خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی مدلی برای مدیریت دانش پروژه

مقاله انگلیسی مدلی برای مدیریت دانش پروژه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

کد محصول:M119

ترجمه مقاله موجود نیست برای سفارش ترجمه تماس بگیرید

تعداد صفحه انگلیسی:۲۲

سال نشر: ۲۰۱۱

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدلی برای مدیریت دانش پروژه

عنوان انگلیسی:

A Model of Project Knowledge Management

 

چکیده فارسی:

دانش مهمترین منبع مورد نیاز برای مدیریت پروژه میباشد. هدف از این مقاله ارائه یک مدل کامل و سازگار از مدیریت دانش پروژه می باشد. دو نوع دانش اساسی پروژه وجود دارد: دانش خرد مورد نیاز برای انجام یک فعالیت(یا قسمتی از آن) و دانش کلان پروژه (بعبارتی دیگر تمامی دانش افراد در یک سطح سازمانی). دانش پروژه در چهار سطح مجزا مدیریت میگردد: فردی، پروژه، سازمان و جهانی. این مقاله چرخه عمر دانش خرد پروژه و همچنین چرخه عمر دانش کلان پروژه را در هر سطح سازمانی و همچنین بعنوان فرآیند عمودی دانش جریان یافته بین سطوح سازمانی تشریح میکند

کلمات کلیدی: مدیریت دانش پروژه، دانش خرد، دانش کلان، چرخه عمر دانش، جریان عمودی دانش، دانش سازمانی، دانش جهانی، دانش فردی، دانش پروژه

Abstract

Knowledge is the most important resource needed for project management. The aim of this article is to present a full, consistent model of project knowledge management. There are two basic types of project knowledge: micro-knowledge, needed for performing a single task (or its part), and macro-knowledge (in other words, all the knowledge possessed by people from a given organizational level). Project knowledge is managed at four distinct levels: individual, project, organization, and global. The article describes the micro-knowledge life cycle and macro-knowledge life cycles from each organizational level, as well as the processes of vertical knowledge flow between organizational levels.