پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SA61- اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰ بر عملکرد شرکت توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران

کدمقاله :SA61

فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات :155 صفحه

قیمت :18000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مقدمه:

تاریخ تمدن بشر، نشان می دهد که دوره های مختلف به اقتضای مجموعه ای پیوسته از شرایط آغاز می شود و عوامل مختلف تشکیل دهنده این شرایط نیز به نوبه خود براساس اصل غیرقابل تغییر «همیشگی بودن تغییر» تغییر می کنند تا جایی که ارتباط بین این عوامل، شرایط جدیدی را به وجود آورد و شرایط جدید، دورة نوینی را آغاز نکند. در بررسی تاریخ طبیعی، متوجه می شویم که اصل انتخاب اصلح، دوران مختلف طبیعی را هدایت کرده و به دوران بعدی رسانده است (مدیریت، شماره ۶، ص ۹) در تاریخ تمدن، اصلی که تکامل بر مبنای آن صورت گرفته است، «کیفیت» است. بنابراین انگیزه هر اختراع، اکتشاف و پیشرفتی، «کیفیت» است. نیاز به کیفیت به اعماق تاریخ برمی گردد و پرداختن به کیفیت، بحث جدیدی نیست. بحث جدید، ابزار تحقق کیفیت و سیاست های مدیریت کیفیت می باشد و با سیاستگذاری و مدیریت مناسب، می توان بر تغییرات ناشی از تکنولوژی، اقتصاد و نیروهای اجتماعی غلبه کرد.

فهرست مطالب

عنوان . صفحه

فصل اول

مقدمه .. ۲

۱-۱- بیان مساله .. ۴

۱-۲- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق . ۶

۱-۳- اهداف تحقیق . ۷

۱-۴- فرضیه های تحقیق . ۹

۱-۵- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق . ۹

۱-۶- روش تحقیق .. ۱۲

۱-۷- ابزارها و روش گردآوری اطلاعات .. ۱۲

۱-۸- جامعه آماری  ۱۳

۱-۹- نمونه آماری .. ۱۳

۱-۱۰- قلمرو موضوعی  ۱۳

۱-۱۱- قلمرو مکانی  ۱۳

۱-۱۲- قلمرو زمانی  ۱۴

۱-۱۳- تعریف واژگان و مفاهیم .. ۱۴

فهرست منابع فصل اول  ۱۵

فصل دوم

مقدمه .. ۱۸

بخش اول : ایزو ۹۰۰۰ ۲۰

۲-۱- کیفیت . ۲۱

۲-۱-۱- تعریف کیفیت از نظر استاندارد ایزو .. ۲۱

۲-۱-۲- تعریف کیفیت از نظر تعدادی از محققان .. ۲۳

۲-۱-۳- عوامل اساسی مؤثر بر کیفیت  ۲۳

۲-۱-۴- رابطه بین مفاهیم کیفیت . ۲۵

۲-۱-۵- متفکران کیفیت  ۲۶

۲-۱-۵-۱- ادوارد مینگ .. ۲۷

۲-۱-۵-۲- جوزف جولان ( نظریه بهبود کیفیت) . ۲۸

۲-۱-۵-۳- آرماندفیگنباوم ( نظریه مسؤولیت همگانی در برابر کیفیت ) . ۲۸

۲-۱-۵-۴- فیلیپ کرازبی ( نگرش ساختار گونه به موقعیت مدیریت جامع) . ۲۹

۲-۲- تاریخچه سری استانداردهای ایزو ۹۰۰۰ ۳۰

۲-۳- مقایسه ساختار ویرایشهای ۱۹۹۴ و۲۰۰۰.. ۳۵

۲-۴- درک استاندارد بین المللی تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰. ۳۶

۲-۵- تشریح الزامات استاندارد ISO 9001:2000.. 38

2-5-1- سیستم مدیریت کیفیت  ۳۸

۲-۵-۱-۱- نیازمندیهای عمومی .. ۳۸

۲-۵-۱-۲- نیازمندیهای مستندسازی. ۳۹

۲-۵-۲- مسئوولیت مدیریت  ۳۹

۲-۵-۳- شکل دهی محصول . ۴۰

۲-۵-۴- اندازه گیی تحلیل و بهبود . ۴۱

۲-۵-۵- مدیریت منابع .. ۴۱

۲-۶- روش اجرای ایزو ۹۰۰۰.. ۴۲

۲-۶-۱- تصمیم و مدیریت .. ۴۳

۲-۶-۲- خط مشی کیفیت . ۴۴

۲-۶-۳- انتخاب استاندارد .. ۴۴

۲-۶-۴- انتخاب محدوده .. ۴۴

۲-۶-۵- طرحریزی پروژه .. ۴۴

۲-۶-۶- تجزیه وتحلیل شرکت .. ۴۵

۲-۶-۷- ارزشیابی مقدماتی  ۴۵

۲-۶-۸- ایجاد ارتباط و انتخاب ممیز  ۴۵

۲-۶-۹- تهیه روشهای اجرایی.. ۴۵

۲-۶-۱۰- انتخاب و آموزش ممیزان داخلی. ۴۶

۲-۶-۱۱- مستندسازی ۴۶

۲-۶-۱۲- استقرار سیستم ۴۶

۲-۶-۱۳- ممیزی برای گواهینامه. ۴۷

۲-۶-۱۴- بازاریابی . ۴۷

۲-۷- انواع ممیزی در سری‌ استانداردهای ایزو ۹۰۰۰. ۴۷

۲-۸- ممیزی داخلی کیفیت .. ۴۸

۲-۸-۱- چهار اصل برای کارآیی ؟؟؟ داخلی کیفیت ۴۸

۲-۹- نقش آموزش در اجرا ونگهداری ایزو ۹۰۰۰ ۵۰

۲-۱۰- متن کامل استاندارد ISO 9001:2000.. 52

2-10-1- سیستم مدیریت کیفیت . ۵۲

۲-۱۰-۱-۱- نیازمندیهای عمومی. ۵۲

۲-۱۰-۱-۱- نیازمندیهای مستند سازی .. ۵۳

۲-۱۰-۲- مسئولیت مدیریت  ۵۵

۲-۱۰-۲-۱- تعهد مدیریت .. ۵۵

۲-۱۰-۲-۲- تمرکز بر روی مشتری . ۵۵

۲-۱۰-۲-۳- خط مشی کیفیت  ۵۶

۲-۱۰-۲-۴- طرحریزی  ۵۶

۲-۱۰-۲-۵- مسؤولیت ، اختیار و ارتباطات .. ۵۷

۲-۱۰-۲-۶- بازنگری مدیریت .. ۵۸

۲-۱۰-۳- مدیریت منابع  ۵۹

۲-۱۰-۳-۱- تأمین منابع .. ۵۹

۲-۱۰-۳-۲- منابع انسانی  ۵۹

۲-۱۰-۳-۳- زیرساختها .. ۶۰

۲-۱۰-۳-۴- شکل دهی محصول . ۶۰

۲-۱۰-۴- شکل دهی محصول .. ۶۰

۲-۱۰-۴-۱- برنامه ریزی شکل دهی محصول  ۶۰

۲-۱۰-۴-۲- فرایندهای مرتبط با مشتری .. ۶۱

۲-۱۰-۴-۳- طراحی و توسعه .. ۶۳

۲-۱۰-۴-۴- خرید .. ۶۵

۲-۱۰-۴-۵- تدارک تولید و خدمات  ۶۶

۲-۱۰-۴-۶- کنترل تجهیزات پایش و اندازه گیری . ۶۹

۲-۱۰-۵- اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود .. ۷۰

۲-۱۰-۵-۱- کلیات .. ۷۰

۲-۱۰-۵-۲- پایش و اندازه گیری .. ۷۰

۲-۱۰-۵-۳- کنترل محصول نامنطبق  ۷۲

۲-۱۰-۵-۴- تجزیه و تحلیل داده ها .. ۷۳

۲-۱۰-۵-۵- بهبود .. ۷۳

۲-۱۱- تأثیر ایزو ۹۰۰۰ بربهبود فرایندهای سازمان  ۷۵

۲-۱۱-۱- مستندسازی فرایندهای موثر بر کیفیت .. ۷۵

۲-۱۱-۲- حفظ سوابق و اطلاعات .. ۷۵

۲-۱۱-۳- بهسازی مستمر .. ۷۶

۲-۱۲- مشکلات اجرایی دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۰.. ۷۷

۲-۱۲-۱- تهیه رویه ها و مستندسازی  ۷۷

۲-۱۲-۲- عدم پشتیبانی مدیریت .. ۷۷

۲-۱۲-۳- عدم رویه ها . ۷۸

۲-۱۲-۴- مقاومت کارکنان . ۷۸

۲-۱۲-۵- برداشتهای متضاد . ۷۸

۲-۱۲-۶- آموزش  ۷۹

۲-۱۲-۷- محدودیت و فشار زمان . ۷۹

۲-۱۲-۸- فقدان اطلاعات . ۷۹

۲-۱۲-۹- سیاستهای قدیمی شرکت  ۸۰

۲-۱۲-۱۰- اجرای اقدامات اصلاحی .. ۸۰

۲-۱۲-۱۱- کالببراسیون .. ۸۰

۲-۱۲-۱۲- فرایند تصویب مدارک وهزینه های تهیه مدارک . ۸۱

۲-۱۳- هدف از استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰.. ۸۲

۲-۱۴- فواید و مزایای استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰.. ۸۴

