اطلاعیه

طراحی و تدوین سیستم بهای تمام شده برق برمبنای فعالیتهای اصلی شرکت مدیریت تولید برق

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است

فهرست مطالب :

چکیده تحقیق : ۷
فصل اول ۸
کلیات تحقیق : ۱۰
۱-۱- عنوان تحقیق : ۱۰
۲-۱- تعریف (موضوعی) عنوان تحقیق : ۱۰
۳-۱- قلمرو تحقیق (زمانی ، مکانی) ۱۱
۴-۱- مساله تحقیق : ۱۱
۵-۱- اهداف تحقیق : ۱۲
۶ـ۱ـ اهمیت وضرورت تحقییق : ۱۲
۷ـ۱ـدستاوردهای اجرایی تحقیق  (پیام تحقیق) : ۱۳
۸-۱- روش تحقیق : ۱۳
۹ـ۱محدودیتهای تحقیق : ۱۴
۱۰ـ۱ـمفاهیم  تحقیق : ۱۴
واژگان کلیدی : ۱۵

فصل دوم: ۱۷
مقدمه ۱۹
تاریخچه حسابداری در صنعت برق ایران ۲۰
سیرتکامل حسابداری : ۲۱
قبل از انقلاب صنعتی  ۲۱
مراحل تکمیلی حسابداری قیمت تمام شده ۲۲
مرحله اول ۲۲
مرحله دوم ۲۲
مرحله سوم ۲۳
مرحله چهارم ۲۳
مرحله پنجم ۲۳
مرحله ششم ۲۴
مرحله هفتم : تحولات بعد از جنگ جهانی دوم ۲۴
مفاهیم و اهداف انواع حسابداری ۲۵
۱- آشنایی با اهمیت و مفهوم حسابداری ۲۵
۱-۱- تعریف حسابداری مدیریت : ۲۶
۲-۱- حسابداری مالی ۲۶
تفاوت حسابداری مالی و حسابداری مدیریت ۲۷
۲-تعریف سیستم: ۲۸
تعریف سیستمهای اطلاعاتی: ۲۸
سیستمهای اطلاعات و مدیریت : ۲۸
۳ـ عوامل مورد توجه در تعیین انتظارات از سیستم بهای تمام شده : ۳۱
حسابداری یک سیستم: ۳۲
۴- حسابداری صنعتی ۳۴
۱-۴- شرایط مطلوب سیستم حسابداری صنعتی (هزینه یابی) : ۳۴
۲-۴- اهداف اصلی حسابداری قیمت تمام شده ۳۵
۳-۴ – بعضی از شرایط لازم جهت موفقیت سیستم حسابداری قیمت تمام شده به شرح زیر است : ۳۶
۵- روشهای طبقه بندی هزینه ها در قیمت تمام شده : ۳۷
مواد مستقیم : ۳۷
کار (دستمزد) مستقیم : ۳۸
سربار : ۳۸
مواد غیرمستقیم ۳۸
کار (دستمزد) غیرمستقیم: ۳۸
سربار عمومی (سایر اقلام هزینه سربار ساخت) : ۳۹
نکته مهم : ۳۹
بهای اولیه و هزینه تبدیل: ۴۰
اقلام ثابت تشکیل دهنده بهای تمام شده : ۴۲
طبقه بندی هزینه ها به روش ترکیبی ۴۳
۶ـ هزینه های تولید و جایگاه هزینه های انرژی در آن ۴۴
هزینه های ثابت کل (TFC ) : ۴۴
هزینه متغیر کل (TVC) : ۴۴
هزینه های کل تولید (TC) : ۴۵
هزینه نهایی:(MC) ۵۳
۷-  انواع روشهای هزینه یابی ۵۴
الف – سیستم هزینه یابی سفارش کار  ۵۴
حسابداری مواد در سیستم هزینه یابی سفارش کار : ۵۵
حسابداری  دستمزد در سیستم هزینه یابی سفارش کار : ۵۵
ب : هزینه یابی مرحله ای ( هزینه یابی عملیات مستمر) یا هزینه یابی میانگین ۵۶
گامهای کلیدی حسابداری هزینه یابی مرحله ای   ۵۶
حسابداری مواد و دستمزد و سربار در هزینه یابی مرحله ای ۵۷
نقاط ضعف سیستم هزینه یابی مرحله ای ۵۷
هزینه یابی واحد محصول یا واحدی ۵۹
تجدید نظر یا اصلاح سیستم بهای تمام شده : ۶۰
۱- ردیابی مستقیم هزینه ها (Direct – Cost tracing) ۶۰
۲- معرفی یا ارائه مراکز تجمیع هزینه غیرمستقیم : (Indirect-Cost pools) ۶۰
۳-تعریف مبنای (نرخهای) متعدد(چندگانه) تخصیص (تسهیم) هزینه(Cost-allacation basses) ۶۰
سیستم سنتی هزینه یابی بر مبنای حجم  ۶۱
نقاط ضعف حسابداری سنتی قیمت تمام شده۲ ۶۱
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) ۶۲
سلسله مراتب هزینه ها برای هر فعالیت : ۶۲
نحوه محاسبه نرخ سربار برای هر فعالیت  ۶۳
روش شناسایی و طبقه بندی فعالیتها : ۶۵
تفاوت بین سیستم هزینه یابی سنتی و ABC ۶۷
تفاوت بین سیستمهای هزینه یابی سنتی و برمبناء فعالیت : ۶۷
هزینه یابی استاندارد : ۷۰
تعریف هزینه های استاندارد : ۷۰
تفاوت استاندارد با بودجه : ۷۱
مزایای هزینه یابی استاندارد : ۷۲
تعیین استاندارد ۷۲
استانداردهای هزینه مواد : ۷۳
استاندارد نرخ مواد : ۷۳
– استاندارد مصر ف مواد : ۷۳
استاندارد و هزینه دستمزد: ۷۴
استاندارد نرخ دستمزد: ۷۴
استاندارد زمان کارآئی دستمزد : ۷۴
استاندارد هزینه سربار ۷۵
تعیین نرخ سربار متغیر : ۷۵
تعیین نرخ سربار استاندارد ثابت : ۷۶
روش دو انحرافی : ۷۷
انحراف سربارثابت ( انحراف حجم ) : ۷۷
هزینه های سربار : ۷۸
مبانی جذب هزینه سربار ۷۸
روشهای تسهیم هزینه های عمومی سربار  ۸۰
۱- روش تسهیم مستقیم : ۸۰
۲- روش تسهیم یک طرفه ۸۰
۳- روش تسهیم متقابل ۸۰
هزینه یابی یکنواخت (متحد الشکل)  ۸۱
سوابق تحقیق ۸۲

