اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر عملکرد ویژگی های هتل بر رفتارهای بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی

 این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۸ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M785

سال نشر: ۲۰۱۹

ناشر: الزویر

نام مجله:International Journal of Hospitality Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۸ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۳۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۹ : تأثیر عملکرد ویژگی های (شهرت) هتل بر رفتارهای بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی

عنوان انگلیسی:

The effects of hotel attribute performance on electronic word-of-mouth (eWOM) behaviors

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده

ما رفتار بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی را به عنوان سازه چند بعدی مورد بررسی قرار داده و به بازبینی پیش بینی کننده های چشمگیر برای هر رفتار فردی بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی ، با تاکید بر عملکرد ویژگی های (شهرت) هتل می پردازیم. نتایج نشان می دهند که “عملکرد ویژگی های هتل، تجربه بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی قبلی، و راحتی پلت فرم”،  محرک های رفتار های بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی می باشند. اولویت جمعیت شناسی و محل سکونت بر رفتار های بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی تاثیر نمی گذارند. انگیزه های اقتصادی همچنین هیچ تاثیری بر رفتار های بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی ندارند، که همین موضوع نشان می دهد که تجربه ی خوب قابل خرید نمی باشد. عملکرد ویژگی های اصلی منجر به بهبود فعالیت های بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی می گردد، اما عملکرد ویژگی های تسهیل کننده تنها به تحسین بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی کمک می نماید.

کلمات کلیدی: “بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی”، ویژگی های هتل، عملکرد، رفتار ها

۱.مقدمه

با توجه به ماهیت ناپایدار و تجربی خدمات، مصرف کنندگان به دنبال اطلاعات مازاد جهت کاهش عدم قطعیت و پیچیدگی موجود در تصمیم گیری خرید هستند (لیتوین  و همکاران،۲۰۰۸). بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی به منبع اصلی اطلاعات تبدیل می گردد به دلیل (۱) حجم ارتقا یافته، (۲) پراکندگی، (۳) پایداری و قابل مشاهده بودن، (۴) ناشناس بودن و فریب، (۵) چشمگیر بودن ارزش، و (۶) مشارکت اجتماعی (کینگ  و همکاران،۲۰۱۴). سرا کانتالوپس  و سالوی  (۲۰۱۴) مرور گسترده ای را در خصوص ادبیات “بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی” انجام داده و آن را به دو دسته تحقیق طبقه بندی می نمایند: با این حال، ادبیات موجود به شدت به تاثیرات “بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی” توجه دارد. کینگ و همکاران (۲۰۱۴:۱۷۲) خواهان مطالعاتی در خصوص “شناسایی پیشینه های متعدد مرور رفتار” جهت توسعه استراتژی های قابل اجرای “بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی” می باشند. به خصوص، سرا کانتالوپس و سالوی (۲۰۱۴) اشاره می نمایند که تنها برخی مطالعات به عواملی توجه دارند که منجر به رفتار های “بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی” در کسب و کار هتل می شوند…