۲-۱۴-۱- کاهش منابع و زمان صرف شده .. ۸۴

۲-۱۴-۲- صرفه جویی اقتصادی در تولید . ۸۴

۲-۱۴-۳- حداقل نمودن ضرر و زیانهای آتی .. ۸۴

۲-۱۴-۴- تقلیل هزینه های خدمات پس از فروش .. ۸۴

۲-۱۴-۵- سهم بازار . ۸۴

۲-۱۴-۶- فشار زمانی .. ۸۵

۲-۱۴-۷- دوروی یک سکه . ۸۵

۲-۱۴-۸- افزایش سطح کیفی  ۸۵

۲-۱۴-۹- مزیت صادرات  ۸۵

۲-۱۵- معایب سیستم تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰.. ۸۶

۲-۱۵-۱- هزینه های اجرای ایزو ۹۰۰۰ ۸۶

۲-۱۵-۲- بروکراسی . ۸۷

۲-۱۵-۳- سلب ابتکار  ۸۷

۲-۱۶- نقش دولتها و استانداردهای ایزو ۹۰۰۰ ۸۷

بخش دوم : عملکرد و ارزیابی عملکرد . ۸۸

۲-۱- تعریف عملکرد .. ۸۹

۲-۲- سطوح تجزیه و تلیل عملکرد .. ۹۰

۲-۳- تعاریف ارزشیابی  ۹۰

۲-۳-۱- معیارهای ارزشیابی عملکرد  ۹۰

۲-۴- سیر تکامل مدل امتیازات متوازن  ۹۲

۲-۵- سنجش متوازن عملکرد شرکت  ۹۴

۲-۵-۱- چارچوب BSC 95

2-5-1-1- جنبه مالی  ۹۷

۲-۵-۱-۲- جنبه مشتری . ۹۷

۲-۵-۱-۳- جنبه فرایندهای داخلی .. ۹۸

۲-۵-۱-۴- جنبه آموزش و رشد . ۹۹

۲-۵-۲- نقش و کارکرد BSC.. 99

2-6- مفاهیم عمده در BSC.. 100

2-6-1- عملکرد در سطح واحد تجاری  ۱۰۰

۲-۶-۲- رابطه های علت ومعلولی .. ۱۰۰

۲-۶-۳- اندازه های مالی و غیر مالی  ۱۰۱

۲-۶-۴- اعلام استراتژیهای بنگاه به کارکنان  ۱۰۱

۲-۷- BSC در دیدگاه نیروی انسانی .. ۱۰۲

۲-۸- تعیین اهداف BSC به عنوان یک تصمیم مشترک .. ۱۰۲

۲-۹- روش شناسی BSC 104

2-10- کارت امتیازی شاخص عملکرد کلیدی .. ۱۰۵

۲-۱۱- معیارهای متوازن، چرا آنرا به کار می بریم . ۱۰۵

۲-۱۲- قدمهای بعدی در معیارهای متوازن .. ۱۰۶

۲-۱۳- ارزشیابی مالی سنتی در مقابل BSC. 107

2-14- مزایای مدل کارت امتیازی متوازن . ۱۰۹

۲-۱۵- معایب مدل کارت امتیازی متوازن .. ۱۰۹

۲-۱۶- تفاوت مدل کارت امتیازی متوازن در شرکتهای دولتی و خصوصی  ۱۱۰

بخش سوم : پیشینه تحقیق .. ۱۱۱

۲-۱- رابطه بین ایزو ۹۰۰۰ و عملکرد .. ۱۱۲

۲-۲- پیشینه تحقیق . ۱۱۳

فهرست منابع فارسی . ۱۱۶

فهرست منابع خارجی . ۱۱۹

فصل سوم

مقدمه .. ۱۲۲

۳-۱- روش تحقیق .. ۱۲۲

۳-۲- روش گردآوری اطلاعات  ۱۲۳

