اطلاعیه

بررسی رابطه بین پنج اس و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش

 کد محصول :SA26

فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات : ۱۳۴ صفحه

قیمت :۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده: ‌

فصل اول: ۱

کلیات تحقیق  ۱

۱-۱مقدمه  ۲

۱-۲  بیان مسئله  ۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت  تحقیق  ۵

۱-۴ اهداف تحقیق  ۶

۱-۴-۱ هدف کلی   ۶

۱-۴-۲ هدف های جزئی   ۶

۱-۵ فرضیات تحقیق  ۷

۱-۵-۱ فرضیه اهم  ۷

۱-۵-۲ فرضیات اخص    ۷

۱-۶ مدل تحقیق  ۸

۱-۷ قلمرو تحقیق  ۹

۱-۸ : تعریف نظری و عملیاتی واژه ها ۹

اثربخشی   ۱۱

فصل دوم: ۱۲

ادبیات و پیشینه  ۱۲

بخش اول: پنج اس    ۱۳

۲-۱ پنج اس چیست؟  ۱۳

۲-۲ ساماندهی (سازماندهی، تفکیک و تعمیر) ( Seiri ) 14

۲-۲-۱ ساماندهی در نظام پنج اس (۵s) 16

۲-۲-۱-۱ هدف از اجرای اصلS1  ۱۶

۲-۲-۱-۲ مثال هایی از اجرای اصلS1  ۱۶

۲-۲-۱-۳  S1 در دفتر کار یا محیط اداری   ۱۷

۲-۳  نظم و ترتیب (Seiton ) 18

۲-۳-۱ هدف از اجرای اصلS2  ۲۱

۲-۳-۲  S2 در محیط کار یا محیط اداری   ۲۱

۲-۴  پاکیزه سازی ( Seiso ) 23

۲-۴-۱ هدف از اجرای اصلS3  ۲۵

۲-۵  استانداردسازی ( Sekitsu ) 25

۲-۵-۱ هدف از اجرای اصلS4  ۲۷

۲-۵-۲  S4 در محیط کار یا محیط اداری   ۲۷

۲-۶ انضباط ( Shitsuke ) 28

۲-۶-۱ هدف از اجرای اصل ۵s  ۳۰

۲-۷ نمودار سازمانی۵s  ۳۱

۲-۸ وظایف بخشهای مختلف : ۳۱

۲-۹ پیاده سازی نظام آراستگی( ۵S ) 33

۲-۱۰ تاریخچه شکل گیری ۵S : 34

۲-۱۱ اجرای نظام آراستگی در صنایع ایران  : ۳۴

۲-۱۲  ۵S و هزینه اجرای آن  ۳۹

۲-۱۳ آنچه می تواند استقرار نظام ۵S را تضمین کند عبارتند از : ۴۰

بخش دوم: اثربخشی   ۴۳

۲-۱۴تعریف اثربخشی   ۴۳

۲-۱۵ معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی   ۴۳

۱) مدل هدف (Goal Model) 48

۲) مدل سیستمی (System Model) 49

۳) مدل ذی‌نفعان استراتژیک (Strategic-Constituencies Model) 50

۴) مدل ارزش‌های رقابتی (Competing-Values Model) 51

۵) مدل عدم اثربخشی (Ineffectiveness Model) 52

۲-۱۷ ادغام معیارهای اثربخشی   ۵۴

۲-۱۸ مفهوم اثربخشی در مدیریت   ۵۵

۲-۱۹  ارزیابی اثربخشی آموزش یعنی: ۵۵

۲-۲۰ ارزشیابی   ۵۶

۲-۲۱ اثربخشی منابع انسانی   ۵۷

۲-۲۲ هدف و ضرورت اثربخشی   ۵۸

بخش سوم: پیشینه تحقیقات در داخل و خارج  ۶۱

الف) تحقیقات انجام شده در داخل  ۶۱

۱- رابطه مهارت ۵s مدیران گروه های آموزشی با کیفیت آموزشی   ۶۱

۲- بررسی مهارت های ۵s مدیران درسیستم مدرسه با میزان مشارکت مدیران درتصمیم گیری امور مدرسه  ۶۲