فصل سوم: ۸۳
۱-۳- روش تحقیق : ۸۶
۱-۳- روش تحقیق : ۸۶
۱-۱-۳- متغیر تابع (Y) : ۸۶
۲-۳- جامعه آماری : ۸۶
۳-۳- روش جمع‌آوری اطلاعات ۸۶
۴-۳- اعتبار سیستم طراحی شده ۸۷
۵-۳- نمونه آماری ۸۷
معرفی سازمان : ۸۸
مقدمه ۸۸
۱-  آشنایی با فرایند تولید و تاسیسات برق ۸۸
نیروگاه : ۸۸
توربین: ۸۹
توربین آبی : ۸۹
توربین بخاری : ۸۹
توربین گازی : ۸۹
نیروگاه سیکل ترکیبی ۸۹
توربین بادی : ۹۰
۲- انتقال انرژی الکتریکی : ۹۰
۱-۲-  سرعت انتقال انرژی الکتریکی : ۹۰
۳-  مراکز کنترل شبکه های برق یا دیسپاچینگ: ۹۱
۴- شناخت کلی نیروگاههای گازی ۹۲
۱-۴- کلیات ۹۲
۲-۴-  اساس و پایه تعمیرات ۹۳
مقدمه ۹۳
۳-۴- نحوه بکارگیری مولدین گازی ۹۴
۴-۴- بازدیدهای دوره ای مولدین گاز ۹۴
۵-۴- محصول نهایی ۹۶
۶-۴- پست و خطوط انتقال نیرو : ۹۶
۷-۴ – سیستم حسابداری مورد استفاده شرکت ۹۷
۸-۴- بودجه و موارد استفاده در سیستم حسابداری صنعتی شرکت ۹۸
۱-۸-۴- مقدمه ۹۸
۲-۸-۴- عوامل محدود کننده تولید و نقش آن در نحوه تهیه بودجه ۹۸
۳-۸-۴- نحوه تهیه بودجه شرکت ۹۸
۴-۸-۴-مقاصد بودجه بندی ۹۹
۹-۴ – محاسبه بهای تمام شده هرکیلووات برق تولیدی ۱۰۲
۱۰-۴- معایب عمده استخراج بهای تمام شده هر کیلو وات ساعت برق تولیدی در پایان سال  مالی و براساس هزینه های تاریخی و مجموع واحدهای تولیدی : ۱۰۸
تجزیه وتحلیل وتوصیف هزینه یابی برمبنای فعالیت۱ : ۱۱۱
مقدمه ۱۱۱
تعریف و ویژگی های سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ۱۱۲
دیدگاه فرآیندی هزینه یابی بر مبنای فعالیت ۱۱۴
اجزاء تشکیل دهنده سیستم ۱۱۶
سلسله مراتب هزینه ها و فعالیت ها ۱۱۹