۳-۳- تحلیل آماری و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات . ۱۲۴

۳-۴- مقیاس .. ۱۲۴

۳-۵- تعیین اعتبار پرسشنامه  ۱۲۶

۳-۶- تعیین روایی پرسشنامه  ۱۲۷

۳-۷- فرضیه های تحقیق . ۱۲۷

۳-۸- محدودیتهای تحقیق  ۱۲۹

فهرست منابع فصل سوم . ۱۳۰

فصل چهارم

۴-۱- رده مدیریتی جامعة کارشناسان . ۱۳۲

۴-۱-۱- رتبه بندی از نظر رده مدیریتی .. ۱۳۲

۴-۱-۲- نمودار توزیع فراوانی رده مدیریتی . ۱۳۲

۴-۲- تحصیلات کارشناسان .. ۱۳۳

۴-۲-۱- رتبه بندی از نظر تحصیلات  ۱۳۳

۴-۲-۲- نمودار توزیع فراوانی تحصیلات .. ۱۳۳

۴-۳- رشته تحصیلی کارشناسان  ۱۳۴

۴-۳-۱- رتبه بندی رشته تحصیلی . ۱۳۴

۴-۳-۲- نمودار توزیع فراوانی رشته تحصیلی  ۱۳۴

۴-۴- سابقه کار در شرکت  ۱۳۵

۴-۴-۱- رتبه بندی سابقه کار در شرکت  ۱۳۵

۴-۴-۲- نمودار توزیع فراوانی سابقه کار در شرکت .. ۱۳۵

۴-۵- تعداد ساعات دوره توجیهی ایزو ۹۰۰۰ ۱۳۶

۴-۵-۱- رتبه بندی تعداد ساعات دوره توجیهی ایزو ۹۰۰۰ ۱۳۶

۴-۵-۲- نمودار توزیع فراوانی تعداد ساعات دوره توجیهی ایزو ۹۰۰۰.. ۱۳۷

۴-۶- میزان تحصیلات مشترکین . ۱۳۸

۱-۴-۶- رتبه بندی میزان تحصیلات مشترکین  ۱۳۸

۲-۴-۶- نمودار توزیع فراوانی میزان تحصیلات مشترکین  ۱۳۸

۴-۷- بررسی فرضیه های تحقیق  ۱۳۹

فصل پنجم

۵-۱- خلاصه . ۱۴۸

۵-۲- نتیجه گیری  ۱۴۹

۵-۳- پیشنهادات. ۱۵۰

اشکال:

شکل ۲-۱ ۲۶

شکل ۲-۲ ۴۶

شکل ۲-۳ ۹۶

شکل ۲-۴ ۹۸

شکل ۲-۵. ۱۰۱

شکل ۲-۶ ۱۰۲

جدول

جدول ۲-۱. ۹۳

جدول ۲-۲. ۱۰۸

جدول ۳-۱. ۱۲۵

جدول ۳-۲. ۱۲۸

جدول ۴-۱. ۱۳۲

جدول ۴-۲. ۱۳۳

جدول ۴-۳. ۱۳۴

جدول ۴-۴. ۱۳۵

جدول ۴-۵. ۱۳۶

جدول ۴-۶. ۱۳۸

جدول ۴-۷. ۱۳۹

جدول ۴-۸. ۱۴۱

جدول ۴-۹. ۱۴۳

جدول ۴-۱۰.. ۱۴۵

نمودارها

نمودار ۲-۱ ۳۵

نمودار ۲-۲ ۴۳

نمودار۲-۳. ۵۱

نمودار۴-۱. ۱۳۲

نمودار۴-۲. ۱۳۳

نمودار۴-۳. ۱۳۴

نمودار۴-۴. ۱۳۵

نمودار۴-۵. ۱۳۷

نمودار۴-۶. ۱۳۸

نمودار۴-۷. ۱۴۰

نمودار۴-۸. ۱۴۰

نمودار۴-۹. ۱۴۲

نمودار۴-۱۰.. ۱۴۲

نمودار۴-۱۱.. ۱۴۴

نمودار۴-۱۲.. ۱۴۴

نمودار۴-۱۳.. ۱۴۶

نمودار۴-۱۴.. ۱۴۶

ضمائم

پرسشنامه یک . ۱۵۲

پرسشنمه دو.. ۱۵۳

محاسبات آماری SPSS..

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید