اطلاعیه

مقاله انگلیسی ترجمه شده چه زمانی موضوعات کلیدی حسابرسی بر ادراک سرمایه گذاران از اعتبار گزارشگری مدیریت تأثیر می گذارد؟

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۱ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۷ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H552

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Advances in Accounting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۷  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۹۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ : خطوط روشن در برابر خطوط مبهم: چه زمانی موضوعات کلیدی حسابرسی بر ادراک سرمایه گذاران از اعتبار گزارشگری مدیریت تأثیر می گذارد؟

عنوان کامل انگلیسی:

Bright lines vs. blurred lines:When do critical audit matters influence investors’ perceptions of management’s reporting credibility?

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

به زودی هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های دولتی از حسابرسان می خواهد تا موضوعات کلیدی حسابرسی (CAM) را افشاء کنند تا زمینه هایی از صورت های مالی که در معرض ریسک تحریف عمده قرار دارند، برجسته شوند. همزمان ، هیئت استانداردهای حسابداری مالی و هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی تلاشهای خود را برای همگرایی (ادغام) این دو مجموعه استانداردهای حسابداری دنبال کردند و اخیرا استاندارد همگرا شده (ادغام شده) شناخت درآمد که شامل میزان نسبتاً محدودی از دستورالعملهای اجرایی است، ارائه شده است. ما فرض می کنیم و نتیجه می گیریم هنگامی که زمینه هایی از صورت های مالی مطرح شده توسط CAM ها از طریق استانداردهای حسابداری دقیق و بدون ابهام ، کنترل می شوند، CAMها شناخت سرمایه گذاران از اعتبار گزارشگری مدیریت را کاهش می دهند. تأکید بر ریسک ها از طریق CAMها با انتظارات سرمایه گذاران در مورد توانایی استانداردهای دقیق در کاهش ریسک های گزارشگری مالی ناسازگار است. نتایج حاصل از این پژوهش از طریق بررسی سرمایه گذاران غیرحرفه ای،  بینش هایی درباره اثر متقابل بین CAM ها و استانداردهای حسابداری ارائه می دهد.

 واژه‌های کلیدی: گزارش های حسابرسی ، اعتبار گزارشگری مدیریت ، موضوعات کلیدی حسابرسی (CAM) ، دقت استاندارد حسابداری

۱.مقدمه

هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های دولتی (PCAOB) اخیراً AS 3101 را منتشر کرده است: گزارش حسابرس در مورد حسابرسی صورت های مالی هنگامی که حسابرس اظهارنظر مستقلی می کند که مستلزم افشاء موضوعات کلیدی حسابرسی (CAM) در گزارش های حسابرسی در اغلب شرکتهای سهامی عام است. CAmها حوزه هایی از صورت های مالی را که ریسک بیشتری برای تحریف عمده دارند و مستلزم افزایش میزان اظهارنظر حسابرس می باشند را برجسته می کنند. هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های دولتی (PCAOB) (2017) انتظار دارد که CAM ها محتوای اطلاعات گزارش های حسابرسی را برای کاربران صورتهای مالی بهبود بخشند .

همزمان ، هیئت استانداردهای حسابداری مالی و هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی تلاشهای خود را برای همگرایی این دو مجموعه استانداردهای حسابداری دنبال می کنند. به زودی استاندارد شناخت درآمد همگرا  شده (ادغام شده) در ایالات متحده آمریکا قابل اجرا می شود  که فاقد بسیاری از دستورالعمل های تفصیلی اجرایی آن است که در استاندارد های قبلی وجود داشت (PwC، ۲۰۱۴؛ Tysiac، ۲۰۱۴). این تغییرات در استانداردهای حسابداری و حسابرسی ممکن است بر توانایی شناخت مدیران نسبت به دستکاری درآمد تأثیر بگذارد و به دنبال آن ممکن است بر شناخت سرمایه گذاران نسبت به اعتبار گزارشگری مالی مدیریت تأثیر بگذارد. این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه شناخت سرمایه گذاران از اعتبار گزارشگری مدیریت تحت تأثیر اثر متقابل بین CAMها و دقت (یعنی مقدار نسبی دستورالعمل های اجرایی) استاندارد حسابداری مطرح شده توسط CAM ها ، قرار می گیرد…

