اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد کارکنان

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده فرهنگ سازمانی

مقالات ترجمه شده تعهد سازمانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M760

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:  Econometrics for Financial Applications

نوع مقاله: فصل کتاب (Book Chapter)

تعداد صفحه انگلیسی:۱۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۸۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد کارکنان

عنوان انگلیسی:

The Influence of Corporate Culture on Employee Commitment

چکیده فارسی:

در این مقاله، تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد کارکنان بررسی شده است. این مطالعه بر اساس نظرسنجی از ۲۸۹ کارمند، مدیران و رهبران شرکت ها در هانوی و شهر وین ویتنام است. ما از آلفای کرونباخ و EFA برای ارزیابی های اولیه استفاده کردیم، CFA برای آزمایش اینکه آیا داده های واقعی مطابق مدل اندازه گیری فرض شده هستند و SEM برای بررسی مدل نظری است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS 23 و AMOS 23 برای ارزیابی مناسب بودن مدل تحقیق، آزمون روابط و ارزیابی قابلیت اطمینان و اعتبار مقیاس های اندازه گیری و برای ارزیابی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تمامی جنبه های تعهد کارکنان: تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مداوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که مدل ما تطابق بسیار خوبی با داده ها دارد.

مقدمه

برای کارآمد بودن یک شرکت علاوه بر سرمایه، کارکنان، تکنولوژی و مهارت های مدیریتی باید یک فرهنگ سازمانی مناسب وجود داشته باشد، فرهنگی که رضایت کارکنان و تمایل کارکنان برای موفقیت شرکت را تضمین کند. مطالعات بسیاری نشان می دهد که فرهنگ سازمانی تأثیر قابل توجهی در تعهد کارکنان و در نتیجه بر موفقیت شرکت دارد….

Abstract

In this paper, we study the influence of corporate culture on employee commitment. This study is based on a survey of 289 employees, managers, and company leaders in Hanoi and Vinh City, Vietnam. We used Cronbach’s alpha and EFA for preliminary assessments, CFA for testing whether the actual data fit a hypothesized measurement model, and SEM for checking the theoretical model. The collected data have been analyzed with SPSS 23 and AMOS 23 to assess the suitability of the research model, to test the relationships, and to assess the reliability and validity of measurement scales for evaluating the influence of the corporate culture on all aspects of employee commitment: affective commitment, normative commitment, and continuance commitment. The results show that our model is in very good accordance with the data.

Introduction

To be efficient, a company, in addition to capital, employees, technology, and management skills, must also have a favorable corporate culture, a culture ensuring employee satisfaction and their desire to help the company succeed. Many studies show that corporate culture has a considerable influence on employee commitment, and thus, on the company’s success. Therefore, it is in the best interest of each company to develop a favorable corporate culture.

۲ Research Overview

Several studies analyzed how corporate culture affects employee commitment. Some of these studies are based on data from Vietnam, some on data from other countries.

۲.۱ International Research on the Employee Commitment

Many research papers study the relationship between employees and their workplace In particular, several papers show that such phenomena as taking on extra tasks, refusing to take on extra tasks, absences, etc., affect the employee’s work performance (Allen and Meyer 1990, p. 1; Cohen 2007, p. 34; Hogg and Terry 2001, p. 110; Mathieu and Zajac 1990, p. 171; Porter et al. 1974, p. 604; Rashid et al. 2003, p. 713; Wasti 2003, p. 303; Yu and Egri 2005, p. 336).

In particular, Silverthorne (2004) studied employee commitment to work for the company. On the one hand, employees with such a commitment work more productively. Vice versa, Greenberg and Baron (2003, p. 163) show that, based on the employee’s behavior and attitude to work, one can predict his/her future commitment. Companies need employee commitment to minimize the personnel replacement and to avoid ineffectiveness of the existing employees (Mathieu and Zajac 1990, p. 171). For this purpose, individuals showing their commitment of staying may be respected and appreciated, and obtain a lot of benefits and incentives by their workplace (Mathieu and Zajac 1990, p. 171). The employee commitment benefits the society as a whole since it enhances the overall productivity and work performance (Mathieu and Zajac 1990, p. 171).