اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مختصات و پویایی روابط بین شرکت های چندملیتی و توسعه اقتصادی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M484

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۵  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مختصات و پویایی روابط بین شرکت های چندملیتی و توسعه اقتصادی_ یک رویکرد نظری

عنوان انگلیسی:

Coordinates and Dynamics of the Relationships between Multinational Enterprises and Economic Development – A Theoretical Approach

چکیده فارسی:

هدف این مقاله، تشکیل یک چارچوب مفهومی براساس تجزیه و تحلیل های تاریخی نظریه ها دررابطه با شرکتهای چندملیتی و توسعه اقتصادی است (که اکثرآنها یک جانبه و یک بُعدی بوده و تنها روی یک پیش زمینه نظری متمرکز هستند)، و شامل ایده ماتریسی با معماری متغیر می شود که مدلهای موجود را با هم ادغام می کند و می توانند اجازه تجزیه و تحلیل پویا و جامعی از روابط بین شرکتهای چندملیتی و توسعه اقتصادی را درون متن گذری، فعلی و آتی بدهند که از مشخصات آنها، پیچیدگی (زیاد)، آشفتگی و فراریت است.

واژگان کلیدی:شرکتهای چندملیتی (MNEs)؛ توسعه اقتصادی؛ نظریه های توسعه؛ سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI).

۱. مقدمه

تجزیه و تحلیل روابط بین شرکتهای چندملیتی (MNEs) و توسعه اقتصادی، یکی از موضوعات ثابت در نیمه آخر قرن در رابطه با دستورالعمل محققان (در اقتصاد، اقتصاد بین الملل، کسب و کار بین المللی، استراتژی بین المللی) بود. اما سطوح رویکرد، عمق و ارتباط آنها از لحاظ نتایج به دست آمده، بسیار متفاوت بود: (الف) برخی از مطالعات منحصرا به عمق و پویایی این روابط از لحاظ NMEs مجموعه سه تایی پرداخته بودند، در نتیجه به نظریات و مدلهای توسعه برای کشورهای توسعه یافته منجر شدند (با تاکید همزمان بر سهمآنها در توسعه اقتصاد جهانی)، و از ویژگی بسیار قوی پس از واقعیت و یک جانبه بودن برخوردار بودند (اکسین و ماتیسنز، ۲۰۰۲؛ راگمن و وربکه، ۲۰۰۴؛ اسموسن، ۲۰۰۹)؛ (ب) دیگری سرگرم اثرات و وابستگی های متقابل بین MNEs کشورهای توسعه یافته و توسعه کشورهای درحال توسعه شده بود (اهیاکپور، ۱۹۹۰؛ رودریگوئز- کلاره، ۱۹۹۶؛ راگمن، ۲۰۱۰)؛ (ج) همچنین مطالعات و تحقیقاتی هم بودند که سعی داشتند منحصرا به روابط بین MNEs و توسعه اقتصادی در مورد کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای درحال گذر توجه داشته باشند (کوروو-کازورا و گنک، ۲۰۰۸؛ کیگوندو و جی، ۲۰۰۸؛ گاملتوفت، پرادهان و گولدستین، ۲۰۱۰).

Abstract

The paper aims to configure, based on the historical analyses of the theories regarding multinational enterprises and economic development (which, most of them, are unilateral, unidimensional and focused on just one theoretical background) a conceptual framework – subsumed to the idea of a matrix with variable architecture that integrates existing models – able to allow and favour the exhaustive and dynamic analysis of the relationships between multinational enterprises and economic development within the current and future spatial and temporal context – characterized by (enormous) complexity, turbulence and volatility.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.