عوامل موثر بر انگیزش کارکنان شرکت آب از دیدگاه کارکنان و مدیران

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است

فهرست مطالب : 

 فصل اول: معرفی پژوهش
تبیین موضوع ۱
اهداف تحقیق ۲
قلمرو تحقیق ۲
سئوالهای پژوهشی ۳
تعاریف عملیاتی ۳
انگیزه انتخاب موضوع ۴
اهمیت موضوع تحقیق ۵

فصل دوم: نظریه ها و پیشینیه تحقیق
مفهوم انگیزش ۸
انگیزاننده ها و الگوی انگیزش ۹
تحولات انگیزش در بستر زمان ۱۲
مدل سنتی یا کلاسیک ۱۲
مدل روابط انسانی(نئو کلاسیک) ۱۳
مدل منابع انسانی ۱۳
نظریه های انگیزش ۱۴
تئوریهای محتوایی ۱۴
تئوری E.R.G 17
تئوری (انگیزش_ بهداشت) هرزبرگ ۱۸
تئوری نیازهای اکتسابی مک کله لند ۱۹
نظریه نیازهای آشکار مورای ۲۰
خلاصه تئوریهای محتوایی ۲۰
تئوریهای فرآیندی ۲۲
تئوری انتظار ۲۲
تئوری برابری ۲۳
کاربرد فنون انگیزش در سازمانها ۲۴
طراحی شغل ۲۶
مدیریت مشارکتی ۳۰
طرح مزایای انعطاف پذیر ۳۰
نگرش اجمالی از دیدگاه اسلام در خصوص انگیزش ۳۳
خلاصه و نتیجه ۳۴
مروری بر پژوهش های انجام شده در خصوص انگیزش در ایران ۳۵

فصل سوم: روش تحقیق 
روش تحقیق ۴۲
جامعه آماری ۴۲
نمونه پژوهش(روش نمونه برداری و حجم نمونه) ۴۲
روش های جمع آوری اطلاعات ۴۳
روایی و پایایی ۴۳
روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴۴

فصل ۴ ندارد

فصل پنجم: یافته های تحقیق و ارایه پیشنهادات 
یحث و تفسیر نتایج پژوهش ۸۰
بررسی سئوال های پژوهش ۸۱
پیشنهادات ۸۴
پیشنهادات پژوهشی ۸۴
پیشنهادات اجرایی ۸۴
محدودیت های پژوهش ۸۵
منابع ۸۶

فهرست جداول و نمودارها:

الگوی انگیزش ۱۰
توالی نیازها ۱۱
مراتب نیازهای مازلو ۱۵
نظام طبقه بندی مازلو و آلدرفر ۱۷
عوامل انگیزش و بهداشت ۱۸
عوا مل انگیزش و ا بقا ۱۹
قایسه تئوریهای مازلو, هرزبرگ و مک کله لند ۲۱
ترتیب اهمیت عوامل شغلی ۲۶
جدول فراوانی و نمودار سن افراد نمونه آماری کارکنان ۴۶
جدول فراوانی و نمودار میزان مدرک تحصیلی افراد نمونه آماری کارکنان۴۷
جدول فراوانی و نمودار میزان سابقه کار افراد نمونه آماری کارکنان ۴۸
جدول فراوانی و نمودار نوع شغل افراد نمونه آماری کارکنان ۴۹
جدول فراوانی و نمودار نوع استخدام افراد نمونه آماری کارکنان ۵۰
جدول نیازها یا عوامل موثر بر انگیزش کارکنان به ترتیب اولویت از دید کارکنان۵۲
جدول نیازها یا عوامل موثر بر انگیزش کارکنان به ترتیب اولویت از دید مدیران۵۳
جداول آنالیز آماری پرسش های ۱-۳ الی ۲۵-۳ ۷۸-۵۵