فصل چهارم ۱۲۲
تعریف عملیاتی ۱۲۴
تعریف متغیرهای عملیاتی : ۱۲۴
شمای کلی متغیرها ۱۲۵
مبانی طراحی مدل ۱۲۶
گام اول : تعیین منابع ۱۲۶
گام دوم : تعریف و تعیین فعالیتها ۱۲۶
گام سوم : محاسبه هزینه فعالیتها ۱۲۷
شناسایی مراکز هزینه تولید برق : ۱۲۸
طبقه بندی هزینه ها بر حسب عوامل هزینه : ۱۳۰
تسهیم برخی از هزینه ها برروی فعالیتها: ۱۴۲
به حساب گرفتن هزینه‌های انبار و تدارکات: ۱۴۲
به حساب گرفتن هزینه‌ مواد مصرفی از انبار : ۱۴۲
به حساب گرفتن مواد مصرفی مستقیم ۱۴۲
به حساب گرفتن هزینه‌های ماموریت ۱۴۲
به حساب گرفتن هزینه‌های پرسنلی ۱۴۲
ارزش ساعت کار ماشین‌آلات تاسیسات و استهلاک ۱۴۳
به حساب گرفتن هزینه‌های واحد مهندسی و پشتیبانی فنی ۱۴۳
به حساب گرفتن هزینه کانتین و موتورپول ۱۴۳

فصل پنجم ۱۴۴
مقدمه: ۱۴۷
۱ – ۵ – یافته‌های تحقیق : ۱۴۷
۲ – ۵ – تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیت‌های ساختاری سیستم: ۱۴۷
۳- ۵- پیشنهادات : ۱۴۸
۴- ۵- پیشنهاد برای محققین : ۱۴۹
منابع و مراجع ۱۴۹

