اطلاعیه

مقاله انگلیسی سرمایه در دسترس ، سرمایه استفاده شده و قیمت های سایه ای در حسابداری ثروت جامع

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H556

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Ecological Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  سرمایه در دسترس ، سرمایه استفاده شده و قیمت های سایه ای در حسابداری ثروت جامع

عنوان کامل انگلیسی:

Available capital, utilized capital, and shadow prices in inclusive wealth accounting

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H556)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

پیش از این ، حسابداری برای ثروت جامع یا فراگیر ، به سمت عرضه دارایی های سرمایه ای تمرکز داشته است. با این حال ، رفاه انسانی ایجاد شده از طریق دارایی های سرمایه ای ذاتاً به سمت تقاضا نیز بستگی دارد. به ویژه ، اگر سرمایه با ظرفیت کامل خود مورد استفاده قرار نگیرد ، ممکن است، رفاه انسانی تحقق یافته یا واقعی کمتر تحت تأثیر سرمایه در دسترس نسبت به سرمایه مؤثر یا استفاده شده، قرار گیرد. در اصل ، این مفهوم در قیمت سایه منعکس می شود ، که به عنوان سهم حاشیه ای دارایی های سرمایه ای در بهزیستی اجتماعی تعریف می شود. اگر ساز و کار تخصیص منابع اساسی بهبود یابد ، قیمت سایه بیشتر می شود. در عمل ، می توان عدم بکارگیری مناسب سرمایه را با تعدیل قیمت سایه در نظر گرفت تا تنها مقدار استفاده شده از سرمایه مورد نظر را منعکس کند. علاوه بر این ، استفاده از سرمایه دارای پیامدهای مختلف و متفاوتی برای سرمایه های تولیدی ، انسانی و طبیعی است و پیامدهای آن حتی در برخی از گروه های سرمایه طبیعی متفاوت است. در این پژوهش ، ما برآورد های تجربی از تغییرات در ثروت فراگیر و پایداری کشورهای در حال توسعه منتخب در سالهای اخیر ، با مقایسه دارایی های سرمایه ای در دسترس و استفاده شده ارائه می دهیم. ما دریافتیم که ارزیابی پایداری ممکن است براساس سرمایه استفاده شده (به طور مثال نیمه بیکاری سرمایه انسانی و دسترسی به سرمایه غیر قابل تجدید) تجدید نظر شود.

 کلمات کلیدی: پس انداز خالص ، ثروت فراگیر ، بیکاری ، قیمت های سایه ، استفاده از سرمایه ، استفاده از ظرفیت ، رویکرد ظرفیت ، توسعه پایدار ، بودجه کربن

Abstract

Previously, accounting for comprehensive or inclusive wealth has focused on the supply side of capital assets. However, human well-being created by capital assets inherently depends on the demand side as well. In particular, if capital is not utilized at its full capacity, then realized or actual human well-being may be less affected by available capital than by effective or utilized capital. In principle, this notion is embodied in a shadow price, which is defined as the marginal contribution of capital assets to social well-being. The shadow price becomes higher if the underlying resource allocation mechanism improves. In practice, one can account for such underutilization by adjusting shadow prices to reflect only the utilized quantity of the capital in question. Furthermore, capital utilization has different, nuanced implications for produced, human, and natural capital, and its implications even vary across some classes of natural capital. Within this line of theoretical thought, we provide empirical estimates of the changes in inclusive wealth and sustainability of selected developing countries in recent years by comparing available and utilized capital assets. We find that sustainability assessments may be revised based on utilized capital, due to, among others, human capital underemployment and nonrenewable natural capital accessibility.

Keywords: Genuine savings, Inclusive wealth, Unemployment ,Shadow prices, Capital utilization, Capacity utilization, Capability approach, Sustainable development, Carbon budget

۱.Introduction

۱.۱.Motivation

Bruntland Commission’s (1987) well-known definition of sustainable development is almost classic and has been investigated in numerous ways. The commission defines development as sustainable if it meets present needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs. This notion is similar to that of maximizing consumption without destroying wealth, and economists have appealed to the concept of capital being intact since the studies of Fisher (1906), Lindahl (1932), and Hicks (1946)…

۶.Discussion and conclusion

Based on the idea that achieved social well-being depends on utilized capital assets, this study has investigated the adjustment of shadow prices to determine utilized inclusive wealth. Institutions, formalized as a resource allocation mechanism (RAM), can determine how capital assets are actually used, and thus determine their shadow prices. The utilization of capital assets has very different implications depending on the class of capital. Underutilization of produced capital can be easily imagined as idle facilities, creating the output gap. It is well known that raising the capacity utilization of produced capital can increase output without incurring significant production costs (Santacreu and Zhu, 2018)…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۰ حسابداری با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت سرمایه با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ رشته اقتصاد با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ حسابداری محیط زیست با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت زیست محیطی با ترجمه