اطلاعیه

مقاله انگلیسی نقص و اختلاف در قراردادهای ساخت و ساز نیجریه

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳ دارای ۱۵ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1449

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Ain Shams Engineering Journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : نقص و اختلاف در قراردادهای ساخت و ساز نیجریه

عنوان کامل انگلیسی:

Construction dispute and contract incompleteness in Nigeria construction industry

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1449)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

این مطالعه نشان می دهد که علت اصلی اختلافات ساخت‌وساز، ناقص بودن قرارداد ناشی از هوشمندی محدود و عدم قطعیت است. این مطالعه با استفاده از شاخص اهمیت نسبی (RII) و تحلیل عاملی تاییدی (CFA) با استفاده از نرم افزار SEM AMOS، احتمال وقوع و اثرات معنادار بر وقوع اختلاف در شرایط نقص قرارداد (مبهم بودن سند قرارداد (AOD)، ناکارآمدی سند قرارداد (DOD)، مغایرت سند قرارداد (IOD) و نقص سند قرارداد (CDD))، و شرایط وقوع فرصت طلبی (نقض تعهد (VOC)، مذاکره مجدد اجباری (FRC)، فرار از تعهدات (EOB) و امتناع از انطباق با تغییر (RAC)) را بررسی می‌کند. یک نظرسنجی در مقیاس بزرگ از ۳۵۰ متخصص در صنعت ساخت و ساز نیجریه انجام شد. نتیجه RII با نشان دادن رتبه بالای وجود نقص قرارداد، رابطه متقابل بین ناقص بودن قرارداد و وقوع اختلاف را نشان می دهد. به همین ترتیب، نتیجه CFA نشان می دهد که ناقص بودن قرارداد بر وقوع اختلاف به طور معناداری تأثیر می گذارد. بنابراین، به حداقل رساندن نقص قرارداد در صنعت ساخت و ساز نیجریه  برای کاهش وقوع اختلاف الزامی می باشد.

واژه‌های کلیدی: اختلاف، نقص قرارداد، نظریه اقتصاد هزینه مبادله(TCE)

Abstract

This study identifies that the underlying root cause of construction disputes is contract incompleteness caused by bounded rationality and uncertainty. Using the relative importance index (RII) and confirmatory factor analysis(CFA) from SEM AMOS, this study examines the occurrence likelihood and significant effect on dispute occurrence in the contract incompleteness minefield (ambiguity of contract document (AOD), deficiency of contract document (DOD), inconsistency of contract document (IOD), and defectiveness of contract document (CDD)), and the manifestation of opportunism (violation of commitment (VOC), forced renegotiation (FRC), evasion of obligations (EOB), and refusal to adapt to change (RAC)). A large-scale survey of 350 professionals from the Nigerian construction industry was conducted. The RII result of the highly ranked minefield of the manifestation of contract incompleteness shows the interrelationship between contract incompleteness and dispute occurrence. Likewise, the CFA result significantly affects contract incompleteness on dispute occurrence. Therefore, the need to minimise contract incompleteness in the Nigerian construction industry becomes a pertinent issue to reduce dispute occurrence.

Keywords: Dispute, Contract incompleteness, Transaction Cost Economics (TCE) Theory

۱.Introduction

Contract incompleteness seems to be the most critical problem in construction projects. Disputes occur during construction projects regardless of how extensive and well-written the construction contracts are [24]. According to Yates [48], it is impossible to create construction contracts that handle every potential problem that may arise during construction; as a result, many construction contracts result in one or both parties filing claims against the other. Construction activities are generally referred to as a leading economic sector since it forecasts an economy’s overall path. Also, it contributes significantly to attaining national socialeconomic development goals by providing shelter, infrastructure, and job opportunities [16,37]. By their very nature, construction contracts and human nature lead to disputes among the parties involved. Okuntade [36] and Ojo & Babalola [35] stated that the construction industry’s dispute nature is so complex that it might impede productivity and escalate to lengthy litigation if not effectively managed. This study examines construction disputes and contract incompleteness in the Nigerian construction industry from the Transaction Cost Theory (TCE) perspective…

۴.Conclusions and recommendations

 The result of the study successfully illustrates the relationship between contract incompleteness and dispute occurrence in the Nigerian Construction Industry. In this context, our study provides insight based on empirical data on the likelihood of the occurrence of contract incompleteness and its significant effect on disputes occurrence using SEM Amos. The finding shows an occurrence of contract incompleteness in the Nigerian construction industry based on the relative importance index (RII). All indexes indicate a significant and strongly significant level of agreement. Likewise, six of the hypotheses tested show a significant effect on the dispute occurrence. Consequently, the findings show that contract incompleteness is the underlying root cause of construction disputes in Nigeria…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه

مقاله انگلیسی مدیریت صنعتی با ترجمه

مقاله انگلیسی مدیریت پروژه با ترجمه

مقاله انگلیسی مدیریت ریسک با ترجمه

مقاله انگلیسی مهندسی صنایع با ترجمه

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه تخصصی