اطلاعیه

بررسی میزان بهره وری شغلی و توسعه منابع انسانی کارکنان با توجه به بکارگیری فناوری اطلاعات

 کد محصول : mo81

تعداد صفحات : ۱۴۵ صفحه

فرمت فایل word

قیمت : ۳۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله تحقیق
توسعه حرفه‌ای
نهادینه‌شدن تغییر و نوآوری
تقویت مهارت ادراکی
تقویت مهارت تصمیم گیری
شکل گیری تفکر استانداردگرا
تقویت خودنظارتی(سلطانی، ۱۳۸۲: ۳).
۱-۲-سوال های تحقیق:
۱-۲-۱-سوالهای اصلی :
۱-۲-۲-سوالهای فرعی :
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق :
اهداف پژوهش :
۱-۴-۱- هدف کلی
۱-۴-۲- اهداف فرعی
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه:
۲-۱- بخش اول: مبانی نظری
۲-۱-۱ – فناوری اطلاعات
۲-۱- ۱-۱- تعاریف و مفاهیم فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات از دو واژه ی اطلاعات و فناوری ترکیب شده است.
اطلاعات:
فناوری:
۲-۱-۱-۲- ویژگی های فناوری اطلاعات:
۲-۱-۱-۳- فناوری اطلاعات در ایران
۲-۱-۱-۴- جامعه اطلاعاتی:
مزایای جامعه اطلاعاتی:
۲-۱-۱ -۵-تأثیر فناوری اطلاعات بر مشاغل و نقشهای مدیران
۲-۱-۱-۶- مزایاو فرصت های ناشی از توسعهIT :
۲-۱-۱-۷- اثرات فناوریهای جدید
۲-۱-۲- منابع انسانی
۲-۱-۲-۱-مدیریت منابع انسانی(HRM)
۲-۱-۲-۲-وظایف مدیریت منابع انسانی:
۲-۱-۲-۳- تحولات در مفهوم مدیریت منابع انسانی:
۲-۱-۲-۴- نقش فناوری اطلاعات درتوسعه منابع انسانی
۲-۱-۳-تأثیرات فناوری اطلاعات بر سازمان‌ها
۲-۱-۳-۱-اطلاعات و تصمیم گیری
۲-۱-۳-۲-توسعه حرفه ای کارکنان
۲-۱-۳-۳-فراهم آوردن اطلاعات
۲-۱-۳-۴-اثرات فن آوری بر محیط¬های کاری
۲-۱-۴- اثرات فناوری اطلاعات بر منابع انسانی
۲-۱-۴- ۱- توسعه منابع انسانی
۲-۱-۴- ۲-اهمیت و ضرورت توسعه منابع انسانی :
۲-۱-۴- ۳-استراتژی های توانمند سازی
۱- استراتژی افزایش آگاهی جمعی از طریق داستانگویی:
۲- استراتژی آموزش مهارتهای حل مسئله:
۳- استراتژی آموزشهای مهارتهای پشتیبانی و تجهیز منابع:
۲-۱-۴-۴- اقدامات عملی برای توانمند کردن کارکنان:
۲-۱-۴-۵-اهداف توسعه منابع انسانی
۲-۱-۴-۶-دلایل و انگیزه توسعه منابع انسانی :
۲-۱-۵- بهره وری شغلی
۲-۱-۵- ۱اهمیت بهره وری :
۲-۱-۵-۲-بهره وری و توسعه منابع انسانی:
۲-۲- بخش دوم:پیشینه موضوع
۲-۲-۱-تحقیقات داخلی
پوششی داده ها:
سازی شغلی کارکنان:
اسماعیلی، مهدی (۱۳۸۵) تاثیر فناوری اطلاعات بر تعالی در سازمانها:
۲-۲-۲- تحقیقات خارجی
۲-۳-بخش سوم: چارچوب نظری پژوهش
۲-۴-۲- فرضیه های فرعی
فصل سوم:
روش تحقیق
مقدمه:
۳-۱- روش تحقیق
۳-۲- روش های جمع آوری اطلاعات
جدول۳-۱:رابطه مولفه ها وابعاد پرسشنامه با سولات پرسشنامه
۳-۲-۱-روائی ابزار سنجش
۳-۲-۲- پایائی ابزار سنجش
تحلیل پایایی
جدول۲-۳:تحلیل پایای پرسشنامه
۳-۳- جامعه آماری
۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم
تحلیل داده ها
مقدمه:
بخش اول: آمار توصیفی
۴-۱-۱- سن پاسخ دهندگان
جدول(۴-۱) سن پاسخ دهندگان
۴-۱-۲- سابقه کار پاسخ دهندگان
جدول(۴-۲) سابقه کار پاسخ دهندگان
۴-۱-۳- مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان
جدول(۴-۳) مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان
۴-۱-۴- جنسیت پاسخ دهندگان
جدول(۴-۴) سن پاسخ دهندگان
۴-۱-۵- توصیف آماری متغیر های پژوهش
الف) ابعاد
جدول(۴-۵) آمار توصیفی ابعاد
ب) مولفه ها
جدول(۴-۶) آمار توصیفی مولفه ها
ج) شاخص ها
جدول(۴-۷) آمار توصیفی شاخص ها
۴-۲- آمار استنباطی
۴-۲-۱-آزمون فرضیه اول
جدول۴-۸:نتایج آزمون تی برای متغیر بهره وری
۴-۲-۲- آزمون فرضیه اصلی دوم
جدول۴-۹:نتایج آزمون تی برای متغیر توسعه منابع انسانی
۴-۲-۳- آزمون فرضیه های فرعی
جدول۴-۱۰:آزمون فرضیه فرعی
۴-۲-۴-آزمون تی یک نمونه ای در سطح شاخص ها
۴-۲-۵- ضرائب همبستگی بین ابعاد
جدول۴-۱۱:ضرائب همبستگی بین ابعاد
۴-۲-۶- ضرائب همبستگی بین مولفه ها
جدول۴-۱۲:ضرائب همبستگی بین ابعاد
۴-۲-۷- رتبه بندی متغیرها
۴-۲-۷-۱- رتبه بندی ابعاد
جدول۴-۱۳: میانگین رتبه های ابعاد
۴-۲-۷-۲- رتبه بندی مولفه ها
جدول۴-۱۴: میانگین رتبه های مولفه ها
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه:
۵-۱- نتیجه گیری
۵-۲- نتیجه گیری از فرضیات تحقیق
۵-۲-۱- نتیجه گیری از فرضیه اول:
۵-۲-۲-نتیجه گیری از فرضیه دوم:
۵-۲-۳- نتیجه گیری از فرضیه های فرعی:
۵-۲-۴-سایر یافته ها:
۵-۳- محدودیت ها
۵-۴- پیشنهادات
۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی
۵-۴-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آینده
منابع:
منابع لاتین
ضمائم

