اطلاعیه

بررسی روند تکاملی وارزیابی تحقق اهداف در فرآیند تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب

این فایل موجود نمی باشد

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات
۱-۱ – مقدمه                ۱
۱-۲ – موضوع               ۲
۱-۳ – اهمیت و ضرورت تحقیق       ۴
۱-۴ – اهداف و راهبردهای اساسی شرکتهای آب و فاضلاب به موجب قانون مصوب دی ماه ۱۳۶۹        ۵
۱-۵ سوالهای پژوهشی      ۶
۱-۶ تاریخچه کوتاه شرکتهای آب و فاضلاب                    ۷
۱-۷ روش یا متدلوژی تحقیق          ۸
۱-۸ تعریف واژه‌های عملیاتی           ۸
۱-۹ مباحث فصول آینده  ۱۱

فصل دوم : سیر تاریخی روند تغییرات مدیریتی آب و فاضلاب شهری در ایران
۲-۱ – مقدمه                ۱۲
۲-۲ – پیشینه صنعت آب و فاضلاب در ایران                  ۱۳
۲-۳ – بنگاه مستقل آب لوله بیرجند  ۱۴
۲-۴ – آب لوله‌کشی تهران ۱۵
۲-۵ – تاریخچه و سوابق قانونی بخش آب و فاضلاب شهری ۱۶
۲-۶ – موارد قانونی بخش آب و فاضلاب شهری در ایران (تهران)          ۱۸
۲-۷ – وضعیت آب و فاضلاب شهرها قبل از تصویب قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب                  ۲۰
۲-۸ – چگونگی و نحوه تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب     ۲۱
۲-۹ – مواردی از قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب     ۲۲
۲-۱۰- چگونگی تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب استانی     ۲۳
۱-۲-۱۰ – مرحله اول     ۲۴
۲-۲-۱۰ – مرحله دوم     ۲۴
۳-۲-۱۰ – مرحله سوم    ۲۵
۴-۲-۱۰ – مرحله چهارم  ۲۵
۵-۲-۱۰ – مرحله پنجم   ۲۵
۶-۲-۱۰ – مرحله ششم   ۲۶
۷-۲-۱۰ – مرحله هفتم   ۲۷
۸-۲-۱۰ – مرحله هشتم  ۲۶
۹-۲-۱۰ – مرحله نهم     ۲۷
۲-۱۱-  تشکیل تیم مدیریت طرح شرکت آب و فاضلاب کشور            ۲۸
۲ـ۱۲ـخلاصه فصل دوم    ۲۸

فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱ – مقدمه                ۲۹
۳-۲ – انواع تحقیق و پژوهش         ۳۰
۳ـ۲ـ۱ – روش پژوهش و روشن کردن چارچوب تحقیق     ۳۰
۳-۳ – جامعه آماری        ۳۰
۳-۴ – روش تحقیق        ۳۱
۳-۵– ابزار جمع‌اوری اطلاعات          ۳۲
۳-۶– متغیرهای تحقیق    ۳۳
۳-۷ – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات                           ۳۴
۳-۸ – روایی یا قابلیت اعتبار           ۳۴
۳-۹ – پایایی یا قابلیت اتکا             ۳۴
۳-۹ -۱ – روشهای سنجش قابلیت اتکا                         ۳۵
۳-۹ -۲ – ضریب آلفای کرونباخ قبل از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب             ۳۶
۳-۹ –۳ – ضریب آلفای کرونباخ بعد از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب ۳۶
۳-۱۰ – خلاصه فصل سوم ۳۷