۵.نتیجه گیری

این مطالعه بر پایه فرضیه ای است که فعالیت ها (یعنی قصد، فراوانی، و دقت) و تحسین “بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی” توسط عملکرد مشخص هتل به صورت متفاوت تحت تأثیر قرار می گیرند. در این مطالعه، چهار موضوع به دست آمده است که می توان آن را به مقالات مربوط به  “بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی” اضافه کرد. اول این که، رفتار “بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی”یک ساختار چند بعدی دارد. اگر چه برخی از رفتارها ممکن است همبستگی داشته باشند، رفتارهای فردی پیش بینی کننده های منحصر به فرد خود را دارند. دوم این که، اولویت های جمعیت شناسی و اقامتگاه، رفتارهای “بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی”را پیش بینی نمی کنند. بر خلاف باور عمومی، سیستم های تشویقی مالی و غیر مالی تأثیری بر “بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی”ندارند. هدایتگران رفتار “بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی”، عملکرد ویژگی هتل، تجربه قبلی “بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی”و سهولت پلت فرم است. سوم این که، عملکرد ویژگی های اصلی به صورت مثبت و مستقیم به قصد، فراوانی و تحسین مربوط می شود، اما عملکرد ویژگی های سهولت به طور مستقیم تنها به تحسین مربوط می شود. چهارم این که؛ عملکرد ویژگی های سهولت تنها زمانی که عملکرد ویژگی های اصلی مثبت باشد،  می تواند به طور مثبت بر روی قصد، فراوانی و دقت تاثیر  بگذارد. ما همچنین دریافتیم که عملکرد مثبت ویژگیهای تسهیل کننده، زمانی که عملکرد ویژگی های اصلی منفی باشد، قصد ارسال “بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی”را کاهش می دهد یک توضیح احتمالی این اتفاق می تواند به آن صورت باشد که ارسال مورد نظر منفی است و عملکرد مثبت ویژگی های سهولت می تواند آسیب های عملکردی منفی  ویژگی های اصلی را بهبود بخشد…

Abstract

We treated electronic word-of-mouth (eWOM) behavior as a multidimensional construct and investigated the salient predictors for each individual eWOM behavior in this study, with an emphasis on hotel attribute performance. The results show that hotel attribute performance, previous eWOM experience, and platform convenience are the drivers of eWOM behaviors in general. Demographics and lodging preference do not affect eWOM behaviors. Economic incentives also have no effect on eWOM behaviors, which suggests that good reviews cannot be bought. The performance of core attributes can improve eWOM activities and eWOM praise, but the performance of facilitating attributes helps only with eWOM praise.

Keywords eWOM,Hotel attributes,Performance,Behaviors

۱.Introduction

Due to the intangibility and experiential nature of services, consumers seek additional information to reduce the uncertainty and complexity involved in making a purchase decision (Litvin et al., 2008). Electronic word-of-mouth (eWOM) has become a major source of information because of its (1) enhanced volume, (2) dispersion, (3) persistence and observability, (4) anonymity and deception, (5) salience of valence, and (6) community engagement (King et al., 2014). Serra Cantallops and Salvi (2014) conducted an extensive review of the eWOM literature and categorized it into two lines of research: antecedents of eWOM and influences of eWOM. However, the extant literature focuses heavily on the influences of eWOM. King et al. (2014: 172) called for studies to “uncover various antecedents of review-writing behavior” to develop feasible eWOM strategies. Specifically, Serra Cantallops and Salvi (2014) pointed out that only a few studies concentrate on factors that lead to eWOM behaviors in the hotel business…

۵.Conclusion

This study was based on the premise that eWOM activities (i.e., intention, frequency, and thoroughness) and eWOM praise are affected differently by hotel attribute performance. The present study produced four findings to add to the eWOM literature. First, eWOM behavior is a multidimensional construct. Although some of the behaviors may be correlated, individual behaviors have their own unique predictors. Second, demographics and lodging preference do not predict eWOM behaviors. Contrary to common belief, monetary and non-monetary incentives have no effects on eWOM. The drivers of eWOM behaviors are hotel attribute performance, previous eWOM experience, and platform convenience. Third, the performance of core attributes is positively and directly related to intention, frequency, and praise, but the performance of facilitating attributes is directly related to praise only. Fourth, the performance of facilitating attributes can positively affect intention, frequency, and thoroughness only when the performance of core attributes is positive. We also found that the positive performance of facilitating attributes decreases the intention to post eWOM when the performance of core attributes is negative. A possible explanation could be that the intended posting is negative, and a positive performance of facilitating attributes could partially recover the damage done by a negative performance of core attributes…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله بیس مدیریت با ترجمه

مقاله بیس بازاریابی

مقاله بیس مدیریت بازرگانی

مقالات انگلیسی مدیریت هتلداری

مقالات انگلیسی مدیریت عملکرد

مقالات بیس تجارت الکترونیک

مقالات بیس فناوری اطلاعات