اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اثرات واسطه ای تعهد عاطفی سازمانی و قرارداد روانشناختی در رابطه بین شیوه های جبران خدمات استراتژیک و به اشتراک گذاری دانش

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M446

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۲  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده اثرات واسطه ای تعهد عاطفی سازمانی و قرارداد روانشناختی در رابطه بین شیوه های جبران خدمات استراتژیک و به اشتراک گذاری دانش

عنوان انگلیسی:

Mediating Effects of Affective Organizational Commitment and Psychological Contract in the Relationship between Strategic Compensation Practices and Knowledge Sharing

چکیده فارسی:

مطالعه حاضر به منظور توسعه ادبیات موضوعی مدیریت دانش و پاداش استراتژیک از طریق توسعه روابط میان آنها انجام شده است. نمونه پژوهش شامل ۳۰۱ نفر از کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی در کشور ایران می باشد. از رگرسیون خطی چندگانه و ساده و تجزیه و تحلیل مسیر برای آزمون روابط مستقیم و واسطه ای بین متغیرها استفاده شده است. نتایج روابط معنی داری را بین (الف) شیوه های پاداش استراتژیک و تعهد سازمانی عاطفی، (ب) تعهد سازمانی عاطفی و به اشتراک گذاری دانش، (ج) شیوه های پاداش استراتژیک و قرارداد روانشناختی و (د) قرارداد روانشناختی و به اشتراک گذاری دانش برجسته کرده است. نتایج نشان داد که شیوه های پاداش استراتژیک با تعهد سازمانی عاطفی و قرارداد روانشناختی رابطه مثبت دارند. علاوه بر این، نتایج نشان دهنده شواهدی می باشند که بر اساس آن تعهد سازمانی عاطفی و قرارداد روانشناختی دارای اثر واسطه ای قابل توجهی بر رابطه میان شیوه های پاداش استراتژیک و به اشتراک گذاری دانش می باشند. مفاهیم مدیریتی و یافته های عملی نیز برجسته شده اند.

واژگان کلیدی: شیوه های پاداش استراتژیک، قرارداد روانشناختی، تعهد سازمانی عاطفی، به اشتراک گذاری دانش.

۱.         مقدمه

از اواسط دهه ۱۹۹۰، مدیریت دانش به عنوان یک موضوع شدیدا مورد علاقه برای هر دو دانشگاهیان و عاملین سازمانی ظهور پیدا کرد. مدیریت دانش در واقع شکل تکامل یافته شیوه های مدیریت منابع انسانی، از جمله جبران خسارت و پاداش است. در واقع، نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت دانش توسط محققان و پژوهشگران متعددی مورد بحث واقع شده است.

به عنوان مثال، نقش منابع انسانی در مدیریت دانش در تسهیل انتشار یادگیری از طریق کارگاه های آموزشی (آرمسترانگ، ۲۰۰۰)، نقش منابع انسانی در ایجاد و استفاده از دانش (Garavan و همکاران، ۲۰۰۰) و نقش منابع انسانی در انتخاب دانش مناسب برنامه های مدیریت، ایجاد تیم و رهبری مدیریت دانش (سلیمان و اسپونر، ۲۰۰۰) را در این زمینه می توان نام برد. در حالی که اهمیت مسائل مربوط به مدیریت منابع انسانی به طور گسترده بیان شده، رابطه بین شیوه های جبران خسارت و پاداش استراتژیک و به اشتراک گذاری دانش هنوز چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. مفهوم شیوه های مدیریت منابع انسانی استراتژیک در مدیریت منابع انسانی بر اساس فلسفه مبتنی بر ماهیت استراتژیک منابع انسانی است (آرمسترانگ، ۲۰۰۰؛ والتون، ۱۹۸۵). به گفته آرمسترانگ (۲۰۰۰) هدف شیوه های مدیریت منابع انسانی استراتژیک، تولید قابلیت های استراتژیک سازمانی به منظور اطمینان حاصل کردن از اینکه کارکنان آن ماهر، متعهد و با انگیزه هستند، می باشد. این هدف نشان می دهد که منطق پیاده سازی مدیریت منابع انسانی استراتژیک در واقع مدیریت موثر افراد در دراز مدت می باشد. با وجود فراوانی پژوهش هایی که تعهد سازمانی عاطفی را مورد بررسی قرار داده اند، شکاف های زیادی در این زمینه وجود دارند که پایه و اساس این مطالعه را تشکیل می دهند. نخست، بررسی ادبیات موضوعی نشان می دهد که اگر چه تعهد سازمانی عاطفی یک پیش بینی کننده مهم در زمینه نیت بازگشت می باشد (Addae و Parboteeah، ۲۰۰۶)، اما مطالعات بسیار کمی به بررسی تاثیر قراردادهای روانشناختی در ارتباط بین شیوه های پاداش استراتژیک و تعهد عاطفی سازمانی پرداخته اند

Abstract

This study contributes to the development of the knowledge management and strategic compensation literatures through developing the linkages between them. The study sample comprised of 301 employees from universities of medical sciences in Iran. Multiple and simple linear regression and path analysis were used to test the direct and mediated relationships among the variables. Results highlighted significant relationships between (a) strategic compensation practices and affective organizational commitment, (b) affective organizational commitment and knowledge sharing, (c) strategic compensation practices and psychological contract, and (d) psychological contract and knowledge sharing. Results revealed that strategic compensation practices are positively related to affective organizational commitment and psychological contract. In addition, the results provided evidence that affective organizational commitment and psychological contract have a significant mediating effect on the relationship between strategic compensation practices and knowledge sharing. Managerial and practical implications of the findings are highlighted.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.