مقاله انگلیسی اثرات گزارشگری موضوعات کلیدی حسابرسی در قضاوت حسابرسان و انتخاب فعالیت

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه وایلی مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۶ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H518

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): وایلی

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  اثرات واقعی گزارشگری موضوعات کلیدی حسابرسی در قضاوت حسابرسان و انتخاب فعالیت

عنوان کامل انگلیسی:

Real effects of reporting key audit matters on auditors’ judgment and choice of action

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H518)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه تجربی، به بررسی این موضوع می پردازد که آیا گزارشگری برآوردهای حسابداری به عنوان یک موضوع کلیدی حسابرسی (KAM) می تواند بر قضاوت حسابرس در مورد برآورد حسابداری و اقدام متقابل تاثیرگذار باشد. ما دریافتیم که اقدامات موشکافانه در چارچوب مقادیر تعدیلی پیشنهادی ، هنگامی که برآورد حسابداری به عنوان یک KAM گزارش شده است، به طور معناداری کمتر است. بنابراین، افشاء یک KAM می تواند به عنوان مجوز اخلاقی برای چشم پوشی از تعدیل بکار برده شود. با توجه به این که افشاء KAM بر قضاوت های موشکافانه حسابرسان در چارچوب ارزیابی منطقی برآوردهای حسابداری تاثیر نمی گذارد، نتایج ما نشان می دهد که شکافی بین قضاوت و اقدام وجود دارد. علاوه بر این، فشار ضمنی مشتری ، اثر مجوز اخلاقی بر افشاء KAM را افزایش نمی دهد. ما همچنین شواهدی یافتیم که گزارش حسابرسی KAM تحت تاثیر ممیزی قرار نگرفته است. ما همچنین شواهد نشان داد که تلاش های حسابرسی تحت تاثیر گزارشگری KAM قرار نگرفته است. به طور کلی، مطالعه ما به بحث های جاری در مورد مدل گزارشگری حسابرسی از طریق نشان دادن این موضوع که  گزارشگری KAM ممکن است “اثرات واقعی” ناخواسته بر اقدامات حسابرسان داشته باشد، می پردازد.

کلمات کلیدی: پاسخگویی، برآوردهای حسابداری، گزارشگری حسابرسی، قضاوت حسابرس، فشار مشتری، موضوعلت کلیدی حسابرسی، مجوز اخلاقی، اثرات واقعی

۱.مقدمه

گزارشات از چندین موسسه اجرایی مکررا نشان میدهد که حسابرسی برآوردهای حسابداری به طور ویژه در معرض خطا قرار دارد (هیئت گزارشگری مالی، ۲۰۱۵، انجمن بین المللی تدوین کنندگان حسابرسی مستقل، ۲۰۱۵، هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های دولتی (PCAOB)، ۲۰۱۳، ۲۰۱۶)….

Abstract

This experimental study analyzes whether reporting an accounting estimate as a key audit matter (KAM) can influence auditor judgment about the accounting estimate and the corresponding action. We find that skeptical action in the form of proposed adjustment amounts is significantly lower when the accounting estimate is reported as a KAM. Thus, the disclosure of a KAM can serve as a moral license to waive an adjustment. Taking into account that the KAM disclosure does not affect auditors’ skeptical judgments in the form of a reasonableness assessment of the accounting estimate, our results indicate the existence of a judgment–action gap. Furthermore, implicit client pressure does not enlarge the moral licensing effect of the KAM disclosure. We also find evidence that audit effort is not affected by reporting a KAM. Overall, our study contributes to the current debate about the audit reporting model by showing that reporting a KAM might have unintended “real effects” on auditors’ actions.

Keywords: accountability, accounting estimates, audit reporting, auditor judgment, client pressure, key audit matters, moral licensing, real effects

۱.Introduction

Reports from several enforcement institutions repeatedly show that the audit of accounting estimates is especially error prone (Financial Reporting Council, 2015; International Forum of Independent Audit Regulators, 2015; Public Company Accounting Oversight Board [PCAOB], 2013, 2016). While current exploratory interview and survey studies have tried to identify the underlying problems on an institutional and task level (Cannon & Bédard, 2017; Christensen, Glover, & Wood, 2012; Glover, Taylor, & Wu, 2017a, b; Griffith, 2016; Griffith, Hammersley, & Kadous, 2015), the uncertain nature of accounting estimates can also lead to biases on the psychological level of the individual auditor (e.g., Bratten, Gaynor, McDaniel, Montague, & Sierra, 2013; Martin, Rich, & Wilks, 2006). To mitigate these cognitive or motivational biases and enhance the professional skepticism when auditing accounting estimates, recent studies have examined the use of various debiasing strategies.

۵.Conclusions

In line with the intended objective of the KAM reporting requirement, recent research has focused on the informational value of reporting KAMs on a market and individual level. Although it is sometimes claimed that the reporting on KAMs can also enhance auditors’ judgments, only a very few studies have analyzed how the new reporting requirement can influence auditors’ JDM and the audit process itself. Given the decision that an accounting estimate will be subject to a KAM, we investigated whether this knowledge would be anticipated by the auditor and influence his or her final conclusions on the accounting estimate and the additional amount and distribution of audit effort.

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات جدید حسابداری با ترجمه

مقالات جدید حسابرسی با ترجمه

مقالات جدید گزارشگری مالی با ترجمه