اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تمایلات سرمایه گذاران، اطلاعات حسابداری و قیمت سهام

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقاله در مورد حسابداری رفتاری با ترجمه

مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

مقالات ترجمه شده سرمایه گذاران

مقالات ترجمه شده بازار سهام

مقالات ترجمه شده سیستم های اطلاعات حسابداری

مقالات ترجمه شده اقتصاد رفتاری

دانلود مقاله حسابداری مالی

دانلود مقاله انگلیسی درباره قیمت سهام

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H253

سال نشر: ۲۰۱۶

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Pacific-Basin Finance Journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۳  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۲۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده حسابداری :  تمایلات سرمایه گذاران، اطلاعات حسابداری و قیمت سهام: برگرفته از بازار سهام چین

عنوان انگلیسی:

Investor sentiment, accounting information and stock price: Evidence from China

چکیده فارسی:

این مقاله، مکانیزم اثرات تمایلات سرمایه گذار و اطلاعات حسابداری را بر قیمت سهام و مبتنی بر مدل ارزیابی سود باقیمانده، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. ما با استفاده از بازار سهام A چین، شاخص تمایلات را ایجاد نموده و تأثیر تمایلات را از دیدگاه رشد سودهای مورد انتظار و نرخ بازدهی لازم، بررسی نمودیم. هم چنین، اثر مشترک تمایلات و اطلاعات حسابداری را بر قیمت سهام بررسی کرده و تأثیر نامتقارن تمایلات سرمایه گذار و اثر میانه ی عدم ثبات اطلاعات را مشخص نمودیم.

نتایج تجربی این مقاله حاکی از آن هستند که تمایلات سرمایه گذار می تواند رشد سود مورد انتظار و نرخ بازدهی لازم را تغییر دهد، و متعاقب آن باعث تأثیرگذاری بر قیمت سهام شود. اما اثر تمایلات در طول دوره ی بدبینی، به وضوح از اثر تمایلات در طول دوره ی خوش بینی، متفاوت است. هم چنین اطلاعات حسابداری و تمایلات سرمایه گذار می تواند قیمت سهام را تحت تأثیر قرار دهد. معهذا، اطلاعات حسابداری برای سهام هایی با سودآوری ثابت، اطمینان بخش تراست در حالی که تمایلات سرمایه گذار، دارای یک تأثیر نامتقارن مشهود بر قیمت سهام بوده و می بایست توجه بیشتری برای سهام هایی با عدم ثبات اطلاعات، به آنها شود.

واژگان کلیدی: تمایلات سرمایه گذار، اطلاعات حسابداری، عدم ثبات در سوددهی، ارزیابی سود باقیمانده

ترجمه بخش ۵ مقاله

۵. نتیجه گیری

این مقاله، مکانیزم اثرات تمایلات سرمایه گذار و اطلاعات حسابداری را بر قیمت سهام  و بر اساس یک چارچوب نظری ارائه شده توسط اولسون (۱۹۹۵) و چن (۲۰۱۱) مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. ما با استفاده از داده های بدست آمده از شرکت های عضو سهام A چین از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱، یک شاخص تمایلات را بر اساس تحلیل اجزاء اصلی، ارائه داده و تأثیر تمایلات را از دیدگاه رشد سود مورد انتظار و نرخ بازدهی لازم، ارزیابی نمودیم. هم چنین، اثر مشترک تمایلات و اطلاعات حسابداری را بر قیمت آینده، بررسی نموده و تأثیر نامتقارن تمایلات سرمایه گذار را مشخص ساختیم. تمایلات سرمایه گذار، تحت این چارچوب نظری، می تواند بر قیمت سهام و از طریق رشد سود مورد انتظار و نرخ بازدهی لازم، تأثیرگذار باشد. به علاوه، تمایلات بیشتر، نرخ بازدهی لازم را در طول دوره ی بدبینی، کاهش خواهد داد اما زمانی که تمایلات، تا حدی بالا هستند، نتایج نیز  بالا هستند. به علاوه ما دریافتیم که اطلاعات حسابداری و تمایلات می توانند قیمت سهام را توصیف کنند؛ اما اطلاعات حسابداری، برای سهام هایی با سودآوری ثابت، قابل اطمینان تر هستند.

یافته های ما، مدارکی را ارائه داد که عوامل رفتاری هم چون تمایلات سرمایه گذار می توانند در قیمت سهام تأثیرگذار باشند بنابراین، اصول شناختی و روانی سرمایه گذاران، می تواند نقش مهمی را در بازارهای مالی ایفا کند. به علاوه، نتایج پژوهش ما دارای مفاهیم خاصی برای مدیریت امور مالی و ایجاد خط مشی حسابداری است. از سوی دیگر، از آن جا که تمایلات بیشتر می تواند از یک افزایش در قیمت سهام ایجاد شود، قانون گذاران باید آموزش سرمایه گذاران را به صورت قوی تر و بهتری انجام داده و آژانس ها را با هدف راهنمایی سرمایه گذاری منطقی، رتبه بندی نماید. به علاوه، تنظیم اطلاعات حسابداری راجع به شرکت های داخل بورس می بایست به منظور بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری، ارتقاء یابد، بنابراین ما می توانیم تأثیر تمایلات بر قیمت سهام، کاهش دهیم.

Abstract

This paper analyzes the mechanism behind the effects of investor sentiment and accounting information on stock price based on the residual income valuation model. Using data from China’s A-share market, we construct the sentiment index and examine the sentiment effect from the perspective of the expected earnings growth and the required rate of return. Furthermore, we investigate the joint effect of sentiment and accounting information on stock price and highlight the asymmetric effect of investor sentiment and the moderating effect of information uncertainty.

The empirical results show that investor sentiment can change both the expected earnings growth and the required rate of return, thus affecting the stock price. However, the sentiment effect during pessimistic period is evidently different from that when sentiment is relatively high, especially for the required rate of return. In addition, accounting information and investor sentiment can both explain the stock price. However, accounting information is more reliable for stocks with stable earnings, whereas investor sentiment has evident asymmetric effect on stock price and should receive more focus for stocks with high information uncertainties.