بررسی و تحلیل سطح استرس شغلی رده های مدیریتی در شرکت آب و فاضلاب

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است

فهرست مطالب :

سپاس و تقدیم الف
تقدیر و تشکر . ب
چکیده تحقیق . ز

فصل اول- کلیات تحقیق
مقدمه  ۲
بیان مسئله پژوهش. ۳
تشریح و بیان موضوع پژوهش ( بر مبنای قلمرو موضوعی) ۵
قلمرو تحقیق ( زمانی و مکانی ) ۵
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق  ۶
اهداف پژوهش  ۸
فرضیه های پژوهش .. ۹
تعریف متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق.. ۹
استرس شغلی . ۹
ابهام نقش .. ۹
تعارض نقش .. ۱۰
گرانباری نقش ( کمی )  ۱۰
گرانباری نقش ( کیفی ) .. ۱۰
عدم فرصت رشد و ترقی در محیط کار  ۱۰
مسئول دیگران بودن .. ۱۱
تعریف عملیاتی عوامل استرس زای شغلی و واژه کلیدی ۱۱
پیام تحقیق . ۱۱

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق
تاریخچه ، مفاهیم ، نظریه ها و مدلهای مرتبط با استرس  ۱۳
تاریخچه . ۱۴
ماهیت استرس . ۱۵
مرحله واکنش هشدار دهنده  ۱۶
مرحله مقاومت . ۱۷
مرحله تحلیل رفتن . ۱۷
مفهوم استرس . ۱۷
استرس چیست .. ۱۹
معنی لغوی و تعریف استرس .. ۱۹
تعاریف استرس عصبی و استرس روانی .. ۲۱
پویایی استرس ( فشارهای روانی ) . ۲۱
تعاریف استرس از دیدگاه صاحبنظران . ۲۲
دلایل اهمیت و ضرورت .. ۲۳
شرایط کاری . ۲۵
ابهام نقش  ۲۵
تعارض شغلی  ۲۶
مسئولیت . ۲۶
عدم امنیت شغلی . ۲۶
علائم استرس روانی  ۲۷
پیامدهای فردی . ۲۷
پیامدهای سازمانی .. ۲۷
تاثیر استرس بر عملکرد سازمانی . ۲۷
استرس مثبت یا استرس سازنده .. ۲۸
استرس مخرب یا پریشان کننده .. ۲۸
مفهوم استرس شغلی . ۳۱
استرس شغلی . ۳۱
نشانه های استرس شغلی. ۳۲
تاثیر عاملهای متغیر فردی در استرس شغلی . ۳۲
نظریه های استرس . .. ۳۴
ویژگیهای نقش و استرس .. ۳۷
اصل پیتر . ۳۹
کم باری نقش . ۳۹
ناسازگاری نقش . ۳۹
ویژگیهای شغلی.. ۴۱
روابط کار متقابل بین فردی . ۴۵
راه و روشهای مدیریت منابع انسانی .. ۴۷
ساختن و حفظ شغل یا حرفه . ۴۹
بازخورد عملکرد  ۵۰
پاداش ها . ۵۰
داشتن تامین و ابهام در آینده شغلی  ۵۱
انتقالهای شغل و حرفه . ۵۱
ترک کار .. ۵۲
فن آوری و خصیصه های مادی  ۵۲
مدلهای استرس . ۵۳
مدل لازاروس و فلوکمن ( ۱۹۸۴ ) یا مدل تعاملی استرس .. ۵۴
مدل تحلیل رفتگی .. ۵۶
مدل آسیب شغلی . ۵۸
چهار چوبی برای شناخت مدیریت پیشگیری فشار روانی  ۵۹
مدل نهائی فشار حرفه ای روانی ۶۲
