اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت کیفیت مقصد توریستی در جهت رضایت بازدیدکنندگان

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M614

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Procedia Economics and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۵۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت :  مدیریت کیفیت مقصد توریستی در جهت رضایت بازدیدکنندگان

عنوان انگلیسی:

Quality management of the tourist destination in the context of visitors’ satisfaction

چکیده فارسی:

خاصیت یک مقصد توریستی ضرورت اعمال مدیریت کیفیت یکپارچه را به همراه دارد که علاوه بر این شامل ارزیابی رضایت بازدیدکنندگان از یک مقصد با عوامل کیفیت کلیدی می باشد. مقالۀ حاضر به تعیین مهمترین عواملی که بیشترین تأثیر را بر رضایت کل بازدیدکنندگان و روابط بین ارزیابی عوامل خاص، رضایت کلی بازدیدکنندگان و انتظارات آن ها دارند می پردازد. داده ها توسط یک پژوهش اولیه مصوب جمهوری چک در مقصد توریستی برنو و اطراف آن به دست آمد. روش آنالیز رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت. در نتیجه، عواملی که بیشترین تأثیر را بر رضایت کلی بازدیدکنندگان داشتند شناسایی شدند. در آن واحد تأیید شد که رضایت کلی بازدیدکنندگان از ارزیابی عوامل کیفیت فردی که تحت تأثیر انتظارات و توقعات هستند بیشتر است

مقدمه

اخیراً کارهای تحقیقاتی متعددی در زمینۀ گردشگری بر مطالعۀ رضایت کلی در مقصدهای توریستی خاص متمرکز شده اند. تحقیقات رضایت و مبتنی بر کیفیت و عوامل فردی آن برای مدیران مقصد اهمیت دارد. به گونه ایی که به مدیران در بهبود محصول هسته ایی و ارتقای منطقه در گروه های هدف کمک می کند.

در چهارچوب تحقیقات رضایت، از مفاهیم تعریف گوناگون استفاده می شود. پیش از همه باید بر تفاوت بین شرایط کیفیت و رضایت اهمیت دارد. با وجود این که رابطۀ بین کیفیت و رضایت قطعی و بدون تردید است  اما تسی و ویلتون (۱۹۸۸) تأکید دارند که رضایت کلی و جنبه های خاص کیفیت خدمت باید همانند مفاهیم مختلف مستقل از هم ارزیابی شوند. اجماع کلی در این خصوص نشان می دهد که رضایت یک ارزیابی ذهنی پس از خرید یا استفاد ه می شود.

Abstract

The specificity of a tourist destination brings the necessity to apply integrated quality management that also includes evaluating the satisfaction of visitors to a destination with the key quality factors. The article deals with the determination of the most important factors which have the highest impact on the total satisfaction of visitors and the relations between the evaluation of particular factors, the overall visitorś satisfaction and their expectations. The data was obtained by means of a primary research enacted in the Czech Republic in the tourist destination of Brno and its surroundings. The method of regression analysis was used. As a result, the factors most influencing the overall visitorś satisfaction were identified; at the same time it was confirmed that the overall satisfaction of visitors is higher than the evaluation of individual quality factors which are influenced by expectations.