اطلاعیه

مقاله ترجمه شده آیا سرمایه‏ گذاران به اخبار حاکمیت شرکتی واکنش نشان می ‏دهند؟

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده حاکمیت شرکتی

مقالات ترجمه شده سرمایه گذاری

مقالات ترجمه شده اقتصاد رفتاری

مقالات انگلیسی واکنش بازار

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H218

سال نشر: ۲۰۱۶

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: BRQ Business Research Quarterly

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۵  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۵۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  آیا سرمایه‏ گذاران به اخبار حاکمیت شرکتی واکنش نشان می ‏دهند؟ یک تحلیل تجربی برای بازار اسپانیا

عنوان انگلیسی:

Do investors react to corporate governance news? Anempirical analysis for the Spanish market

چکیده فارسی:

کار به مباحث مرتبط با مقررات حاکمیت شرکتی و تأثیرات آن بر عملکرد و ارزش شرکت افزوده می ‏شود. این مقاله به صورت تجربی این مسئله‏ را مورد بررسی قرار می‏ دهد که آیا واکنش معنادار قیمت به اعلانهای حاکمیت شرکتی پیرو انتشار قانون بهترین رویکرد آلداما (۲۰۰۳) در اسپانیا وجود دارد. به ویژه، اعلانهای اخبار با توجه به اصول این قانون به منظور ایجاد تمایز میان ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی و داشتن درکی بهتر از واکنش سرمایه‏ گذاران طبقه ‏بندی می ‏شوند. ابتدا، نتایج نشان دادند که سرمایه‏ گذاران نسبت به این نوع رویکردها واکنش نشان می‏ دهند، دوم، اینکه نشانه‏ ی واکنش آنها به لحاظ بحرانی به ماهیت و بسط پیشنهاد بستگی دارد و در نهایت شرکت‏ هایی که افشائیه‏ ی زیادی دارند از قیمت‏ ها یا بازده بالاتر بازار در دوره های زمانی میان مدت بهره نمی‏ برند.

واژه ‏های کلیدی :حاکمیت شرکتی؛ بهترین رویکرد، قوانین، واکنش قیمت، بررسی رویدادها

مقدمه

ساختار حاکمیت شرکتی به حل مشکلات نمایندگی در داخل سازمان‏ها کمک می‏کند (هرمالیان و ویسباک، ۲۰۰۳). دیدگاه قدرت مدیریتی حاکمیت پیشنهاد می‏دهد که استدلالهای مشخصی در ارتباط با استخراج اجاره مدیریتی وجود دارد. در نتیجه، شرکت‏های لیست شده ارتقاء می یابند تا رویکردهای حاکمیتی مناسبی را برای کاهش ریسک‏های شرکتی دنبال کنند (وردر و همکاران، ۲۰۰۵). قوانین بهترین رویکرد (قوانین) برای ارتقای کیفیت حاکمیت مورد توجه واقع می شوند (شلیفر و ویشنی، ۱۹۹۷). مشروط به کارکردهای درست بازار سهام، حاکمیت باید بر مطابقت با قوانین نظارت داشته باشد و تخصیص سرمایه‏ را تنظیم کند (مکنیل و لی، ۲۰۰۶).

با این حال، انتخاب‏های حاکمیت به صورت درون‏زا تصمیم گیری می‏شوند و ارزش تصمیمات بیشینه‏سازی برای یک شرکت ممکن است برای دیگری ارائه نشود. بنابراین، رابطه‏ی بین انتخاب‏های حاکمیتی و ارزش سهامدار مبهم است و ممکن است شواهد تجربی‏ آمیخته‏ی نوشتجات قبلی را توضیح دهد (لارکر و همکاران، ۲۰۱۱). یک روش برای غلبه بر این مشکل علیت معکوس تحلیل واکنش کوتاه مدت بازار نسبت به مقررات تازه تصویب شده حاکمیت شرکتی می باشد (هرمالیان، ۲۰۱۰؛ لارکر و همکاران، ۲۰۱۱). از آنجا که تنها شرکت‏هایی که حاکمیت شرکتی در آنها مطابق با مقررات جدید نیست نیازی به ایجاد تغییرات نخواهد داشت، واکنش بازار سهام به این تغییرات یک برآورد مستقیم از تأثیر ارزش مرتبط با تغییرات شرکتی و با دست کشیدن از توضیحات جایگزین ارائه خواهد داد (کروگر، ۲۰۱۵).