ب)تحقیقات انجام شده در خارج  ۶۶

۲-۱۳ توانایی های مدیریتی   ۶۸

فصل سوم: ۷۰

روش شناسی تحقیق  ۷۰

۳-۱ مقدمه  ۷۱

۳-۲ روش تحقیق  ۷۲

۳-۳ جامعه ی آماری تحقیق  ۷۳

۳-۴ نمونه و روش نمونه گیری   ۷۳

۳-۵ ابزار جمع آوری داده ها ۷۳

۳-۶ روایی و پایایی   ۷۴

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۴

فصل چهارم: ۷۵

تجزیه و تحلیل داده ها ۷۵

۴-۱ مقدمه  ۷۶

۴-۲ ویژگی های شخصیتی کارکنان  ۷۷

۱- جنسیت   ۷۷

۲- سطح تحصیلات افراد  ۷۹

۳- سمت افراد  ۸۱

۴-۳ آزمون فرضیات   ۸۳

۳-۴-۱ فرضیه اهم  ۸۳

۳-۴-۲ فرضیه های اخص    ۸۶

فرض اول: بین ساماندهی و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه رابطه معنا داری وجود دارد. ۸۶

فرض دوم: بین توانمندی نظم و ترتیب و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه رابطه معنا داری وجود دارد. ۸۹

فرض سوم: بین توانمندی استانداردسازی و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه رابطه معنا داری وجود دارد. ۹۲

فرض چهارم: بین توانمندی پاکیزه سازی و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه رابطه معنا داری وجود دارد. ۹۵

فرض پنجم: بین توانمندی انضباط و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه رابطه معنا داری وجود دارد. ۹۸

فصل پنجم: ۱۰۱

نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۰۱

۵-۱ مقدمه  ۱۰۲

۵-۲ یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اهم  ۱۰۳

۵-۳ یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اول  ۱۰۴

۵-۴ یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه دوم  ۱۰۵

۵-۵ یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه سوم  ۱۰۶

۵-۶ یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه چهارم  ۱۰۷

۵-۷ یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه پنجم  ۱۰۸

۵-۶ پیشنهادها ۱۰۹

۵-۶-۱ پیشنهادهای کاربردی براساس فرضیه های تحقیق  ۱۰۹

۵-۷-۳ پیشنهادها برای تحقیقات بعدی   ۱۱۱

منابع و پیوست   ۱۱۲

منابع فارسی: ۱۱۳

منابع انگلیسی: ۱۱۶

پرسشنامه  ۱۱۷

پرسشنامه اثربخشی    ۱۱۹

 پرسشنامه پنج اس

چکیده:

امروزه اثربخشی و توانمندی هایS5 عوامل مؤثری در افزایش کارایی سازمان ها محسوب می شوند و در سازمان ها  هرگونه کاهش عملکرد و بازده نتایج را می توان با توجه به عوامل درونی سازمان ها بررسی نمود و نگاه آینده به طور گسترده ای به وسیله ی هنجارهای فرهنگی ، ارزش ها   و اعتقادها تعیین می شود.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین توانمندی های S5و اثر بخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه می باشد و جامعه ی آماری این پژوهش شامل تعداد ۷۸ نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه بودند در این تحقیق برای استخراج حجم نمونه از جدول مورگان و کرجسبی  استفاده شده است، برای گردآوری داده ها در این پژوهش از دو پرسشنامه توانمندی های(فنی، انسانی و ادراکی) و اثربخشی کارکنان استفاده شد و آلفای کرونباخ پرسشنامه اثربخشی کارکنان با پایایی ۸۰ % است . با توجه به نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که توانمندی های S5 در اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه کاملاً تأثیر دارد و یکی از عوامل تأثیرگذار در راهبردهای این سازمان است.

واژگان کلیدی : توانمندی ۵s ، اثربخشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.