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل
۱-۴ – مقدمه                ۳۸
۲-۴ – نظرسنجی            ۳۹
۳-۴ – نمایش داده‌ها       ۴۰
۴-۴ – تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده               ۴۰
۵-۴ – دسته‌بندی سوالات پرسش‌نامه                           ۴۰
۱-۵-۴ – سوال اصلی      ۴۱
۲-۵-۴ – سوال فرعی اول ۴۱
۳-۵-۴ – سوال فرعی دوم ۴۱
۴-۵-۴ – سوال فرعی سوم و پنجم   ۴۱
۵-۵-۴ – سوال فرعی چهارم           ۴۲
۶-۵-۴ – سوال فرعی ششم            ۴۲
۷-۵-۴ – سوال فرعی هفتم            ۴۲
۸-۵-۴ – سوال فرعی هشتم           ۴۲
۶-۴ – شیوه انجام تجزیه و تحلیل سوالات فرعی              ۴۲
۲-۶-۴- آزمون فرض آماری            ۸۱
۷ـ۴ – بررسی نتایج سوالات پژوهشی در این تحقیق          ۸۲
۱-۷-۴ – سوال فرعی اول پژوهش    ۸۲
۲-۷-۴ – بررسی  سوال فرعی اول پژوهش                     ۸۲
۳-۷-۴ – سوال فرعی دوم پژوهش   ۸۳
۴-۷-۴ – بررسی  سوال فرعی دوم پژوهش                    ۸۳
۵-۷-۴ – سوال فرعی سوم پژوهش   ۸۴
۶-۷-۴ – بررسی  سوال فرعی سوم پژوهش                   ۸۴
۷-۷-۴ – سوال فرعی چهارم پژوهش                           ۸۵
۸-۷-۴ – بررسی  سوال فرعی چهارم پژوهش                 ۸۶
۹-۷-۴ – سوال فرعی پنجم پژوهش ۸۶
۱۰-۷-۴ – بررسی سوال فرعی پنجم پژوهش                 ۸۷
۱۱-۷-۴ – سوال فرعی ششم پژوهش                          ۸۸
۱۲-۷-۴ – بررسی سوال فرعی ششم پژوهش                 ۸۹
۱۳-۷-۴ – سوال فرعی هفتم پژوهش                          ۸۹
۱۴-۷-۴ – بررسی سوال فرعی هفتم پژوهش                 ۹۰
۱۵-۷-۴ – سوال فرعی هشتم پژوهش                         ۹۱
۱۶-۷-۴ – بررسی سوال فرعی هشتم پژوهش                ۹۱
۸ـ۴خلاصه فصل چهارم

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۱-۵ – مقدمه  ۹۸
۲-۵ – تجزیه و تحلیل سوال اول فرعی پژوهش                ۹۹
۳-۵ – تجزیه و تحلیل سوال دوم فرعی پژوهش                ۹۹
۴-۵ – تجزیه و تحلیل سوال سوم فرعی پژوهش              ۱۰۰
۵-۵ – تجزیه و تحلیل سوال چهارم فرعی پژوهش            ۱۰۰
۶-۵ – تجزیه و تحلیل سوال پنجم فرعی پژوهش             ۱۰۱
۷-۵ – تجزیه و تحلیل سوال ششم فرعی پژوهش             ۱۰۲
۸-۵ – تجزیه و تحلیل سوال هفتم فرعی پژوهش             ۱۰۲
۹-۵ – تجزیه و تحلیل سوال هشتم فرعی پژوهش            ۱۰۳
۱۰-۵ – نتیجه‌گیری کلی  ۱۰۳
۱۱-۵ – پیشنهادات         ۱۰۴
۱-۱۱-۵ – پیشنهادات بر اساس یافته‌های تحقیق            ۱۰۴
۲-۱۱-۵ – پیشنهادها برای سایر محققین
۱۲-۵ – محدودیت های تحقیق       ۱۰۶
۱۳ ـ۵ ـخلاصه فصل پنجم             ۱۰۶
منابع و ماخذ                ۱۰۸

