اطلاعیه

مقاله انگلیسی حسابداری مدیریت و تغییر سازمانی: چشم اندازهای جایگزین

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۵ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H474

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):امرالد

نام مجله: International Journal of Organizational Analysis

نوع مقاله: مفهومی (Conceptual paper)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۵ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  حسابداری مدیریت و تغییر سازمانی: چشم اندازهای جایگزین

عنوان انگلیسی:

Management accounting and organizational change: alternative perspectives

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:h474)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف از مقاله حاضر بحث در مورد دیدگاه های جایگزین برای مطالعه حسابداری مدیریت و تغییر سازمانی است. این مطالعه یک بنیان جامع برای تحقیق در مورد حسابداری و تغییرات سازمانی ،از لحاظ نظریات مورد استفاده، عوامل تاثیرگذار، سیستم های کاربردی، پویایی و جنبه های تغییر ایجاد کرده است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: این مقاله از یک چارچوب نظری برای مطالعه حسابداری و تغییرات سازمانی به منظور دستیابی به یک دیدگاه نهادی استفاده می کند. با دستیابی به این ساختار نظری با ادغام تعدادی از تحقیقات مختلف، می توان عناصر متداول را خلاصه کرد،همچنین تقابلِ تفاوت ها و آثار، مسیری برای توسعه ی روش تحقیق می باشد. اینگونه به طور انحصاری برای تعیین یک رویکرد ترکیبی از طریق اتخاذ دیدگاه های جایگزین و تکمیل پیشنهاد های اخیر برای کاهش شکاف ها و روش شناسی چندگانه در میان بحث های مختلف و دیدگاه های مربوط به مطالعات حسابداری و تحولات سازمانی ،اقدام می شود.

یافته ها: یافته ها تأکید می کنند که ماهیت تغییر سازمانی ایستا نیست، بلکه در طول زمان پویا و متغیر است. تغییرات سازمانی در هر دو زمینه ی عوامل بیرونی و درون سازمانی رخ می دهد که باعث تغییر در سیستم های حسابداری در سازمان ها می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ادبیات حسابداری و تغییر سازمانی رشته های نظری را به دو دیدگاه اصلی تقسیم می کند: دیدگاه های منطقی و دیدگاه های تفسیری و انتقادی. دیدگاه های منطقی که توسط جریان اصلی تحقیقات سنتی(متعارف) ارائه شده است را می توان به دو رویکرد طبقه بندی کرد، مدل های اقتصادی هنجاری و مدل های اقتصادی مثبت که مبتنی بر نظریه های اقتصادی نئوکلاسیک است. از سوی دیگر، دیدگاه تفسیری و انتقادی به عنوان جایگزینی برای دیدگاه های منطقی برای تشریح تغییرات سازمانی و حسابداری در چارچوب زمینه های اجتماعی و اقتصادی آن می باشد.

محدودیت های تحقیق / مفاهیم: مقاله دارای مفاهیم مهمی برای مسیرهایی است که پویایی های تغییر می تواند در چند سطحِ تجزیه و تحلیلِ نهادی پدیدار ، منتشر و پیاده سازی کند. همچنین تعامل بین حسابداری و تغییر سازمانی را توضیح می دهد، که این تغییر را  در هر دو فرآیند شکل گیری و شکل دهی  فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی گسترده ،شناسایی می کند. این حساسیت وسیع نسبت به ماهیت تغییرات در روش های مطالعه حسابداری و تغییرات سازمانی پیامدهای مهمی دارد. از این رو، برای مسیری که می توان تغییر موفق را در ادبیات حسابداری و تغییرات سازمانی تعریف کرد، پیامدهای مهمی دارد.

اصالت / ارزش: این مطالعه به ادبیات حسابداری و تغییرات سازمانی با ارائه یک بررسی جامع در مورد توسعه نظریه نهادی کمک می کند ، زیرا به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه سازمان به طور همزمان به سطح بالایی از بهره وری و مطالبات مهم سازمانی دست می یابد. پس از آن، دامنه تحقیقات حسابداری و تغییرات سازمانی خود را گسترش خواهد داد.

