خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد / مقاله انگلیسی ترجمه شده آیا جنسیت بر کیفیت خدمات حسابرسی تاثیرگذار است؟

مقاله انگلیسی ترجمه شده آیا جنسیت بر کیفیت خدمات حسابرسی تاثیرگذار است؟

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده کیفیت حسابرسی

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده جنسیت گرایی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H409

قیمت فایل ترجمه شده: ۴۱۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۸ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  آیا جنسیت بر کیفیت خدمات حسابرسی  تاثیرگذار است؟

عنوان انگلیسی:

Is there a gender effect on the quality of audit services?

چکیده فارسی:

آیا انتظار می رود که جنسیت بر کیفیت خدمات حسابرسی تأثیر بگذارد؟ هر دو ادبیات اقتصاد رفتاری و سقف شیشه ای برای زنان(محدوده خیالی برای محدود کردن فعالیت زنان) در حرفه حسابرسی پاسخ مثبت به این سوال می دهند. ما مطالعه را با نمونه ای از شرکت های ثبت شده در اسپانیا در دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ انجام می دهیم و کیفیت گزارش های مالی مشتری را به عنوان یک نمونه برای کیفیت خدمات حسابرسی استفاده می کنیم. نتایج به طور صریح و قاطع تاثیر مثبت حسابرس زن بر کیفیت خدمات حسابرسی را تایید می کند. اگرچه اعداد و ارقام ما نشان می دهد که مردان و زنان تمایل دارند انواع مختلف مشتریان را حسابرسی کنند، با این حال این تفاوت ها بر روی نتایج ما تاثیرگذار نیست. علاوه بر این، اثر جنسیتی از اولین سال از انتصاب یک همکار زن برای جایگزینی یک حسابرس مرد اتفاق می افتد. این مطالعه ممکن است به کلیشه های چالش برانگیز کمک کند و همچنین ممکن است برای بحث های سیاسی جاری در مورد حضور کم زنان در سطوح مدیریت ارشد مفید باشد.

کلیدواژگان: حسابرس زن، تفاوت جنسیتی، سقف شیشه ای، کیفیت حسابرسی، تخصص جنسیتی

مقدمه

اصطلاح جنسیت، در رشته های روانشناسی و جامعه شناسی، به تلاشهای طرفداران حقوق زنان برای تمایز قائل شدن بین تفاوتهای بین مردان و زنان و تفاوتهایی اشاره می کند که توسط اجبارهای اجتماعی و فرهنگی تعیین می شوند (ولش، ۱۹۹۲) . از این رو، در حالیکه تفاوت های جنسیتی، وجود صفات ذاتی ثابتی را برای مردان و زنان نشان می دهند، مفهوم جنسیت، اثرات هنجارهای اجتماعی بر ادراکات مختلف بین آنها را توضیح می دهد (آنگر، ۱۹۹۰؛ ولش، ۱۹۹۲) . در یک مقاله خارجی با موضوع خاص مدیریت و جنسیت، برودبنت و کیرخام (۲۰۰۸، صفحه ۴۶۵)  بیانیه بحث برانگیز زیر را ایجاد کرد: “(….) اگرچه جهان برای زنان در طی سی سال گذشته بسیار تغییر کرده است، اما در بعضی موارد، مشابه باقی مانده است، و به همین دلیل موضوع جنسیت همچنان به همان اندازه گذشته مهم باقی می ماند”.

 درست است که دهه های اخیر، نشان داده اند که تعداد قابل توجهی از زنان وارد حرفه حسابداری شده اند و شرکت های حسابداری، سیاستهای هدفمندی را در جهت حمایت از زنان اجرا کرده اند، اما همچنان در رده های بالای حرفه حسابداری قطعاً تبعیض جنسیتی وجود دراد، که نشاندهنده حضور کمرنگ زنان  در سطوح ارشد است (برودبنت و کیرخام، ۲۰۰۸) . این وضعیت نه تنها در حرفه حسابداری اتفاق می افتد، بلکه بحث سیاسی مستمر در اتحادیه اروپا درباره حضور کمرنگ زنان در پست های مدیریتی در شرکتها نیز نشاندهنده این موضوع می باشد (خلیف و آچک، ۲۰۱۷) .

Abstract

Should we expect a gender effect on the quality of audit services? Both the behavioural economics literature and the glass ceiling for women in the audit profession suggest an affirmative answer to this question. We conduct the study with a sample of Spanish-listed companies for the period between 2008 and 2015 and use the quality of the client’s financial statements as a proxy for the quality of audit services. The results provide sound and consistent support for a positive female auditor effect on the quality of audit services. Although our figures suggest that men and women tend to audit different types of clients, the results are not driven by these differences. Moreover, the gender effect occurs from the very first year of the appointment of a female partner to replace a male auditor. This study may contribute to challenging stereotypes and may be informative for the ongoing political debate regarding the under-representation of women in senior management levels.

Keywords Female auditor,Gender differences,Glass ceiling,Audit quality,Gender specialization

Introduction

The term gender, in the psychology and sociology fields, refers to the efforts of feminists to distinguish between the biological differences between men and women and the differences that are determined by social and cultural forces (Welsh, 1992). Hence, while sex differences suggest the existence of stable intrinsic traits for men and women, the concept of gender explains the effects of social norms on the differential perceptions between them (Unger, 1990; Welsh, 1992). In the guest editorial to an accounting and gender special issue, Broadbent and Kirkham (2008, p. 465) make the following controversial statement: “(….) though the World has, for some women, changed much over the last 30 years, it has, in some ways, stayed the same, and- for that reason the issue of gender remains just as relevant as it was then”.

While it is true that recent decades have observed the entry of women into the accounting profession in substantial numbers and that accounting firms have implemented targeted policies towards supporting women, the top ranks of the accounting profession remain resolutely gendered, showing a clear underrepresentation of women at senior levels (Broadbent & Kirkham, 2008). This situation occurs not only in the accounting profession, as the ongoing political debate within the European Union concerning the under-representation of women in firm management positions demonstrates (Khlif & Achek, 2017).