اطلاعیه

مقاله ترجمه شده استراتژی تولید در پس زمینه :محیط استراتژی رقابتی و استراتژی تولیدی 

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M403

قیمت فایل ترجمه شده:   ۲۴۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۶

سال نشر: ۲۰۰۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۹  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده استراتژی تولید در پس زمینه :محیط استراتژی رقابتی و استراتژی تولیدی

عنوان انگلیسی:

Manufacturing strategy in context: environment, competitive strategy and manufacturing strategy

چکیده فارسی:

استراتژی تولیدی درمفهوم گسترده خود،اکثراً در ادبیات استفاده شده  وبه نسبت درمطالعات تجربی کمتر مورد توجه بوده است. درنتیجه غالب مدل های مفهومی استراتژی تولیدی، امتحان نشده باقی مانده است. این تحقیق یک مدل مفهومی استراتژی تولید را توسعه می دهد وآن را توسط داده های جمع آوری شده ازسه صنعت آمریکا تست می کند. این تحقیق استراتژی تولیدی را ازچهار طریق دراستراتژی تولیدمشارکت می دهد.اول ، به صورت تجربی یک مدل استراتژی تولیدی که اغلب درادبیات مفهومی کاربرددارد رااثبات می کند. دوم نشان می دهد که پیوندهای استراتژیک درتولیدبین عملکردخوب وعملکردبدواضح ترند .سوما این تحقیق پیشنهاد می دهد که استراتژی رقابتی به عنوان یک واسط بین استراتژی رقابتی وعملکرد ازطریق استراتژی تولیدی است.این دویافته آخرکاربرد مهمی درتحقیقات آتی درمورد استراتژی تولید دارند.

 ترجمه بخش ۶ مقاله

۶-بحث

درواقع این تحقیق چهار دستاورد مهم داشت. اولا بحث قدیمی رابطه بین محیط،استراتگی رقابتی و استراتژی تولیدی وعملکرد به صورت تجربی برای شرکت های دارای عملکرد بالااثبات شد.دوما مدل برای شرکت های دارای عملکردپایین کارایی ندارد.سوما ماهیچ رابطه مستقیمی بین پویایی محیطی  واستراتژی تولید نیافتیم اما دریافتیم که این رابطه بواسطه استراتژی رقابتی وجوددارد. چهارما داده ها ارتباط مستقیم استراتژی رقابتی وعملکردتجاری را اثبات نکردندبلکه نشان دادن این رابطه به واسطه استراتژی تولیدی وجود دارد.

۱-۶-اثبات تجربی مدل مفهومی

آزمون علی مدل نشان داده شده درشکل دو، عقیده کلی درباره نقش استراتژی تولیدی را اثبات می کند.اگرچه که این یافته چیزی را که اکثر محققان به آن عقیده داشتند را تایید می کند، ولی ازآن جهت ارزش داردکه اتباتی قبلابرای آن ارائه نشده بود.اگرچه که دربعضی ازتحقیقات مطالعات تجربی به رابطه داخلی محیط استراتژی رقابتی واستراتژی تولید اشاره شده است. اما برروی برادبیات نشان می دهد که تاکنون این سه همزمان دریک مدل آورده نشده بودند،مضافا اینکه ماعملکرد را نیز درنظرگرفتیم .

داده ها همچنین اطلاعاتی درباره ماهیت ارتباط موجودشرکت های دارای عملکرد بالادرنمونه ما را نیز نشان داد. مدارک تئوری تجربی درمورداستراتژی رقابتی نشان می دهدکه درمحیط پویا استراتژی تمایز مفیدتراست (میلر ۱۹۸۶، ۱۹۸۸، بورکوس واستهارت ۱۹۸۸) نتایج ما، این نظررا تایید کرده ورابطه بین پویایی محیط واستراتژی تمایزمعنی دار ومثبت است درحالی که رابطه بین پویای محیط واستراتژی رهبری هزینه معنی دار نیست (شکل۲)

ازدیدگاه مدیریت عملیاتی رابطه بین هریک ازاستراتژی های رقابتی وابعاداستراتژی تولیدی، مهم است استراتژی رقابتی تمایز باهریک ازمتغیرهای استراتژی تولیدرابطه دارد ضریب رابطه بین تمایز وکیفیت وتمایز وانعطاف پذیری هردو درکمتر از ۰۵/۰ معنی دارند. رابطه بین تمایزودوبعددیگر استراتژی تولید قیمت پایین ودردسترس بودن در۱/۰معنی داراست این یافته ها نشان می دهد استراتژی تمایز موفق باید دارای یک مجموعه ازقابلیت های تولیدی باشد، تا دربازار به عنوان یک مشخصه ظهورکند واین واقعیت که کیفیت قوی ترین رابطه باتمایزدارد نیزتاییدکننده بحث تئوری آن است (گاروین ۹۸۷، ویلیامز۱۹۹۵) همانطور که انتظارمی رفت مدل،وجود رابطه بین استراتژی رهبری هزینه واستراتژی قیمت پایین را تایید کرد،نتیجه ای که مدل مفهومی نیزآن را بیان می کرد(وارد وهمکاران ۱۹۹۶) رابطه رهبری هزینه واستراتژی قیمت پایین درسطح ۱/۰ معنی دار است.

