اطلاعیه

مقاله ترجمه شده سیستم های هوشمند کسب و کار : اثرات بلوغ و فرهنگ در تصمیم گیری تحلیلی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M320

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۴۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۱ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده به سوی موفقیت در سیستم های هوشمند کسب و کار اثرات بلوغ و فرهنگ در تصمیم گیری تحلیلی

عنوان انگلیسی:

Towards business intelligence systems success: Effects of maturity and culture on analytical decision making

چکیده فارسی:

ادبیات سیستم های اطلاعاتی (IS) مدت زیادی است که بر تاثیر مثبت اطلاعات ارائه شده توسط سیستم های هوشمند کسب و کار (BIS) در تصمیم گیری، تأکید دارد به خصوص هنگامی که سازمان ها در محیطی به شدت رقابتی کار می کنند. ارزیابی اثربخشی BIS در درک ما از ارزش و اثر بخشی عملیات و سرمایه گذاری مدیریت، حیاتی است. با این حال، در حالی که موفقیت سیستم های اطلاعاتی به خوبی مورد تحقیق قرار گرفته است، درک ما از چگونگی ارتباط بین ابعاد BIS با یکدیگر و اینکه چگونه آنها بر استفاده از BIS تاثیر می گذارند، محدود است. در پاسخ، ما مطالعه ای مبتنی بر بررسی کمی به منظور بررسی روابط بین بلوغ، کیفیت اطلاعات، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی، و استفاده از اطلاعات برای تصمیم گیری به عنوان عناصر مهم موفقیت BIS خواهیم داشت. تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده از ۱۸۱ سازمان متوسط ​​و بزرگ با استفاده از آمار توصیفی و مدل سازی معادله ساختاری ترکیب شده است. نتایج تجربی، بلوغ BIS را با دو بخش کیفیت اطلاعات، یعنی محتوا و کیفیت دسترسی ارتباط می دهد. بنابراین ما مدلی پیشنهاد کرده ایم که به درک روابط میان ابعاد مختلف موفقیت BIS به ماکمک می کند. بخصوص، در می یابیم که بلوغ BIS تاثیر قوی بر کیفیت دسترسی به اطلاعات دارد. علاوه بر این، تنها کیفیت محتوای اطلاعات مربوط به استفاده از اطلاعات است، در حالی که تاثیر کیفیت دسترسی به اطلاعات چندان قابل توجه نیست. ما دریافتیم که فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی بدون شک استفاده از اطلاعات را بهبود می بخشد اما ممکن است تاثیر مستقیم
کیفیت محتوای اطلاعات را خنثی کند.

واژه های کلیدی : سیستم های هوشمند کسب و کار، کیفیت اطلاعات، استفاده از اطلاعات، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی، مدل موفقیت، مدل سازی معادلات ساختاری

 ترجمه بخش ۶ مقاله

۶- بحث و نتیجه گیری

۶-۱- بحث

یافته های ما، بینش های جالبی را در مورد ارتباط بین ابعادموفقیت BIS و اثرات بلوغ BIS و فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی در استفاده از اطلاعات ارائه می کند (نگاه کنید به شکل ۲). داده های بررسی شده یکپارچه سازی داده ها و قابلیت های تحلیلی را به عنوان دو بعد بلوغ BIS به یکدیگر مرتبط می سازند. بخصوص، به نظر می رسد که هر دوی قابلیت های ذکر شده مهم و قابل توجه هستند در عین حال قابلیت های تحلیلی برای رسیدن به بلوغ بالاتر BIS اثر قابل ملاحظه ای دارند. مقالات سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری، شواهد حمایت کننده ای را فراهم می کند. مطالعات نشان می دهد که یکپارچه سازی داده ها، نقطه شروعی برای پیاده سازی BIS و تلاش برای رسیدن به سطوح بالاتر بلوغ BIS در سازمان است. ضروری است که آنها ابتدا مسائل یکپارچه سازی داده ها (مانند کیفیت داده ها و مسائل امنیتی، مسائل مدیریت فراداده، عدم وجود مهارت های یکپارچه سازی داده های IT و تبدیل داده ها و مسائل مربوط به تجمیع) را که غالبا مانعی برای ارائه به موقع نتایج به کاربران است حل کنند[۸۶].

شکل ۲. حالت اندازه گیری نهایی.

 یکپارچه سازی داده ها، کیفیت محتوای اطلاعات، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی، بلوغ سیستم های هوشمند کسب و کار، قابلیت های تحلیلی، کیفیت دسترسی به اطلاعات، استفاده از اطلاعات در فرایند های کسب و کار

با این حال، این مقدمه ای بر فن آوری های پیشرفته تحلیلی، مانند OLAP، داده کاوی، و داشبوردهاست که ما را قادر به رسیدن به سطوح بالاتری از بلوغ می سازند که به میزان قابل توجهی در پیشبرد BIS از عملیات کم ارزش به ابزار استراتژیک کمک می کند.

بلوغ BIS ما را در رسیدن بهIQبهتر تشویق می کند. Hannula و همکاران [۳۷] بر این باورند که افزایش در کیفیت BIS باعث می شود که IQافزایش پیدا کند. نتایج ما نشان می دهد که بلوغ BIS تاثیر مثبت و قابل توجهی در هر دو بعدIQ، یعنی کیفیت محتوای اطلاعات وکیفیت دسترسی به اطلاعات، می گذاردهمانطور که در مدل ما مفهوم سازی شد. حتی اگر هر دو بخش IQ از طریق پیاده سازی BIS مورد خطاب قرار بگیرند، ادبیات حرفه ای IQمی گوید که پروژه های پیاده سازی باید بیشتر بر روی مسائل مربوط به نگرانی های IQ در فعالیت های مبتنی بر دانش تمرکز کنند، یعنی مسائل مربوط به کیفیت محتوا (۱۹، ۲۹، ۷۳ ])، که بدان معنی است که پیاده سازی BIS برکیفیت محتوای اطلاعات بیشتر از کیفیت دسترسی به اطلاعات تاثیر می گذارد. در مورد ما، نتایج نشان می دهد که پیاده سازی BIS در واقع دارای اثرات مختلفی در دو بعد IQاست. به نظر می رسد که سازمان های اجرا کننده BIS تاکید کمتری بر کیفیت محتوای اطلاعات دارند و به جای آن توجه بیشتری به کیفیت دسترسی به اطلاعات دارند. هزینه های نسبتا بالا در جستجوی کیفیت محتوای اطلاعات که به راحتی در دسترس نیست [۲۹]، شیوع بیشتر پروژه های پیاده سازی فن آوری گرای BIS [85]، تغییر در تمرکز پروژه های BIS از نیازهای واقعی کارکنان دانشی به مسائل فنی ارائه پردازش سریع و تحویل اطلاعات، و عدم وجود روش های مناسب مدیریتی (مثلا مدیریت عملکرد کسب و کار) چند دلیل ممکن برای قادر ساختن کارکنان دانشی به تعریف واضح تر نیازهای اطلاعاتی شان و در نتیجه برای رسیدگی به مسائل مربوط به کیفیت محتوای اطلاعات است.

