خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی تأثیر ارزش ویژه نام تجاری بر پاسخ مصرف کننده

مقاله انگلیسی تأثیر ارزش ویژه نام تجاری بر پاسخ مصرف کننده

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

کد محصول:M358

ترجمه مقاله موجود نیست برای سفارش ترجمه ی مقاله تماس بگیرید (۰۹۳۷۲۵۵۵۲۴۰)

تعداد صفحه انگلیسی:۱۳

سال نشر: ۲۰۱۳

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی تأثیر ارزش ویژه نام تجاری بر پاسخ مصرف کننده

عنوان انگلیسی:

The influence of brand equity on consumer responses

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله به ارائه و آزمون یک مدل برای درک بهتر ارزش ویژه نام تجاری می­باشد. این مقاله به دنبال بررسی اثرات این عامل بر پاسخ مصرف کنندگان با استفاده از داده های از دو کشور اروپایی می­باشد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – فرضیه با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) مورد آزمایش قرار گرفتند. تغییر ناپذیری اندازه گیری و ثبات مدل در سراسر دو نمونه ملی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی چندگروهی[۱] مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها – نتایج نشان می دهد که ابعاد ارزش ویژه برند دارای ارتباط داخلی است. آگاهی از نام تجاری بطور مثبت بر کیفیت درک شده و تداعی­های برند تأثیر می­گذارد. وفاداری به نام تجاری عمدتاً توسط تداعی­های تجاری تحت تاثیر قرار می­گیرد. در نهایت، کیفیت درک شده، تداعی­های برند و وفاداری به نام تجاری عوامل اصلی ارزش ویژه کلی برند می­باشند. یافته ها همچنین اثبات تاثیر مثبت ارزش ویژه برند بر پاسخ مصرف کنندگان را نشان می­دهند. علاوه بر این، چارچوب کلی پیشنهاد شده به لحاظ تجربی در سراسر کشورهای مورد مطالعه قوی می­باشد. فقط چند تفاوت مشاهده شده است.

محدودیتهای تحقیق / مفاهیم – مجموعه ای محدود از دسته بندی محصولات، مارک ها و کشورهای مورد استفاده قرار گرفت.

پیامدهای عملی – یافته رهنمودهای مفید برای مدیریت ارزش ویژه برند ارائه می­کنند. مدیران می توانند با معیارهای مالی را با شاخص­های ارزش ویژه نام تجاری مبتنی بر مصرف کننده تکمیل کنند تا بتوانند عملکرد نام تجاری در طول زمان ردیابی کرده و  در برابر مارک های دیگر به محک بگذارند. ارزش ویژه برند ارزش بیشتر برای شرکت های بزرگ ایجاد می­کند از آنجائیکه پاسخ­های مطلوب تر مصرف کننده نتایج به از ارزش ویژه نام تجاری مثبت حاصل می­شود.

اصالت / ارزش – این مطالعه منجر به ادبیات ارزش ویژه نام تجاری بین المملی که کمیاب است از طریق آزمایش مدل پیشنهادی با استفاده از داده های یک نمونه کمک کرده است. این همچنین ادبیات ارزش ویژه نام تجاری را از طریق آزمایش روابط بین مصرف کننده مبتنی بر ابعاد ارزش ویژه برند و اثرات آن بر پاسخ مصرف کنندگان غنی کرده است.

کلمات کلیدی: ارزش ویژه نام تجاری مبتنی بر مصرف، پاسخ مصرف کننده، مصرف­کنندگان، ارزش ویژه نام تجاری، نام تجاری