کلیدواژگان: حسابداری مدیریتی، تغییرات سازمانی، منطقی، انتقادی، تفسیری، چشم انداز جایگزین

Abstract:

Purpose: This paper aims to discuss the alternative perspectives for studying management accounting and organizational change. It provides a comprehensive basis for the research of accounting and organizational change conducted in terms of theories used, influential factors, systems applied, dynamics and aspects of change.

Design/methodology/approach: The paper applies a “theoretical framework” for studying accounting and organizational change based on obtaining an institutional perspective. By achieving this theoretic construction in the integration of a number of different works, this can summarize the common elements, contrast the differences and work in a way that extends the methodology. It is determined exclusively on a hybrid approach through the adoption of alternative perspectives and complements recent recommendations for bridge building and methodological pluralism among the different debates and perspectives concerning accounting and organizational change research.

Findings: The findings emphasize that the nature of organizational change is not static, rather, it is dynamic and varying over time. Organizational changes are occurring in both extra- and intra-organizational factors that shaped changes in accounting systems in organizations. The study concludes that accounting and organizational change literature has divided theoretical strands into two main perspectives: rational perspectives and interpretive and critical perspectives. Rational perspectives represented by the conventional mainstream of research can be classified into two approaches, normative economic models and positive economic models, which are grounded in neoclassical economic theories. On the other hand, the interpretive and critical perspectives emerged as alternatives to rational perspectives to explain accounting and organizational change within its broader social and economic context.

Research limitations/implications: The paper has significant implications for the ways in which change dynamics can emerge, diffuse and implement at multilevel of institutional analysis. It also explains the interaction between the accounting and organizational change, which identified that change is both shaped by, and shaping, wider socio-economic and political processes. This broad sensitivity to the nature of change has important implications for the ways of studying accounting and organizational change. Hence, it has important implications for the way in which successful change can be defined in accounting and organizational change literature.

Originality/value: The study contributes to both accounting and organizational change literature by providing a comprehensive review about the development of institutional theory as it examines how the organization is simultaneously subjected to a high level of efficiency and considerable institutional demands. Thereafter, the domain of accounting and organizational change research itself will be extended.

Keywords: Management accounting, Organizational change, Rational, Critical, Interpretive, Alternative perspective

Introduction

The interpretive and critical perspectives have emerged as alternatives to rational perspectives to explain accounting and organizational change within its broader social and economic context (Hopwood, 1987; Hopwood and Miller, 1994). Alternative perspectives have presented different theories, such as institutional and sturcturation theories, in which accounting and organizational change have to be seen as a dynamic and social institution, subject to changes under historical conditions, and socially constructed (Hopwood, 1976; Ashton et al., 1991; Wickramasinghe and Alawattage, 2007). Unlike rational perspectives, the interpretive and critical (i.e. pragmatic) perspective is a research approach that is used to explain accounting and organizational change as processes over time rather than focusing only on the outcomes (Hopwood, 1987; Hopwood and Miller, 1994; Wickramasinghe and Alawattage, 2007).

Unlike rational researchers, interpretive and critical theorists believe that rationality[1] can be articulated through subjective interpretations of organizationalmembers (managers and employees) (Hopwood, 1987; Hopwoodand Miller, 1994; Wickramasinghe and Alawattage, 2007). By conducting case-studies of individual organizations, they were able to report how organizational systems produce different consequences (Hopwood, 1987; Hopwoodand Miller, 1994; Wickramasinghe and Alawattage, 2007). Consequently, they believe that organizational practices are outcomes of shared meanings of organizational members rather than artificial (technical) views, as was seen in the rational perspective (Hopwood, 1987; Hopwoodand Miller, 1994; Wickramasinghe and Alawattage, 2007). The objective of this research streamis muchmore to understand the context in which accounting and organizational change operates (Burchell et al., 1980; Hopwood, 1983, 1987; Collier, 2001), and to explain organizational practices by emphasizing their social, economic and political construction (Hopper andMajor, 2007).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده حسابداری مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت تغییر و تحول