بررسی رابطه و رتبه بندی عوامل کیفیت زندگی کاری QWL در عملکرد کارکنان شرکت آب منطقه ای

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات طرح تحقیق
– مقدمه ٢
– عنوانمقاله ٢
– بیان مساله پژوهش ٣
– اهمیت و ضرورت موضوع ۴
– اهداف تحقیق ۵
– سوالات پژوهش ۵
– فرضیه های تحقیق ۵
– تعاریف اصطلاحات ۶
– تعاریف عملیاتی ٧
– روش تحقیق ١٠
– قلمرو تحقیق ١١

فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش
قسمت اول : مبانی نظری تحقیق
بخش اول : انگیزش و عملکرد
– انواع نیازها ١٣
– تئوری انگیزش – بهداشت هرزبرگ ١۴
– نظریه آلدرفر ERG 18
– تئوری نیاز مک کللند ١٨
– تئوری نیازهای آشکار مورای ٢٠
– انگیزش در مکاتب مختلف مدیریت ٢٠
– طرق مختلف نگریستن به انگیزش ٢٢
– تئوری انتظار ٢٣
– تئوری برابری ٢۴
– تئوری تعیین هدف ٢۵
– تئوری تقویت رفتار ٢۶
– انگیزش در عمل ٢۶
– مهندسی شغل ٢٧
– توسعه شغلی ٢٧
– چرخش شغلی ٢٧
– غنی سازی شغل ٢٧
– مشاغل گروهی ٢٨
– خصوصیلت مطلوب شغلی ٢٨
– ابعاد اصلی شغل ٢٩
– مشارکت ٣١
-مشارکت فعال ٣١
– عملکرد بر مبنای مدل هرسی و گلد اسمیت ٣١
– تاثیر توانمند سازی بر سازمان ٣٣
– معیارها،شاخص ها واستانداردها در نظام ارزیابی عملکرد ٣٣
– رابطه انگیزش با عملکرد ٣۴
– رضایت شغلی ٣۵
– عوامل موثر بر رضایت شغلی ٣۶
بخش دوم : کیفیت زندگی کاری
– مفهوم کیفیت زندگی کاری ۴١
– تاریخچه انقلاب کیفیت زندگی کاری (QWL) ۴١
– تعاریف کیفیت زندگی کاری و اجزای آن ۴۵
– ابعاد کیفیت زندگی کاری ۴٧
– طبقه بندی کیفیت زندگی کاری توماس ۴٧
– کیفیت زندگی کاری انجمن مدیریت آمریکا ۴٨
– طبقه بندی کیفیت زندگی کاری والتون ۴٩
– طبقه بندی شرمرهون از کیفیت زندگی کاری ۵٠
– موازنه بین کار و زندگی ۵١
– افزایش استاندارد های زندگی و توقعات کارمندان ۵٣
– دستاوردهای اجرای برنامه های کیفیت زندگی کاری ۵٣
– مقاصد واهمیت کیفیت زندگی کاری و بهر هوری ۵۴
– برنام ههای بهبود کیفیت زندگی کاری ۵۵
– ارتباط با کارکنان : بررسیهای سازمانی ۵۶
– گروههای کاری نیمه مستقل ۵۶
– حلق ههای کیفیت ۵٨
– نوسازی سبک سازمانی ۵٩
– ارزیابی برنامه های کیفیت زندگی کاری و بهره وری ۶١
قسمت دوم : بررسی تحقیقات مشابه

فصل سوم : روش تحقیق
– مقدمه ۶٩
– روش تحقیق ۶٩
– مدل تحقیق ٧٠
– جامعه آماری ٧٠
– نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ٧١
– سوالات مرتبط و فرضیه های تحقیق ٧۴
– ویژگیهای فنی پرسش نامه ٧۵
– پایایی ٧۵
– پایایی سوالات مربوط به کیفیت زندگی کاری کارکنان ٧٧
– پایایی سوالات مربوط به عملکرد کارکنان ٧٨
– پایایی سوالات مربوط به پرداخت منصفانه حقوق ومزایای کارکنان ٧٩
– پایایی سوالات تامین ایمنی وشرایط محیط کار ٨٠