تعدیل کننده های فشار روانی حرفه ای  ۶۳
مدل استرس راندولف و بلک برن  ۶۴
منابع استرس در محیط کار . ۶۶
عامل های استرس شغل در محیط کار. ۶۸
منابع استرسی بیرون از محیط کار.. ۶۹
مدیریت استرس  ۷۰
دیدگاه های لویه و راندولف و بلک برن .. ۷۲
پیشینه تحقیق  ۷۳
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور  ۷۷
معرفی سازمان  ۷۹
چشم انداز و وظایف حاکمیتی سازمان. ۸۲
راهبرد ها . ۸۳

فصل سوم – روش پژوهش
روش شناسی ، جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه. ۸۷
ابزار گرد آوری داده ها . ۹۱
راهنمای مورد استفاده در پرسش نامه.  ۹۲
روائی و پایائی پرسشنامه استرس شغلی.. ۹۳
محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، روش های آماری .. ۹۴

فصل چهارم – یافته های پژوهش
تحلیل داده ها . ۹۷
توصیف آماری یافته های تحقیق . ۹۸
جنسیت افراد نمونه در کل سطوح مدیریتی .. ۹۹
توزیع سن افراد نمونه در کل سطوح مدیریتی . ۱۰۰
توزیع سابقه خدمت افراد نمونه در کل سطوح مدیریتی .. ۱۰۸
توزیع شرایط بومی و یا غیر بومی بودن افراد نمونه در کل سطوح مدیریتی  ۱۱۲
توزیع بخش های شغلی افراد نمونه در کل سطوح مدیریتی . ۱۱۶
توزیع فراوانی رشته تحصیلی افراد نمونه در کل سطوح مدیریتی . ۱۱۹
توزیع سابقه خدمت در شغل مورد تصدی افراد نمونه در کل سطوح مدیریتی .. . ۱۲۲
توصیف ابعاد ششگانه میزان استرس شغلی در کل رده های مدیریتی .. ۱۲۶
ابهام نقش .. ۱۳۰
تعارض نقش . ۱۳۵
گرانباری نقش ( کمیت ) ۱۴۰
گرانباری نقش ( کیفیت ) .. ۱۴۵
عدم فرصت رشد و ترقی در محیط کار ۱۵۰
جمع آوری داده ها براساس مولفه مسئول دیگران بودن .. ۱۵۵
آزمون های مربوط به فرضیه های تحقیق، فرضیه اصلی ۱ .. ۱۶۰
آزمون های مربوط به فرضیه های تحقیق، فرضیه اصلی ۲.۱۶۷
آزمون های مربوط به فرضیه های تحقیق، فرضیه اصلی ۳.. ۱۷۷

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
بحث و تفسیر در خصوص یافته های تحقیق.. ۱۸۳
پیشنهادهایی برخاسته از یافته های تحقیق  ۱۸۶
محدودیتهای تحقیق .. ۱۸۸
پیشنهاد برای سایر محققان . ۱۸۸
منابع و ضمائم
منابع ۱۸۹
پرسشنامه

فهرست جداول:
جدول ۳-۱محاسبه میانگین و واریانس نمونه ها درمولفه های مورد نظر سنجی.. ۸۹
جدول۳- ۳ روش نمره گذاری پرسشنامه های استرس شغلی.. ۹۲
جدول ۳-۴ میانگین و واریانس مولفه های استرس شغلی.. ۹۳
جدول ۴-۱توزیع فراوانی مدیران مورد پژوهش شرکت آب و فاضلاب مشهد..