فهرست اشکال،نمودارها و جداول:
شکل سیستمهای اطلاعات و عملیات در یک سیستم سازمانی ۲۹
شکل جایگاه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در سیستم های اطلاعاتی مدیریت ۳۱
خلاصه جدول طبقه بندی عوامل هزینه و تقسیم بندی بهای تمام شده  ۴۰
جدول  انواع مختلف هزینه های یک سازمان تولید و رابطه بین آنها با تغییر مقدار تولید ۴۵
نمودار ۱-۶ ۴۶
نمودار ۲-۶ ۴۷
نمودار ۳-۶ ۴۸
نمودار۴-۶ ۵۰
نمودار۵-۶ ۵۱
جدول هزینه یابی سفارش کار در مقابل هزینه یابی مرحله ای ۵۷
جدول تفاوت روشهای سنتی هزینه یابی و روش ABC ۶۹
جدول صورت بودجه هزینه کل تولید به تفکیک عوامل هزینه وواحدهای دوازده گانه تولید ۱۰۰
جدول تجزیه و تحلیل هزینه های عملیاتی تولید ، انتقال ، توزیع و عمومی اداری انرژی برق ۱۰۴
جدول هزینه های عملیاتی (عملیات و تعمیر و نگهداری) تولید ، انتقال ، توزیع و عمومی اداری انرژی برق ۱۰۶
جدول فهرست مراکز هزینه شناسایی شده در نیروگاه ۱۲۸
جدول  مشخصات و اقلام در برگیرنده عوامل هزینه ۱۳۱
جدول تسهیم هزینه ها برروی عوامل هزینه هرمرکز ۱۳۶

چکیده :
موضوع : طراحی وتدوین سیستم بهای تمام شده برق برمبنای فعالیتهای اصلی در شرکت مدیریت تولیدبرق دماوند
روش تحقیق : هزینه یابی برمبنای فعالیت ( ABC)
هدف تحقیق : محاسبه بهای تمام شده یک کیلو وات برق تولیدی از تاسیسات نیروگاه دماوند براساس شناسایی ودسته بندی انواع فعالیتها وتسهیم هزینه براساس محرکهای تعریف شده
تعریف (موضوعی) عنوان پروژه :
سیستم حسابداری بهای تمام شده بایستی بعنوان بازوی مدیریت در ارتباط با برنامه ریزی و کنترل فعالیتها تلقی گردد و در مرحله برنامه ریزی حسابداری بهای تمام شده با آینده سر و کار دارد و در مرحله کنترل حسابداری بهای تمام شده با زمان حال و مقایسه نتایج با استانداردهای از پیش تعیین شده سروکار دارد ولیکن موضوع این تحقیق تعیین بهای تمام شده نتایج حاصل از اعمال روشهائی است که مجموعاً هزینه یابی نامیده می شود و تنظیم و ارائه اطلاعات مربوط به نحوه مناسبی که برای راهنمایی مدیران در جهت کنترل عملیات قابل استفاده  باشد.
از آنجایی که در سال گذشته ، هیات وزیران به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، آئین نامه اجرائی نحوه محاسبه بهای تمام شده فعالیتها و خدمات ارائه شده توسط وزارتخانه ها و موسسات را تصویب کرد. براساس این آئین نامه ، وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظف هستند قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات خود را براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محاسبه نمایند، در این دستورالعمل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلف هستند با فراهم نمودن امکان اجرایی این آئین نامه و هدایت ، نظارت ، بهبود مدیریت و ارتقای کیفیت ارائه خدمات در این واحدها و رعایت دستورالعمل و معیار ابلاغی براساس کمیت ، کیفیت و محل جغرافیایی ارائه خدمات ، پس از تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات اینگونه واحدها ، با اخذ تعهدهای لازم کلیه اختیارات و مسئولیت های مدیریتی ، مالی و اداری مربوطه به اداره واحد را با رعایت معیارها به مدیران واحدها تفویض کنند.
این تصویب نامه ، وزارتخانه ها و موسسات دولتی را موظف نموده است کلیه مراحل مطالعه ، طراحی ، روشهای محاسبه و نتایج و اقدامات اجرایی مربوطه را مستند و مدون نموده و یک نسخه از آن را به آن سازمان یا استادان جهت نگهداری و بهره برداری ارسال کنند.
لذا با عنایت به موارد مطرحه در فوق و از آنجایی که بهای تمام شده یکی از ابزارهای مفید جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و تصمیم گیری هر بنگاه اقتصادی می باشد و به جهت استفاده کاراتر از منابع و تحصیل بیشترین فایده با کمترین امکانات موجود لزوم ایجاد سیستم بهای تمام شده امر بدیهی می باشد. ضمناً باتوجه به تکلیف مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مدیریت تولید برق دماوندوتوصیه های ریاست مجمع عمومی شرکت مبنی بر ضرورت پیاده سازی طراحی و اجرای سیستم بهای تمام شده و تاثیر انکارناپذیر آن در شناسایی درآمدها و شفاف نمودن هزینه های شرکت بنظر می رسد که محاسبه و ارائه گزارشات بهای تمام شده و انعکاس آن در صورتهای مالی اطلاعات مفید و قابل فهم را در اختیار مدیران ارشد و استفاده کنندگان داخلی شرکت قرار می دهد.

