اطلاعیه

بررسی عوامل مؤثر بر کارایی فرآیند نگهداری وتعمیرات شبکه انتقال برق با استفاده از فنون تصمیم گیری چند شاخصه MADM

کد محصول:MO106

تعداد صفحات: ۱۷۵ صفحه فایل PDF

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

تشکر و قدردانی . یک
چکیده  دو
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه .. ۱
تعریف مسأله تحقیق  ۱
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  ۲
اهداف تحقیق . ۳
پرسش های تحقیق .. ۳
روش تحقیق  ۴
قلمرو تحقیق .. ۵
تعریف مفهومی واژه ها  ۵

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
مقدمه .. ۱۱
خصوصی سازی در صنعت برق و اهداف آن . ۱۲
دلایل برون سپاری و واگذاری بخش نت شبکه انتقال برق . ۱۴
عوامل مؤثر بر بهبود کارایی فرآیند نگهداری و تعمیرات .. ۱۵
لزوم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات .. ۱۷
تدوین دستورالعملهای نگهداری و تعمیرات . ۱۸
نگهداری مناسب سوابق  ۱۹
آموزش مهارتهای نگهداری و تعمیرات  ۱۹
مکانیزه نمودن اطلاعات .. ۲۰
کنترل موجودی قطعات یدکی و لوازم مصرفی . ۲۲
کنترل و کاهش هزینه ها  ۲۳
سازمان و تشکیلات نگهداری و تعمیرات  ۲۴
قدرت و استعداد یادگیری کارکنان .. ۲۵
لزوم تعمیر اساسی تجهیزات . ۲۵
کیفیت تجهیزات مورد استفاده  ۲۶
کیفیت نصب و راه اندازی تجهیزات  ۲۷
توجه به فاکتورهای انسانی . ۲۸
وضعیت مالی شرکت مجری تعمیرات انتقال  ۲۹
مفاهیم تصمیم گیری چند معیاره  ۲۹
مدلهای تصمیم گیری چند هدفه . ۳۰
مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه  ۳۱
انواع روشهای MADM ..31
معرفی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی( AHP (32
معرفی سازمان .. ۴۰
تاریخچه برق غرب.. .. ۴۱
تشکیلات سازمانی برق غرب.. .. ۴۲
وظایف و فعالیتهای معاونت بهره برداری . ۴۳
حجم تأسیسات ایستگاهها و خطوط انتقال. . ۴۵

فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه . ۴۷
نوع تحقیق .. ۴۷
جامعه آماری . ۴۸
روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه .. ۴۹
روش جمع آوری داده ها  ۴۹
نحوه تنظیم پرسشهای پرسشنامه شناسایی عوامل  ۵۱
سلسله مراتبی موضوع تحقیق . ۵۲
نحوه تنظیم پرسشهای پرسشنامه مقایسه زوجی عوامل  ۵۲
روش سنجش روایی ابزار جمع آوری داده ها . ۵۸
روش سنجش اعتبار ابزار جمع آوری داده ها . ۵۹
روش تجزیه و تحلیل داده ها .. ۶۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
مقدمه .. ۶۳
تحلیل توصیفی داده ها . ۶۴
رتبه بندی داده های تحقیق . ۷۲
رتبه بندی معیارهای اصلی سلسله مراتبی .. ۷۲
رتبه بندی عوامل فرعی ( گزینه ها ) سلسله مراتبی..  ۷۷
محاسبه اوزان نهایی گزینه ها  ۹۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه .. ۱۰۸
الگوی ارتقاء کارایی فرآیند نت شبکه انتقال برق غرب  ۱۰۸
پیشنهادها  ۱۲۱
پیشنهادها در زمینه ادامه تحقیق  ۱۳۱
محدودیتهای تحقیق .. ۱۳۱

پیوست ها
منابع مورد استفاده . ۱۳۳
پرسشنامه ها  ۱۳۷
نتایج محاسبات ضریب آلفای کرانباخ .. ۱۶۱
.۱۶۳  MATLABکد برنامه کامپیوتری تهیه شده در محیط نرم افزار