جدول ۴ -۲توزیع فراوانی جنسیت افراد در کل نمونه مورد بررسی ۹۹
جدول ۴-۳ توزیع فروانی سن افراد درکل نمونه مورد بررسی. ۱۰۰
جدول ۴-۳-۱ توزیع فراوانی سن افراد در سطح سرپرستی.. ۱۰۱
جدول ۴ -۳-۲توزیع فراوانی سن افراد در سطح عملیاتی ۱۰۲
جدول ۴-۳-۳توزیع فراوانی سن افراد در سطح میانی. ۱۰۳
جدول ۴-۴توزیع فراوانی میزان تحصیلات افراد درکل نمونه مورد بررسی. ۱۰۴ جدول ۴-۴-۱ توزیع فراوانی میزان تحصیلات افراد در سطح سرپرستی.. ۱۰۵ جدول ۴-۴-۲توزیع فراوانی میزان تحصیلات افراد در سطح عملیاتی ۱۰۶
جدول -۴-۴-۳توزیع فراوانی میزان تحصیلات افراد در سطح میانی ۱۰۷
جدول ۴-۵توزیع فراوانی سابقه افراد درکل نمونه مورد بررسی ۱۰۸
جدول ۴-۵-۱ توزیع فراوانی سابقه افراد در سطح سرپرستی ۱۰۹
جدول ۴-۵-۲توزیع فراوانی سابقه افراد در سطح عملیاتی. ۱۱۰
جدول ۴-۵-۳توزیع فراوانی سابقه افراد در سطح میانی ۱۱۱
جدول ۴ -۶توزیع فراوانی شرایط بومی ویا غیر بومی بودن افراد درکل نمونه مورد بررسی. ۱۱۲
جدول ۴-۶-۱توزیع فراوانی شرایط بومی ویا غیر بومی بودن افراد در سطح سرپرستی ۱۱۳
جدول ۴-۶-۲توزیع فراوانی شرایط بومی ویا غیر بومی بودن افراد در سطح عملیاتی ۱۱۴
جدول ۴-۶-۳توزیع فراوانی شرایط بومی ویا غیر بومی بودن افراد در سطح میانی.. ۱۱۵
جدول ۴-۷ توزیع فراوانی بخش های شغلی افراد درکل نمونه مورد بررسی. ۱۱۶
جدول ۴-۷-۱توزیع فراوانی بخش های شغلی افراد در سطح سرپرستی.. ۱۱۷
جدول ۴-۷-۲توزیع فراوانی بخش های شغلی افراد در سطح عملیاتی.. ۱۱۸ جدول ۴-۸توزیع فراوانی رشته تحصیلی افراد درکل نمونه مورد بررسی. ۱۱۹ جدول ۴-۸-۱توزیع فراوانی رشته تحصیلی افراد در سطح سرپرستی ۱۲۰
جدول ۴-۸-۲ توزیع فراوانی رشته تحصیلی افراد در سطح عملیاتی.. ۱۲۱
جدول ۴-۸-۳توزیع فراوانی سابقه خدمت افراد در شغل مورد تصدی نمونه مورد بررسی. ۱۲۲
جدول ۴-۹-۱توزیع فراوانی سابقه خدمت افراد در شغل مورد تصدی در سطح سرپرستی.. ۱۲۳
جدول ۴-۹-۲توزیع فراوانی سابقه خدمت افراد در شغل مورد تصدی در سطح عملیاتی.. ۱۲۴
جدول ۴-۹-۳توزیع فراوانی سابقه خدمت افراد در شغل مورد تصدی در سطح میانی. ۱۲۵
جدول ۴-۱۰توصیف ابعاد ششگانه استرس شغلی در کل رده های مدیریتی شرکت آبفای مشهد۱۲۶
جدول ۴-۱۰-۱توصیف ابعاد ششگانه استرس شغلی در رده های سر پرستی شرکت آبفای مشهد  ۱۲۷
جدول ۴-۱۰-۲توصیف ابعاد ششگانه استرس شغلی در رده های عملیاتی شرکت آبفای مشهد .. ۱۲۸
جدول ۴-۱۰-۳توصیف ابعاد ششگانه استرس شغلی در رده های میانی شرکت آبفای مشهد.. ۱۲۹
جدول ۴-۱۱جمع آوری داده ها بر اساس ابهام نقش ۱۳۱
جدول ۴-۱۱-۱بررسی ابهام نقش در سطح سرپرستی. ۱۳۲
جدول ۴-۱۱-۲ بررسی ابهام نقش در سطح عملیاتی ۱۳۳
جدول ۴-۱۱-۳بررسی ابهام نقش در سطح میانی ۱۳۴
