیند کارآفرینی
شکل (۶-۲) متغیرهای ایجاد شرکت نوپا
شکل (۷-۲) مدل فرآیندی چل و هاورس
شکل (۸-۲) عناصر فرآیندی کارآفرینی
شکل (۹-۲) عناصر اصلی در ایجاد یک شرکت نوپا
شکل (۱۰-۲) مدل فرآیند کارآفرینی شکل (۱۱-۲) مدل پویایی شناسی موقعیت فیلیپ ویکهام
شکل(۱۲-۲) مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی
شکل (۱۳-۲) مدل استراتژیکی کارآفرینی سازمانی
شکل (۱۴-۲) مدل اقتضایی دیورینگ OSIM
شکل (۱۵-۲) مدل
شکل (۱۶-۲) مدل کورن وال و پرلمن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.