تعریف (موضوعی) عنوان تحقیق :

              سیستم حسابداری بهای تمام شده بایستی بعنوان بازوی مدیریت در ارتباط با برنامه ریزی و کنترل فعالیتها تلقی گردد و در مرحله برنامه ریزی حسابداری بهای تمام شده با آینده سر و کار دارد و در مرحله کنترل حسابداری بهای تمام شده با زمان حال و مقایسه نتایج با استانداردهای از پیش تعیین شده سروکار دارد ولیکن موضوع این تحقیق تعیین بهای تمام شده نتایج حاصل از اعمال روشهائی است که مجموعاً هزینه یابی نامیده        می شود و تنظیم و ارائه اطلاعات مربوط به نحوه مناسبی که برای راهنمایی مدیران در جهت کنترل عملیات قابل استفاده  باشد.

از آنجایی که در سال گذشته ، هیات وزیران به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، آئین نامه اجرائی نحوه محاسبه بهای تمام شده فعالیتها و خدمات ارائه شده توسط وزارتخانه ها و موسسات را تصویب کرد. براساس این آئین نامه ، وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظف هستند قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات خود را براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محاسبه نمایند، در این دستورالعمل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلف هستند با فراهم نمودن امکان اجرایی این آئین نامه و هدایت ، نظارت ، بهبود مدیریت و ارتقای کیفیت ارائه خدمات در این واحدها و رعایت دستورالعمل و معیار ابلاغی براساس کمیت ، کیفیت و محل جغرافیایی ارائه خدمات ، پس از تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات اینگونه واحدها ، با اخذ تعهدهای لازم کلیه اختیارات و مسئولیت های مدیریتی ، مالی و اداری مربوطه به اداره واحد را با رعایت معیارها به مدیران واحدها تفویض کنند.

این تصویب نامه ، وزارتخانه ها و موسسات دولتی را موظف نموده است کلیه مراحل مطالعه ، طراحی ، روشهای محاسبه و نتایج و اقدامات اجرایی مربوطه را مستند و مدون نموده و یک نسخه از آن را به آن سازمان یا استادان جهت نگهداری و بهره برداری ارسال کنند.

لذا با عنایت به موارد مطرحه در فوق و از آنجایی که بهای تمام شده یکی از ابزارهای مفید جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و تصمیم گیری هر بنگاه اقتصادی می باشد و به جهت استفاده کاراتر از منابع و تحصیل بیشترین فایده با کمترین امکانات موجود لزوم ایجاد سیستم بهای تمام شده امر بدیهی می باشد. ضمناً باتوجه به تکلیف مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مدیریت تولید برق دماوندوتوصیه های ریاست مجمع عمومی شرکت مبنی بر ضرورت پیاده سازی طراحی و اجرای سیستم بهای تمام شده و تاثیر انکارناپذیر آن در شناسایی درآمدها و شفاف نمودن هزینه های شرکت بنظر می رسد که محاسبه و ارائه گزارشات بهای تمام شده و انعکاس آن در صورتهای مالی اطلاعات مفید و قابل فهم را در اختیار مدیران ارشد و استفاده کنندگان داخلی شرکت قرار می دهد.

۳-۱- قلمرو تحقیق (زمانی ، مکانی) 

              قلمرو مکانی این تحقیق واحدهای داخلی در شرکت مدیریت تولید برق دماوند در ارتباط با استقرار سیستم بهای تمام شده می باشد.