جدول ۴-۱۲جمع آوری داده ها بر اساس تعارض نقش ۱۳۶
جدول ۴-۱۲-۱بررسی تعارض نقش در سطح سرپرستی ۱۳۷
جدول ۴-۱۲-۲بررسی تعارض نقش در سطح عملیاتی. ۱۳۸
جدول ۴-۱۲-۳بررسی تعارض نقش در سطح میانی.. ۱۳۹
جدول ۴-۱۳جمع آوری داده ها براساس گرانباری نقش ( کمیت ).. ۱۴۱
جدول ۴-۱۳-۱بررسی گرانباری نقش ( کمیت )در سطح سرپرستی ۱۴۲
جدول ۴-۱۳-۲بررسی گرانباری نقش ( کمیت )در سطح عملیاتی. ۱۴۳
جدول ۴-۱۳-۳بررسی گرانباری نقش ( کمیت )در سطح میانی.. . ۱۴۴
جدول ۴-۱۴جمع آوری داده ها براساس گرانباری نقش ( کیفیت ).. . ۱۴۶
جدول ۴-۱۴-۱بررسی گرانباری نقش (کیفیت)در سطح سرپرستی. ۱۴۷
جدول ۴-۱۴-۲بررسی گرانباری نقش (کیفیت)در سطح عملیاتی.. . ۱۴۸
جدول ۴-۱۴-۳بررسی گرانباری نقش (کیفیت)در سطح میانی ۱۴۹
جدول ۴-۱۵جمع آوری داده ها بر اساس عدم فرصت رشد وترقی در محیط کار. ۱۵۱
جدول ۴-۱۵-۱بررسی عدم فرصت رشد وترقی در محیط کار در سطح سرپرستی.. ۱۵۲
جدول ۴-۱۵-۲بررسی عدم فرصت رشد وترقی در محیط کار در سطح عملیاتی ۱۵۳
جدول ۴-۱۵-۳بررسی عدم فرصت رشد وترقی در محیط کار در سطح میانی. ۱۵۴
جدول ۴-۱۶جمع آوری داده ها بر اساس مسئول دیگران بودن ۱۵۶
جدول ۴-۱۶-۱بررسی مسئول دیگران بودن در سطح سرپرستی. ۱۵۷
جدول ۴-۱۶-۲بررسی مسئول دیگران بودن در سطح عملیاتی. ۱۵۸
جدول ۴-۱۶-۳بررسی مسئول دیگران بودن در سطح میانی.. ۱۵۹
جدول ۴-۱۸آماره های آزمون فرضیه0H مقابل ۱ H  .۱۶۱
جدول ۴-۱۸-۱آماره های آزمون فرضیه0H مقابل ۱ H  ..۱۶۲
جدول ۴-۱۸-۲آماره های آزمون فرضیه0H مقابل ۱ H  ..۱۶۳
جدول ۴-۱۸-۳آماره های آزمون فرضیه0H مقابل ۱ H  ..۱۶۴
جدول ۴-۱۸-۴آماره های آزمون فرضیه0H مقابل ۱ H  ۱۶۵
جدول ۴-۱۸-۵آماره های آزمون فرضیه0H مقابل ۱ H  ۱۶۶
جدول ۴-۱۸-۶آماره های آزمون فرضیه0H مقابل ۱ H  ۱۶۷
جدول ۴-۱۸-۷آماره های توصیفی استرس شغلی در کلیه رده های مدیریتی. ۱۶۸
جدول ۴-۱۸-۸آماره های آزمون کروسکال والیس.. ۱۶۸
جدول ۴-۱۸-۹آماره های توصیفی ابهام نقش در کلیه رده های مدیریتی.. ۱۶۹
جدول ۴-۱۸-۱۰آماره های آزمون کروسکال والیس. ۱۷۰
جدول ۴-۱۸-۱۱آماره های توصیفی تضاد نقش در کلیه رده های مدیریتی. ۱۷۱
جدول ۴-۱۸-۱۲آماره های آزمون کروسکال والیس. ۱۷۱
جدول ۴-۱۸-۱۳آماره های توصیفی گرانباری نقش- کمی در کلیه رده های مدیریتی ۱۷۲
جدول ۴-۱۸-۱۴آماره های آزمون کروسکال والیس.. ۱۷۲
جدول ۴-۱۸-۱۵آماره های توصیفی گرانباری نقش- کیفی در کلیه رده های مدیریتی.. ۱۷۳
جدول ۴-۱۸-۱۶آماره های آزمون کروسکال والیس.. ۱۷۴
جدول ۴-۱۸-۱۷آماره های توصیفی عدم فرصت رشد و ترقی در محیط کار در کلیه رده های مدیریتی. ۱۷۵
جدول ۴-۱۸-۱۸آماره های آزمون کروسکال والیس.. ۱۷۵
جدول ۴-۱۸-۱۹آماره های توصیفی مسئول دیگران بودن در کلیه رده های مدیریتی. ۱۷۶