فهرست  جداول و نمودارها:
جدول ۱-۴ – توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌ سوالهای مربوط به وضعیت مدیریت ادارات آب و فاضلاب قبل
از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب     ۴۴
جدول ۲-۴ – توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌ سوالهای مربوط به وضعیت مدیریت ادارات آب و فاضلاب بعد از
تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب        ۴۶
جدول ۳-۴ – توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌ سوالهای مربوط به وضعیت ساختار اداری ادارات آب و فاضلاب
قبل از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب                          ۴۸
جدول ۴-۴ – توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌ سوالهای مربوط به وضعیت ساختار اداری ادارات آب و فاضلاب بعد از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب    ۵۰
جدول ۵-۴ – توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌ سوالهای مربوط به وضعیت ساختار نیروی انسانی ادارات آب و فاضلاب قبل از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب       ۵۲
جدول ۶-۴ – توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌ سوالهای مربوط به وضعیت ساختار نیروی انسانی ادارات آب و فاضلاب بعد از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب       ۵۳
جدول ۷-۴ – توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌ سوالهای مربوط به وضعیت مدیریت فنی ادارات آب و فاضلاب قبل از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب    ۵۴
جدول ۸-۴ – توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌ سوالهای مربوط به وضعیت مدیریت فنی ادارات آب و فاضلاب بعد از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب    ۵۶
جدول ۹-۴ – توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌ سوالهای مربوط به وضعیت بهره‌برداری  ادارات آب و فاضلاب قبل از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب     ۵۶
جدول ۱۰-۴ – توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌ سوالهای مربوط به وضعیت مدیریت بهره‌برداری ادارات آب و فاضلاب قبل از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب       ۶۰
جدول ۱۱-۴- توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌ سوالهای مربوط به وضعیت مدیریت مالی ادارات آب و فاضلاب قبل از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب    ۶۲
جدول ۱۲-۴ – توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌ سوالهای مربوط به وضعیت مدیریت مالی ادارات آب و فاضلاب  بعد از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب    ۶۴
جدول ۱۳-۴ – توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌ سوالهای مربوط به مدیریت امور مشترکین قبل از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب         ۶۶
جدول ۱۴-۴ – توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌ سوالهای مربوط به مدیریت امور مشترکین بعد از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب         ۶۸
جدول ۱۵-۴ – توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌ سوالهای مربوط به وضعیت تکنولوژی ادارات آب و فاضلاب قبل از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب    ۷۱
جدول ۱۶-۴ – توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌ سوالهای مربوط به وضعیت تکنولوژی ادارات آب و فاضلاب بعد از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب    ۷۳
جدول ۱۷-۴- مقایسه میانگین نحوه نگرش کارکنان در خصوص وضعیت ادارات آب و فاضلاب قبل از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب با توجه به سابقه خدمت                          ۷۴
جدول ۱۸-۴ – مقایسه میانگین نحوه نگرش کارکنان در خصوص وضعیت ادارات آب و فاضلاب بعد از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب با توجه به سابقه خدمت                          ۷۴
نمودار ۱-۴ – نمودار مقایسه میانگین نگرش کارکنان در خصوص وضعیت ادارات آب و فاضلاب قبل از
تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب با توجه به سابقه خدمات    ۷۵
نمودار ۲-۴ – نمودار مقایسه میانگین نگرش کارکنان در خصوص وضعیت ادارات آب و فاضلاب بعد از
تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب با توجه به سابقه خدمات    ۷۶
جدول ۱۹-۴ – جدول مقایسه میانگین نمره نظرات کارکنان در خصوص وضعیت ادارات آب و فاضلاب قبل
از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب با توجه به مدرک تحصیلی              ۷۷
نمودار ۳-۴ – نمودار مقایسه میانگین نمره نظرات کارکنان در خصوص وضعیت ادارات آب و فاضلاب قبل
از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب با توجه به مدرک تحصیلی              ۷۸
جدول ۲۰-۴ – جدول مقایسه نظرات کارکنان در خصوص وضعیت شرکتهای آب و فاضلاب بعد از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب با توجه به مدرک تحصیلی    ۷۹
نمودار ۴-۴ – نمودار مقایسه میانگین نظرات کارکنان در خصوص وضعیت ادارات آب و فاضلاب بعد از
تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب با توجه به مدرک تحصیلی  ۸۰
جدول ۲۱-۴ – مقایسه میانگین نمره و نتیجه‌گیری وضعیت مدیریتی مربوط به سوال اول فرعی پژوهش
وتحلیل آن      ۸۳
جدول ۲۲-۴ – مقایسه میانگین نمره وضعیت خصوصی سازی و مدیریت فنی و تحلیل جدول ۲۲-۴      ۸۳
جدول و تحلیل جدول ۲۳-۴ مقایسه میانگین نمره شاخص های بهداشتی و رفاه اجتماعی                   ۸۵
جدول ۲۳-۴ و تحلیل آن – مقایسه میانگین نظام کمی و کیفی مشترکین برای تسهیل در کار             ۸۶
جدول ۲۴-۴ و تحلیل آن – مقایسه میانگین نیاز به توسعه ظرفیت‌های بهره‌برداری                           ۸۷
جدول ۲۵-۴ و تحلیل آن – مقایسه میانگین نمره دانش مدیریت و ترکیب ساختار نیروی انسانی و اداری ۸۸
جدول ۲۶-۴ و تحلیل آن – مقایسه میانگین نمره وضعیت مدیریت مالی             ۸۹
جدول ۲۸-۴  و تحلیل آن – مقایسه میانگین نمره وضعیت تکنولوژی    ۹۲
جدول ۲۹-۴ و تحلیل آن – مقایسه میانگین نمره مولفهای وضعیت‌های مربوط به سوالات فرعی هشتگانه  پژوهشی قبل از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب     ۹۲
نمودار ۵-۴ – نمودار مقایسه میانگین نمره مولفه‌های وضعیت‌های مربوط به سوالات فرعی هشت گانه پژوهشی قبل از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب        ۹۴
جدول ۳۰-۴ و تحلیل آن – مقایسه میانگین نمره مولفه‌های وضعیت مربوط به سوالات فرعی هشت گانه پژوهشی بعد از تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب         ۹۵
نمودار ۶-۴ – نمودار مقایسه میانگین نمره مولفه‌های وضعیت مربوط به سوالهای فرعی هشت گانه پژوهشی ادارات آب و فاضلاب بعد از تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب                  ۹۶
تحلیل جدول ۱ـ۴           ۴۵
تحلیل جدول۲ـ۴            ۴۷
تحلیل جدول۳ـ۴            ۴۸
تحلیل جدول۴ـ۴             ۵۰
تحلیل جدول۵ـ۴                ۵۱
تحلیل جدول۶ـ۴              ۵۳
تحلیل جدول۷ـ۴            ۵۵
تحلیل جدول۸ـ۴            ۵۶
تحلیل جدول۹ـ۴            ۵۹
تحلیل جدول۱۰ـ۴          ۶۱
تحلیل جدول۱۱ـ۴          ۶۳
تحلیل جدول۱۲ـ۴          ۶۵
تحلیل جدول۱۳ـ۴          ۶۷
تحلیل جدول۱۴ـ۴          ۶۹
تحلیل جدول۱۵ـ۴          ۷۰
تحلیل جدول۱۶ـ۴              ۷۲
تحلیل جدول۱۷ـ۴          ۷۳
تحلیل جدول۱۸ـ۴          ۷۴