۵.۱. بحث در مورد نتایج

نتایج این تحقیق شواهدی درمورد اثرات متقابل CAM ها و دقت استاندارد حسابداری بر شناخت سرمایه گذاران از اعتبار گزارشگری مدیریت ارائه می دهد. نتایج حاکی از آن است که اثرات CAMها هنگامی مشاهده می شود که اقلام صورت مالی مربوط به افشاء CAM ها توسط یک استاندارد حسابداری دقیق و بدون ابهام کنترل شوند. این نتایج ، تحقیقات موجود در مورد بررسی تأثیر CAMها بر توجه سرمایه گذاران به محتوای صورت های مالی ، شناخت صورت های مالی شرکت و محیط گزارشگری مالی را گسترش می دهند (Christensen, Glover, &Wolfe, 2014; Doxey, 2015; Kelton & Montague, 2018; Rapley et al., 2018; Sirois et al., 2018). همچنین ، این پژوهش، تحقیقات هم زمان که عوامل موقعیتی اضافی را که با CAMها در تعامل هستند تا بر تصمیمات سرمایه گذاران تأثیر بگذارند را تکمیل می کند. مثالها افشاء مدیریت در مورد موضوعات کلیدی حسابداری ، اغواء سرمایه گذاران و اینکه آیا مدیریت توانایی تحقق سود پیش بینی شده یا تحقق سود بیشتر از میزان پیش بینی شده را دارد یا خیر، را شامل می شود (Carver & Trinkle, 2017; Dennis et al., 2018; Köhler et al., 2016)…

Abstract

The Public Company Accounting Oversight Board will soon require auditors to disclose critical audit matters (CAMs) to highlight areas of financial statements which are subject to a higher risk of material misstatement. Concurrently, the Financial Accounting Standards Board and the International Accounting Standards Board continue their efforts to converge both sets of accounting standards, and the newly converged revenue recognition standard contains a relatively limited amount of implementation guidance. I hypothesize and find that CAMs lower investors’ perceptions of management’s reporting credibility when the financial statement area discussed by CAMs is governed by precise, but not an imprecise, accounting standards. The emphasis of risks via CAMs is incongruent with investors’ expectations about the ability of precise standards to reduce financial reporting risks. The results fromthis experiment with nonprofessional investors provide insights about the interaction between CAMs and accounting standards.

Keywords: Audit reports, Management reporting credibility, Critical audit matters (CAMs) ,Accounting standard precision

۱.Introduction

The Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) recently released AS 3101, The auditor’s report on an audit of financial statements when the auditor expresses an unqualified opinion, which requires the disclosure of critical audit matters (CAMs) in the audit reports of most publicly traded companies. CAMs highlight areas of financial statements which have a higher risk of material misstatement and required an increased amount of auditor judgment. The Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) (2017) expects that CAMs will improve the information content of audit reports for financial statement users.

Concurrently, the Financial Accounting Standards Board (FASB) and the International Accounting Standards Board (IASB) continue their efforts to converge both sets of accounting standards. The newly converged revenue recognition standard will soon take effect in the U.S., and it lacks much of the detailed implementation guidance that was included in the previous standard (PwC, 2014; Tysiac, 2014). These changes to accounting and auditing standards may affect managers’ perceived ability to manipulate earnings, which may then influence investors’ perceptions of management’s financial reporting credibility. This study investigates how investors’ perceptions of management’s reporting credibility are influenced by the interaction between CAMs and the precision (i.e., the relative amount of implementation guidance) of the accounting standard that governs the item discussed by CAMs…

۵.۱. Discussion of results

The results of this study provide evidence on the interactive effects of CAMs and accounting standard precision on investors’ perceptions of management’s reporting credibility. The results suggest that the effects of CAMs are observed when the financial statement item associated with the CAM disclosure is governed by a precise, but not an imprecise, accounting standard. This result extends existing research that examines the influence of CAMs on investors’ attention to the content of financial statements, perceptions of the company’s financial statements, and the financial reporting environment (Christensen, Glover, &Wolfe, 2014; Doxey, 2015; Kelton & Montague, 2018; Rapley et al., 2018; Sirois et al., 2018). It also complements contemporaneous research that examines additional situational factors that interact with CAMSs to affect investors’ decisions. Examples include management disclosures of critical accounting matters, investor sophistication, and whether management was able to meet or beat forecasted earnings (Carver & Trinkle, 2017; Dennis et al., 2018; Köhler et al., 2016)…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه

مقاله حسابرسی با ترجمه

مقاله حسابداری رفتاری با ترجمه

مقاله درباره استانداردهای حسابداری با ترجمه

مقاله حسابداری مالی با ترجمه

مقاله درباره گزارشگری مالی با ترجمه

مقاله درباره سرمایه گذاری با ترجمه

مقاله حسابداری مدیریت با ترجمه