– پایایی سوالات مربوط به ایجاد فرص تهای رشد وتوسعه استعدادهای انسانی ٨١
– پایایی سوالات مربوط به ایجاد فرص تهای آموزشی ٨٢
– پایایی سوالات مربوط به تامین خدمات رفاهی ٨٣
– پایایی سوالات مربوط به ایجاد تعادل بین زندگی شخصی وزندگی کاری ٨۴
– پایایی سوالات مربوط به مباهات به نفس کار ٨۵
– روائی ٨۵
– روش تجزیه و تحلیل داده ها ٨۶
– روش جمع آوری اطلاعات ٨٧
– نحوه تنظیم پرسشنامه ٨٧

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
– مقدمه ٩٢
– توزیع فراوانی بخش شغلی کارکنان ٩٣
– توزیع فراوانی گرو ههای سنی کارکنان ٩۴
– توزیع فراوانی کارکنان بادرنظر گرفتن میزان تحصیلات ٩۵
– توزیع فراوانی جنسیت کارکنان ٩۶
– توزیع فراوانی کارکنان بادرنظر گرفتن وضعیت تاهل ٩٧
– توزیع فراوانی تعداد فرزندان کارکنان ٩٨
– توزیع فراوانی وضعیت شغلی همسر کارکنان ٩٩
– توزیع فراوانی بخش های شغلی کارکنان ١٠٠
– توزیع فراوانی رده شغلی کارکنان ١٠١
– توزیع فراوانی وضعیت استخدام کارکنان ١٠٢
– توزیع فراوانی سابقه کار کارکنان ١٠٣
– توزیع فراوانی میزان حقوق ومزایای کارکنان بر طبق آخرین حکم کارگزینی ١٠۴
– توزیع فراوانی میانگین کل دریافت یهای نقدی کارکنان ١٠۵
– توزیع پراکندگی میزان کیفیت زندگی کاری ١٠۶
– توزیع پراکندگی میزان عملکرد کارکنان ١٠٧
– توزیع پراکندگی پرداخت منصفانه حقوق ومزایای کارکنان ١٠٨
– توزیع پراکندگی تامی نایمن یوشرایط محیط کار کارکنان ١٠٩
– توزیع پراکندگی ایجاد فرصتهای رشد وتوسعه استعدادهای انسانی برای کارکنان ١١٠
– توزیع پراکندگی میزان ایجاد فرص تهای آموزشی ١١١
– توزیع پراکندگی میزان تامین خدمات رفاهی ١١٢
– توزیع پراکندگی میزان ایجاد تعادل بین زندگی شخصی وزندگی کاری کارکنان ١١٣
– توزیع پراکندگی میزان مباهات به نفس کار ١١۴
– آزمون ( فرضیه فرعی ١) : همبستگی بین پرداخت منصفانه باعملکرد کارکنان ١١۵
– آزمون( فرضیه فرعی ٢): همبستگی بین تامین ایمنی وشرایط محیط کار باعملکرد کارکنان ١١۶
– آزمون ( فرضیه فرعی ٣): همبستگی بین ایجاد فرص تهای رشد وتوسعه استعدادهای انسانی با عملکرد ١١٧
– آزمون ( فرضیه فرعی ۴): همبستگی بین ایجاد فرصتهای آموزشی باعملکرد کارکنان ١١٨
– آزمون ( فرضیه فرعی ۵): همبستگی بین تامین خدمات رفاهی باعملکرد کارکنان ١١٩
– آزمون ( فرضیه فرعی ۶): همبستگی بین ایجاد تعادل میان زندگی شخصی وزندگی کاری باعملکرد ١٢٠
– آزمون ( فرضیه فرعی ٧): همبستگی بین مباهات به نفس کار باعملکرد کارکنان ١٢١
– ( فرضیه اصلی): همبستگی بین کیفیت زندگی کاری باعملکرد کارکنان ١٢٢
– آزمون تحلیل واریانس یکطرفه‐ تفاوت میانگین میزان عملکرد کارکنان برحسب بخش شغلی ١٢٣
مقایسه میزان عملکرد کارکنان با در نظر گرفتن وضعیت شغلی همسر ١٢۴ T – آزمون