مقدمه

موفقیت هر سازمان در گرو ترکیب و تلفیق موثر منابع مالی ،اطلاعاتی ،مواد اولیه،ابزار کار و منابع انسانی است. به گونه ای که نیل به اهداف برنامه های کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت تضمین گردد.

 در دنیای فعلی، فنآوری اطلاعات، خمیرمایه توسعه انسانی در سازمان و جامعه است و محورهای اساسی توسعه منابع انسانی و ماهیت آن را نیز متناسب با نیاز جامعه و انسانها تعیین می کند. در توسعه منابع انسانی، همواره بایستی ظرفیتهای جدید انسانی را شناخت، تا توسعه قابلیتها و کیفیتهای انسانی به‌صورت یک فرآیند دائمی انجام شود. تحقق این امر در گرو بهره‌گیری از فنآوری اطلاعات است، چون در فرآیند فنآوری اطلاعات دائماً اطلاعات تولید، پردازش، توزیع و مدیریت می‌شود، بنابراین، فنآوری اطلاعات زمانی حلال مشکلات خواهد بود که در خدمت توسعه و پرورش انسانها قرار گرفته و قابلیتهای انسانی باهم تلفیق و به توسعه و بهره‌وری منجر گردد. براین اساس و باتوجه به نقش و تاثیر فنآوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی در این تحقیق سعی بر آن است مفهوم فنآوری اطلاعات، مفهوم توسعه منابع انسانی  و مفهوم بهره وری شغلی تبیین و به نقش فنآوری اطلاعات در ابعاد مختلف توسعه منابع انسانی  و همچنین بهره وری شغلی پرداخته شود.

۱-۱-      بیان مسئله تحقیق

   فنآوری اطلاعات قبل از اینکه یک سیستم سخت‌افزاری و مجموعه‌ای از الگوها باشد یک نظام فکری و فرهنگی است و می‌توان آن را فرهنگ تولید اطلاعات نامید. بدون ایجاد فرهنگ تولید اطلاعات، نظام فناوری اطلاعات نمی تواند دوام داشته باشد. بنابراین، آنچه در فناوری اطلاعات مهم است تفکر اطلاعات گرا است. فنآوری اطلاعات از اتصال و ترکیب مجموعه‌ای از فکرهای مفید تولید شده شکل می‌گیرد و کامپیوتر و ابر کامپیوترها و سیم و کابل و ابزارهایی از این قبیل نیست. در فنآوری اطلاعات، فکر انسانهای خردمند است که تولید اطلاعات می‌کند.