علاوه بر این، به نظر می رسد این ابعاد IQ برای تایید استفاده از اطلاعات است. اطلاعات دارای کیفیت بالاتر بیشتر از اطلاعات دارای کیفیت پایین تر استفاده می شود، و نیز منابع اطلاعاتی که در دسترس تر هستند بیشتر از اطلاعاتی که کمتر در دسترس هستند [۶۴] استفاده می شود. نتایج حاصل از این مطالعه بینش های مهمی را در رابطه با تاثیر دو بعد IQ در استفاده از اطلاعات در فرآیندهای کسب و کار، ارائه میکندکه در مدل ما مفهوم سازی شد. بخصوص، ما متوجه شدیم که تنها کیفیت محتوایاطلاعات مرتبط است؛ تاثیر کیفیت دسترسی به اطلاعات غیر قابل توجه است. در حالی که این مساله با ادبیات IQمطابقت دارد، بیشتر بر شکاف بین کیفیت دسترسی به اطلاعات ارائه شده توسط BIS و نیازهای IQ کارکنان دانشی در هنگام استفاده از اطلاعات تاکید دارد. اگر چه مقالات پشتیبان تصمیم گیری پیشنهاد می کنند که پیاده سازی BIS به تمام موارد بالا مانند دسترسی سریع تر به اطلاعات و پرس و جو و تحلیل آسان تر، همراه با سطح بالاتری از تعامل کمک می کند [۶۲]، ضروری است به مسائل مربوط به IQدر فعالیت های مبتنی بر دانش که کارکنان دانشی اغلب با آنها مواجه اند توجه نمود. نامناسب بودن کیفیت محتوا بر استفاده آینده از اطلاعات تاثیر می گذارد و می تواند به راحتی منجر به یک تصمیم گیری نامناسب در کسب و کار گردد (به عنوان مثال تحلیل داده های کیفیت پایین، درک درستی از مسائل کسب و کار فراهم نمی کند که به نوبه خود، بر تصمیمات و اقدامات تاثیر می گذارد). از این رو، چنین روشها و تمرکزهایی در پروژه های BIبه نارضایتی از BIS و در نهایت به عدم استفاده از این سیستم ها، منجر می گردد و در نتیجه میزان موفقیت پایین تری را برای پروژه های BIS نتیجه می دهد. اگرچهکیفیت دسترسی به اطلاعات، که توسط کاربر درک می شود، بسیار مهم است، دسترسی به کیفیت پایین تر، کمتر احتمال دارد به عنوان معیار مورد استفاده قرار گیرد به استثنای زمانی که اطلاعات مورد نیاز است.

در نهایت، فرهنگ تحلیلی تصمیم گیری، به نظر می رسد، باعث کاهش ادراک تصمیم گیران در مورد ارتباط کیفیت محتوای اطلاعات با استفاده از اطلاعات در فرآیندهای کسب و کار می گردد. مقالات تصمیم گیری، پیشنهاد می کند که انتخاب تصمیم گیرندگان با استفاده از اطلاعات به احتمال زیاد تحت تأثیر فرهنگ تصمیم گیری در سازمان است [۲۶، ۷۲]. اگرچه در فرضیه ما در نظر گرفته نشده است ما بصورت استقرایی دریافتیم که فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی به طور مستقیم و مثبت استفاده از اطلاعات در فرآیندهای کسب و کار را تحت تاثیر قرار می دهد. با این حال، اثر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی بر رابطه بین کیفیت محتوا و استفاده از اطلاعات در فرآیندهای کسب و کار منفی است، و آن تاثیر مستقیم کیفیت محتوای اطلاعات را بر استفاده از اطلاعات را سرکوب می کند. هنگامی که سازمان به سطوح بالاتری از فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی می رسد، تصمیم گیرندگان تمایل به استفاده ازاطلاعات در دسترس بدون در نظر گرفتن کیفیت آن در فرایندهای کسب و کار سازمان دارند. این به معنی این است که با بهبود کیفیت محتوای اطلاعات اثر قوی تری در استفاده از اطلاعات در سازمان با سطوح پایین فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی داریم. تغییر به سمت فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی بالاتر، سازمان را قادر به استفاده از اطلاعات می سازد حتی اگر این اطلاعات از بهترین کیفیت برخوردار نباشد. از سوی دیگر، IQعلی رغم سطوح نسبتا پایین فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی به استفاده از اطلاعات کمک می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.