اطلاعیه

مقاله ترجمه شده شایستگی های مدیریت پروژه برای توسعه منطقه ای

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M462

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۳۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۴  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده شایستگی های مدیریت پروژه برای توسعه منطقه ای در رومانی: تجزیه و تحلیل هایی از مدل “کار کردن با افراد”

عنوان انگلیسی:

Project Management Competencies for Regional Development in Romania: Analysis from “Working with People” Model

چکیده فارسی:

این مقاله نشان دهنده مهارت ها و شایستگی های (فنی، رفتاری و زمینه ای) مؤثر بر توسعه منطقه ای و روستایی در رومانی می باشد. روش شناسی مورد استفاده در این مقاله، مدل کار کردن با افراد (WWP) است که عناصر یادگیری اجتماعی و برنامه ریزی و مدل های مدیریت پروژه بین المللی را در هم ادغام می کند که به نوبه خود به ادغام تواناییها و ظرفیتهای موثر بر توسعه منطقه ای می پردازد. مدل WWP، نتیجه تجربه برنامه ریزی توسعه روستایی گروه تحقیقاتی GESPLAN در دانشگاه فنی مادرید در زمینه های متعدد اروپایی و کشورهای در حال ظهور است. نتایج نشان می دهد که مهارت ها و تواناییها و ظرفیتهای اصلی برای توسعه منطقه ای در رومانی بر سه مولفه تمرکز دارند که عبارت اند از: فنی کارآفرینی، اجتماعی اخلاقی، سیاسی زمینه ای. درس هایی که از تجربیات  سال اول شبکه توسعه روستایی ملی رومانیایی (NRDN) به دست آمده، نشان می دهد که رویکرد مدیریت پروژه  برای توسعه منطقه ای مناسب تر از رویکرد “فنی” مدیریت بوده و بر رفتار افراد و زمینه هایی که در آن کار می کنند نیز تاکید می کند. این امر شیوه جدیدی از تفکر را در زمینه های جدید پژوهش در مورد برنامه ریزی پروژه های توسعه منطقه ای، ارزیابی و مدیریت می گشاید. این سه بعد برای مدیریت موثر و پیاده سازی پروژه ها و برنامه ها در شرایط توسعه منطقه ای ضروری هستند.

کلید واژه ها: توسعه منطقه ای، شایستگی های مدیریت پروژه، کار کردن با افراد، رومانی.

۱.  مقدمه

اولین مدل های برنامه ریزی توسعه منطقه ای بین دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ ارائه شده و این روش را به عنوان راه حلی برای تمام مشکلات ترویج داده اند. در این مدل ها، ابزار اصلی برای توسعه منطقه ای شامل پروژه چاپ آبی بر اساس مهندسی، عقلانیت علمی و رویکرد بالا به پایین (باند و Hulme، ۱۹۹۹) بوده و با تسلط برنامه ریزی کمی و از بالا به پایین همراه است. این رویکرد “فنی” سبب ایجاد دوگانگی واضحی بین شهر و روستا شده و در نتیجه درگیری های متعددی در زمینه شهرک سازی در مناطق روستایی (چیسهولم، ۱۹۶۲)، برنامه ریزی استفاده از زمین (کلارک، ۱۹۸۲) و تقسیم جامعه (مور، ۱۹۸۴) رخ داده است. در اروپا، این رویکرد فنی در سیاست های ملی برای نمایش دادن برنامه ریزی توسعه منطقه ای با جهت گیری قوی نسبت به تولید منعکس شده است.

با توجه به شکست این مدل توسعه منطقه ای، ارزش ها و گرایش های جدیدی در جوامع توسعه یافته پدید آمده است (Cazorla و همکاران، ۲۰۱۳). دلیل این امر عمدتا این است که در اوایل دهه ۹۰ نویسندگان مختلفی به ظهور پست مدرنیسم به ویژه در ارتباط با تغییرات فرهنگی و ایدئولوژیک در مناطق روستایی اشاره کرده اند (Cloke، ۱۹۹۳؛ Halfacree، ۱۹۹۳؛ مرداک و پرات، ۱۹۹۳؛ فیلو، ۱۹۹۳). در این مرحله جدید که نشان دهنده عدم وجود جامعه سرمایه داری صنعتی است، جامعه “قدیمی” می شود (Cazorla و همکاران، ۲۰۱۳). سایر ارزش هایی که در پست مدرنیته تثبیت شده و رویکرد منحصر به فردی را برای توسعه ارائه می کنند، رویکرد ارضی به برنامه ریزی می باشند (فریدمن و ویور، ۱۹۸۱).

همانطور که در ادبیات موضوعی اخیر اظهار شده است (Cazorla و همکاران، ۲۰۱۳)، پس از ایجاد تعدیلات متعدد در این ابزار در سال های ۱۹۸۵ و ۱۹۸۸، این جهت گیری جدید ارضی توسعه منطقه ای به عنوان راه اصلی اجتماعی تایید شده و به مقابله با اثرات نامطلوب راهنمایی های قبلی، بر اساس معیارهای برجسته کاربردی می پردازد.

Abstract

This paper shows the skills and competences (technical, behavioural and contextual) affecting regional and rural development in Romania. The methodology used is based on the model of Working with People (WWP), which integrates elements of social learning and planningand Project management international models, which integrate competences that have an influence on regional development. WWP model is the result of experience in rural development planning from the research group GESPLAN at the Technical University of Madrid in several European contexts and emerging countries.

The results show that the main skills and competences for regional development in Rumania are focused on three components: technical-entrepreneurial,social-ethical and political-contextual. Experience lessons in the first years of the Romanian National Rural Development Network (NRDN) demonstrate the right project management approach for Regional Development, exceeding the “technical” approach of the management and emphasizing the behaviour of individuals and the contexts where they work. This new way of thinking opens up new fields of research in regional development projects planning, evaluation and management. These three dimensions are necessary for effective management and implementation of projects and programs under conditions of regional development.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.