– آزمون تفاوت رتبه ای فریدمن برای شاخص های کیقیت زندگی کاری و عملکرد ١٢۶
– ترتیب حاکمیت عوامل کیفیت زندگی کاری ١٢٨
– مقایسه میزان حاکمیت مولفه های عملکرد ١٢٨
– ترتیب حاکمیت عوامل عملکردی ١٣٠

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
– خلاصه تحقیق و نتیجه گیری ١٣۵
– محدودیت های تحقیق ١٣٩
– پیشنهادات حاکی از یافته های تحقیق و تجربیات محقق ١۴٠
– پیشنهادات به سایر محققین ١۴۴
منابع و ماخذ

فهرست جداول
جدول شماره ( ۳-۱)ترکیب پرسنل کارمندی بر اساس میزان تحصیلات ٧٠
جدول شماره ( ٣-۲)ترکیب پرسنل کارمندی بر اساس بخش شغلی ٧١
جدول شماره (۳ -٣)توزیع حجم نمونه بین طبقات شغلی ٧٣
جدول شماره( ٣-۴)سوالات مرتبط با فرضیه های تحقیق و عوامل کیفیت زندگی کاری ٧۴
جدول شماره( ٣-۵)سوالات مرتبط با فرضیه های تحقیق و عوامل عملکرد ٧۵
جدول شماره( ١-۶)پایایی سوالات مربوط به کیفیت زندگی کاری کارکنان ٧٧
جدول شماره ( ٢-۷)پایایی سوالات مربوط به عملکرد کارکنان ٧٨
جدول شماره ( ٣-۸)پایایی سوالات مربوط به پرداخت منصفانه حقوق ومزایا ٧٩
جدول شماره ( ٣-۹)پایایی سوالات مربوط به تامین ایمنی وشرایط محیط کار ٨٠
جدول شماره( ٣-۱۰)پایایی سوالات مربوط به ایجاد فرصت های رشد وتوسعه استعدادهای انسانی ٨١
جدول شماره ( ٣-۱۱)پایایی سوالات مربوط به ایجاد فرص تهای آموزشی ٨٢
جدول شماره( ٣-۱۲)پایایی سوالات مربوط به تامین خدمات رفاهی ٨٣
جدول شماره( ٣-۱۳)پایایی سوالات مربوط به ایجاد تعادل بین زندگی شخصی وزندگی کاری ٨۴
جدول شماره ( ٣-۱۴)پایایی سوالات مربوط به مباهات به نفس کار ٨۵
فصل چهار:
جدول شماره ( ۱)توزیع فراوانی بخش شغلی کارکنان ٩٣
جدول شماره ( ۲)توزیع فراوانی گروههای سنی کارکنان ٩۴
جدول شماره ( ۳)توزیع فراوانی درجه تحصیلی کارکنان ٩۵
جدول شماره ( ۴)توزیع فراوانی جنسیت کارکنان ٩۶
جدول شماره ( ۵)توزیع فراوانی وضعیت تاهل کارکنان ٩٧
جدول شماره ( ۶)توزیع فراوانی تعداد فرزندان کارکنان ٩٨
جدول شماره ( ۷)توزیع فراوانی وضعیت شغلی همسرکارکنان ٩٩
جدول شماره ( ۸)توزیع فراوانی بخش های شغلی کارکنان ١٠٠
جدول شماره ( ۹)توزیع فراوانی رده های شغلی کارکنان ١٠١
جدول شماره ( ۱۰)توزیع فراوانی وضعیت استخدام کارکنان ١٠٢
جدول شماره ( ۱۱)توزیع فراوانی سابقه کار کارکنان ١٠٣
جدول شماره ( ۱۲)توزیع فراوانی میزان حقوق ومزایای کارکنان بر طبق آخرین حکم کارگزینی ١۶١
جدول شماره ( ۱۳)توزیع فراوانی میانگین کل دریافت یهای نقدی کارکنان ١٠۴
جدول شماره ( ۱۴) توزیع پراکندگی کیفیت زندگی کاری کارکنان ١٠۵
جدول شماره ( ۱۵)توزیع پراکندگی میزان عملکردکارکنان ١٠۶
جدول شماره ( ۱۶)توزیع پراکندگی پرداخت منصفانه ١٠٧