قلمرو و محدوده زمانی این تحقیق مربوط به اطلاعات یکسال مالی درخصوص عملکرد سال ۱۳۸۳ شرکت مدیریت تولید برق دماوند می باشد .

۴-۱- مساله تحقیق :

              امروزه در بیشتر سازمانها محاسبه بهای تمام شده در فعالیتهای تولیدی و خدماتی دارای جایگاه خاصی است و مدیران به آن توجه بیشتری دارند. در سیستم های تولید اهمیت صحت بهای تمام شده بسیار پیچیده می باشد.

بدیهی است که دستیابی به این مهم مستلزم طراحی و به کارگیری یک سیستمهزینهیابیمناسبمی باشد تا قادر به محاسبه بهای تمام شده تولید باشد. بنابراین ارائه راه حلها و روشهایی که بتواند ضمن صحت محاسبه بهای تمام شده سایر اطلاعات جانبی را برای تصمیم گیریهای مدیریت فراهم کند ، امری ضروری به نظر می رسد و باید به آن توجه خاصی مبذول گردد.

از طرف دیگر بهای تمام شده یکی از ابزارهای مهم برای کنترل منابع و مصارف وتهیه بودجه یک سازمان  می باشد. فرآیند بودجه ریزی به ویژه در سطح شرکتهای مدیریت تولید یکی از حساس ترین وظایف مدیران به شمار می آید که این امر به دلیل محدودیتهای زیادی مانند عدم وجود معیارهای مناسبی برای تخصیص صحیح منابع همواره با اشتباهات زیادی مواجه بوده است. تجزیه و تحلیل فعالیتها در سطوح واحدهای مختلف سازمان همواره از جمله ابزارهایی است که می تواند در امرتهیه  بودجه و تخصیص بهینه منابع به شرکتهای مدیریت تولید برق کمک شایان توجهی نماید.

مشکل یا مشکلاتی که این تحقیق در پی حل آن است .

– شناسایی روشهای فعلی محاسبه بهای تمام شده در شرکت مدیریت تولید برق دماوند

– شناسایی روشهای محاسبه بهای تمام شده

– شناسایی روشهای بهای تمام شده در شرکتهای تولید برق مشابه

– تطبیق وضع فعلی با مباحث نظری بهای تمام شده و سیستم بهای تمام شده شرکتهای مدیریت تولید برق مشابه

– شناسایی نقاط قوت و ضعف (تحلیل نقاط قوت و ضعف و بررسی علل و عوامل اصلی نقاط ضعف)

– طراحی سیستم باتوجه به شرایط شرکت مدیریت تولید برق دماوند (تست با دادهای فرضی جهت شرکت)

۵-۱- اهداف تحقیق :

   هدف از این تحقیق این است که ضمن مطالعه شرایط موجود محاسبه بهای تمام شده هر کیلو ولت برق و همچنین نحوه گردش اطلاعات موجود در شرکت مدیریت تولید برق دماوند بررسی و با شناخت نقاط و قوت و ضعف روش‌های موجود با استفاده از اسناد و مدارک نیروگاه و مطالعات کتابخانه‌ای ضمن برقراری ارتباط با محیط نسبت به طراحی سیستمی مناسب اقدام گردد مضافاً بر اینکهدر این تحقیق برآنیم تا با شناسایی و دسته بندی انواع فعالیتها و تعیین و دسته بندی مراکز هزینه نسبت به طراحی و تدوین سیستم بهای تمام شده برق تولیدی توسط شرکت مدیریت تولید برق دماوند برمبنای فعالیتهای اصلی شامل عملیات بهره برداری تعمیرات اساسی و بهینه سازی بعنوان هدف اصلی اقدام نمائیم.

ضمناً با ارائه راهکارهای عملی و تجزیه و تحلیل آنها به منظور انتخاب راهکارهای مناسب سیستم بهای تمام شده بعنوان هدف فرعی تحقیق نیز استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.