اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه مطالعه طولی مدیریت در آمد: تجزیه توانایی های مالی شرکت ها

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M607

سال نشر: ۲۰۱۶

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Procedia Economics and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۲۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی  ترجمه شده رشته مدیریت :  مطالعه طولی مدیریت در آمد: تجزیه توانایی های مالی شرکت ها

عنوان انگلیسی:

the longituinal study of earnings management : analysis on companies financial abilities

چکیده فارسی:

هدف این مقاله ارائه دلایل تجربی روابط بین تواناییهای مالی در مقابل عبارات مالی مرتبط به سطح مدیریت درآمد بین شرکتهای دولتی بورس مالزی ، از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۲ می باشد. در درجه اول، نمونه های اولیه از ۳۷۵ شرکت دولتی منتخب که ۴۵۰۰  سال کاری تحت مشاهده بودند، تشکیل شد. از نمونه ها ، آن شرکتهایی که به کار مدیریت درآمد اشاره نکرده اند، به عنوان نمونه مطالعه جدا شدند. بدین ترتیب، نمونه نهایی این مطالعه شامل ۳۹۷۱ مشاهده سال کاری است. این مطالعه مدل کوتاری را به عنوان مدل اندازه گیری برای سطح مدیریت درآمد در سازمان تجاری انتخاب کرد. . در ضمن، نتایج این تحقیق به ارتباطات مهمی بین صلاحیت درآمد، صلاحیت ساختار مالی، صلاحیت بازپرداخت بدهی و عوامل غیر مالی در ارتباط با سطح در آمد مدیریت  در سازمان تجاری اشاره کرده است. بنابراین، این مدارک می توانند به عنوان مکانیسم مالی جدیدی برای سهامداران بالقوه و موجود مورد استفاده قرار گیرند تا آنها را در تصمیم گیریهایشان یاری رساند.

واژگان کلیدی: مدیریت درآمد EM، توان درآمدها EAB، توان بازپرداخت بدهی DRAB، توان ساختاری مالی FSAB

۱-مقدمه:

این مطالعه صلاحیتهای مالی را که بر میزان مدیریت درآمد شرکتهای دولتی لیست شده بورس مالزی تاثیر گذار است را از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۲ مورد بررسی قرار خواهد داد. بنابراین، این مطالعه ثمرات مفیدی برای سهامداران بالقوه که بر اطلاعات مالی موسسات تجاری ، تکیه می کنند، دارد. این موضوع برای بحث خیلی مهم بود چه که اطلاعت مالی فاش شده موسسات تجاری بر روی محاسبات تخمینی پایه گذاری شده بود. این اعمال مجوز ” اعمال محاسبات مورد قبول عمومی”۱ را داشت و در بسیاری از شرکتهای بورس مالزی مورد استفاده قرار گرفته شد، اگر چه که قوانین موسسات تجاری عاری از حس مسئولیت، به خاطر اهداف شخصی تجاریشان دست کاری می شود. این استراتژی ها معمولاً به عنوان استراتژیهای کار مدیریت درآمد یا کار پختن کتب معروفند. ( آلبرچ، آلبرچ و زیمبلمان، ۲۰۱۲).  به عبارت دیگر، فعالیتهای جعلی ممکن می توانند از استراتژیهای مدیریت درآمد متجاوز که در بازار سرمایه استفاده می شود بوجود آیند. به این دلیل، برای سهامداران بالقوه و موجود خیلی مهم است که درک کنند که چگونه صلاحیتهای مالی در میزان  مدیریت درآمد موسسات تجاری مشارکت کرده است . بدین ترتیب، با کارکردن بر روی این موضوع، مطالعه فعلی به بررسی یافتن ارتباطات ممکن بین صلاحیتهای مالی ومیزان مدیریت درآمد در موسسه تجاری می پردازد.

۲-موارد مورد مطالعه

سهامداران بالقوه و موجود معمولاً در مورد  سودی که اطلاعات مالی سازمانهای تجاری فاش می کنند در راستای کنشگران بازار سرمایه علاقه مند هستند. اما اعتماد اطلاعات مالی فاش شده خیلی از طرف مردم بی سواد از نظر امور مالی در هنگام اخذ تصمیم مورد اهمیت قرار نگرفت.( سان، سالاما، حسینی و هاباش، ۲۰۱۰  ). همچنین این موضوع شامل سهامدارانی نیز هست که به مسئل مربوط به اعداد درآمد و سود گزارش مالی موسسه تجاری علاقه مند هستند. اگرچه که امروزه بخاطر پیچیدگی رو به افزایش کار موسسات تجاری معیار حسابداری برای مدیرانی که معاملات مالی را انجام می دهند کمی نرمش نشان داده است. ( نورونابی، ۲۰۱۴). علاوه بر این، با وجود قانون اصول حسابداری که برای مدیران تعیین شده است، امکان کار مدیریت تهاجمی درآمد که توسط سازمان تجاری انجام گیرد، نیز وجود دارد. بنابراین، این کارها در گزارشات مالی یافت می شدند.

متعاقباً، کاربرهای گزارشات مالی از فعالیتهای دستکاری شده در آمد که توسط مدیران برای معاملات اطلاعات مالی انجام می شد، معمولاً بی اطلاع بودند. ( ۲۰۱۲تسیپوریدو و اسپاتیس، ۲۰۱۲) به عبارت دیگر، سهامداران بالقوه و موجود معمولاً به اطلاعاتی که از گزارشات مالی استخراج شده،  تکیه می کنند تا در مورد فعالیتهای سرمایه گذاریشان تصمیم گیری نمایند.بنابراین، اعتباراطلاعات مالی رو نمایی شده توسط محققان آکادمیک با نقد و بررسی بحث می شود تا تاثیر آن بر روی سهامداران مشخص شود (بلانکو، گارسیا لارا و تریبو ، ۲۰۱۴) دلیل آن موارد مختلفی  است که مرتبط به اعتبار اطلاعات مالی است که توسط سازمان تجاری گزارش شدهاست. یکی از موارد مرتبط نزدیک به اعتبار اطلاعات مالی عوامل وقوع کار مدیریت در آمد است.(۲۰۰۵ ریچاردسون، اسلوان، سولیمان و تونا، ۲۰۰۵) اگر مکانیسم نا مفهومی در رساندن اطلاعات به کار مدیریت درآمد وجود داشته باشد، این کار باعث ضرر رساندن به سهامداران بالقوه و موجود در هنگام تصمیم گیری می شود.بنابراین، این مطالعه چند مدرک تجربی ارائه می نماید که نشان می دهد که چگونه صلاحیتهای مالی بر روی کارمدیریت در آمد سازمان تجاریتاثیر گزار است.

Abstract

The aim of this paper is to provide empirical evidences of the relationships between the financial abilities towards in the financial statement to the earnings management level (EM) among of public sector companies on Bursa Malaysia from year 2001 until 2012. Primarily, the initial samples comprised 375 selected public listed companies with 4500 firm-years observation. From the samples, those companies who have not implied with the earnings management activities was excluded as a sample of the study. Thus, the final sample of this study was comprises 3971 firm-years observation. The study was adopted the Kothari Model as a measurement model for earnings management level in the business organization. Meanwhile, the findings of this study indicated significant relationships between earnings ability (EAB), financial structure’s ability (FSAB), debt repaying ability (DRAB) and non-financial factors (NFF) towards the earnings management level (EM) in the business organization. Therefore, these evidences can be used as new financial mechanisms to potential and existing stakeholders in order to assist them for any decision making purposes.