جدول ۴-۱۸-۲۰آماره های آزمون کروسکال والیس.. ۱۷۷
جدول ۴-۱۸-۲۱اطلاعات توصیفی استرس شغلی در رده های سرپرستی و عملیاتی. ۱۷۸
جدول ۴-۱۸-۲۲میانگین رتبه های استرس شغلی در رده های سرپرستی و عملیاتی.. ۱۷۸
جدول ۴-۱۸-۲۳ آماره های آزمون مان و یتنی برای فرض ۰ H در مقابل ۱ H .178
جدول ۴-۱۸-۲۴اطلاعات توصیفی استرس شغلی در رده های سرپرستی و میانی . ۱۷۹
جدول ۴-۱۸-۲۵میانگین رتبه های استرس شغلی در رده های سرپرستی و میانی ۱۷۹
جدول ۴-۱۸-۲۶ آماره های آزمون مان و یتنی برای فرض ۰ H در مقابل ۱ H .179
جدول ۴-۱۸-۲۷اطلاعات توصیفی استرس شغلی در رده های عملیاتی و میانی.. ۱۸۰
جدول ۴-۱۸-۲۸میانگین رتبه های استرس شغلی در رده های عملیاتی و میانی ۱۸۰
جدول ۴-۱۸-۲۹ آماره های آزمون مان و یتنی برای فرض ۰ H در مقابل ۱ H 181

فهرست نمودار
نمودار رابطه بین استرس و قابلیت اجرائی.. ۲۹
نمودار مدل تحلیل رفتگی .. ۵۷
نمودار مدل آسیب شغلی…../.. ۵۹
نمودار چهارچوب مدیریت پیشگیری فشار روانی.. ۶۱
نمودار مدل مدیریت استرس مربوط به شغل و حرفه. ۶۴
نمودار مدل مدیریت استرس راندولف و بلک برن. ۶۵
نمودار عامل های استرس شغل در محیط کار. ۶۸
نمودار:مقایسه سطوح مدیریتی مورد پژوهش . ۹۸
نمودار مقایسه جنسیت افراد  ۹۹
نمودار مقایسه سن افراد کل نمونه ۱۰۰
نمودار مقایسه سن افراد سطح سرپرستی .. ۱۰۱
نمودار مقایسه سن افراد سطح عملیاتی .. ۱۰۲
نمودار مقایسه سن افراد سطح میانی . ۱۰۳
نمودار مقایسه میزان تحصیلات افراد کل نمونه.. ۱۰۴
نمودار مقایسه میزان تحصیلات افراد در سطح سرپرستی . ۱۰۵
نمودار مقایسه میزان تحصیلات افراد در سطح عملیاتی . ۱۰۶
نمودار مقایسه میزان تحصیلات افراد در سطح میانی  ۱۰۷
نمودار مقایسه سابقه افراد کل نمونه. ۱۰۸
نمودار مقایسه سابقه افراد درسطح سرپرستی  ۱۰۹
نمودار مقایسه افراد در سطح عملیاتی . ۱۱۰
نمودار مقایسه افراد در سطح میانی  ۱۱۱
نمودار مقایسه شرایط بومی ویا غیر بومی بودن افراد کل نمونه. ۱۱۲
نمودار مقایسه شرایط بومی ویا غیر بومی بودن افراد در سطح سرپرستی  ۱۱۳
نمودار مقایسه شرایط شرایط بومی ویا غیر بومی بودن افراد در سطح عملیاتی . ۱۱۴
نمودار مقایسه شرایط بومی ویا غیر بومی بودن افراد در سطح میانی . ۱۱۵ نمودار مقایسه بخش شغلی افراد کل نمونه .. ۱۱۶
نمودار مقایسه سطح شغلی افراد در سطح سرپرستی  ۱۱۷
نمودار مقایسه سطح شغلی افراد در سطح عملیاتی  ۱۱۸
نمودار مقایسه رشته تحصیلی افراد در کل نمونه.. ۱۱۹
نمودار مقایسه رشته تحصیلی افراد در سطح سرپرستی  ۱۲۰
نمودار مقایسه رشته تحصیلی افراد درسطح عملیاتی .. .. ۱۲۱
نمودار مقایسه سابقه خدمت افراد نمونه در شغل مورد تصدی کل نمونه.. ۱۲۲
نمودار مقایسه سابقه خدمت افراد درشغل مورد تصدی درسطح سرپرستی. ۱۲۳
