اطلاعیه

مقاله انگلیسی ادغام شاخص های پایداری در مدیریت پروژه: مطالعه موردی صنعت ساخت و ساز

این مقاله علمی ترویجی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1044

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Cleaner Production

نوع مقاله: علمی ترویجی ( مروری Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  ادغام شاخص های پایداری در مدیریت پروژه: مطالعه موردی صنعت ساخت و ساز

عنوان کامل انگلیسی:

Integrating sustainability indicators into project management: The case of construction industry

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1044)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

مفاهیم پایداری در پروژه های ساختمانی ارزشمند می باشند. رشته مدیریت پروژه نیز مسائل پایداری را در رویکردهای خود ادغام می کند. بر اساس این مفهوم ، این مطالعه ادغام شاخص های پایداری در رویکرد های مدیریت پروژه های ساختمانی را بررسی می کند. ادبیات فعلی بسیاری از شاخص ها / عوامل اصلی را برای دستیابی به موفقیت در پایداری پروژه های ساختمانی ارائه می کند. با این وجود ، فقدان یک طبقه بندی جامع مشکلاتی را در جهت دهی مدیران پروژه به سمت استفاده مناسب از آنها ایجاد می کند. هدف این مقاله کمک به ایجاد یک نگاه جامع  به پایداری در مدیریت پروژه ، به ویژه برای پروژه های ساختمانی می باشد. یک بررسی ادبی نظام مند برای درک موضوعات کلیدی انجام شد و یافته ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاری تأیید شد. در نهایت هشتاد و دو (۸۲) شاخص پایداری مربوط به رویکرد های مدیریت پروژه در پروژه های ساختمانی شناسایی شد. دسته بندی آنها به شاخص های پایداری اقتصادی ، زیست محیطی و اجتماعی / مدیریتی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاری با کارشناسان ساخت و ساز و از طریق تجزیه و تحلیل ادبیات پیشین انجام شد. ۲۷ شاخص در بعد اقتصادی، ۱۸ شاخص برای بعد زیست محیطی و ۳۷ شاخص در بعد اجتماعی / مدیریت گنجانده شده است. این مطالعه به تحقیقات مرتبط با مدیریت پروژه پایدار در پروژه های ساختمانی در دو مسیر اصلی کمک می کند: (۱) این مطالعه  یک دید کلی از شاخص های مدیریت پروژه پایدار را ارائه می کند ، که طیف کاملی از محدودیت سه گانه (TBL) را پوشش می دهند. (۲) این امکان را برای متخصصان فراهم می کند تا، بر اساس محوریت پایداری که می خواهند در پروژه های خود ارائه دهند ، ترکیبی از شاخص ها را به درستی انتخاب کنند.

واژه های کلیدی: پایداری ، شاخص ها ، مدیریت پروژه ، ارکان سه گانه توسعه پایدار، ساخت و ساز

۱.مقدمه

  پایداری ، توسعه پایدار (SD) و مدیریت پروژه (PM) همیشه یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در میان محققان بوده اند. کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه ، که به آن Brundtland Report نیز گفته می شود ، در سال ۱۹۸۷ تعریفی را برای توسعه پایدار ارائه داد که به طور گسترده از جانب جامعه علمی مورد پذیرش  قرار گرفته است. (رنولدنر، ۲۰۱۳؛ شوبرت و L آنگ، ۲۰۰۵؛ واکونسلوس الیویرا، ۲۰۱۸؛ و مارتنز کاروالیو، ۲۰۱۷). بر اساس این گزارش “توسعه پایدار،  توسعه ای است که نیازهای حال حاضر را برطرف کند بدون اینکه توانایی نسل های آینده در تأمین نیازهای خود را به خطر بیندازد” (Wced ، ۱۹۸۷). پایداری از منظر TBL مفهومی بود که در سال ۱۹۹۴ توسط جان الکینگتون ابداع شد تا جنبش پایداری بتواند ، آشکارا بعد اجتماعی را در خود ادغام کند (الکینگتون ، ۲۰۰۴). …

۵.جمع بندی

  هدف این مقاله کمک به ایجاد یک رویکرد جامع  در زمینه پایداری PM در پروژه های ساختمانی است. اهداف تحقیق شامل (۱) بررسی مفهوم پایداری در PM پروژه های ساختمانی ، (۲) شناسایی شاخص های پایداری برای پروژه های ساختمانی در ادبیات مرتبط ؛ (۳) طبقه بندی شاخص های شناسایی شده با توجه به ارکان سه گانه توسعه پایدار می باشد  (ابعاد اقتصادی ، زیست محیطی و اجتماعی)…

Abstract

Sustainability concepts showcase significant value in construction projects. The discipline of project management is also integrating sustainability issues into its approaches. Under this notion, this study explores the integration of sustainability indicators into project management practices of construction projects. Current literature discloses many indicators/key factors as contributing towards the sustainability success of construction projects. However, the lack of an all-encompassing categorization creates difficulties in directing project managers towards their proper utilization. This paper aims to contribute towards the holistic view of sustainability in project management, especially for construction projects. A systematic literature review was conducted towards the understanding of the key topics and the findings were validated through semi structured interviews. Eighty-two (82) sustainability indicators related to project management practices in construction projects were finally identified. Their categorization into economic, environmental and social/ management sustainability indicators was completed through semi-structured interviews with construction experts and via previous literature analysis. The economic related indicators finalized in 27; 18 for the environmental dimension and 37 indicators were included in the social/management dimension. This study contributes to research on sustainable project management for construction projects in two main ways: (1) it provides a holistic viewof sustainable project management indicators, covering the full spectrum of the triple constraint (TBL); (2) it offers the possibility for practitioners to choose the right mix of indicators, depending on the sustainability focus they want to provide in their projects.

Keywords: Sustainability, Indicators ,Project management ,Triple-bottom line, Construction

۱.Introduction

 Sustainability, sustainable development (SD) and project management (PM) have always been major topics of discussion amongst scholars. The World Commission on Environment and Development, also known as the Brundtland Report, shaped in 1987 a definition for sustainable development that has been widely accepted by the scientific community (Renoldner, 2013; Schubert and L ang, 2005; Vasconcellos Oliveira, 2018; Martens and Carvalho, 2017). According to this report “Sustainable development is a development that meets the needs of the present without jeopardizing the ability of future generations to meet their own needs” (Wced, 1987). Sustainability from a TBL perspective was a concept conceived in 1994 by John Elkington so that the sustainability movement could, more explicitly, incorporate the social dimension (Elkington, 2004). …

۵.Conclusion

 This paper aims to contribute towards the holistic view of sustainability for PM in construction projects. The objectives of the research involve (1) exploring the concept of sustainability in PM of construction projects; (2) identifying the sustainability indicators for construction projects in relevant literature; (3) categorizing the indicators identified according to the triple-bottom line scenario of sustainability (hence the economic, environmental and social dimension)…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقالات بیس رشته مدیریت با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت پروژه ۲۰۲۱ با ترجمه

مقالات انگلیسی مهندسی صنایع ۲۰۲۱ با ترجمه

مقالات انگلیسی مهندسی عمران ۲۰۲۱ با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت صنعتی ۲۰۲۱ با ترجمه

مقالات انگلیسی درباره توسعه پایدار ۲۰۲۱ با ترجمه