چکیده:
این تحقیق به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی فرآیند نگهداری و تعمیرات تأسیسات شبکه انتقال برق در محدوده شرکت برق منطقه ای غرب و ارائه الگوی مناسبی برای ارتقای بیشتر کارایی این فعالیتها تدوین شده است . برای نیل به این مقصود و رتبه بندی عوامل فوق از فنون تصمیم گیری چند شاخصهMADM کمک گرفته شده است . از آنجا که یکی از معروفترین و مناسبترین روشهای تصمیم است که از مقایسات زوجی ( AHP ) گیری چند شاخصه، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گزینه ها بهره می برد؛ از این روش در رتبه بندی عوامل استفاده شده است. پرسش اصلی تحقیق مبتنی بر ارائه الگوی مناسب برای ارتقاء کارایی فرآیند نگهداری و تعمیرات ) نت ( شبکه انتقال برق غرب می باشد و شش پرسش فرعی در راستای پاسخ نیروی مدیریت به پرسش اصلی با محتوای تأثیر و یا عدم تأثیر عوامل پنج گانه میزان و نیز منابع مالی  و  روشها و فنون انجام کار تجهیزات انسانی هر کدام از عوامل مزبور بر ارتقای کارایی مطرح گردیده است . برای هر  تأثیر گذاری کدام از عوامل فوق الذ کر، چند زیر عامل و یا گزینه تصمیم گیری ارائه شده است . ساختار سلسله مراتبی موضوع تحقیق مبتنی بر سه سطح هدف ارتقای کارایی نت ، عوامل پنج گانه و زیرعوامل مورد نظر  گزینه های تصمیم گیری  می باشد. جامعه آماری تحقیق متشکل از ۳۳ نفر از کارشناسان و مدیران معاونت بهره برداری برق غرب و شرکت مجری تعمیرات انتقال در محدوده برق غرب است . برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاد ه شده که با توجه به ماهیت تحقیق ، دو نوع پرسشنامه تهیه و استفاده گردیده است : یکی پرسشنامه مربوط به شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی و دیگری پرسشنامه مربوط به اولویت بندی عوامل مزبور در شبکه انتقال برق غرب . همچنین با توجه به تعدد عوامل شناسایی شده و تعداد زیاد مقایسات زوجی لازم، از روشهای کاهنده تعداد مقایسات زوجی  روش هارکر و خوشه ها و عناصر لولا در تعیین اوزان عوامل کمک گرفته شده است و تنظیم پرسشنامه اولویت بندی عوامل مؤثر بر کارایی، مبتنی بر روش خوشه ها و عناصر لولا می باشد . آمار توصیفی برای تحلیل توصیفی داده های حاصل از پرسشنامه شناسایی عوامل و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای رتبه بندی عوامل مؤثر بر کارایی مورد استفاده واقع شده است. دو با توجه به ت حلیل توصیفی داده ها، کلیه پاسخگویان تأثیر عوامل پنج گانه فوق را بر کارایی فرآیند نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال برق تأئید نموده اند . در رتبه بندی داده های تحقیق در بخش عوامل اصلی پنجگانه، عوامل مدیریت و نیروی انسانی دارای رتبه های بالاتر  ۱ و ۲  شده اند که نشانگر اهمیت این پا رامترها در ارتقاء کارایی نت شبکه بیان شفاف  ، انتقال برق غرب است . همچنین در رتبه بندی گزینه های تصمیم گیری ساختار سازمانی واحدهای  ، اهداف و راهبرهای سازمان در حوزه نگهداری و تعمیرات شیوه های مدیریت پروژه های توس عه و احداث پستها و خطوط  و  ناظر و مجری نت بیشترین امتیاز را کسب نموده اند. انتقال برق در انتها، الگوی ارتقای کارایی فرآیند نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال برق در محدوده شرکت برق منطقه ای غرب در قالب یک درخت سلسله مراتبی سه سطحی و با توجه به رتبه های کسب شده هر عامل و زیر عا مل مربوطه ارائه شده و پیشنهاد گردیده که برای ارتقای کارایی فرآیند نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال برق غرب، اقداماتی همچون تعریف روشن و دقیق اهداف شرکت در بخش نگهداری و تعمیرات و مشخص نمودن راهبردهای بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در این زمینه، بهبود سیستمهای اطلاعات مدیریت مکانیزه، ایجاد نظامهای آگاهی رسانی مناسب به کارکنان، تجدیدنظر در ساختار سازمانی واحدهای ناظر و مجری فرآیند نگهداری و تعمیرات به منظور ایجاد استقلال بیشتر در واحدهای نظارتی و اجرایی در استانهای تحت پوشش و اثربخش تر نمودن روند فعالیتها، استفاده کارآمد از فنون مدیریت پروژه در هدایت پروژه های توسعه و احداث پستها و خطوط شبکه و ارائه آموزشهای ضروری به کارکنان متناسب به سطح دانش و تجربه افراد و بازخورهای وقایع شبکه انتقال و فوق توزیع و نوع تجهیزات استفاده شده در شبکه می تواند کارساز باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.