اطلاعیه

مقاله ترجمه شده رابطه بین فرآیند برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعات استراتژیک و موفقیت آن

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده مدیریت استراتژیک

مقالات ترجمه شده سیستم های اطلاعات مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت صنعتی

مقالات ترجمه شده مهندسی صنایع

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M691

سال نشر: ۲۰۱۳

نام ناشر (پایگاه داده): IEEE

نام مجله: Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۲ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۴۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : رابطه بین فرآیند برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعات استراتژیک و موفقیت آن؛ مطالعه کاوشی

عنوان انگلیسی:

The relationship between the process of Strategic Information Systems Planning and its success; An explorative study

چکیده فارسی:

این مقاله مطالعه‌ای را در زمینه رابطه بین شکل فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی (SISP) و موفقیت SISP ارائه می‌کند. SISP فعالیت مهمی در همسویی سیستم‌ها و خدمات فناوری اطلاعات با الزامات تجاری است. اما با وجود اهمیت آشکار برنامه‌ریزی مناسب سیستم‌های فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان‌ها، موفقیت SISP روشن نیست. و از آنجایی که موفقیت SISP تحت تأثیر فرایند دنبال شده در ایجاد SISP نیز است سوال پژوهشی این مطالعه این است که «شکل فرآیند SISP چگونه بر موفقیت SISP تأثیر می گذارد؟». بر اساس یک مطالعه اکتشافی چند موردی، نتیجه گرفتیم که خاص بودن و جامعیت استراتژی‌ها، اهداف و تصمیم‌ها در یک سازمان تأثیر مثبتی بر موفقیت SISP دارد. نتیجه دیگر این است که نقش بارزتر سازمان IS/IT در فرآیند SISP بر کیفیت SISP قابل تحویل تأثیر مثبت دارد اما تأثیری منفی بر ایجاد همکاری بین کسب و کار و IT در سازمان دارد. نتیجه نهایی این است که به نظر می‌رسد دنبال کردن یک متدولوژی رسمی SISP تأثیری بر موفقیت SISP ندارد. این یافته ها دستورالعمل هایی را برای متخصصانی فراهم می‌کند که قصد دارند یک SISP را به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای همسویی کسب و کار و IT ایجاد کنند.

۱- مقدمه

برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی (SISP) فعالیت مهمی در همسویی سیستم‌ها و خدمات فناوری اطلاعات با الزامات تجاری است [۱۴]. با وجود اهمیت آشکار برنامه‌ریزی مناسب سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات (IT) و سیستم‌های اطلاعاتی (IS) در سازمان‌ها موفقیت SISP روشن نیست [۵]. نویسندگان مختلف عوامل موثر متفاوت (برای مثال [۴]، [۵]، [۱۵] و [۱۰]) و در عین حال متغیرهای متفاوتی را برای (ادراک) موفقیت SISP ارائه کرده‌اند [۱۳]. یکی از عوامل موثر پر تکرار برای موفقیت SISP فرایندی است که برنامه استراتژیک IS با آن تدوین شده است و «تناسب» این فرایند با عوامل فرهنگی و وضعیتی سازمان است.

این مقاله مطالعه‌ای را در زمینه رابطه بین شکل فرایند SISP و موفقیت SISP ارائه می‌کند. سوال پژوهشی این است که «شکل فرایند SISP چگونه بر موفقیت SISP تأثیر می‌گذارد؟» این سوال در اثر تجربه نویسندگان به وجود آمده است (که هر دو مشاورانی مجرب در زمینه SISP هستند) زیرا حتی با دنبال کردن متدولوژی یکسان SISP، این فرآیند همیشه برای محیط سازمانی خاص در یک پروژه خاص SISP تغییر خواهد کرد. ساختار باقی مقاله به این صورت است. در ابتدا مروری بر روی منابع مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته این سوال، شکل فرایند SISP و موفقیت SISP ارائه خواهد شد که به مدل مفهومی دقیق این مطالعه منجر می شود. سپس روش پژوهشی این مطالعه را نشان خواهیم داد که مطالعه اکتشافی انتخاب شده است. پس از آن استراتژی جمع آوری داده ها و داده های واقعی و سپس تحلیل نتایج نشان داده خواهد شد. این مقاله با نتیجه گیری و بحث درباره نتایج پایان می یابد.

Abstract

This paper reports a study into the relationshipbetween the configuration of the process of Strategic Information Systems Planning (SISP) and the success of SISP. SISP is an important activity in the alignment of information technology systems and services to business requirements. However, despite the obvious importance of a proper planning of information technology and information systems in organizations, success of SISP is not evident. And as the success of SISP is also influenced by the process followed in developing the SISP, the research question for this study was “How does the configuration of the SISP process influence the success of the SISP?”.

Based on an explorative multi case study, we concluded that the specificity and comprehensiveness of strategies, goals and decisions in an organization has a positive effect on the success of SISP. Another conclusion was that a more dominant role of the IS/IT organization in the SISP process influences the quality of the SISP deliverable positively, but has a negative effect on the building of partnership between business and IT in the organization. A final conclusion was that following a formal SISP methodology does not seem to have an effect on the success of SISP. These findings provide guidance for practitioners that plan to develop an SISP as part of their efforts to align business and IT.