نمودار مقایسه سابقه خدمت افراد در شغل مورد تصدی در سطح عملیاتی. ۱۲۴
نمودار مقایسه سابقه خدمت افراد در شغل مورد تصدی درسطح میانی  ۱۲۵
نمودار بررسی ابهام نقش در سطح سرپرستی … ۱۳۲
نمودار بررسی ابهام نقش در سطح عملیاتی.. ۱۳۳
نمودار بررسی ابهام نقش درسطح میانی. ۱۳۴
نمودار بررسی تعارض نقش در کل سطوح مدیریتی.. ۱۳۵
نمودار بررسی تعارض نقش درسطح سرپرستی  ۱۳۷
نمودار بررسی تعارض نقش درسطح عملیاتی.. ۱۳۸
نمودار بررسی تعارض نقش درسطح میانی ۱۳۹
نمودار بررسی گرانباری نقش (کمیت ) در کل سطوح مدیریتی. ۱۴۰
نمودار بررسی گرانباری نقش (کمیت) درسطح سرپرستی.. ۱۴۲
نمودار بررسی گرانباری نقش (کمیت) درسطح عملیاتی . ۱۴۳
نمودار بررسی گرانباری نقش (کمیت) درسطح میانی  ۱۴۴
نمودار بررسی گرانباری نقش (کیفیت ) در کل سطوح مدیریتی ۱۴۵
نمودار بررسی گرانباری نقش (کیفیت) درسطح سرپرستی.. ۱۴۷
نمودار بررسی گرانباری نقش (کیفیت) درسطح عملیاتی.. ۱۴۸
نمودار بررسی گرانباری نقش (کیفیت) درسطح میانی ۱۴۹
نمودار بررسی عدم فرصت رشد و ترقی در محیط کار در کل سطوح مدیریتی. ۱۵۰
نمودار بررسی عدم فرصت رشد و ترقی در محیط کار درسطح سرپرستی.. ۱۵۲
نمودار بررسی عدم فرصت رشد و ترقی در محیط کار در سطح عملیاتی. ۱۵۳
نمودار بررسی عدم فرصت رشد و ترقی در محیط کار درسطح میانی. ۱۵۴
نمودار بررسی مسئول دیگران بودن در کل سطوح مدیریتی.. ۱۵۵
نمودار بررسی مسئول دیگران بودن درسطح سرپرستی. ۱۵۷
نمودار بررسی مسئول دیگران بودن درسطح عملیاتی.. ۱۵۸
نمودار بررسی مسئول دیگران بودن درسطح میانی ۱۵۹

چکیده:
سازمان ها به منظور نیل به هدفهایی خا ص ، تامین نیازهای معینی از جامع ه را عهده دار می باشند، برای دستیابی به این هدف با سرعتی منطبق با نیازهای دم افزو ن ، باید توجه به کارائی و اثربخشی سازمانها را سرلوحه اقدامات اجرائی قراردهیم . همانطورکه آگاهی دارید، دستیابی به این اهدا ف نیز در گرو شیوه های راهبردی مدیران و عملکر د کارکنان اس ت . علم و تجربه ثابت کرده ان د عوامل متعددی در این خصوص دخالت دارند، در چنددهه اخیرعوامل روان ی بیشتر از سایر عوامل خودنمایی کرده و درصورت نادیده گرفته شدن باید منتظر عواقب سوءآن باشیم . این پژوهش بر آن است که با اخذ دیدگاه مدیران نسبت به عوامل موثر بر استرس شغلی از قبیل ، ابهام نقش ، تعارض نقش و  را مورد سنجش قرار دهد تا از این طریق بتواند از بروز پیامدهای
رفتاری، روانشناختی و جسمی که برروی کار ایی و کارآمدی مدیران تاثیر منفی داشته پیشگیری کرده و زمینه بروز خلاقیتهای فردی درامورسازمانی را فراهم آورد. فرضیاتی که در رابطه با این تحقیق ارائه شده عبارتند از :
-۱ سطح استرس شغلی در کلیه رده های ( میانی ، عملیاتی ، سرپرستی ) در شرکت آبفاء مشهد بالاست .
