اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه کارایی شرکت های بیمه اردنی و عوامل تعیین کننده آن

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۵ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۲ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M981

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:  Journal of Asian Business and Economic Studies

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۲۱۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  کارآیی شرکتهای بیمه اردنی و عوامل تعیین کننده آن با استفاده از مدل های DEA ، اسلک ها و مدل های لاجیت

عنوان کامل انگلیسی:

The efficiency of Jordan insurance companies and its determinants using DEA, slacks, and logit models

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف از این پژوهش ارزیابی کارایی فنی در بازار بیمه اردن و بررسی عوامل داخلی و خارجی موثر بر کارایی فنی شرکت های بیمه می باشد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – در این تحقیق از داده های پانل برای ۲۲ شرکت بیمه فعال در اردن در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ استفاده شده است. نویسنده از تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی نمرات کارایی فنی و از مدل های لاجیت و  مدل های مبتنی بر اسلک ها برای بررسی عوامل تعیین کننده کارایی استفاده کرده است.

یافته ها – در این پژوهش مشخص شد که در طول دوره مطالعه پیشرفت کمی از لحاظ کارایی فنی در شرکتهای بیمه اردن ایجاد شده است. علاوه بر این ، هر سال تفاوت معناداری از لحاظ کارایی بین شرکتهای بیمه وجود دارد ، و از نظر سطح کارایی برای هر شرکت در هر سال تغییراتی وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که حقوق صاحبان سرمایه در میان مهمترین عوامل تعیین کننده داخلی کارایی شرکت ها قرار دارد و همبستگی معناداری بین نوع ، اندازه و بازده دارایی های بیمه گر و کارآیی آن وجود دارد.

اصالت / ارزش – این مطالعه مدیریت بیمه را با شاخص های مرتبطی که آنها را برای استفاده کارآمد از منابع راهنمایی می کند، ارائه می دهد. مقطع زمانی این مطالعه ،دوره پس از تصویب قانون بیمه و صدور اغلب قوانین مربوط به فعالیت های شرکت های بیمه را شامل می شود.

کلمات کلیدی اردن ، کارایی ، DEA ، بیمه ، مدل لاجیت

۱.مقدمه

 کارآیی تبدیل به موضوعی شده است که علاقه بخش بیمه را به خود جلب کرده است، زیرا کارایی به منظور بهبود رقابت و سودآوری و افزایش اعتماد بیمه گذاران به شناسایی شرکت های کارآمد و ناکارآمد در بازار کمک می کند. کارآیی بیمه گر به توانایی بیمه گر در تولید مجموعه معین از خروجی ها با استفاده از ورودی ها اشاره دارد (Diacon et al., 2002).

در سالهای اخیر ، سنجش کارایی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. و به ویژه بخش بیمه از نظر تعداد مطالعاتی که از روشهای مرزی کارآیی استفاده می کند ، رشد چشمگیری داشته است. روش های مرزی عملکرد شرکت را نسبت به  بهترین عملکرد شرکت های پیشرو در صنعت اندازه گیری می کند. تجزیه و تحلیل پوششی داده ها (DEA) متداول ترین روش تجزیه و تحلیل کارایی مرزی در بیمه است. DEA عملکرد نسبی شرکتها را با مقایسه مجموعه ای از ورودی ها و خروجی ها و ایجاد معیارهای مربوط به بهترین روش های صنعت ، بر اساس این ایده که استفاده گسترده از اینها می تواند منجر به بهبود عملکرد در کل صنعت شود ، اندازه گیری می کند (Barros et al., 2005).

۶.نتیجه گیری و پیشنهادات

این مطالعه با هدف ارزیابی کارآیی فنی شرکت های بیمه و عوامل موثر بر آنها در اردن طی دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ انجام شده است. این مطالعه از داده های پانلی مربوط به ۲۲ شرکت بیمه در اردن استفاده می کند ، که در آن کارایی فنی و عواملی که به نظر می رسد بر آن تأثیر می گذارد با استفاده از مدلهای DEA ، مدلهای مبتنی بر اسلاک و مدل های لاجیت برآورد شده است.

این مطالعه نشان می دهد که پیشرفت ناچیزی در کارایی فنی شرکتهای بیمه اردن در طول دوره مطالعه ایجاد شده است. علاوه بر این ، بین شرکتهای بیمه از لحاظ کارایی در هر سال تفاوت های چشمگیری وجود دارد   و هر سال تغییراتی در کارآیی برای هر شرکت ایجاد می شود.

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to evaluate the technical efficiency in the Jordan insurance market and examine the internal and external determinants that appear to affect the technical efficiency of the insurance companies.

Design/methodology/approach – The study used panel data for 22 insurance companies operating inside Jordan over the period 2000–۲۰۱۶. The author used the data envelopment analysis to evaluate the technical efficiency scores, slacks-based and logit models to examine the efficiency determinants.

Findings – The study found that there is a slight development of technical efficiency for the Jordanian insurance companies during the study period. In addition, there is a substantial efficiency difference among insurance companies each year, and there is a variation at the level of efficiency for each company in each year. The results also showed that owners’ equities are among the most important internal determinants of companies’ efficiency, and there is a significant correlation between type, size and return on assets of the insurer and its efficiency.

Originality/value – This study provides insurance management with relevant indicators that would guide them to make efficient use of the resource base. The period of study also covers the period following the adoption of the insurance law and the issuance of most of the legislation related to the work of insurance companies.

Keywords: Jordan, Efficiency, DEA, Insurance, Logit model

۱.Introduction

 The efficiency has become an issue that has begun to take an interest in the insurance sector as efficiency helps to identify efficient and inefficient companies in the market, in order to improve competition and profitability and raise the trust of the policyholders. The efficiency of the insurer refers to insurer ability to produce a given set of outputs via the use of inputs (Diacon et al., 2002).

 In recent years, efficiency measurement has captured a great deal of attention. And the insurance sector, in particular, has seen extreme growth in the number of studies applying frontier efficiency methods. Frontier methodologies measure firm performance relative to best practice frontier comprised of the leading firm in the industry. Data envelopment analysis (DEA) is the most frequently applied method of frontier efficiency analysis in the insurance. DEA measures the relative performance of companies through comparing a set of inputs and outputs and developing benchmarks related to industry best practices, based on the idea that the widespread application of these can lead to improving performance throughout the whole industry (Barros et al., 2005)…

۶.Conclusions and recommendations

 This study aimed to evaluate the insurance companies in Jordan during the period 2000–۲۰۱۶ by measuring the technical efficiency of these companies and its determinants. The study uses panel data for 22 insurance companies operating in Jordan, where the technical efficiency and factor that appear to affect its efficiency were estimated by utilizing DEA, slacks-based and logit models.

The study finds that there is a slight development of technical efficiency for the Jordanian insurance companies during the study period. In addition, there is a substantial efficiency difference among insurance companies in each year, and there is a variation at the level of efficiency for each company each year…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات رشته مدیریت

مقالات جدید مدیریت بهره وری

مقالات جدید مدیریت بیمه