تبیین موضوع:
مدیریت مستلزم پدید آوردن و نگهداری محیطی است که در آن افراد باهم و بصورت گروه در دستیابی به هدفهای مشترک تلاش کنند.یک مدیر نمی تواند در این کار کامیاب شود، مگر اینکه بداند چه چیز انسانها را به تلاش و کوشش وا میدارد.
پیش چشم داشتن عاملهای انگیزاننده در وظایف و نقش های سازمانی،به کارگماری افراد در انجام دادن این وظایف و نقش ها و تمامی فراگرد رهبری سازمانها بایستی بر پایه آگاهی از مفهوم انگیزش صورت میگیرد. (۱)
بررسی انگیزش به زبان ساده ، پی بردن به این مطلب است که چرا مردم هر یک کارها را بر روش خاصی انجام می دهند و اصولا”چه چیز سبب فعالیت آنان می شود (۲)
انگیزه ونیاز فرد ما را در رهبری وهدایت و در جهت تحقق اهداف مورد نظر راهنمایی و کمک می کند ، گویا این موضوع ریشه در فطرت آدمی دارد .خداوند باری تعالی با وقوف به کنه ذات آدمی و نیازهای او برای تعالی انسان و رشد و کمال او بهشت وجهنم را وعده داده است. برای هدایت انسان در قرآن کریم آیات متعددی بعنوان بشیر  (پاداش) و نذیر (تنبیه) معرفی شده است۰
انگیزش تا حدی از عملکرد حاصل می شود. از نظر رفتاری، انگیزش غالبا” به تلاشی که فرد از خود نشان میدهد اطلاق می شود واز نظر روانشناسی عبارت از تمایل یا تصمیم برای انجام دادن کار بنحو مطلوب است.(۳)
بنابراین موفقیت یک سازمان در گرو عملکرد مطلوب رفتار سازمانی تک تک اعضای سازمان است و همینگونه عملکرد پایین و ضعیف ناشی از سو رفتار و کم کاری کارکنان می باشد که برای درک تفاوت عملکرد افراد باید انگیزه های آنانرا بررسی کنیم.
برای شناسایی و تبیین انگیزه ها ، دانشمندان وروانشناسان علوم رفتاری تئوریهای متفاوتی را ارائه کرده اند . تئوری سلسله مراتب نیازهای مازاد ، تئوری دو عاملی هرزبرگ،تئوریهای: انتظار ، برابری ،….. هر کدام به نکاتی از ابعاد انگیزش آدمی پرداخته اند و تلاش نموده اند که عوامل انگیزشی را از زوایا و جهات مختلف معرفی  وتبیین نمایند و با پیچیدگی رفتار آدمی و عملکرد متفاوت وی تحت شرایط و مکانهای مختلف باعث شده که تئوری به تنهایی نتواند تعیین کننده عوامل انگیزشی باشد.
با این همه تئوریهای مختلف انگیزشی که در فصل دوم به تشریح آنها خواهیم پرداخت میتواند سازمانها را در بهبود و ارتقا  عملکرد یاری رسانند .
برداشت و تجارب شخصی پژوهشگر در شرکت متبوع این است که در موارد زیادی کارکنان انگیزه های لازم را برای کارایی و عملکرد بیشتر ندارند و مدیران نیز در   توانایی ایجاد انگیزش و تجزیه و تحلیل علل رفتاری آنان مهارت های لازم را نداشته و به گونه علمی عمل نمی کنند . و همه چیز در سلسله مراتب اداری در قالب سیاق و روش سنتی جریان دارد.
به نظر می رسد شناسایی نیازها و عوامل انگیزشی کارکنان در جهت پیشرفت اهداف مدیریت امری ضروری است ، لذا بررسی موارد فوق و ارائه نتایج آن به مدیران و استفاده از آن می تواند زمینه ارتقا۶  سطح عملکرد و بهره وری بیشتر شرکت آب منطقه ای را فراهم نماید.

