اطلاعیه

مقاله ترجمه شده بازاریابی سبز به عنوان یک مزیت رقابتی برای کسب و کارها

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده بازاریابی

مقالات ترجمه شده مزیت رقابتی

مقالات ترجمه شده مدیریت کسب و کار

مقالات ترجمه شده مدیریت زیست محیطی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M737

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): MDPI

نام مجله: sustainability

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۶۰۰۰تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : بازاریابی سبز به عنوان یک مزیت رقابتی برای کسب و کارها

عنوان انگلیسی:

Green Marketing as the Source of the Competitive Advantage of the Business

چکیده فارسی:

در این مقاله، ما بر اصول بازاریابی سبز و مفاهیم مربوط به آن تمرکز کردیم. هدف ما، بررسی رابطه بین پیاده سازی اصول بازاریابی سبز و موقعیت رقابتی شرکت در بازار است. برای اثبات رابطه بین پیاده سازی اصول بازاریابی سبز و موقعیت رقابتی شرکت ها، ما با وجود متغیرهای بسیار ، از روش رگرسیون چندگانه استفاده کردیم. پیش از آن یک تحلیل عاملی انجام دادیم که ما را در انتخاب عوامل اصلی کمک کرد. ما از نظرسنجی هایی که توسط PwC ، انجمن صنایع خودرو و اتومبیل سازی اسلواکی انجام شده است،

برای شناسایی عوامل کلیدی و پیشرفت های مورد انتظار در بخش تامین خودرو استفاده کردیم و تحقیقات بازاریابی ما، از دسامبر ۲۰۱۵ تا فوریه ۲۰۱۶انجام شد. بر اساس نتایج نظرسنجی های بازاریابی، و تحقیقاتی و مطالعه منابع موجود، ما نتیجه گرفتیم که هیچ مدل جامع بازاریابی سبز برای ارتباط میان رفتار محیطی مصرف کننده با استراتژی بازاریابی شرکت وجود ندارد. این مطالعه می تواند به صنعت خودرو کمک کند تا شرایط لازم را به نشان دهد و به ایجاد بازار خودرو جایگزین کمک کند . یافته های ما می تواند در ایجاد استراتژی شرکت ها به کار گرفته شود.

۱. مقدمه

دوره حاضر با تخرب منابع طبیعی، توسعه اقتصادی ناپایدار و به ویژه تغییرات اقلیمی همراه شده. این مسئله، تغییرات در رفتار مصرف کننده را نشان می دهد که واکنش های کسب و کارها را نیز تغییر می دهد. این هنر بازاریابی است. بررسی ها نشان می دهد که شش شرکت از ۱۰ شرکت حتی اگر افزایش اولیه ای در هزینه ها صورت گیرد، در طرح های پایدار سرمایه گذاری می کنند. بعضی از شرکت ها به سرعت سیستم مدیریت محیطی (EMS) را به وضع کرده و به یک رویکرد سازگار با محیط زیست برای همه فعالیت های شرکت روی آورده اند. بسیاری از شرکت ها شروع به اجرای طرح های پایدار کرده اند . این نشان دهنده افزایش آگاهی مشتریان از کسب و کار های مسئولانه است ، زیرا آنها می دانند که موضوعات محیطی، همه جوانب زندگی انسان را در بر می گیرد . ادغام اصول بازاریابی سبز در سیستم های کسب و کار به طور فزاینده ای در روند جهانی شدن اقتصاد برجسته شده است .

۱.۱ مسئولیت اجتماعی شرکت ها

محیط زیست به بخشی از یک رویکرد شرکت ها برای فعالیت های تجاری و فرصتی برای رشد کارآفرینی تبدیل شده است . این ایده ها شامل مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) است، که موضوع اصلی بحث و بررسی در چند جلسه سالانه مجمع جهانی اقتصاد بوده است. اتحادیه اروپا CSR را به عنوان ادغام داوطلبانه جنبه های اجتماعی و زیست محیطی در فعالیت های روزمره کسب و کار ها و تعامل با ذینفعان تعریف می کند. تحت این مفهوم، شرکت ها به طور داوطلبانه تصمیم می گیرند تا برای رسیدن به یک جامعه بهتر و یک محیط پاکیزه تر کمک کنند [۵]. این تعریف بر اساس مثلث سه وجهی مردم، سود، سیاره است، یعنی اندازه گیری تأثیرات مثبت و منفی سازمانی در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و محیطی جامعه ، با در نظر گرفتن سایر اصول CSR، مانند توسعه پایدار و داوطلبانه بودن .

Abstract

In this work we focused on summarizing the principles of green marketing and the concepts related to it. The aim of this contribution was to prove the relationship between the implementation of green marketing principles and sustainable competitive company position on the market. In order to prove the relationship between the implementation of green marketing principles and the competitive market position of companies, we used a multiple regression method to reveal the relationship, despite many variables.

This was preceded by a factor analysis that helped us to select the main factors of influence. In order to meet this goal, we have drawn from the surveys conducted by PwC (Bratislava, Slovakia), the Automobile Industry Association and the Slovak Automobile Institute to identify key factors and future expected development in the auto industry supplier segment and our marketing research, conducted from December 2015 to February 2016. Based on the results of marketing surveys, research responses and the study of available resources, we concluded that there is no comprehensive green marketing implementation model linking environmental consumer behavior with a link to the company’s marketing strategy. The contribution could help the Automotive Industry Union to present requirements to the government and help create incentives for the alternative vehicle market, and our findings could be incorporated into the creation of companies’ strategy.

Keywords: green marketing; sustainable competitive advantage; corporate social responsibility

Introduction

The current period is characterized by the destructive waste of natural resources, unstableeconomic development and, in particular, climate change. This is a state that shows changes in consumer behavior changing the responses of business entities. This is the art of marketing [1]. Surveys show that six out of 10 enterprises would invest in sustainable initiatives even if there were to be an initial increase in costs. Some businesses have very quickly adopted the Environmental Management System (EMS) and have begun to apply an eco-friendly approach to all corporate activities.

Many businesses have begun to take sustainable initiatives to take on a win-win approach that saves on the costs of the enterprise while demonstrating awareness among customers who are increasingly looking for promises from responsible businesses because they are aware that environmental themes affect all activities relating to human existence [2]. Incorporating the principles of green marketing into business systems is increasingly being mentioned in the globalization process of the economy, given the enormous potential in obtaining a viable competitive advantage [3].