اطلاعیه

مقاله انگلیسی عوامل موثر بر نتایج تحقیقات حسابداری در کشورهای در حال توسعه

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۵۲ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H444

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: The British Accounting Revie

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵۲  صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۸:  عوامل موثر بر نتایج تحقیقات حسابداری در کشورهای در حال توسعه: یک مطالعه اکتشافی

عنوان انگلیسی:

Factors impacting accounting research output in developing countries: An exploratory study

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H444)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف از این مقاله شناسایی عوامل موثر بر نتایج تحقیقات حسابداری در یکی از مناطق در حال توسعه جهان، انگلیسی زبانان آفریقای سیاه است. با اتخاذ چارچوب نظریه نهادی، این پژوهش از یک فرآیند تحقیق پیوسته شامل یک پرسشنامه اصلی و مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده می کند. چهار سؤال برای دستیابی به اهداف تحقیق مطرح شده است. تعداد کمی از نتایج تحقیقات این  منطقه  توسط مجموعه ای از عوامل  فردی، سازمانی و / یا دانشگاهی، کشوری و عوامل بین المللی تشریح شده است،  از اینها، عوامل سازمانی و / یا دانشگاهی تاثیر قویتری دارند. این مطالعه همچنین نشان می دهد که عوامل تشکیل دهنده ارکان نظارتی (اجباری) که باعث پیشرفت تحقیقات می شوند، در دانشگاه های این منطقه ضعیف تر هستند، در حالی که عوامل تشکیل دهنده ارکان هنجاری و فرهنگی شناختی که تمایل به ترویج آموزش دارند، قوی تر هستند. بنابراین، فشار نهادی ناشی از عوامل  تشکیل دهنده ی عناصر هنجاری و شناختی فرهنگی ، اجرای یک حسابداری علمی را در دانشگاه های انگلیس زبان آفریقای سیاه را  دیکته می کند. به عبارت دیگر، فعالیت های تحقیقاتی دانشگاهیان حسابداری در منطقه، تحت فشار های قوی ، هنجاری و فرهنگی شناختی تضعیف می شوند و توسط فشار های نظارتی کاهش پیدا می کنند.

کلیدواژگان: تحقیقات حسابداری، آفریقای سیاه، کشورهای در حال توسعه، تئوری نهادی

Abstract

The objective of this paper is to identify the factors that impact accounting research output in one of the developing regions of the world, Anglophone Sub-Sahara Africa (Anglophone SSA). Adopting an institutional theory framework, the paper uses a sequential research process comprising an original questionnaire and semi-structured interviews. Four research questions were developed to achieve the research objectives. The region’s low research output is explained by a host of individual, departmental and/or university, country and international factors; of these, departmental and/or university factors appear to have the strongest impact. The study also found that factors that constitute the regulative (coercive) pillar that promote research tend to be weaker in this region’s universities, while factors that constitute the normative and cultural-cognitive pillars which tend to promote teaching appear to be stronger. Thus, the institutional pressure stemming from factors that constitute normative and cultural-cognitive elements dictate the conduct of an accounting academic positioned in Anglophone SSA’s universities. That is, research activities of accounting academics in the region are disempowered by the more potent, normative and cultural-cognitive pressures and are inadequately sanctioned by the regulative pressure.

Keywords: Accounting research,Sub-Sahara Africa,Developing countries, Institutional theory

Introduction

Academic publishing is inherently inequitable. Much of the academic work published in reputable peer-reviewed international journals is either authored or co-authored by researchers associated with institutions in the developed world (Salager-Meyer, 2008). Within the developed world, academics in reputable universities publish in journals that attract high citation and impact visibility. Academic publishing is, in part, driven by the publication industry, coupled with the desire of governments and the management of universities to determine ‘what counts’ for employment and tenure purposes. Publications are also influential in determining how funds are distributed across and among universities and research entities (Milana, Holford, Jarvis, Waller, & Webb, 2015; Nygaard, 2015). As a discipline, accounting is no exception (Guthrie & Parker, 2014; Wills, Ridley, & Mitev, 2013; Chan, Chang, Tong, & Zhang, 2012).

 An examination of the institutional affiliations of authors in the top-tier accounting journals over the period 2012 to 2015 shows that only 1.65% of the publications originated from developing countries.1 Of these, only 0.89% came from Anglophone Sub-Sahara African (SSA)2 authors; moreover, a majority of these authors were from South Africa.3 This absence of meaningful engagement in scholarship by SSA accounting academics is important for three reasons. First, it deprives the scientific community of “important alternative cultural perspectives” and contributions originating from SSA countries (Flowerdew, 2001, p. 122; Gray, 2010). Second, in the absence of meaningful participation from SSA academics, the relevance and generalisability of findings by scholars based in the developed world to settings in developing countries is diminished (Van Dijk, 1994). Third, the absence of research in SSA countries suggests a missed opportunity for accounting academics to contribute to growth and development of the region (Romer, 1994; Johnson & Lundvall, 2003; Gray, 2010; Ngai & Sameniego, 2011; World Economic Forum, 2017).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده تحقیقات حسابداری

مقالات ترجمه شده کشورهای در حال توسعه