مقاله انگلیسی یادگیری سازمانی در روابط ذینفعان

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۵ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M854

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):امرالد

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  یادگیری سازمانی در روابط ذینفعان

عنوان انگلیسی:

Organizational learning in stakeholder relations

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M854)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله، در مورد شناسایی چالش های یادگیری در روابط ذینفعان در سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: نتایج و مدل های ارائه شده در این مقاله بر اساس دیدگاه سیستمی، تفکر انتقادی و بررسی انتقادی با توجه به پژوهش های پیشین طراحی شده است.

یافته ها: یادگیری سازمانی در سازمان های انتفاعی و غیرانتفاعی مورد بررسی قرار گرفته و عواملی که این فرآیند را تحریک می کنند شناسایی شده است. به طور دقیق تر، عوامل موثر در یادگیری سازمانی در اعضای هیئت مدیره مورد بررسی قرار گرفته است، اعتباربخشی به عنوان  یک عامل موثر ایجاب می کند که یادگیری سازمانی در موسسات آموزش عالی (HEIs) پیشنهاد شود، پویایی یادگیری در همکاری دانشگاه و صنعت و یادگیری بین حرفه ای مورد بررسی قرار گرفته است، و همچنین یادگیری سازمانی به عنوان یک رویکردِ بپایین به بالا توسط رهبران تحول گرا مورد حمایت قرار گرفته است.

محدودیت های تحقیق / پیامدها: نتایج و مدل های ارائه شده در این مقاله نیاز به بررسی تجربی و اعتبار سنجی بیشتر دارد.

پیامدهای عملی: مفاهیم سودمندی برای متخصصان در بخش انتفاعی و غیر انتفاعی بر اساس تجزیه و تحلیل انتقادی پژوهش های قبلی در مورد انگیزش یادگیری سازمانی در روابط ذینفعان پیشنهاد شده است.

اصالت / ارزش: پژوهش های قبلی به طور نظام مند و انتقادی مورد بررسی قرار گرفته اند، مدل های اتخاذ شده ارائه شده است و پیشنهاداتی برای پژوهشگران در این زمینه ارائه شده است.

کلمات کلیدی: یادگیری، ذینفعان

Abstract:

Purpose: The purpose of this paper is to highlight the challenges regarding learning in stakeholder relations in profit and nonprofit organizations.

Design/methodology/approach: Conclusions and models presented in the paper have been designed based on the systems perspective, critical thinking and critical review of previous contributions.

Findings: Organizational learning has been examined in profit and nonprofit organizations, and factors which stimulate this process have been identified. More precisely, factors contributing to organizational learning in board of directors have been critically examined, accreditation as a factor contributing to organizational learning in higher education institutions (HEIs) has been suggested, learning dynamics in university–industry collaborations and inter-professional learning have been examined, as well as organizational learning as a bottom-up approach supported by transformational leaderships.

Research limitations/implications: Conclusions and models provided in the paper need further empirical testing and validation.

Practical implications: Useful implications for practitioners in profit and nonprofit sector have been suggested based on the critical analysis of previous contributions regarding stimulation of organizational learning in stakeholder relations.

Originality/value: Contributions from previous authors have been systemically and critically reviewed, adapted models have been provided and suggestions for practitioners in this regard have been offered.

Keywords:: Learning, Stakeholders

Introduction

Members of the society are continuously in the pursuit of activities that could contribute to productive changes and solutions to current problems. Learning is a powerful moderator in these processes because is connects various stakeholders, and without exception, results in new insight. That insight could have the potential to be transformed into new value that could improve the position of one or many stakeholders whether intentionally, unintentionally, immediately or with some delay.

The missing link in that scenario is the process of organizational learning. There are different views on the essence of the process of organizational learning. According to Huber (1991), it takes place in four phases: information acquisition, information interpretation, organizational memory and knowledge retrieval. In that way, organizational learning can yield maximum benefits if the knowledge is acquired from various sources and shared throughout the organization, which could result in its utilization in the creation of new value. However, it would be more beneficial to determine how organizational practice has changed on the basis of learning that took place. In that way, it is suggested that future studies also examine the extent of single- and double-loop organizational learning according to Argyris and Schon (1981). If knowledge stored in the organizational repository helped design alternative solutions and corrective actions regarding detected problems, the organization was pursuing single-loop organizational learning. In that process, no changes have been introduced to organizational goals or organizational routines. However, if the legitimacy of the established goals and underlying value creation assumptions have been put under scrutiny and changed based on the acquired knowledge and its joint interpretation, doubleloop organizational learning was underway. Joint interpretation and consensus could refer to members of the board and top management or other key organizational members. In organizations of a smaller size, consensus regarding organizational change could be reached by involving all organizational members. The results could be new goals, systems, policies, SOPs or in other words – new organizational practice.

Again, a missing link in the process of organizational learning should be identified. In essence, it refers to absorptive capacity of the organization and its members. Absorptive capacity depends on formal organizational factors such as the organizational structure, the incentive system to learn and share knowledge, but also on the informal elements such as the degree of internal communication and quality of informal network (Volberda et al., 2010). The key binding element between individual and organizational learning is, therefore, the human factor – trust, openness, willingness to participate in dialogue and respect for others.

In this paper, papers from the Issue 2 of the Learning Organization Journal have been critically reviewed in light of stakeholder orientation and the process of learning in such relations, with the emphasis on their implications for practitioners in both profit and nonprofit organizations.

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده یادگیری سازمانی