رابطه قوی بین کیفیت وعملکرد نیزقابل توجه است که هم تحقیقات TQM وبعضی مطالعات تجربی درباره رابطه مستقیم کیفیت وشاخص های عملکردتجاری را تایید می کند(بازل وگال ۱۹۸۷، ویلین وهمکاران ۱۹۹۵، ویلیامز وهمکاران ۱۹۹۵، ناراسیمهان وجایارام ۱۹۹۸)

اهمیت هماهنگی نزدیک استراتژی تولیدی ورقابتی برای شرکت های باعملکرد بالاسوال جالبی رابرمی انگیزد که چگونه این هماهنگی می تواندایجاد شود.هیل(۱۹۹۴) روشی را برای رسیدن به این هماهنگی ارائه می کند وبه دام های احتمالی زیادی دراین فرایند اشاره می کند.

۱-۱-۶ نگاشت بد برای شرکت های باعملکرد پایین

بعضی نویسندگان بیان کرده اندکه نتیجه عدم توجه به مدل استراتژی تولیدکه تجارت رابه استراتژی تولیدی پیوند می زند،چیزی نیست جزعملکرد پایین(اسکینر۱۹۶۹، هیل۱۹۹۴) یافته های مادرباره نگاشت ضعیف مدل برای شرکت ها باعملکرد پایین با این تذکرهمراه است. یافته های ماهمچنین پیشنهاد تجربی محققان دیگر مبنی برجداسازی شرکت های باعملکرد بالاوپایین را تایید می کند.

۲-۶-پویایی محیط واستراتژی تولید

درنگاه اول، عدم وجود ارتباط مستقیم بین پویایی محیط واستراتژی تولید به نظر می رسددرتضاد بامطالعات وان ویرداک ومیلر(۱۹۸۰) ، اسوامیداس ونوول(۱۹۸۷) ووارد وهمکاران (۱۹۹۵) ، باشد. این ناهماهنگی بادرنظرگرفتن این واقعیت که هیچ کدام ازاین تحقیقات محیط واستراتژی رقابتی را همزمان درنظرنگرفتند، راحت است. تحقیقات مانشان می دهدکه استراتژی رقابتی واسطه تاثیرپویایی محیط براستراتژی تولیدی درشرکت ها باعملکردبالا است واین حقیقت که رابطه مستقیمی بین پویایی محیط واستراتژی تولید نیست مدرکی است که واسطه بودن استراتژی رقابتی قوی ترمی کند( بالاک ۱۹۶۹ ،ونکاترامان ۱۹۸۹) تاثیرواسطه ای استراتژی رقابتی به این معنی است که پویایی محیط تاثیر مهمی براستراتژی تولیددارد واین تاثیر ازطریق استراتژی رقابتی است.

کاربرداین یافته آشکاراست. یافته های مابیان می کندکه درنظر گرفتن محیط یا استراتژی رقابتی درمدل روابط حقیقی را نشان نمی دهد، بنابراین مهم است که استراتژی تولیدی را درپس زمینه محیط واستراتژی رقابتی بررسی نماییم.به طور خلاصه برای تولید کنندگان باعملکردبالا، عکس العمل به محیط توسط استراتژی رقابتی تحت الشعاع است این به معنی اهمیت هماهنگی استراتژی های تولیدی ورقابتی است وباردیگر تاکید می کند که یادگیری برقراری ارتباط بین استراتژی رقابتی وتولیدی حیاتی است.

۳-۶-استراتژی رقابتی وعملکرد

یافته های مانشان می دهد که رابطه بین استراتژی رقابتی وعملکرد تجاری به واسطه استراتژی تولیدی است به عبارت دیگر ابعادکیفیت دراستراتژی تولیدی رابطه تمایز وعملکرد تجاری را برقرار می کند.در واقع استراتژی تمایز وقتی کارایی دارد که توسط توانایی حمایت شود وبهبودعملکرد ناشی از استراتژی رقابتی درعمل ازطریق توانایی های تولیدی مخصوصا کیفیت حاصل می شود.

پارادایم های استراتژی تولیدی که ازمطالعات بدست می آید بیان می کنند که در نظرگرفتن مجموعه عوامل محیطی دراستراتژی منجر به توانایی ها وعملکرد بالاترمی شود (میلروراس ۱۹۹۴، هیس وپیسانو ۱۹۹۶) مطالعات مانیزاین دیدگاه را تایید می کندبه علاوه مامدلی برای استراتژی تولیدی اثبات کردیم که درادبیات موضوع بسیار کاربردی است و نشان دادیم برای شرکت های باعملکرد بالاصادق است ونه برای شرکت هایی باعملکرد پایین همچنین نشان دادیم که استراتژی رقابتی واسطه بین محیط واستراتژی تولیدی برای شرکت ها با عملکرد بالاست وشاید قابل توجه ترین یافته این تحقیق این باشد که استراتژی رقابتی واستراتژی تولیدی درشرکت هایی باعملکرد بالابه هم وابسته اند و تحقیقاتی که به شرکت ها برای یافتن فرایندهایی که این ارتباطات را تقویت کند بسیار مهم هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.