جدول شماره ( ۱۷)توزیع پراکندگی تامی نایمنی وشرایط محیط کار ١٠٨
جدول شماره ( ۱۸)توزیع پراکندگی ایجاد فرصتهای رشد وتوسعه استعدادهای انسانی ١٠٩
جدول شماره ( ۱۹)توزیع پراکندگی میزان ایجاد فرصت های آموزشی ١١٠
جدول شماره ( ۲۰)توزیع پراکندگی میزان تامین خدمات رفاهی ١١١
جدول شماره ( ۲۱)توزیع پراکندگی میزان ایجاد تعادل بین زندگی شخصی وزندگی کاری ١١٢
جدول شماره ( ۲۲)توزیع پراکندگی میزان مباهات به نفس کار ١١٣
جدول شماره ( ۲۳)همبستگی بین پرداخت منصفانه باعملکرد کارکنان ١١۴ جدول شماره ( ۲۴)همبستگی بین تامین ایمنی وشرایط محیط کار باعملکرد کارکنان ١١۵
جدول شماره( ۲۵)همبستگی بین ایجاد فرص تهای رشد وتوسعه استعدادهای انسانی باعملکرد کارکنان ١١۶
جدول شماره ( ۲۶)همبستگی بین ایجاد فرصتهای آموزشی باعملکرد کارکنان ١١٧
جدول شماره ( ۲۷)همبستگی بین تامین خدمات رفاهی باعملکرد کارکنان ١١٨
جدول شماره ( ۲۸)همبستگی بین ایجاد تعادل میان زندگی شخصی وزندگی کاری با عملکرد کارکنان ١١٩
جدول شماره ( ۲۹)همبستگی بین مباهات به نفس کار باعملکرد کارکنان ١٢٠
جدول شماره( ۳۰)همبستگی بین کیفیت زندگی کاری باعملکرد کارکنان ١٢٢
جدول شماره ( ۳۱)آزمون تفاوت میانگین میزان عملکرد کارکنان برحسب بخش شغلی ١٢٣
جدول شماره ( ۳۲)آزمون تفاوت میانگین میزان عملکرد کارکنان برحسب وضعیت شغلی همسر ١٢۴
جدول شماره ( ۳۳)رتبه بندی مولفه های عوامل کیفیت زندگی کاری بر اساس آزمون فرید من ١٢۴
جدول شماره ( ۳۴) رتبه بندی مولفه های عوامل کیفیت زندگی کاری بر اساس آزمون فرید من ١٢٨
جدول شماره ( ۳۵)رتبه بندی مولفه های عوامل عملکردبر اساس آزمون فرید من ١٢٩
جدول شماره ( ۳۶) رتبه بندی مولفه های عوامل عملکردبر اساس آزمون فرید من ١٢٩

فهرست نمودارها
نمودارشماره ( ١-۴)توزیع فراوانی بخش شغلی کارکنان ٩۴
نمودارشماره ( ٢-۴)توزیع فراوانی گروههای سنی کارکنان ٩۵
نمودار شماره ( ٣-۴)توزیع فراوانی درجه تحصیلی کارکنان ٩۶
نمودار شماره ( ۴-۴)توزیع فراوانی جنسیت کارکنان ٩٧
نمودار شماره ( ۵-۴)توزیع فراوانی وضعیت تاهل کارکنان ٩٨
نمودار شماره ( ۶-۴)توزیع فراوانی وضعیت تعداد فرزندان ٩٩
نمودارشماره ( ٧-۴)توزیع فراوانی وضعیت شغلی همسرکارکنان ١٠٠
نمودارشماره ( ٨-۴)توزیع فراوانی بخش های شغلی کارکنان ١٠١
نمودارشماره ( ٩-۴)توزیع فراوانی رده های شغلی کارکنان ١٠٢
نمودارشماره ( ١٠-۴)توزیع فراوانی وضعیت استخدام کارکنان ١٠٣
نمودار شماره ( ١١-۴)توزیع فراوانی سابقه کار کارکنان ١٠۴
نمودار شماره ( ١١-۴)توزیع فراوانی میزان حقوق ومزایای کارکنان ١٠۵
نمودارشماره ( ١٢-۴)توزیع فراوانی میانگین کل دریافت یهای نقدی کارکنان
نمودارشماره ( ١٣-۴)توزیع پراکندگی کیفیت زندگی کاری کارکنان ١٠٧