به‌طور کلی در مفهوم فنآوری اطلاعات مولفه‌های زیر وجود دارد: فرهنگ تولید اطلاعات، اطلاعات گرایی، جمع‌آوری اطلاعات، خلاصه سازی اطلاعات، تحلیل‌گری، حساسیت اطلاعاتی، پردازش‌گری، تفکر شبکه‌ای، بهینه‌سازی، یکپارچه‌سازی، پژوهش‌نگری، روش‌سازی، ذخیره‌سازی، انتقال اطلاعات.

   بی شک فناوری اطلاعات در سازمانها پیامدهای زیادی در حوزه ی منابع انسانی بر جای می گذارد. در این تحقیق نقش فناوری اطلاعات در حوزه ی توسعه ی منابع انسانی و بهره وری شغلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بهره وری عبارت است از حاصل جمع کارایی و اثربخشی. کارایی شغلی به معنای استفاده درست از منابع و انجام کارها در کمترین زمانها و با کمترین هزینه ها می باشد. همچنین اثربخشی شغلی نیز انجام دادن موثر کارها به طوریکه اهداف بلند مدت سازمانی محقق گردد. امروزه سازمانهایی که دارای فعالیت اقتصادی ،و صنعتی و یا خدماتی  هستند ،ناگزیر از تامین ،نگهداری و اداره یک نیروی پرتوان و دارای قابلیت بالا می باشند .در عصر حاضر ،نیروی انسانی توانمند ،به عنوان موثرترین عامل فعالیت در یک اجتماع متحول و پیشرفته ،شناخته شده است. بدون کار و اندیشه نیروی انسانی ،عوامل و منابع دیگر ،ارزش تولیدی ناچیزی دارند و از بهره وری پایینی برخوردارند.(رهنمای رودپشتی،۱۷:۱۳۸۷)

در مفهوم جدید توسعه منابع انسانی، انسانهای سازمانی بایستی به کیفیتهایی مجهز شوند که هیچگونه مشکلی با سازمان نداشته باشند و با دلسوزی و تعهد و بینشی علمی، تمام توانمندیها، انرژی،‌تخصص و فکر خود را در راستای تحقق ماموریتهای سازمانی قرار دهند و دائماً برای سازمان ارزشهای فکری و کیفی جدیدی تولید کنند. به‌طور کلی توسعه منابع انسانی دارای مولفه‌های زیر است:

۱ – ایجاد آگاهی علمی و ارتقای دانش کارکنان؛ ۲ – تولید رفتارهای علمی و متعادل در کارکنان؛ ۳ – ایجاد ارزش افزوده به‌عنوان کیفیت در کارکنان؛ ۴ – ارتقای قابلیتهای کارکنان؛ ۵ – توسعه مهارتهای انجام کار؛ ۶ – به‌روزکردن اطلاعات کارکنان؛ ۷- توانایی حل مسائل به شکل علمی؛ ۸ – درست انجام دادن کار؛ ۹ – تصمیم‌گیری عقلایی؛ ۱۰ – رشد شخصیت هماهنگ در کارکنان؛ ۱۱ – توانایی ترکیب اطلاعات وساختن مجموعه‌های جدید.

نقش فنآوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی محور توسعه منابع انسانی وجود اطلاعات کاربردی و جدید است که اطلاعات در یک فرآیند منطقی به‌نام فنآوری اطلاعات می‌تواند به ایجاد و توسعه توانمندیهای جدید در منابع انسانی به‌طور کلی فنآوری اطلاعات در ابعاد زیر به توسعه منابع انسانی منجر می‌شود:

  • توسعه حرفه‌ای
  • نهادینه‌شدن تغییر و نوآوری
  • تقویت مهارت ادراکی
  • تقویت مهارت تصمیم گیری
  • شکل گیری تفکر استانداردگرا
  • تقویت خودنظارتی(سلطانی، ۱۳۸۲: ۳).

    سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال ۱۳۴۲ تاسیس شد و دولت وقت ایران تعهد کرد که به سرویس های تکنیکی ، آموزشی، تجاری و کمک اعتباری به شرکت تعاونی های گروهی و فردی کشاورزی ادامه دهد. باوجود شبکه گسترده تعاونیهای روستائی وکشاورزی بعنوان دوبال توانمند دولتی ( سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران ) وغیردولتی ( شبکه تعاونی روستائی ایران ) بخش کشاورزی رادرحصول اهداف استراتژیک خرید محصولات کشاورزی وپایداری وتنظیم بازار وتوسعه پایدار روستا نقش اساسی ایفا می نماید.
سازمان مرکزی تعاون روستایی که بر اساس قانون عهده دار امر هدایت، نظارت و حسابرسی شبکه گسترده تعاونیهای روستایی و کشاورزی می باشد، دارای ۳۱ شعبه در استانها، ۲۳۴ نمایندگی در شهرستانها، ۱۲ مدیریت و ۲۵ اداره در مرکز می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.