اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه انطباق مالیات دفتری و مدیریت درآمد در پاسخ به کاهش نرخ مالیات

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده مدیریت درآمد

مقالات ترجمه شده مالیات

مقالات حسابداری مالی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h244

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Journal of International Accounting, Auditing and Taxation

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۵ صفحه فایل WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۲۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۷ :  انطباق مالیات دفتری و مدیریت درآمد در پاسخ به کاهش نرخ مالیات

عنوان انگلیسی:

Book-tax conformity and earnings management in response to tax rate cuts

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی ارتباط میان مدیریت درآمد و تفاوت های حقوقی در انطباق مالیات دفتری می پردازد. مجموعه داده های اصلاح های ملی که نرخ مالیات بر شرکت ها را کاهش می دهد به منظور برآورد تاثیر انطباق بر روند مدیریت درآمد شرکت به هنگامی که انگیزه خاص برای مدیریت درآمد رو به پایین وجود دارد، مورد استفاده قرار می گیرد.

اقلام تعهدی کل و اختیاری به منظور اندازه گیری مدیریت درآمد استفاده می شوند و اندازه گیری مستمر به منظور ارزیابی سطح انطباق مالیات دفتری استفاده می شود. نتایج نشان می دهند که تغییرات در نرخ مالیات قانونی به شرکت ها در حوزه های حقوقی و قضایی با انطابق مالیات دفتری بیشتر نسبت به شرکت ها در حوزه های حقوقی و قضایی با انطباق مالیات دفتری کمتر تاثیر بیشتری دارند. اما مدیریت کلی درآمد بیشتر به شرکت هایی در حوزه های قضایی با انطباق کمتر منتسب شده است. این یافته ها منجر به بحث های جاری در مورد سطح مناسب انطباق مالیات دفتری می شوند.

کلمات کلیدی: مدیریت درآمد؛ مشوق مالیاتی؛ اصلاح مالیات؛ شرکت های خصوصی؛ انطباق مالیات دفتری

.مقدمه

 مزایای بالقوه و هزینه‌های مرتبط با انطباق درآمد گزارش شده و درآمد مشمول مالیات در مدت زمان معینی در ایالات متحده آمریکا مورد بحث قرار گرفته است. سیاستمداران و دانشگاهیان در مورد این موضوع پرسیده اند که آیا عاقلانه است فاصله شکاف کتاب-مالیات را از بین ببریم و به یک سیستم انطباق بالا برسیم که در آن درآمد کتاب برابر با درآمد مشمول مالیات باشد. بحث شامل هر دو استدلال طرفدار و مخالف است. به عنوان مثال، دسایی (۲۰۰۵)   حسابداری مالی کتاب-مالیات  را پیشنهاد می‌کند، زیرا گزارش مالی تهاجمی‌را کاهش می‌دهد و کیفیت درآمد را بهبود می‌بخشد.

مخالفان ادعا می‌کنند که کاربران و مقامات مالیاتی نیاز به اطلاعات مختلفی دارند و افزایش انطباق منجر به کاهش قابل توجه اطلاعات می‌شود (هانلون و شولین، ۲۰۰۵). تحقیقات حسابداری مالی تجربی شواهد متفاوتی را ارائه می‌دهد. لیوز، ناندا، و ویسوکی (۲۰۰۳) هیچ اثر مدیریتی درآمد از برابری حسابداری مالی در یک کشور را در بر نمیگیرد. اخیرا، بلی لاک، گارتنر، و شولین (۲۰۱۵) و واترین، ابرت و تامسن (۲۰۱۴) همکاری قوی مالیات بر حسابداری مالی را با مدیریت درآمد بیشتر متصل می‌کنند. همزمان، تانگ (۲۰۱۵) شواهد متضادی را نشان می‌دهد که با انطباق بالا با سطوح پایین تر مدیریت درآمد و اجتناب مالیاتی همراه است.

در این تحقیق بیشتر به بررسی تأثیر انطباق حسابداری مالی با مدیریت درآمد می‌پردازیم.  مدیریت درآمد را در پاسخ به کاهش نرخ مالیات شرکت در بین شرکت‌های خصوصی در اروپا تجزیه و تحلیل و اثربخشی انطباق حسابداری مالی در یک حوزه را ارزیابی می‌کنیم. مطالعات متعدد شواهدی ارائه می‌دهند که شرکت‌ها درآمد خود را در اطراف چنین حوادثی مدیریت می‌کنند تا درآمدهای ناشی از دوره‌های مالیات بالا را به میزان کم (مثلا گانتر، ۱۹۹۴؛ لوپز، رجی و لی، ۱۹۹۸؛ روبی و ریچاردسون، ۱۹۹۸) به دست آورند. در تحقیقات اخیر، شرکت‌های خصوصی به طور خاص بر اساس انگیزه پیشنهادی عمل می‌کنند (لین، میلز، و ژانگ، ۲۰۱۴؛ واترین، پات، و اولمن، ۲۰۱۲). مطالعه حاضر فرم‌های مختلف و علاوه بر آن کارهای قبلی را با روش‌های مهمی‌بررسی کرده است.

  اول، بیشتر کارهای مرتبط (مثلا بی لاک و همکاران، ۲۰۱۵؛ تانگ، ۲۰۱۵؛ واترین و همکاران، ۲۰۱۴) بر شرکت‌های عمومی‌متمرکز است، در حالی که تمرکز این مطالعه بر شرکت‌های خصوصی است. با استفاده از داده‌های شرکت‌های خصوصی، می‌توان نتیجه گیری‌های مربوط به یک بخش اقتصادی و بخش قابل توجهی از کل شرکت را در نظر گرفت. علاوه بر این، با اطلاعات شرکت‌های خصوصی، می‌توان تجزیه و تحلیل انگیزه‌های خاص مجزا از سایر انگیزه‌های قوی مانند موارد ناشی از سرمایه بازارها  رابه طور همزمان برای بخش بزرگی از تمام شرکت‌های خصوصی در نظر گرفت.

Abstract

This study explores the link between earnings management and jurisdictional differencesin book-tax conformity. A dataset of national reforms lowering the corporate tax rate is usedto estimate the effect of conformity on private firm’s earnings management behavior whena specific incentive to manage earnings downward exists. Total and discretionary accrualsare used to measure earnings management and a continuous measure is used to assess thelevel of book-tax conformity.

Results suggest that changes in the statutory tax rate affectfirms in jurisdictions with high book-tax conformity more than firms in jurisdictions withless book-tax conformity. However, more overall earnings management is attributed tofirms in low conformity jurisdictions. These findings contribute to the ongoing debate onthe appropriate level of book-tax conformity.