-۲ بین سطح استرس شغلی مدیران در رده های مختلف مدیریتی تفاوت وجود دارد .
-۳ الویت سطوح استرس شغلی رده های مدیریتی ( میانی ، عملیاتی ، سرپرستی ) متفاوت است .
جامعه آماری این پژوه ش متشکل ا ز کلیه مدیران سطوح میانی ، عملیاتی ، سرپرستی ، شرکت آبفا مشهد در سال ۸۵ ،که جمعا ۱۰۱ نفر می با شند. روش نمونه گیر ی منتخب به سبب در دسترس بودن اسامی مدیران از نمونه گیری طبقه ای با تخصیص مناسب که درآن هر سطح مدیریتی به عنوان یک طبقه در نظر گرفته شد ه است و برای تعیین حجم نمونه نیز از نمونه گیری طبقه ای با تخصیص متناسب با کران خطای برآ و رد شده در صفت استرس شغلی و در نظر گرفتن کل نمره پرسش نامه بوده اس ت . ابزار گرد آوری اطلاعات از رو ش کتابخانه ای و جهت اطلاعات میدانی از پرسش نامه ۵ رتبه ای لیکرت استفاده شده که توسط راندولف و بلک برن ( ۱۹۸۹ ) تهیه و بارها مورد اجرا واقع شده است . این پرسشن امه مشتمل بر ۳۰ سئوال می باشد و هر
۵ سئوال یکی از مؤلفه های استرس شغلی را مورد سنجش قرار می دهند . ضریب آلفای کرونباخ برابر ۸۳ % بود که نشان از پای ا یی درونی مناسب پرسشنامه بوده است روش های آماری مورد استفاده نیز برای توصیف داده ها استیودنت ، t ، از شاخص های آماری از قبیل میانگین ، میانه ، واریانس ، انحراف معیار و  و برای آزمون های کروسکال و آلیس و مان ویتنی استفاده شده . که نتایج ذیل حاصل ش د . ۱- سطح استرس شغلی رده های مختلف مدیریتی در شرکت آبفا ء مشهد بالا نیست که این یافته ها با مطالعات فرتیس پرلز و راج ر ز هم گرائی دارد. ۲- بین سطح استرس شغلی مدیران در رده های مختلف مدیریتی تفاوت وجود دارد با توجه به اولویت،سطح استرس مدیران میانی بیشتر از سایر مدیران است این یافته ها نیز با مطالعات بلانچارد و داوانتن ( ۱۹۷۸ ) و ابطحی ( ۱۳۷۲ ) هم سوئی دارد در مقایسه استر س ناشی از مؤلفه های ۵ گانه استرس شغلی،گرانباری نقش بطور کمی و کیفی و مسئول دیگران بودن در سطوح مختلف متفاوت ولی در دو مؤلفه دیگر یعنی ابهام نقش و تعارض نقش تفاوتی وجود نداشت . این یافته نیز با مطالعات ساوری و دیتوک ( ۱۹۸۶ ) و باربارا کافمن ( ۲۰۰۵ )، پاتر و فیلور ( ۱۹۸۱ ) هم سوئی دارد .بر اساس یافته های تحقیق پیشنهادات ذیل مطرح شده اس ت : تغییر ساختار سازمانی از متمرکز به نا متمرکز ، افزایش کیفیت روابط کارکنان و مدیران ، واگذاری و تفویض اختیار ، تواناسازی کارکنان از طریق آموزش های کوتاه مدت و بلند مدت و همایش ها ، برنامه ریزی در جهت مدیریت استرس ، داشتن برنامه های ورزشی و تفریحی، فرستادن مدیران به مرخصی های اجباری و