این مقاله با تحلیل تأثیر مقررات جدید حاکمیت شرکتی بر ارزش (لارکر و همکاران، ۲۰۱۱؛ ببکاک و همکاران، ۲۰۱۳؛ آرمسترانگ و همکاران، ۲۰۱۴) و همچنین به تأثیرات اتخاذ قانون در ارزش مشترک (بلک و همکاران، ۲۰۰۶؛ گانکارو و همکاران، ۲۰۰۶؛ ببکاک و همکاران، ۲۰۰۹) مرتبط است. به ویژه، هدف این مطالعه تحلیل این مسئله است که آیا اخبار حاکمیت شرکتی، پیرو تصویب قانون حاکمیت شرکتی اسپانیا (قانون آلداما: از این به بعد ACGC)، به عنوان پیامی از حاکمیت شرکتی واقعاً مناسب در نظر گرفته می‏شود یا اینکه، در مقابل، آیا آنها واقعا ارزش مربوطه را مورد توجه قرار نمی‏ دهند.

کمک اصلی این مقاله به نوشتجات از تحلیل فردی و متناسب اعلان‏های حاکمیت شرکتی می آید. این مقاله با بهره‏بردن از قانون طبقه‏بندی پیشنهادات اسپانیا، و برخلاف مقالات قبلی درباره این موضوع، یک تحلیل تفکیکی برای تجزیه و تحلیل تأثیرات انواع مختلف اخبار حاکمیت شرکتی ارائه می دهد. این کار با یک پایگاه‏داده‏ی بصورت دستی جمع‏آوری شده‏ی منحصربفرد بر اساس اعلان‏های منفرد حاکمیت شرکتی شرکت‏های اسپانیا برای دوره‏ی وجودACGC  (۲۰۰۳-۲۰۰۵) انجام شده است. اسپانیا به عنوان یک مورد تحلیلی همچنین به افزایش فعالیت مالی، بسط امنیت بازار و افزایش مشارکت سرمایه‏گذار در آن سال‏ها علاقمند است.

Abstract

This work adds to the debate on corporate governance regulations and its effects on performance and firm value. The paper empirically tests whether there is a significant price reaction to corporate governance announcements following the publication of the Aldama Code of Best practice (2003) in Spain. In particular, news announcements are classified according to the code principles to distinguish among different dimensions of corporate governance and have a better understanding of investors’ reaction. Results show first, that investors react to this kind of practices, second, that the sign of their reaction depends crucially on the nature and extension of the recommendation and finally that firms that disclose more do not enjoy higher market prices or return on the medium-long term.

Introduction

Corporate governance structure helps to solve agency problems inside organizations (Hermalin and Weisbach, 2003). The managerial power view of governance suggests that certain arrangements are associated with managerial rent extraction. Accordingly, listed firms are prompted to follow good governance practices to mitigate corporate risks (Werder et al., 2005). Codes of best practice (Codes) are considered to promote governance quality (Shleifer and Vishny, 1997). Provided stock market functions correctly, it should monitor compliance with Codes and adjust capital allocation accordingly (MacNeil and Li, 2006).

However, governance choices are endogenously decided and value maximizing decisions for one firm may not serve another. Therefore, the relationship between governance choices and shareholder value is ambiguous and may explain the mixed empirical evidence of previous literature (Larcker et al., 2011). One way to overcome this reverse causality problem is to analyze short term market reaction to recently passed corporate governance regulations (Hermalin, 2010; Larcker et al., 2011). Since only firms whose corporate governance do not comply with the new regulation would need to make changes, stock market reaction to these changes will give a direct estimate of the value effect associated to corporate changes discarding alternative explanations (Kruger, 2015).

This paper relates to the analysis of new corporate governance regulations impact on value (Larcker et al., 2011; Bebchuk et al., 2013; Armstrong et al., 2014) and also to Code adoption effects on share value (Black et al., 2006; Goncharov et al., 2006; Bebchuk et al., 2009). In particular, the purpose of this study is to analyze whether corporate governance news, following the approval of the Spanish Corporate Governance Code (Aldama Code: ACGC from now on), are regarded as a signal of actually good corporate governance or if, on the contrary, they are not in fact considered value-relevant at all.

The main contribution to the literature comes from the individual and timeliness analysis of corporate governance announcements. By taking advantage of the Spanish code classification of recommendations, and contrary to previous papers on the matter, it develops a disaggregate analysis to analyze the effects of different kinds of corporate governance news. This is done with a unique hand-collected database on Spanish firms corporate governance individual announcements for the period of existence of the ACGC (2003–۲۰۰۵). Spain as a case of analysis is also interesting due to the increasing financial activity, security market expansion and investor participation increase in those years.