اطلاعیه

مقاله ترجمه شده ادغام تحرک جهانی و مدیریت استعداد جهانی: بررسی چالش ها و فرصتهای استراتژیک

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M459

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۲۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۹  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده ادغام تحرک جهانی و مدیریت استعداد جهانی: بررسی چالش ها و فرصتهای استراتژیک

عنوان انگلیسی:

Integrating global mobility and global talent management: Exploring the challenges and strategic opportunities

چکیده فارسی:

اگرچه تحرک جهانی، عنصر مهمی از بسیاری از سیستمهای مدیریت استعداد جهانی (MNE) شرکتهای چند ملیتی را نشان می دهد، اما دو زمینه عمل به طور گسترده در تحقیق و عمل جداشده اند. هدف مقاله حاضر، ایجاد گفتمانی حول ادغام این دو زمینه مهم عمل و توضیح نحوه ادغام تحرک جهانی و مدیریت استعداد جهانی برای شرکت در موفقیت MNE است. تئوریهای سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی به عنوان قالب های نظری برای ادغام این دو زمینه معرفی شده اند و مجموعه استعداد جهانی و روال عادی مدیریت جریانهای نیروی انسانی جهانی به عنوان روال های عادی کلیدی سازمانی معرفی شده اند که می توانند مشارکت تحرک جهانی در MNE را به حداکثر برسانند. همچنین این مقاله به چالش ها و فرصتهای ادغام تحرک و استعداد پرداخته و برخی از جهت ها برای مطالعات آتی را به طور خلاصه بیان می کند.

واژگان کلیدی: مدیریت استعداد جهانی؛ تحرک جهانی؛ مهاجرت؛ ورود؛ مجموعه استعداد؛ تئوری سرمایه انسانی؛ تئوری سرمایه اجتماعی

۱. مقدمه

محوریت مدیریت استعداد جهانی (GTM) برای دستیابی به اهداف استراتژیک شرکتهای چند ملیتی (MNE) در سالهای اخیر به طور گسترده تصدیق شده است (اسکولیون، کولینگز و کالیگیوری، ۲۰۱۰؛ ستاهل و همکاارن، ۲۰۱۲؛ طریق و شولر، ۲۰۱۰). بینشهای تجربی نوظهور بر اهمیت تحرک بین المللی کارمندان به عنوان عامل کلیدی استراتژیهای استعداد جهانی MNE (مک دانل، لامار، گانیگل و لاول، ۲۰۱۰؛ اسپارو، ۲۰۰۷؛ ستاهل و همکاارن، ۲۰۱۰)، و سطوح تنوع بین المللی (تیهانی، الستراند، دیلی  دالتون، ۲۰۰۰) تاکید می کنند. به طور مشابه، نشان داده شده است که استفاده از مهاجران ملی کشور مادری (PCN) برای عملیات فرعی کارکنان، بهره وری نیروی کار فرعی را بهبود می بخشد، به خصوص در عملیات جدید در مکانهایی با فرهنگ متفاوت (گونگ، ۲۰۰۳). مجموعه نوظهوری از متون هم به منافع استراتژیک انتقال کارمندان از عملیات فرعی به شرکت HQ (وارد شوندگان) اشاره می کنند (ریچه، ۲۰۱۲). این مطالعات به اهمیت تجربه بین المللی رهبران سازمانی در مسیر استراتژیک شرکتهایشان و تاثیر آن بر عملکرد شرکت اشاره می کنند. آنها یک منطق مبتنی بر شاهد را برای ارتباط بین تحرک جهانی و مدیریت استعداد جهانی در MNE فراهم می آورند. درواقع، در برخی از MNE که به روی چرخش شغی بین المللی باز هستند، یک شرط عضویت در استخر استعداد رهبری سازمان است (هال، ژو و یان، ۲۰۰۱).

متون آکادمیک تا حد زیادی درباره ادغام بین تحرک جهانی و مدیریت استعداد جهانی (GTM) سکوت کرده اند. این یک شکاف قابل ملاحظه است، زیرا سازمانها راهنمایی نظری یا تجربی کمی درباره نحوه به حداکثر رساندن ادغام تحرک جهانی و مدیریت استعداد جهانی و نحوه به حداکثر رساندن مشارکت تحرک جهانی در عملکرد سازمانی داشته اند. هدف این مقاله، آغاز گفتمانی حول ادغام تحرک جهانی و مدیریت استعداد جهانی است. این مقاله براساس تئوریهای سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی، این زمینه های عمل را با هم ادغام کرده و یک نقطه انفصال تئوری را برای مطالعات آتی درباره این موضوع مهم فراهم می کند. یک استدلال محوری در این مقاله، این است که تحرک جهانی به عنوان یک کارکرد، نیازمند حرکت از تمرکز تبادل آشکار بر موضوعات پذیرش و مالیات، به تمرکز استراتژیک تری است که به سازمان اطمینان می دهد که می تواند به طور موثر استراتژی استعداد جهانی اش را ارائه دهد.

به طور ساختاری، این مقاله با معرفی زمینه های GTM و تحرک جهانی کار خود را آغاز می کند. کارکردهای متفاوت تحرک جهانی و همترازی آنها با استراتژی GTM  MNE مورد بررسی قرا رگرفته و تئوریهای سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی به عنوان قالب های نظری برای توجه به ادغام این زمینه ها معرفی می شوند. سرانجام، برخی از چالشها و فرصتها در ادغام GTM و کارکردهای تحرک جهانی در سازمانها بیان می شوند.

Abstract

Although global mobility represents an important element of many multinational enterprise’s (MNEs) global talent management systems, the two areas of practice have largely been decoupled in research and practice. The current paper aims to build a dialog around the integration of these two important areas of practice and illustrate how the integration of global mobility and global talent management can contribute to the success of the MNE. Human capital and social capital theories are introduced as theoretical frames for the integration of the two areas and global talent pools and routines for managing global staffing flows are introduced as key organizational routines that can maximize the contribution of global mobility to the MNE. The paper also considers challenges and opportunities for the integration of mobility and talent and outlines some directions for future study.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.