اهداف تحقیق : 
اهداف اساسی تحقیق به شرح زیر است :
۱-شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان از دیدگاه آنان
۲-شناسایی عوامل موثربر انگیزش کارکنان از دیدگاه مدیران
۳-ارایه راهکارها و پیشنهاداتی به برنامه ریزان ومدیران در جهت افزایش انگیزش کارکنان

چکیده :
نیروی انسانی مهمترین و با ارزشترین منبع محدودی است که در اختیار سازمانها قرار دارد و هدف نهایی تمام فعالیت های بشر در عرصه های مختلف , برخورداری و بهره گیری انسان از مواهب طبیعی است, بنابراین عامل نیروی انسانی هم علت تامه است و هم علت غایی. لذا با این نگرش که بدون حضور انسان هیچ تلاشی به نتیجه نمی رسد, اندیشمندان علم مدیریت و علوم رفتاری برآن شدند تا با پیش بینی و هدایت نوع رفتار انسان بتوانند نهایت تلاش انسان را برای دستیابی به اهداف مطلوب سازمانی برانگیخته کنند. به عبارت دیگر مفهوم انگیزش برای کارایی و عملکرد بهتر افراد در سازمان فصل جدیدی را پیش روی مدیران گشود.
این پژوهش با این دیدگاه برای بررسی تعیین عوامل انگیزشی کارکنان آب منطقه ای خراسان و احیاناً نزدیک سازی دیدگاههای کارکنان و مدیران در خصوص نیازهای انگیزشی در سال ۸۱-۱۳۸۰ انجام گردید.
پژوهش با طرح سه سئوال اساسی زیر انجام گردید:
۱- عوامل موثر بر انگیزش کارکنان آب منطقه ای از دیدگاه کارکنان کدامند ؟
۲- عوامل موثر بر انگیزش کارکنان آب منطقه ای از دیدگاه مدیران کدامند ؟
۳- بین دیدگاه کارکنان و مدیران در خصوص عوامل انگیزشی کارکنان تفاوت وجود دارد ؟
روش تحقیق,  پژوهش میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه می باشد. در ابتدا با طرح یک سئوال باز پاسخ , از تعدادی از اساتید مدیریت دانشگاه مشهد و نیز مدیران ارشد شرکت و بر اساس طرح دلفای , عوامل موثر بر انگیزش کارکنان مورد پرسش قرار گرفت که نهایتاً ۲۵ عامل موثر بر انگیزش شناسایی که برای طراحی پرسش نامه اصلی مورد استفاده قرار گرفت. سپس نمونه آماری ۲۳۰ نفری از کارکنان از میان جامعه آماری ۶۰۰ نفری کارکنان شرکت به روش تصادفی ساده و همچنین ۴۰ نفر از مدیران شرکت به شیوه سرشماری انتخاب گردیدند. پس از توزیع و جمع آوری پرسش نامه ها به تعداد ۱۳۰ نفر کارکنان و ۳۸ نفر مدیران پاسخ ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و با استفاده از روشها و پارامترهای آماری و تعیین میانگین و آزمونهایF  و T نتایج سئوالهای پژوهش مشخص گردید که مشروحاً در فصل چهارم بیان گردیده است. اجمالاً پاسخ سئوالات یک و دو پژوهش در قالب دو جدول در صفحات ۵۲ و ۵۳ آمده است و به طور کلی پاسخ سئوال سه بر اساس آزمونهای آماری منفی ارزیابی گردید.
هر چند بر اساس نتایج تحقیق بین نگرش کارکنان و مدیران تفاوت وجود ندارد, معهذا پاسخ سئوالات یک و دو تغییراتی را در اولویت نیارهای انگیزشی از دیدگاه کارکنان و مدیران مطرح می کند.
از نکات برجسته و جالب توجه نتایج اینست که کارکنان بر نیازهای امنیتی و معنوی خود بیش از نیازهای مادی تاکید دارند و درصدر اولویت نیازهای انگیزشی آنان حداقل ده عامل غیرمادی وجود دارد که با اندک توجه و صرف تمهیدات سازمانی از ناحیه مدیران , امکان تامین این نیازها وجود داشته و به احتمال زیاد در انگیزش و کارایی کارکنان شرکت موثر می باشد.