اطلاعیه

مقاله انگلیسی دستیابی به توجه مصرف کنندگان از طریق تکنولوژی های نوظهور: پیوند میان بازاریابی الکترونیکی و گرایش های رفتار خرید اکتشافی مصرف کنندگان

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۲۸ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M826

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:  Baltic Journal of Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۸ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ :  دستیابی به توجه مصرف کنندگان از طریق تکنولوژی های نوظهور: پیوند میان بازاریابی الکترونیکی و گرایش های رفتار خرید اکتشافی مصرف کنندگان

عنوان انگلیسی:

Achieving consumers’ attention through emerging technologies :The linkage between e-marketing and consumers’ exploratory buying behavior tendencies

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M826)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف از این مقاله بررسی ارتباط بین بازاریابی الکترونیکی (eM) و رفتار خرید مصرف کننده به خصوص گرایش های رفتار خرید اکتشافی (EBBT) با اثر تعدیل کننده جنسیت در چین می باشد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS / AMOS به منظور تایید روابط و آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفت. اولا، همبستگی eM با EBBT با استفاده از پنج عامل مورد بررسی قرار می گیرد:  بازاریابی اینترنتی (IM)، بازاریابی ایمیلی (EMa)، بازاریابی شبکه داخلی (IMa)، بازاریابی شبکه خارجی (EM) و بازاریابی تلفن همراه (MM). دوم، رابطه هر بعد از مدل بازاریابی الکترونیکی  به طور مستقل به منظور اطمینان از اهمیت تکنولوژی های نوظهور در ارتباطات بازاریابی ،تعیین می شود. سوم، تاثیر جنسیت به عنوان یک تعدیل کننده اندازه گیری می شود. برای این منظور داده های اولیه از طریق توزیع تصادفی پرسشنامه ها بین ۱۶۰۰ مصرف کننده به ویژه دانشجویان از فوریه ۲۰۱۶ تا اوت ۲۰۱۶ در شمال چین، جمع آوری گردید.

یافته ها – یافته های تحقیق نشان داد که بازاریابی الکترونیکی رابطه ی معناداری  با EBBT مصرف کنندگان دارد. تجزیه و تحلیل جامع هر عامل بازاریابی الکترونیکی ، به عنوان مثال IM، EMa، IMa، EM، و MM نشان از همبستگی مثبت آنها با EBBT داشت . مطالعه حاضر نشان داد که جنسیت در میان روابط eM و EBBT نقش تعدیلگر ندارد. علاوه بر این، مطالعه به ارائه راهکارهای عملی در مورد نحوه استفاده مدیران از تکنولوژی های نوظهور و انقلابی در فعالیت های بازاریابی برای تحقیق، ادراک و تقویت رفتار خرید مصرف کنندگان می پردازد.

محدودیت ها / پیامدهای تحقیق – پژوهش دارای محدودیت های مربوط به موقعیت جغرافیایی و اندازه نمونه است که تعمیم گسترده را محدود می کند.

پیامدهای عملی – این مطالعه تصدیق می کند که سازمان ها باید مصرف کنندگان را به  استفاده از چنین تکنولوژی هایی که به احتمال زیاد توسط مصرف کنندگان در عصر دیجیتال و مشتری محور قابل قبول است ،تشویق کنند. بازاریابان باید با توسعه ی استراتژی های تبلیغی مناسب، مشتریان را به نحوی که تمایل دارند، تشویق کنند. این مطالعه پیامدهای احتمالی در هر دو زمینه ی  نظری و مدیریتی را همراه با مشارکت در ادبیات بازاریابی الکترونیکی و رفتار خرید مصرف کننده، ارائه می دهد.

مفاهیم اجتماعی – درک تکنولوژی های نوظهور ممکن است بینش های ارزشمندی را برای افراد برای کار در شرکت های کوچک و متوسط چینی فراهم کند.

اصالت / ارزش – موضوع بازاریابی الکترونیکی به عنوان یک مفهوم تکاملی که موجب نگرانی شدید در هر دو قشر آکادمیک و متخصصان شده است، تصدیق شده است. بنابراین تحقیقات تجربی بیشتری برای بررسی بینش بازاریابی الکترونیکی در سراسر جهان مورد نیاز است. این تحقیق تلاش می کند تا چنین نیازی را با شواهد تجربی همراه با بررسی عمیق عوامل تعیین کننده ی بازاریابی الکترونیکی ، به صورت جمعی و مستقل، تحقق بخشد.

کلیدواژگان: بینش های مصرف کننده، بازاریابی الکترونیکی (eM)، گرایش های رفتار خرید اکتشافی (EBBT)، بازاریابی موبایل و ایمیلی، جمهوری خلق چین

Abstract:

Purpose: The purpose of this paper is to investigate the relationship between e-marketing (eM) and consumers’ buying behavior particularly exploratory buying behavior tendencies (EBBT) with moderating effect of a gender in the context of China.

Design/methodology/approach: Structural equation modeling using SPSS/AMOS was majorly applied to ascertain the relationship and hypotheses testing. First, the correlation of eM toward EBBT is examined using five factors: internet marketing (IM), e-mail marketing (EMa), intranet marketing (IMa), extranet marketing (EM), and mobile marketing (MM). Second, the relationship of each dimension of the eM model is determined autonomously to ensure the importance of such emerging technologies in marketing communications. Third, the effect of gender as a moderator is measured. To this end, primary data were collected through random distribution of the questionnaires among 1,600 consumers particularly students of the universities between February 2016 and August 2016 within North China.

Findings: The findings revealed that eM has a significant correlation on consumers’ EBBT. The comprehensive analysis of each factor of eM, i.e., IM, EMa, IMa, EM, and MM is positively correlated to EBBT. The present study revealed that gender did not moderate among the relationships of eM and EBBT. Additionally, study furnishes practical directions on how managers can utilize such emerging and revolutionary technologies in marketing activities to probe, understand, and reinforce consumers’ buying behavior.

Research limitations/implications: The research has limitations related to geographical location and sample size which thus limits the widespread generalization.

Practical implications: This study affirmed that organizations must engage the consumers using such technologies that are more likely acceptable by consumers in the present customer-oriented and digital era. The marketers must engage consumers the way they wish to be engaged by developing appropriate promotional strategies. The study provides possible implications both theoretical and managerial along with a contribution to the literature of eM and consumers’ buying behavior.

Social implications: Understanding the emerging technologies may furnish valuable insights for individuals to work well within Chinese SMEs.

Originality/value: The topic of eM has acknowledged as an evolving concept which is gaining an intense concern of both academician and practitioners. Therefore, more research mainly empirical work is still needed to probe the insights of eM across the globe. This study attempts to fulfill such need with empirical evidence together with an in-depth examination of eM determinants, collectively and autonomously.

Keywords: Consumers’ insights, Electronic marketing (eM), Exploratory buying behavior tendencies (EBBT), Mobile and e-mail marketing, People Republic of China

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده بازاریابی

مقالات ترجمه شده رفتار مشتری

مقالات ترجمه شده تجارت الکترونیک

مقالات ترجمه شده فناوری اطلاعات