چکیده  :

اهمیت وضرورت تحقیق
با توجه به تحولات بوجودآمده در بخش آب و فاضلاب شهری طی یک دهه گذشته و ارزیابی فعالیتهای انجام شده و درک
ظرفیت های مدیریتی –مهندسی واقتصادی افزایش یافته ما را متوجه ابعادعظیم تحول ناشی از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب وآثار مثبت آن می کند.

اهداف تحقیق
۱- بررسی وارزیابی ابعاد مدیریتی در واحدهای آب وفاضلاب قبل وبعد از تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب
۲- بررسی وارزیابی ابعاد  خصوصی سازی و مدیریت فنی در واحدهای آب وفاضلاب
۳- بررسی وارزیابی رشد شاخصهای بهداشتی و رفاه اجتماعی درواحدهای آب وفاضلاب
۴- بررسی و ارزیابی ابعاد نظام کمی و کیفی مشترکین در واحدهای آب و فاضلاب
۵- بررسی وارزیابی ابعاد نیاز به توسعه ظرفیتهای بهربرداری در واحدهای آب وفاضلاب
۶- بررسی و ارزیابی ابعاد ترکیب سا ختار نیروی انسا نی واداری در واحدهای آب وفاضلاب
۷- بررسی وارزیابی ابعاد مدیریت مالی در واحد های آب و فاضلاب
۸- بررسی و ارزیا بی ابعاد تکنولوژی در وا حدهای آب و فاضلاب

سوالهای پژوهشی
۱- شرکتهای آب وفاضلاب در روند وفرآیند تشکیل وتثبیت چه مراحل ومشکلات مدیریتی را پشت سر گذاشتند.
۲- مسیر خصوصی سازی در شرکتهای آب وفاضلاب در قالب الزامات تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب  تا کنون جگونه بوده است .
۳- رشد شاخصهای بهداشتی و رفاه ا جتماعی مرتبط با آب در روند تکاملی شرکتهای آب وفاضلاب در قالب الزامات چگونه بوده است .
۴- نظام کمی وکیفی مشترکین برای تسهیل در کار مردم در چارچوب الزامات روند تکاملی شرکتهای آب و فاضلاب جگونه بوده است .
۵- نیاز به توسعه ظرفیتهای بهره برداری با توجه به الزامات روند تکاملی شرکتهای آب و فا ضلاب از طریق اصول مهندسی چگو نه بوده است .
۶- تغیرات دانش مدیریت وترکیب ساختار نیروی انسانی و اداری در روند تکاملی شرکتهای آب فاضلاب چگونه بوده است .
۷- مشخصات مدیریت مالی قبل و بعد از تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب چگونه بوده است .
۸- ابعاد تکنولوژی در روند تکاملی قبل وبعد از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب تاکنون چگونه بوده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.