نمودارشماره ( ١۴-۴)توزیع پراکندگی میزان عملکردکارکنان ١٠٨
نمودارشماره ( ١۵-۴)توزیع پراکندگی پرداخت منصفانه ١٠٩
نمودارشماره ( ١۶-۴)توزیع پراکندگی تامی نایمنی وشرایط محیط کار ١١٠
نمودارشماره ( ١٧-۴)توزیع پراکندگی ایجاد فرصتهای رشد وتوسعه استعدادهای انسانی ١١١
نمودارشماره ( ١٨-۴)توزیع پراکندگی میزان ایجاد فرصت های آموزشی ١١٢ نمودارشماره (۱۹-۴)توزیع پراکندگی میزان تامین خدمات رفاهی ١١٣
نمودارشماره ( ٢٠-۴)توزیع پراکندگی میزان ایجاد تعادل بین زندگی شخصی وزندگی کاری ١١۴
نمودارشماره (۲۳-۴)توزیع پراکندگی میزان مباهات به نفس کار ١١۵
نمودارشماره ( ٢٢-۴)همبستگی بین پرداخت منصفانه باعملکرد کارکنان
نمودارشماره (۲۳-۴)همبستگی بین تامین ایمنی وشرایط محیط کار باعملکرد کارکنان ١١٧
نمودارشماره ( ۲۴-۴)همبستگی بین ایجاد فرص تهای رشد وتوسعه استعدادهای انسانی باعملکرد کارکنان ١١٨
نمودارشماره ( ٢۵-۴)همبستگی بین ایجاد فرص تهای آموزشی باعملکرد کارکنان ١١٩
نمودارشماره ( ٢۶-۴)همبستگی بین تامین خدمات رفاهی باعملکرد کارکنان ١٢٠
نمودار شماره ( ٢٧-۴)همبستگی بین ایجاد تعادل میان زندگی شخصی وزندگی کاری با عملکرد کارکنان ١٢١
نمودارشماره ( ٢٨-۴ )همبستگی بین مباهات به نفس کار باعملکرد کارکنان ١٢٢
نمودارشماره( ۲۹-۴)همبستگی بین کیفیت زندگی کاری باعملکرد کارکنان نمودارشماره ( ۳۰-۴) رتبه بندی مولفه های عوامل کیفیت زندگی کاری بر اساس آزمون فرید من ١٢٨
نمودارشماره ( ٣١-۴ ) رتبه بندی مولفه های عوامل عملکردبر اساس آزمون فرید من ١٢٩

بخشی از پروژه
مقدمه:
بی شک نقش انسان به عنوان یکی از عرصه های مهم موضوع بهره وری از میان سایر نهاده ها نظیر سرمایه ، مواد ، انرژی و تکنولوژی بر هیچ کس پوشیده نیست . تقریبًا تما می صاحب نظران، منابع انسانی را بعنوان اساسی ترین عامل تولید قلمداد کرده و معتقدند که در صورت نیاز می توان سرمایه را از طریق وام تامین نمود و یا به خر ید تکنولوژی اقدام کرد اما در خصوص نیروی انسانی نمی توان همانند سرمایه و تکنولوژی عمل نمود بلکه منابع انسانی باید بعنوان سرمایه های اصلی جامعه پرورش داده شوند و با بکارگیری سیاستهای مناسب، انگیزه تلاش و کوشش را در آنها ایجاد نمود . استفاده مطلوب از منابع انس انی متکی به اقداماتی است که برای حفظ و صیانت جسم و روح کارکنان سازمان بعمل می آید . این اقدامات که شامل پرداخت عادلانه ،داشتن شرایط کاری و بهداشتی و سالم ، فرصتهای یاد گیری و استفاده از مهارتهای جدید ، تعادل بین کارو زندگی ، امکانات رفاهی ، اهمیت به نقش فر د در سازمان، فراهم نمودن زمینه رشد و پیشرفت کارکنان، آموزش و مواردی از این قبیل می باشدکه مجموعًا تحت عنوان کیفیت زندگی کاری (QWL) مطرح میشود.