اطلاعیه

مقاله ترجمه شده  توسعه پایدار و ادغام آن در اداره امور شرکت ها- تمرکز بر مدیریت و گزارش عملکرد شرکت ها

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h154

قیمت فایل ترجمه شده ۱۸۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۸

سال نشر:  ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۶  صفحه  WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده  توسعه پایدار و ادغام آن در اداره امور شرکت ها- تمرکز بر مدیریت و گزارش عملکرد شرکت ها

عنوان انگلیسی:

Sustainability and its Integration into Corporate Governance Focusing on Corporate Performance Management and Reporting

چکیده فارسی:

این مقاله اداره امور شرکتی و تغییر مورد نیاز آن را با توجه به روند جامعه، و به خصوص با در نظر گرفتن مفهوم توسعه پایدار، توضیح می دهد. توسعه پایدار شرکت ها به عنوان توانایی شرکت ها برای تأثیر مثبت توسعه محیطی، اجتماعی و اقتصادی از طریق شیوه های حکومتی آنها و حضور در بازارها، شناخته شده است. رویکرد شرکت ها در توسعه پایدار و سطح ادغام توسعه پایدار در اداره امور شرکت ها، توسط تحقیقات تجربی انجام شده این محقق در میان شرکت ها در جمهوری چک در سال ۲۰۱۲ بررسی شده است.

این مورد مشخص کرد که شرکت ها، از اهمیت مفهوم توسعه پایدار برای رسیدن به عملکرد شرکت ها در بلندمدت آگاه هستند. با این حال، توسعه پایدار،در فرآیندها کسب وکار منحصربه فرد (به خصوص توسط شرکت های کوچک ومتوسط) ادغام نشده است، همانطور که نتایج تحقیقات نشان داده است. تمرکز بر نتایج مالی شرکت، شایع می باشد. بسیاری از شرکت ها، با توسعه پایدار در استراتژی و مدیریت شرکت ها کار نمی کنند، و توسعه پایدار متضمن در اندازه گیری عملکرد و مدیریت را نیز انجام نمی دهند.

گزارش از فعالیت های توسعه پایدار شرکت ها،به ویژه برای SMEها، بسیار ساده می باشد. شرط لازم برای عملکرد اداره امور شرکت ها به طور کامل و با توجه به توسعه پایدار، بازتابی از پایداری از طریق کل فرآیند مدیریت کسب وکار می باشد. توسعه پایدار باید به بخشی جدایی ناپذیر از مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی شرکت ها تبدیل شود.

کلید واژه ها: توسعه پایدار، اداره امور شرکت ها، عملکرد شرکت ها، گزارش غیرمالی

مقدمه- اداره امور شرکت ها و روندهای اخیر

نقش حاکمیت شرکتی ضروری است؛ هر کسب وکار نیاز به یک بدنه حکومتی دارد که تضمین کند که شرکت، در مسیر درست و خوبی در حال اجراست. اهمیت اداره امور شرکت ها به طور چشمگیری در آغاز قرن بیست ویکم پس از یک سری تقلب، سوء رفتار و غفلت از موارد مدیریتی شرکت ها که باعث از دست رفتن ثروت عظیم سهامداران شد، افزایش یافت]۱[. اداره امور شرکت ها معمولا به عنوان “مراحل و فرآیندها بر طبق سازمانی که کنترل و هدایت شده” تعریف شده است]۳و۲[.

اداره امور شرکت ها شامل فعالیت های انجمن و ارتباط آن با سهامداران، مدیران و همچنین انجمن های خارجی مانند حسابرسان، تنظیم کنندگان و سایر ذینفعان شرکت می باشد]۴[. ساختار اداره امور شرکت، توزیع حقوق و مسئولیت در میان شاغلین مختلف در سازمان (مانند هیئت مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان) را مشخص کرده و قوانین و روش ها را برای تصمیم گیری مطرح می کنند ]۶و۵[. به طور کلی، هیئت مدیره دارای قدرت برای تصمیم در مورد چگونگی هدایت یک شرکت را دارد.

OECD ادعا می کند “این مورد یکی از عناصر کلیدی در بهبود بهره وری و رشد اقتصادی و همچنین افزایش اعتماد سرمایه گذاران می باشد” ]۵[. بنابراین، اداره امور شرکت ها باید با روش هایی برای اطمینان به سرمایه گذاران در مورد بازگشت سرمایه شان سروکار داشته باشند]۷[. سیستم ها و روش های شرکتی باید از مسئولیت و رفتار اخلاقی نیز مطمئن باشند. اداره امور شرکت ها، بسیاری زمینه ها از جمله گزارش به صاحبان، مدیران و سایر ذینفعان را پوشش می دهد. بسیاری تعاریف مختلف از اداره امور شرکتی وجود دارد که در طول سال های اخیر به وجود آمده است. تعاریف معمولا الگوهای رفتاری را حل می کنند که رفتار واقعی از شرکت های بزرگ، از لحاظ عملکرد، بازده، رشد، ساختار مالی و رفتار سهامداران و سایر ذینفعان می باشند.

Abstract

This paper discusses corporate governance and its necessary change with regard to trends in society, especially in view of the concept of sustainability. Corporate sustainability is understood as the ability of companies to positively influence environmental, social and economic development through their governance practices and market presence. The approach of enterprises to sustainability and the level of integration of sustainability into corporate governance were examined by the author’s empirical research conducted among enterprises in the CzechRepublic in 2012. It was found that enterprises are aware of the importance of the concept of sustainability to achieve corporate performance in the long term. However, sustainability is not integrated into individual business processes (especially by small and medium-sized enterprises), as research results demonstrated. Focus on the company’s financial results is prevalent. Many enterprises do not work with sustainability within corporate strategy and management, and neither do they include sustainability in performance measurement and management. Reporting of sustainable corporate activities is very simple, especially for SMEs. A prerequisite for fully functioning corporate governance with regard to sustainability is a reflection of sustainability through the whole process of business management. Sustainability should become an integral part of strategic management and corporate planning.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.